Thai Version / Eng Version
e-newsletter / กรกฎาคม 2557

highlight

main exhibition 789

Experimental Video Art Exhibition, Thai-European Friendship 2004-2014 (EVA project)
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ อาจารย์คมสัน หนูเขียว
18 กรกฎาคม 2557 - 7 กันยายน 2557
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
พิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.30 น.

ภัณฑารักษ์ :
คมสัน หนูเขียว
พาสเคาร์ เฟนเดริก
ซาบีน่า มาร์ทะ

เพื่อเผยแพร่ลักษณะงานในแนววีดีโอ อาร์ต (Video Art) ในประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมการคำนวณทางคอมพิวเตอร์
เป็นอุปกรณ
ในการสร้างสรรค์ผลงานออกมา ซึ่งกลุ่มสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในประเทศไทยมีน้อยในด้านนี้ การแสดงงานศิลปะวีดีโอ อาร์ต
ในครั้งนี้นั้น นับเป็นครั้งที่ 10 (2004-2014) ด้วยความตั้งใจของโครงการในการเผยแพร่ ลักษณะงานในแนววีดีโอ อาร์ตในประเทศไทย
โดยการจัดแสดงในสถานที่อุดมศึกษาทั้ง 9 สถาบัน เพื่อมุ่งหวังถึงเหล่านิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ได้เข้าใจ และยังได้ เผยแพร่ต่อผู้อื่น
ทั้งผู้ที่เรียนศิลปะโดยตรงและผู้ที่เกี่ยวข้อง การแสดงนิทรรศการครั้งนี้ยังได้เชิญชวนศิลปินชาวยุโรป อาทิ เช่น ศิลปินจากออสเตรีย เยอรมนี
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฯลฯ ซึ่งตัวงานศิลปะของศิลปินเหล่านั้นได้ชี้ให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศอันเป็นการ
ร่วมงานระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศจากยุโรป อาทิ Academy of Fine Arts, Vienna, Austria, Academy of
Media Arts,Colonge,Germanyสาระและจุดประสงค์ของนิทรรศการนั้นมีความสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและวิชาการของประเทศไทย
ที่ต้องการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรให้กว้างขวาง มิใช่เฉพาะนิสิตนักศึกษาเท่านั้น แต่รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปด้วย

อนึ่ง จากความร่วมมือระหว่างศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติได้ประสบความสำเร็จด้วยดี ก็จะเป็นก้าวหนึ่งที่ไปสู่ความร่วมมือในระดับชาติมากขึ้น
ไม่เฉพาะระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศทั้ง 9 สถาบัน แต่เพิ่มการแสดงร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครซึ่งการแสดงในครั้งนี้นั้น
ถือว่าเป็นการร่วมมือกันมากขึ้นในลำดับต่อไป

นิทรรศการดำเนินงานโดย
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ อาจารย์คมสัน หนูเขียว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 214 6630 – 8
โทรสาร  02 214 6639
www.bacc.or.th
baccpage

main exhibition 789

นิทรรศการ MD3 Fragility and Monumentality
จัดโดย แอนดรูว์ สโตล
ร่วมกับฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สนับสนุนโดย บริติช เคานซิล; UCL Development and Alumni
Relations Office; UCL Slade School of Fine Art; Bangkok University
School of Fine And Applied Arts; Chulalongkorn University
International Programme in Communication Design (CommDe)
27 มิถุนายน - 24 สิงหาคม 2557
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการ Monologue Dialogue 3 ได้ดำเนินงานการแลกเปลี่ยนพูดคุยครั้งสำคัญนี้มาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ 8 ปีที่แล้วในไทยด้วยการสนับสนุนจากบริติช เคานซิล ทำให้เกิดกลุ่มศิลปินอังกฤษ
และไทยทั้งในกรุงเทพและลอนดอนมาจัดงานนิทรรศการนี้ขึ้น พวกเขาได้เข้าร่วมนิทรรศการซึ่งจัดขึ้นมา
เป็นครั้งที่สามหลังจากนั้นก็ค่อย ๆพัฒนาและรวบรวมศิลปินหน้าใหม่ๆที่สนใจการแลกเปลี่ยนพูดคุย
หลากหลายที่มีความเป็นสากลและยากที่จะคาดเดา ‘ความเปราะบางและยิ่งใหญ่’ คือคำสำคัญ
ในนิทรรศการครั้งนี้ซึ่งไม่ได้มีจุดหมายเพื่ออธิบายภาพของอะไรออกมาและก็ไม่ได้อธิบายถึงทฤษฎี
หรือแนวความคิดไหนแต่ทว่าเป็นการรวบรวมบทกวีเพื่อความไม่แน่นอนจะปรากฏตัวขึ้นในบางครั้งศิลปิน
กลุ่มนี้จะมีปฏิสัมพันธ์กับงานแสดงครั้งนี้โดยคิดค้นประกอบระบายสีและสร้างมันขึ้นมาซึ่งเราคาดหวังได้
ถึงการพูดคุยที่มีชีวิตชีวาและน่าตื่นเต้นหรือแม้กระทั่งล้มเหลว แต่ความล้มเหลวและความว่างเปล่าก็เป็น
คำสำคัญในศิลปะที่ควรถูกรวบรวม เอาไว้ เพื่อทำให้เกิดพื้นที่สำหรับความเปราะบางและจินตนาการ
ที่คาดไม่ถึงขึ้นมาได้ และความยิ่งใหญ่นั้นจะสัมพันธ์กับการปรากฏตัวขึ้นที่สามารถเชื่อมโยงได้ถึงแม้
กับการดำรงอยู่ที่แม้ดูไม่ลงตัว

ภัณฑารักษ์: แอนดรูว์ สโตล

ศิลปิน: แอนดรูว์ สโตล/ อะซูโกะ นากามูระ/ บีเถกิง พัฒโนภาษ/ อีริก เบนบริดจ์/ เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์/
ปัญญา วิจินธนสาร/ มิแรนดา ฮูสเด็น/ นาธาเนียล แร็กโคเวะ/ เนลล์ เจฟฟรีส์/ นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์/
ตินติน คูเปอร์/ ทักษิณา พิพิธกุล

bacc exhibition : international

ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์
โดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ inSPIRACJE International Visual Art Festival '13 MUZ'
29 มิถุนายน - 7 กันยายน 2557
จัดแสดง : หอศิลป Szczecin, ประเทศโปแลนด์

นิทรรศการ ‘Proximity: ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์’ นำเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทยและโปแลนด์
โดยโครงการนี้เริ่มขึ้นจากการจุดร่วมระหว่างภัณฑารักษ์ไทยและโปแลนด์ในการพัฒนาความคิด แต่แยก
การนำเสนอผลงาน โดยผลงานศิลปินไทยจะนำเสนอที่โปแลนด์ในปี 2557 และผลงานของศิลปินโปแลนด์
นำเสนอที่ประเทศไทยในปี 2558 ในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ระหว่างโปแลนด์และไทย นิทรรศการมี
จุดมุ่งหมายในการนำเสนอความเข้มข้น ทั้งในเนื้อหาและประสบการณ์การรับรู้ที่ก้าวข้ามประเด็นพื้นผิว
ในความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นในมุมของภูมิศาสตร์ สังคม ประวัติศาสตร์ หรือศาสนาที่เป็นดัชนีบ่งบอก
ความแตกต่างระหว่าง ‘เราและเขา’ ‘Proximity: ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์’ นำเสนอมุมมองในอีกรูปแบบผ่าน
ผลงานศิลปะในต่างพื้นที่ และต่างเวลา ด้วยรายละเอียดและเรื่องราวที่ไม่ธรรมดา สื่อสารประเด็นที่ซับซ้อน
แต่ในขณะเดียวกันกว้างขวางและสากล เพื่อเข้าถึงการแปล ความและการทำความเข้าใจที่ไม่ได้จำกัด
อยู่กรอบของพื้นที่ โครงการนี้เริ่มต้นด้วยการนำเสนอผลงานของ ศิลปินไทย 9 คนที่ National Museum
ในเมือง Szczecin ประเทศโปแลนด์ในเดือนมิถุนายนนี้โดยรูปแบบของงานในครั้งนี้เป็นทั้งศิลปะการจัดวาง
วิดีโอ ภาพถ่าย และผลงานศิลปะทางด้านเสียง

ภัณฑารักษ์:

พิชญา ศุภวานิช (ไทย)
บาร์เท็ค โอท็อคก์ (โปแลนด์)

ศิลปิน (ไทย) :
อานนท์ นงค์เยาว์/ กวิตา วัฒนะชยังกูร/ แพน แพน นาคประเสริฐ/ ปฐมพล เทศประทีป/
ปรีชญา ศิริพานิช/ ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์/ ตุลย์ สุวรรณกิจ/ อุกฤษณ์ สงวนให้/ วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์

ศิลปิน (โปแลนด์):
อดัม วิทคาวสกี/ อกาธา บีเอลสกา/ อาเธอร์ มาลูวสกี/ ฟรานซิสค์ ออลอวสกี/ เกรคกอร์ส โดรซส์/
พอลลิน่า ซาดาวสกา/ พาวเวล์ คูลา/ พิออท สกีบา/โทมัส โคแซค

ดำเนินงานโดยฝ่ายนิทรรศการ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ inSPIRACJE International Visual Art Festival '13 MUZ'
สอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
ฝ่ายนิทรรศการ exhibition@bacc.or.th โทร 02 214 6630

โปแลนด์ :
plac Zolnierza Polskiego 2
70-551 Szczecin, Poland
www.13muz.eu
tel. +48 91 43 47 173
fax. +48 91 43 37 987

People’s Gallery

นิทรรศการมายาของภาพสังขาร
โดย คุณสกล เต่ากล่ำ
4 - 27 กรกฎาคม 2557
People's Gallery P1-P2 ชั้น 2 artHUB@bacc

ปัจจุบันกระแสนิยมจากต่างชาติเข้ามามีบทบาทในชีวิตความเป็นอยู่ของคนเรามากมายเช่นการแต่งหน้า
ทาปาก ตกแต่งร่างกายให้ดูดี เข้ายุคเข้าสมัยจนเราเองไม่สามารถที่จะแยกมันออกไปจากระบบการใช้ชีวิต
ในแต่ละวันได้ รวมถึงสื่อหลายแขนงที่มุ่งนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเสริมความงามของร่างกายในรูปแบบ
ต่างๆมากมายเช่น การทำศัลยกรรม การใช้บริการในสถาบันเสริมความงามในรูปแบบต่างๆ อันส่งผลให้มี
บุคคลบางกลุ่มบางชนชั้นมีพฤติกรรมที่เสพสื่อมากเกินไปจนบางครั้งลืมตระหนักถึงสัจธรรมความเป็นจริงของ
ร่างกายตนเอง โดยสร้างพฤติกรรมอันหลากหลายที่คิดว่าจะช่วยปิดบัง เยียวยา บำรุง ฟื้นฟู และตอบสนอง
ความต้องการในร่างกายตนเอง เพื่อให้เกิดความงาม อนาคตต่อไปอาจจะกล่าวได้ว่า ริ้วรอยต่างๆที่เกิดจาก
กาลเวลาก็เปรียบเสมือนโรคที่จะสามารถเยียวยาและรักษาได้ ด้วยวิธีใดก็ได้ ซึ่งทุกสิ่งอย่างนี้มนุษย์เป็น
ผู้สร้างค่านิยมขึ้นมาเองจนทำให้หลงไปกับกายภายนอก จนบางครั้งไม่สามารถที่จะยอมรับใน อัตลักษณ์
ที่แท้จริงของตนเองได้

นิทรรศการภาพถ่าย “ร่องรอยแห่งแรงปรารถนาบทภาวนา
เพื่อดินแดนที่ถูกลืม”

โดย คุณภาณุวัฒน์ จิตติวุฒิการ
3 - 27 กรกฎาคม 2557
People's Gallery P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

นิทรรศการภ่าพถ่าย “ร่องรอยแห่งแรงปรารถนาบทภาวนาเพื่อดินแดนที่ถูกลืม” เป็นการรวบรวมผลงาน
ภาพถ่ายที่สะท้อนถึงความผูกพัน ความทรงจำ และความหวังของผู้ลี้ภัยชาวทิเบตที่มีต่อดินแดนบ้านเกิด
เมืองนอนผ่านใบหน้าของผู้ลี้ภัยที่ร่วมกันสวดภาวนาอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์เพื่อปกปักษ์รักษาบ้านเกิด
เมืองนอนที่ตน จากมา

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณ ภาณุวัฒน์ จิตติวุฒิการ โทร 081 305 1474
อีเมล: joe_jitti@hotmail.com
www.bhanuwat.org

music


bacc music

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 7
"Film Score: ดนตรีประกอบภาพยนตร์"

โดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.30 - 18.30 น
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เตรียมพบกับการเสวนาทางดนตรีในกิจกรรม Bangkok Music Forum ครั้งที่ 7 เรื่องดนตรีประกอบภาพยนตร์ พบกับผู้ประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์มือหนึ่งของประเทศไทย คุณชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์ ผู้สร้างสรรค์
ผลงานสร้างชื่อหลากหลายชิ้น อาทิ นางนาก, จันดารา, ก้านกล้วย, The Letter, พี่มากพระโขนง,Timeline
จดหมาย ความทรงจำ และอื่น ๆ อีกมากมาย ร่วมเสวนาโดย นนทรีย์ นิมิบุตร ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง พร้อม
รับชมการแสดงดนตรีสดที่เรียบเรียงใหม่เพื่อกิจกรรมครั้งนี้โดยเฉพาะ ผ่านเสียงร้องของ ปุ้ย The Voice
ร่วมกับเหล่านักดนตรีคลาสสิกชั้นนำ อาจารย์วรพล กาญจน์วีระโยธิน อาจารย์อภิชัย เลี่ยมทอง
และคุณจิรเจต เจษฎาเชษฐ์

ดำเนินรายการโดย คุณคมสัน นันทจิต ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฏาคม 2557 เวลา 15.30 - 18.30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเสวนาและไม่ต้องสำรองที่นั่ง
กิจกรรมริเริ่มและดำเนินการโดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ดำเนินงานโดย ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02 214 6630 – 8
www.bacc.or.th
baccpage

cinema


bacc cinema

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร “Cinema Diverse: Director's Choice”
โดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 16.30 – 21.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรรกลับมาอีกครั้งกับ 5 ภาพยนตร์นานาชาติที่คัดเลือกโดย 5 ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
ชื่อดัง ร่วมรับชมภาพยนตร์จากหลากหลายประเทศพร้อมพูดคุยภาษาภาพยนตร์กับผู้กำกับทั้ง 5 ภายหลัง
การฉาย

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกสองเดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 – กันยายน 2557 สำหรับวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 พบกับภาพยนตร์จากสาธารณรัฐเช็ก Autumn Spring (2001) กำกับภาพยนตร์โดย
วลาดิเมียร์ มิคาเลค และคัดสรรโดย จิระ มะลิกุล ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง เจ้าของผลงานอย่าง
มหา’ลัยเหมืองแร่, 15 ค่ำ เดือน 11 และ รัก 7 ปี ดี 7 หน ตอน 42.195

“เป็นหนังเด็กที่เอาคนแก่มาเล่น จึงถูกจัดเป็นหนังเด็กวัยกลับ ซึ่งเหมาะกับคนแก่ที่ชอบเล่นเด็ก!”
จิระ มะลิกุล

Autumn Spring เป็นภาพยนตร์ตลกเสียดสีเคล้าน้ำตา ที่ว่าด้วยการเผชิญหน้ากับความชราภาพ ชีวิตคู่ มิตรภาพ และการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุด นำแสดงโดย วลาสติมิล บรอดสกี้ (Closely Watched Trains และ Jacob the Liar) ในบทฟานดา ชายชราอดีตนักแสดงละครเวทีที่ยังรักความสนุกสนานเหมือนเด็กไม่ยอมโต ฟานดาและเอดาเพื่อนสนิท ร่วมกันวางแผนปลอมตัวสวมบทบาทเป็นคนโน้นคนนี้ เพื่อหยอกเย้ากลั่นแกล้ง
คนอื่นอยู่เสมอ แทนที่จะมัวนั่งกังวลถึงวันตายของตัวเอง บางทีช่วงเวลาบั้นปลายชีวิต อาจจะเป็นช่วงเวลาที่
เราควรจะละทิ้งความกังวลทั้งหมดและใช้วันเวลาที่มีเหลืออยู่ให้เต็มที่

ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการแสดงครั้งสุดท้ายของวลาสติมิล บรอดสกี้ หนึ่งในตำนานนักแสดงของสาธารณรัฐเช็ก โดยเขาฆ่าตัวตายภายหลังแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่นาน Autumn Spring คว้า 4 รางวัล Czech Lion
Awards ปี 2001 (นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม และบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม) และคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจาก Cleveland International Film Festival 2002 รางวัลขวัญใจคนดูจาก St. Louis International Film Festival 2002 และได้รับเชิญให้ฉาย
ในเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติในหลายประเทศทั่วโลก

ร่วมชม Autumn Spring และพูดคุยกับ จิระ มะลิกุล ผู้คัดสรรภาพยนตร์เรื่องนี้ พร้อมด้วย วิทยา ทองอยู่ยง
ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังได้ในวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคมนี้

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม / ไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า
*มีซับไตเติ้ลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
*ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 17.30 น.
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
*ภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 214 6630-8 ต่อ 528 และอีเมล์ activity@bacc.or.th
www.bacc.or.th
baccpage

education


bacc education

ศิลปะสนทนา 2557 ชุด “สุนทรียศาสตร์เชิงสัมพันธ์
“ศิลปะกับนาข้าว : ความเชื่อมโยงชีวิต สังคมและงานศิลปะ
ของสาครินทร์ เครืออ่อน”
โดย ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00-16.00 น.
ห้อง Friends of bacc ชั้น 6

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้ที่สนใจและรักในงานศิลปะทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม BACC Art Talk 2014 ชุด “สุนทรียศาสตร์เชิงสัมพันธ์ (Relational Aesthetic)” ที่หวังสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในงานศิลปะร่วมสมัย ด้วยการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ผ่านการพูดคุยกับศิลปิน ภัณฑารักษ์ นักวิชาการและผู้รู้
ด้านศิลปะต่างๆ

สำหรับวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ซึ่งเป็นครั้งแรกของกิจกรรมนี้ ขอเชิญร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ สาครินทร์ เครืออ่อน ผู้นำวัฒนธรรมเกษตรกรรมพื้นบ้าน “การทำนา”มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะในต่างแดน
(ประเทศเยอรมัน) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างสังคมและงานศิลปะ เกิดเป็นปรากฏการณ์การรับรู้ใหม่
ที่น่าสนใจ

สาครินทร์ เครืออ่อน มีบทบาทในวงการศิลปะในฐานะศิลปินและอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรผลงานของเขามักนำวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆ
มานำเสนอด้วยวิธีการร่วมสมัย จนได้รับการยอมรับในแวดวงศิลปะทั้งในและต่างประเทศ ได้รับเชิญให้
นำผลงานไปร่วมแสดงในเทศกาลศิลปะต่างๆ พร้อมทั้งได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาเกี่ยวกับศิลปะ
ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่
ฝ่ายการศึกษา โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 519
อีเมล์ : education@bacc.or.th
www.bacc.or.th
baccpage

bacc library

กิจกรรม “นิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์”
เชิญพบกับนิทานอาเซียนเรื่อง “เจ้าหญิงกบ”
โดยห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00-15.30 น.
โถงชั้น L

สองสามีภรรยามีลูกสาวที่มีร่างกายเป็นกบแต่พูดได้เหมือนคน กบน้อยเป็นที่รักของผู้คนทั่วไป
เพราะพูดจาไพเราะและมีจิตใจดีงาม ต่อมาภรรยาเสียชีวิต สามีจึงแต่งงานใหม่กับหญิงหม้ายที่ม๊
ลูกสาวสองคน สามแม่ลูกไม่พอใจที่กบน้อยเป็นที่รักของคนทั่วไป อยู่มาวันหนึ่งเจ้าชายประกาศ
เสี่ยงทายหาคู่โดยให้หญิงสาวในเมืองมาสระผมที่ลำธารในป่าพร้อมเจ้าชาย ถ้าดอกมะลิของเจ้าชาย
ไปอยู่ที่ผู้ใด เจ้าชายจะอภิเษกกับหญิงผู้นั้น ซึ่งดอกมะลิไปอยู่ที่กบน้อยและเจ้าชายก็ทำตามสัญญา

ต่อมาพระราชาจะสละบัลลังก์ให้แก่โอรสหนึ่งในสี่ ซึ่งจะต้องทำในสิ่งที่พระราชาขอได้ เจ้าชายได้รับ
ความช่วยเหลือจากกบน้อยเสมอ ภารกิจครั้งของพระราชาคือการหาหญิงสาวที่งดงามที่สุด กบน้อย
จะช่วยเหลือเจ้าชายได้อย่างไร ติดตามได้ในกิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ได้ที่หอศิลป
กรุงเทพฯ ตามวันและเวลาข้างต้น

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม และพบกับโบโซ่ลูกโป่งแฟนซี เวลา 13.30 น.
ลงทะเบียนกิจกรรมและสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127
(อังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น.)

artHub@bacc

Pedal Lane
ชั้น 1

ร้านจำหน่ายจักรยาน City Bike ที่ใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและสำหรับการออกกำลังกายในวันหยุด
สุดสัปดาห์ นอกจากจักรยานแล้ว ยังจำหน่ายอุปกรณ์จักรยานต่างๆ อีกด้วย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 081 615 6592 / 081 619 6582
อีเมล: pedallanebkk@gmail.com
pedallane

ฌานตา
ชั้น 3

ในอดีต ผู้ที่จะสามารถทำเครื่องประดับเงินได้นั้น จะต้องเป็นช่างเงินที่ได้รับการฝึกฝนอย่างหนัก และมี
อุปกรณ์ในการทำอย่างครบครันเท่านั้นที่จะสามารถสร้างงานชิ้นเอกได้ ร้านฌานตานำเสนอเครื่องเงิน
ระดับงานฝีมือที่มีแต่ผู้เชี่ยวชาญจะทำได้ โดยลูกค้าสามารถสร้างชิ้นเครื่องประดับเงินที่มีเอกลักษณ์
เพียงหนึ่งเดียวของตนได้ งานทุกชิ้นเป็นงาน handmade และทำจากเงินที่มีค่าความบริสุทธิ์ 99.9%

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
shannta
Shannta_official
shanntaclub

Upcoming in August

main exhibition 789

นิทรรศการศิลปะ “มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์”
จัดโดย the National Heritage Board, Singapore
ร่วมกับ กรมศิลปากร และ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไทย
14 สิงหาคม - 2 พฤศจิกายน 2557
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

นิทรรศการศิลปะ “มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์” เป็นนิทรรศการที่นำเสนอพลังการรังสรรค์งาน
ของช่างฝีมือและศิลปินชาวไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโบราณวัตถุโดยการสร้างสรรค์ต่อยอด เพื่อสืบสาน
มรดกของชาติ โครงการศิลปะครั้งนี้ได้รับการพัฒนาจากนิทรรศการศิลปะ “ไทยไหลนิ่ง” ที่ Singapore Art
Museum ในปี 2555 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Thai Cultural Fest จัดโดย the National Heritage Board,
Singapore ร่วมกับ กรมศิลปากร และ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไทย
นิทรรศการศิลปะ ไทยไหลนิ่ง ประกอบด้วย ความหลากหลายของการสร้างสรรค์งานที่แสดงถึงรากเหง้า
และความร่วมสมัย รวมไปถึงศิลปะที่เกี่ยวกับความเชื่อ ศาสนาในทางที่มีความหมายสำคัญ

ภัณฑารักษ์: ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์
ผู้ช่วยภัณฑารักษ์: ราเมศ ลิ่มสกุล

ศิลปิน: ถวัลย์ ดัชนี, ปัญญา วิจินธนสาร, ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวานิช, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, พิเชษฐ์ กลั่นชื่น,
คามิน เลิศชัยประเสริฐ, สาครินทร์ เครืออ่อน, ดาว วาสิกศิริ, อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ, ยุรี เกนสาคู,
จักกาย ศิริบุตร, บุษราพร ทองชัย, สิโรจน์ พวงบุปผา, นพวงษ์ เบ้าทอง, ปานพรรณ ยอดมณี,
พิเชษฐ์ เขียวประเสริฐ, ประเสริฐ ยอดแก้ว, รัธวลี ชาญชวลิต

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630-8 โทรสาร. 02 214 6639

www.bacc.or.th  |  baccpage | baccnews |  baccbangkok

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร