Thai Version / Eng Version
e-newsletter / กันยายน 2557

highlight

bacc exhibition 789

อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ
จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
12 กันยายน - 23 พฤศจิกายน 2557
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
พิธีเปิดนิทรรศการ 11 กันยายน 2557 เวลา 18:30 น.

เป็นระยะเวลากว่า 50 ปี ที่ อินสนธิ์ วงศ์สาม ศิลปินอาวุโสวัย 80 ปีจากจังหวัดลำพูนได้ทุ่มเทและพิสูจน์ให้เห็นถึงความศรัทธาและการยืนหยัด
ของศิลปินในฐานะผู้สร้างสรรค์ งานศิลปะนามธรรมตามคติแบบตะวันออกมาอย่างยาวนาน โดยไม่เคยหวนกลับไปสร้างสรรค์งานแบบเหมือนจริง
อีกเลย ในวัย 28 ปี ศิลปินหนุ่มล้านนานักผจญภัยขี่รถสกู๊ตเตอร์คู่ใจจากประเทศไทย สู่จุดหมายอันยาวไกลในทวีปยุโรป เพื่อแสวงหาประสบการณ์
ทางศิลปะ การแสดงงานและการพบปะศิลปินนักวิจารณ์ต่างวัฒนธรรมขับเคลื่อนให้ประติมากรไทยผู้มีไฟสร้างสรรค์สามารถพัฒนาผลงานของตน
สู่งานแบบนามธรรมในระดับสากลได้ เมื่อเดินทางกลับมายังบ้านเกิด ศิลปินอิสระผู้มุ่งมั่นไม่ได้นำสิ่งใดติดตัวกลับมาด้วยนอกจากประสบการณ์
ด้านศิลปะจากต่างแดนร่วม 12 ปี เต็ม ด้วยจิตวิญญาณแห่งนักสร้างสรรค์ผู้แสวงหาและการได้กลับมาพบ อินสนธิ์ วงศ์สาม ได้ผูกโยงวิถีวัฒนธรรม
พื้นถิ่นทางภาคเหนือเข้ากับศิลปะนามธรรมได้อย่างกลมกลืน

นิทรรศการ “อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ” จัดแสดงผลงานประติมากรรม (2517- ปัจจุบัน) ภาพพิมพ์แกะไม้ (2542-ปัจจุบัน) และงาน
จิตรกรรมชุดใหม่ (2556-ปัจจุบัน) ของ อินสนธิ์ วงศ์สาม ร่วมร้อยชิ้นผลงานมักถ่ายทอดลักษณะพิเศษหลายอย่างที่ล้วนแต่มีความสัมพันธ์กับ
ความล้ำลึกจากจิตใจภายในของ มนุษย์ รวมถึงศิลปกรรมชิ้นสำคัญอื่นๆ เช่น ประติมากรรมไม้ชุดห้วยไฟ (2517-2520) ที่สร้างสรรค์จากเศษ
ซาก ตอไม้สักขนาดใหญ่ แสดงถึงการโหยหาความบริสุทธิ์ในสภาวะธรรมชาติช่วยโน้มนำชุมชนให้ระลึกถึงต้นไม้และผืนป่าที่สูญเสีย ผลงาน
ประติมากรรมโลหะจำลองขนาดเล็กชุดใต้ทะเล (2511-2517) ที่แสดงถึงความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมและวิกฤติทางธรรมชาติ ซึ่งผลงาน
บางส่วนจะได้รับการถ่ายทอดให้เป็นจินตภาพที่สมบูรณ์ในรูปแบบวิดีโออาร์ตโดยศิลปินร่วมสมัย จิรศักดิ์ แสงพลสิทธิ์ และผลงาน
ประติมากรรม
ถอดได้ (2540-ปัจจุบัน) ที่นำเศษไม้รูปทรงแปลกมาประกอบกันด้วยวิธีการเข้าไม้สลักเดือย สามารถจับปรับขยับทิศทางรูปทรงได้ เป็นต้น

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ทักษิณา พิพิธกุล
ศิลปินรับเชิญ: จิรศักดิ์ แสงพลสิทธิ์ และ วชร กัณหา

ริเริ่มและดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ติดต่อสอบถาม: exhibition@bacc.or.th

main exhibition 789

Experimental Video Art Exhibition, Thai-European Friendship 2004-2014 (EVA project) (ขยายเวลาจัดแสดง)
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ อาจารย์คมสัน หนูเขียว
18 กรกฎาคม 2557 - 21 กันยายน 2557
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

ภัณฑารักษ์ :
คมสัน หนูเขียว
พาสเคาร์ เฟนเดริก
ซาบีน่า มาร์ทะ

เพื่อเผยแพร่ลักษณะงานในแนววีดีโอ อาร์ต (Video Art) ในประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยีทางด้าน
วิศวกรรมการคำนวณทางคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณในการสร้างสรรค์ผลงานออกมา ซึ่งกลุ่มสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะในประเทศไทยมีน้อยในด้านนี้ การแสดงงานศิลปะวีดีโอ อาร์ตในครั้งนี้นั้น นับเป็นครั้งที่10
(2004-2014) ด้วยความตั้งใจของโครงการในการเผยแพร่ ลักษณะงานในแนววีดีโอ อาร์ตในประเทศไทย
โดยการจัดแสดงในสถานที่ อุดมศึกษาทั้ง 9 สถาบัน เพื่อมุ่งหวังถึงเหล่านิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ
ได้เข้าใจ และยังได้ เผยแพร่ต่อผู้อื่น ทั้งผู้ที่เรียนศิลปะโดยตรงและผู้ที่เกี่ยวข้อง การแสดงนิทรรศการครั้งนี้
ยังได้เชิญชวนศิลปินชาวยุโรป อาทิ เช่น ศิลปินจากออสเตรีย เยอรมนี อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฯลฯ ซึ่งตัว
งานศิลปะของศิลปินเหล่านั้นได้ชี้ให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศอันเป็นการ
ร่วมงานระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศจากยุโรป อาทิ Academy of Fine Arts,
Vienna, Austria, Academy of Media Arts,Colonge,Germany สาระและจุดประสงค์ของนิทรรศการนั้น
มีความสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและวิชาการของประเทศไทยที่ต้องการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ให้กว้างขวาง มิใช่เฉพาะนิสิตนักศึกษาเท่านั้น แต่รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 214 6630 – 8
โทรสาร  02 214 6639
www.bacc.or.th
baccpage

bacc exhibition activity

EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY:
นิทรรศการ EVA (Experimental Video Art)

กิจกรรมพิเศษ Artist Select
โดยศิลปิน ณัฐณรัณ บัวลอย
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

ฝ่ายนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับศิลปิน ณัฐณรัณ บัวลอย
ขอเชิญชมผลงานวีดีโออาร์ตและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากศิลปินในนิทรรศการ
Experimental Video Art

รอบฉายผลงานวีดีโออาร์ต
.
Video Installationn และ Video Animation 
ฉายวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 16.00 – 18.00 น.

ดำเนินงานโดยฝ่ายนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ณัฐณรัณ บัวลอย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-214-6630-8 ต่อ 533
email: exh_activity@bacc.or.th

main exhibition 789

นิทรรศการศิลปะ “มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์”
จัดโดย กรมศิลปากร, สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
29 สิงหาคม - 1 6 พฤศจิกายน 2557
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

จัดโดย กรมศิลปากร และ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร นิทรรศการศิลปะ มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์ ประกอบด้วยโบราณ
วัตถ 38 ชิ้น และการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยใหม่โดยศิลปิน 19 ท่าน ภัณฑารักษ์ รับเชิญของ
นิทรรศการนี้ ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เขียนไว้ว่า
“มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์จะเป็นนิทรรศการที่น่าสนใจและท้าทายสำหรับศิลปิน
ที่รังสรรค์ผลงานศิลปะของตนเองจากการพินิจพิเคราะห์และตีความหมายงานโบราณวัตถุที่เป็นมรดก
ตกทอดจากงานสะสมของชาติ เป็นเสมือนการย้อนเวลากลับไปเพื่อเคารพนอบน้อมฝีมือช่างนิรนาม
ผู้สมควรได้รับการยกย่องและเคารพนับถือ”

เป็นครั้งแรกที่โบราณวัตถุหลายชิ้นได้ถูกนำออกแสดงสู่สาธารณะชน พร้อมกับผลงานใหม่โดยศิลปิน
ร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจโดยตรงกับโบราณวัตถุ ที่เป็นมรดกอันล้ำค่าของช่างฝีมือปรมาจารย์ “เราสามารถซาบซึ้งฝีมือด้านศิลปะของช่างฝีมือและศิลปินได้อย่างเต็มอิ่ม”ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์
โปษยานนท์ อธิบาย“ในระหว่างที่ผู้ชมได้รับรู้ถึงประสบการณ์การเชื่อมโยงระหว่างรากเหง้าและพลัง
ของความคิดสร้างสรรค์”

ศิลปิน: อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, บุษราพร ทองชัย, ดาว วาสิกศิริ, จักกาย ศิริบุตร, คามิน
เลิศชัยประเสริฐ, กัมปนาท เรื่องกิตติวิลาส, นพวงษ์ เบ้าทอง, ปานพรรณ ยอดมณี, ปัญญา วิจินธนสาร,
พิเชฐ เขียวประเสริฐ, ประเสริฐ ยอดแก้ว, รัธวลี ชาญชวลิต, ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวานิช, รอลฟ วอน บูเรน,
สาครินทร์ เครืออ่อน, สิโรจน์ พวงบุปผา, ถวัลย์ ดัชนี, อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ, ยุรี เกนสาคู

people's gallery

ไตรภาคสมบูรณ์: Project
โดย กาญจนา ชลศิริ, ณัฐภัทร ดิสสร และ วรัญญู ช่างประดิษฐ์
3 – 27 กันยายน 2557
People's Gallery P1-P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

นิทรรศการครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโททั้งสามคน นัยยะหนึ่ง
เพื่อแสดงเผยแพร่ผลงานของตนในเชิงหลักสูตรของการศึกษา อีกนัยยะหนึ่งนั้น เพื่อสื่อสารเรื่องราว
ของสิ่งแวดล้อมจากศิลปินทั้งสาม ถ่ายทอดมุมมองจากเบื้องลึกของจิตใจ จากแรงบันดาลใจที่หาได้
ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ สังคม หรือแม้กระทั่งความเชื่อ ที่กลั่นกรองและแปรสภาพ
เป็นการรับรู้ผ่านภาษาและอัตลักษณ์จากนิทรรศการเดี่ยว ปลีกย่อยจากสามศิลปิน

art network

นิทรรศการภาพถ่าย BANGKOK ATTITUDE
โดย เคนโกะ โอทาเขะ
3 - 28 กันยายน 2557
ผนังโค้ง ชั้น 3 - 4

ทุกครั้งที่ผมกลับมากรุงเทพฯ ผมมักจะระลึกถึงความทรงจำเกี่ยวกับเมืองที่ผมคุ้นเคยเป็นอย่างดี
ผมเติบโตที่กรุงโตเกียวในช่วง ค.ศ. 1980 ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่มีการพูดถึงเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของญี่ปุ่น หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 วัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นได้รับอิทธิพล
อย่างมากจากสหรัฐอเมริกา ช่วงครึ่งปีหลังของค.ศ. 1980 ได้มีการจารึกไว้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ
ญี่ปุ่นยุคใหม่เมื่อวัยรุ่นในโตเกียวริเริ่มคิดค้นสไตล์ของตัวเองที่ผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมของ
ญี่ปุ่นและอเมริกันเข้าด้วยกัน

พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ของวัยรุ่นเหล่านี้ทำให้กรุงโตเกียวมีสีสัน ซึ่งเห็นเด่นชัดในสังคมวัตถุ
นิยมที่แฟชั่นและศิลปะได้รับการผสมผสานเข้าด้วยกัน สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการอันลึกซึ้งของ
การเปลี่ยนมุมมองทางสังคม สิ่งที่ตามมาคือ คนรุ่นหลังได้พัฒนากระแสใหม่ๆ ส่งผลให้ญี่ปุ่นกลาย
เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอิทธิพลอย่างกว้างขวาง

กรุงเทพฯ ในปัจจุบันมีกลิ่นอายของโตเกียวในช่วง ค.ศ. 1980 แม้ว่าวัยรุ่นในกรุงเทพฯ จะได้รับ
อิทธิพลจากอเมริกาและญี่ปุ่น แต่พวกเขาสามารถแสดงมุมมองและรูปแบบของตัวเองออกมาได้
พวกเขามีความคิดสร้างสรรค์ เป็นตัวของตัวเอง และมีแรงผลักดัน ในขณะเดียวกันก็ยังคงสามารถ
รักษาค่านิยมแบบเก่าไว้ได้

cinema


bacc cinema

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร “Cinema Diverse: Director's Choice”
โดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 16.30 – 20.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

ร่วมชม 5 ภาพยนตร์ที่คัดเลือกโดย 5 ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย สำหรับเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557
พบกับภาพยนตร์จากประเทศญี่ปุ่น Himizu (2011) คัดสรรโดย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์
(ไม่ได้ขอให้มารัก, ฮักนะสารคาม และ Insects in the Backyard)

"Himizu ไม่ได้เล่าเหตุการณ์ภายหลังสึนามิ หากแต่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นขณะกำลังเกิดสึนามิต่างหาก
เพราะในขณะที่ดู เราจะรู้สึกราวกับโดนพายุซัดจนจมดิ่งลงไปที่ก้นบึ้ง อึดอัดแทบไม่มีอากาศหายใจ
เหมือนจะเกือบตายเลยทีเดียว" ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์

Himizu กำกับโดย โซโนะ ซิออน (Love Exposure, Noriko’s Dinner Table และ Cold Fish)
ผู้กำกับที่มักจะนำเสนอเรื่องราวสะเทือนขวัญ ความรุนแรง และด้านมืดของมนุษย์ Himizu ดัดแปลง
จากการ์ตูนชื่อดัง เล่าเรื่องราวที่ดูไร้ทางออกของยูอิจิ เด็กหนุ่มวัย 14 ปี ผู้ฝันอยากใช้ชีวิตอย่างคน
ธรรมดา แต่กลับพบกับชะตากรรมที่บีบคั้นจนทำสิ่งที่เลวร้ายลงไป เคย์โกะ เพื่อนร่วมชั้นหลงรักเขา
และพยายามทำทุกอย่างเพื่อยูอิจิ เด็กหนุ่มและเด็กสาวที่มีบาดแผลในใจถูกลิขิตให้มาพบกันปัญหา
ทั้งหมดนั้นเปรียบเสมือนแรงกระเพื่อมใต้น้ำที่รอวันปะทุ Himizu ได้รับคำชมอย่างล้นหลาม และ
คว้ารางวัล Marecello Mastroianni นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมทั้งฝ่ายหญิงและชายจากเทศกาล
ภาพยนตร์เวนิซ 2011 ด้วย

ร่วมชม Himizu และพูดคุยกับ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ร่วมด้วยคันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง
นักเขียนและนักวิจารณ์ภาพยนตร์ชื่อดัง

*ฉายเป็นภาษาญี่ปุ่นและมีซับไตเติ้ลภาษาไทยเท่านั้น
*ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 17.30 น. / ประตูจะปิดหลังจากภาพยนตร์เริ่มฉายแล้ว
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
*ภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 214 6630-8 ต่อ 528 และอีเมล์ activity@bacc.or.th
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า

performance

bacc performing arts

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3
(P.A.F. : Performative Art Festival # 3)

โดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
กรกฎาคม - ธันวาคม 2557
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4, ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 และห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับกลุ่มศิลปินสาขาศิลปะการแสดงร่วมกันจัดงานเทศกาลศิลปะการแสดงครั้งยิ่งใหญ่ เทศกาลศิลปะ
การแสดง ครั้งที่ 3 หรือ P.A.F. : Performative Art Festival # 3 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2557 ที่ห้องสตูดิโอ ห้องอเนกประสงค์
และห้องออดิทอเรียม หอศิลปกรุงเทพฯ สี่แยกปทุมวัน โดยในปี 2557นี้นับเป็นปีที่สามที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมมือกับ
เครือข่ายทางด้านศิลปะการแสดงในการร่วมกันจัดเทศกาลศิลปะการแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกพื้นทีในการเผยแพร่งานศิลปะการแสดง
และเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและประชาชนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิด เพื่อให้สังคมเกิดพลวัตรอย่างสร้างสรรค์

ซึ่งภายใต้เทศกาลฯ ในครั้งนี้การแสดงจะมีความหลากหลายจากศิลปินชาวไทยและต่างชาติ และนอกเหนือจากการแสดงทั้งละครเวที ละครร้อง
ศิลปะการแสดงสด และศิลปะการเต้นแล้วนั้น ยังประกอบด้วยการเสวนาโดยศิลปิน และการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านศิลปะการแสดงสด ศิลปะการ
เต้น และบูโตอีกด้วย โดยตลอดเทศกาลฯ ผู้ชมจะได้รับชมการแสดงจากคณะศิลปินหลายกลุ่มที่มีรูปแบบการแสดงที่แตกต่างกันอย่างหลากหลาย
ทั้งนี้เทศกาลฯ จะประกอบไปด้วย

1. โครงการ “Connecting ASEAN Plus” 2014 : วันที่ 18 – 27 กรกฎาคม 2557
2. เงา – ร่าง (Shade Borders) : วันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2557
3. ละครร้อง ศรีบูรพา บันทึกแห่งอิสรา : วันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2557
4. สนทนาและฝึกปฏิบัติการศิลปะแสดงสดกับแรนดี้ เกรดฮิลล์  : วันที่ 3 – 6 กันยายน 2557
5. ละครเวที เพลงรัก 2475 : วันที่ 18 กันยายน - 5 ตุลาคม 2557
6. Hipster the King : วันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2557
7. เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปียครั้งที่ 16 / 2014 : วันที่ 28 ตุลาคม -3 พฤศจิกายน 2557
8. เทศกาลละครกรุงเทพ 2557 :  วันที่ 1-16 พฤศจิกายน 2557
9. มหกรรมการเต้นนานาชาติ 2014 : วันที่ 21 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2557
10.THE 9th INTERNATIONAL BUTOH FESTIVAL THAILAND 2014 : วันที่ 4-21 December 2014

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 นี้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายด้านการแสดง อาทิ มูลนิธิเพื่อนศิลปะ พระจันทร์เสี้ยวการละคร นิตยสารไรท์เตอร์
กลุ่มศิลปินเอเชียโทเปีย เดโมเครซี่สตูดิโอ เครือข่ายละครกรุงเทพ กลุ่มละคร B-Floor และกลุ่ม Butoh Co-Op ประเทศไทยที่จะมาร่วมสร้างสรรค์
พื้นที่ทางศิลปะการแสดงให้สมบูรณ์ขึ้นที่หอศิลปกรุงเทพฯ เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้จากศิลปินมาสู่ผู้ชม ผู้ที่สนใจ
เข้าชมการแสดงสามารถติดตามรายละเอียดต่าง ๆ อาทิตารางการแสดง (วันที่และเวลา) รวมทั้งราคาบัตรได้ที่ www.bacc.or.th และ Facebook:
www.facebook.com/baccpage

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02 2146630-8 ต่อฝ่ายกิจกรรม 530
โทรสาร 02 2146639
อีเมล์ : activity@bacc.or.th
www.bacc.or.th
baccpage


ละครเวที เพลงรัก 2475
18 กันยายน - 5 ตุลาคม 2557
(แสดงวันพฤหัสบดี – วันอาทิตย์ เวลา 19.00 น.)
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

"2475" The musical : retro love story in the revolutionary time .....แรงบันดาลใจ
จากชีวิตอันพลิกผันของอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศ ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ สู่ละครร้อง
โดย กลุ่มละครอนัตตา ร่วมกับ เดโมเครซี่สตูดิโอ

เรื่องย่อ ปลายปี 2495 เมื่อเพลิน อดีตสตรีหมายเลขหนึ่ง ต้องฉลองรัฐธรรมนูญในคุกอยางโดดเดี่ยว
ลูกชายถูกกุมขัง ด้วยข้อหาไม่เป็นธรรม และสามีก็ลี้ภัยการเมืองโดยไม่รู้เป็นตายร้ายดี เรื่องราวย้อน
กลับไปมาระหว่างเหตุการณ์หลักในคุก และอดีต ถึงชะตากรรมและชีวิตที่ผันผวนไป ของสตรีแกร่งผู้นี้
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปี 2475 ซึ่งพลิกชะตาชีวิตของเธอไปสิ้นเชิง สุดทายเธอต้อง
ลาจากลูกชายอันเป็นที่รักซึ่งยังถูกกุมขัง เพื่อไปตามหาสามีที่ยังไม่รู้อยู่ไหน และเพื่อเติมเต็มชีวิต
ครอบครัวที่ขาดหายไป

โดย ประดิษฐ ประสาททอง ศิลปินรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง คนแรกของประเทศไทย
ผู้ผลักดันการละครในประเทศไทยอย่างเต็มตัว อย่าง ‘เครือข่ายละครกรุงเทพฯ’ และมี ‘เทศกาลละคร
กรุงเทพฯ’ อย่างต่อเนื่องทุกปี พร้อมกับการทำคณะละครอนัตตา ซึ่งเป็นคณะละครที่เป็นที่ผู้จักอย่าง
กว้างขวางและได้รับการยอมรับอย่างสูง ในหมู่คนละครและผู้ชมละครทั่วประเทศ รวมถึงเป็นที่รู้จักใน
ระดับนานาชาติ

ราคาบัตร: 500 บาท
สำรองบัตร และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 081 441 5718
Line ID : democrazystudio
democrazystudio

education


bacc education

“ชีวิตแห่งเจตจำนง (Life Specific ) : คามิน เลิศชัยประเสริฐ”
Life Specific : Kamin Lertchaiprasert
โดย ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 14.00-16.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 นี้จะเป็นการสนทนากับ คามิน เลิศชัยประเสริฐ
ในแง่มุมของศิลปะและชีวิตที่หลอมรวมจนเกิดเป็นวิถีในการดำเนินชีวิต กระบวนการค้นหาความจริง
อันนำไปสู่การตระหนักรู้ตนเองและสังคม รวมทั้งการใช้ศิลปะเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้น
ให้เกิดความเข้าใจและเคารพในคุณค่า เอกลักษณ์ของตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะส่งให้เราอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างสันติสุข

คามิน เลิศชัยประเสริฐ เป็นศิลปินผู้ก่อตั้ง พิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31
(31th Century Museum Contemporary of Spirit) และมูลนิธิที่นา เพื่อส่งเสริมให้คนทั่วไปเรียนรู้
จิตวิญญาณและพัฒนาจิตใจ เขามีแนวทางในการสร้างสรรค์งานศิลปะจากแรงบัลดาลใจ “การหาคำตอบ
และความหมายของชีวิต” เป็นการตั้งคำถามและเกิดความสงสัย จึงก่อให้เกิดการทดลอง เพื่อแสวงหา
ความหมายของสิ่งเหล่านั้น และถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านงานศิลปะ ด้วยวิธีการร่วมสมัยไม่ยึดติดกับ
รูปแบบ จึงทำให้เขามีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ

เสวนาโดย: คามิน เลิศชัยประเสริฐ

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
บรรยายเป็นภาษาไทย (ไม่มีการแปล)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่
ฝ่ายการศึกษา โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 519
อีเมล์ : education@bacc.or.th
www.bacc.or.th
baccpage


bacc education

กิจกรรม “ศิลปะแบบฉบับของฉัน : My Art as My Heart”
โดย ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
21 - 28 กันยายน 2557
ห้องประชุม 501 ชั้น 5 และ ห้อง friends of bacc ชั้น 6
ในวันอาทิตย์ที่ 21 และ 28 กันยายน 2557 เวลา 10.00 - 16.00 น.

ฝ่ายการศึกษาของเชิญชวนน้องๆ อายุตั้งแต่ 9-16 ปี มาสร้างสรรค์งานศิลปะ กับกิจกรรม
“ศิลปะแบบฉบับของฉัน : My Art as My Heart” เพื่อเรียนรู้และสร้างสรรค์งานศิลปะจาก
ความเป็นตัวเองด้วยวัสดุกระดาษหลากหลายแบบ โดยผลงานที่จะสร้างสรรค์ในกิจกรรมครั้งนี้
ไม่จำกัดรูปแบบทางความคิด เน้นให้เกิดความเข้าใจในตนเองและเข้าใจความงดงามของศิลปะ
ที่อยู่รอบตัว

กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง คือ
วันที่ 21 กันยายน 2557 เป็นกิจกรรมสำหรับเด็ก อายุ 9-12 ปี จำนวน 30 คน
วันที่ 28 กันยายน 2557 เป็นกิจกรรมสำหรับเด็ก อายุ 13-16 ปี จำนวน 30 คน

สมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2557
**ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
โทร. 02-214-6630 ต่อ 519
อีเมล์ : education@bacc.or.th

bacc library

กิจกรรม “นิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์”
เชิญพบกับนิทานอาเซียนเรื่อง “กำเนิดค้างคาว”
โดยห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 14.00-15.30 น.
โถงชั้น L

นานมาแล้ว แมวตัวหนึ่งจับนกกินเป็นอาหารแล้วทิ้งขนนกมากมายไว้ ต่อมาแมวจับหนูได้
แต่ยังไม่กินจึงทิ้งหนูไว้ในกองขนนกนั้น หนูแค่สลบไป เมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่ามีขนนกติดอยู่
ที่แขนทั้งสองข้าง ดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกจึงลองบินดู หนูบินไปหานางนกเพื่อขอแต่งงาน
แต่นกไล่หนูไปและบอกว่าหน้าตาน่าเกลียดเหมือนหนู หนูเสียใจจึงบินกลับไปหาเพื่อนหนู
แต่เพื่อนหนูก็ไม่ยอมรับเข้ากลุ่ม บอกว่าหนูก็ไม่ใช่ นกก็ไม่เชิง หนูมีปีกเสียใจมาก
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามนิทานเรื่องนี้ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม และพบกับโบโซ่ลูกโป่งแฟนซี เวลา 13.30 น.
ลงทะเบียนกิจกรรมและสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127
(อังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น.)

artHUB@bacc

Artist ColorS
ชั้น 3

แหล่งรวมผลิตภัณฑ์และผลงานศิลปะ อาทิ สมุดบันทึก การ์ด ภาพพิมพ์-โปสเตอร์ เสื้อยืด กระเป๋า
หนังสือผลงานศิลปะ ปลอกหมอน ผ้ากันเปื้อน และของที่ระลึกต่าง ๆ จากภาพผลงานศิลปะ เช่น
พวงกุญแจ แม่เหล็ก ผ้าพันคอและร่ม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.visart.co.th

กูนสตูดิโอ
ชั้น 4

จัดจำหน่ายอุปกรณ์ศิลปะคุณภาพสูง และบริการการพิมพ์ภาพอิงค์เจทด้วยเครื่อง Epson พร้อมทั้ง
คำแนะนำโดยผู้มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง จำหน่ายอุปกรณ์ศิลปะ : สีน้ำ สีน้ำมัน สีอะครีลิก
พู่กัน ผ้าใบเขียนรูป จากต่างประเทศที่เน้นคุณภาพเป็นส่วนสำคัญ จัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและ
ภาพถ่าย สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ และ ศิลปะเด็ก และให้บริการภาพพิมพ์ด้วยเครื่อง Inkjet
สำหรับการพิมพ์แบบ Fine Art Printing

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
goonstudio

Upcoming in October


bacc music

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 8
"มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่น ๆ"

โดยฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 เวลา 15.30 - 18.30 น
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เตรียมพบกับการเสวนาทางดนตรีในกิจกรรม Bangkok Music Forum ครั้งที่ 8 พบกับเรื่องราวชีวิต
และประสบการณ์ในเส้นทางสายดนตรีของมาโนช พุฒตาล ร่วมเสวนาโดย พจนาถ พจนาพิทักษ์ และ
หนุ่มเมืองจันท์ พร้อมรับชมการแสดงดนตรีสดจากวง The Lamb และการเล่าเรื่องประกอบเสียงกีตาร์
โดย มาโนช พุฒตาล

ดำเนินรายการโดย วิภว์ บูรพาเดชะ
ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 เวลา 15.30 - 18.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเสวนาและไม่ต้องสำรองที่นั่ง

กิจกรรมริเริ่มและดำเนินการโดย
ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02 2146630-8 ต่อ 530
Website :www.bacc.or.th
baccpage

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630-8 โทรสาร. 02 214 6639

www.bacc.or.th
baccpage | baccnews | baccbangkok | baccchannel

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร