Thai Version / Eng Version
e-newsletter / พฤศจิกายน 2557

highlight

bacc exihibition 789

บทที่ (-) ลบหนึ่ง : "The great artist of tomorrow will go underground" - Marcel Duchamp
กิจกรรมบนพื้นที่นิทรรศการเกี่ยวกับศิลปินรุ่นใหม่
ส่วนหนึ่งของโครงการทดลอง Y.A.N (Young Artist Network by BACC)
13 ธันวาคม 2557 - 1 กุมภาพันธ์ 2558
เปิดกิจกรรม 12 ธันวาคม 2557 เวลา 18.30 น.
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

bacc exhibition 789

อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ
จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
12 กันยายน - 23 พฤศจิกายน 2557
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

เป็นระยะเวลากว่า 50 ปี ที่ อินสนธิ์ วงศ์สาม ศิลปินอาวุโสวัย 80 ปีจากจังหวัดลำพูนได้ทุ่มเทและ
พิสูจน์ให้เห็นถึงความศรัทธาและการยืนหยัดของศิลปินในฐานะผู้สร้างสรรค์ งานศิลปะนามธรรมตาม
คติแบบตะวันออกมาอย่างยาวนาน โดยไม่เคยหวนกลับไปสร้างสรรค์งานแบบเหมือนจริงอีกเลย
ในวัย 28 ปี ศิลปินหนุ่มล้านนานักผจญภัยขี่รถสกู๊ตเตอร์คู่ใจจากประเทศไทยสู่จุดหมายอันยาวไกล
ในทวีปยุโรป เพื่อแสวงหาประสบการณ์ทางศิลปะการแสดงงานและการพบปะศิลปินนักวิจารณ์ต่าง
วัฒนธรรมขับเคลื่อนให้ประติมากรไทยผู้มีไฟสร้างสรรค์สามารถพัฒนาผลงานของตนสู่งานแบบนาม-
ธรรม ในระดับสากลได้ เมื่อเดินทางกลับมายังบ้านเกิดศิลปินอิสระผู้มุ่งมั่นไม่ได้นำสิ่งใดติดตัวกลับมา
ด้วยนอกจากประสบการณ์ด้านศิลปะจากต่างแดนร่วม 12 ปี เต็มด้วยจิตวิญญาณแห่งนักสร้างสรรค์
ผู้แสวงหาและการได้กลับมาพบ อินสนธิ์ วงศ์สามได้ผูกโยงวิถีวัฒนธรรมพื้นถิ่นทางภาคเหนือเข้ากับ
ศิลปะนามธรรมได้อย่างกลมกลืน

นิทรรศการ "อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ" จัดแสดงผลงานประติมากรรม (2517 - ปัจจุบัน)
ภาพพิมพ์แกะไม้ (2542 - ปัจจุบัน) และงาน จิตรกรรมชุดใหม่ (2556 - ปัจจุบัน) ของ อินสนธิ์
วงศ์สาม ร่วมร้อยชิ้นผลงานมักถ่ายทอดลักษณะพิเศษหลายอย่างที่ล้วนแต่มีความสัมพันธ์กับความ
ล้ำลึกจากจิตใจภายในของ มนุษย์ รวมถึงศิลปกรรมชิ้นสำคัญอื่นๆ เช่น ประติมากรรมไม้ ชุดห้วยไฟ
(2517 - 2520) ที่สร้างสรรค์จากเศษ ซากตอไม้สักขนาดใหญ่แสดงถึงการโหยหาความบริสุทธิ์
ในสภาวะธรรมชาติ ช่วยโน้มนำชุมชนให้ระลึกถึงต้นไม้และผืนป่าที่สูญเสีย ผลงาน ประติมากรรม
โลหะจำลองขนาดเล็กชุดใต้ทะเล (2511 - 2517) ที่แสดงถึงความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม
และวิกฤติทางธรรมชาติ ซึ่งผลงาน บางส่วนจะได้รับการถ่ายทอดให้เป็นจินตภาพที่สมบูรณ์ในรูป
แบบวิดีโออาร์ตโดยศิลปินร่วมสมัย จิรศักดิ์ แสงพลสิทธิ์ และ วชร กัณหา และผลงานประติมากรรม
ถอดได้ (2540 - ปัจจุบัน) ที่นำเศษไม้รูปทรงแปลกมาประกอบกันด้วยวิธีการเข้าไม้สลักเดือย
สามารถจับปรับขยับทิศทางรูปทรงได้ เป็นต้น

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ทักษิณา พิพิธกุล
ศิลปินรับเชิญ: จิรศักดิ์ แสงพลสิทธิ์ และ วชร กัณหา

ริเริ่มและดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ติดต่อสอบถาม: exhibition@bacc.or.th

people's gallery

นิทรรศการ ประเพณีศิลป์อีสาน
โดย ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม
5 - 28 พฤศจิกายน 2557
People's Gallery P1-P2 ชั้น 2 artHUB@bacc

การสร้างสรรค์ผลงานนิทรรศการศิลปะในชุด “ประเพณี ศิลป์อีสาน”เกิดจากความประทับใจ
ในต่างประเทศ ที่ได้ไปทัศนศึกษา ชมผลงานศิลป์ศิลปินที่มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่ระดับโลก นํามา
สร้างสรรค์เรื่องราว รูปแบบ แนวความคิดเชิงกรณีศึกษา และนํามาพัฒนา ผสมผสานกับประเพณี
ศิลปะอีสานซึ่งเป็นรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมอันดีงามของข้าพเจ้า สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เรียบ
ง่าย ผลงานแสดงนิทรรศการศิลปะในครั้งนี้ จึงเป็นศิลปะที่แสดงออกถึงความรู้สึก ความสุข
ความสนุกสนาน การทําบุญและแฝงด้วยหลักธรรมวิถีพุทธ ประเพณีอันดีงามของคนพื้นถิ่นอีสาน

นิทรรศการ บันทึกการเดินทางเพื่อค้นหาและทบทวน
โดย วัชระ ตาชู
4 - 28 พฤศจิกายน 2557
People's Gallery P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

ตราบใดที่ชีวิตยังมีลมหายใจ ตราบนั้นชีวิตยังคงต้องเดินทาง แน่นอนที่สุดไม่ว่าการเดินทาง
นั้นจะไกลหรือใกล้ วิถีผู้คนและสภาพแวดล้อมย่อมเปลี่ยนไปจากที่เดิมที่คุ้นชินเสมอ
และการเปลี่ยนสภาวะจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง ย่อมมีนัยยะความสําคัญแตกต่างกันออกไป
สําหรับแต่ละคน นิทรรศการครั้งนี้เป็นการเล่าเรื่องด้วยภาพถ่ายพร้อมบันทึกขนาดสั้น
แทนความรู้สึก ความทรงจําและมุมมองต่อการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปตลอดการเดินทางแปดปี

performance


มหกรรมการเต้นนานาชาติ 2014
21 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

มูลนิธิเพื่อนศิลปะ ขอเชิญทุกท่านร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับการแสดงเต้นร่วมสมัยอันน่าตื่น
ตาตื่นใจ โดยกลุ่มนักเต้นชั้นนําจากหลายประเทศทั่วโลก อาทิ อิตาลี สเปน เกาหลีใต้ อิสราเอล
ตุรกี อินเดีย สิงคโปร์ และ ไทย
ในมหกรรมการเต้นนานาชาติ 2014 บางส่วนของการแสดงไฮไลท์มีดังนี้

22 พฤศจิกายน 2557


23 พฤศจิกายน 2557


25 พฤศจิกายน 255726 พฤศจิกายน 2557


30 พฤศจิกายน 2557


- การแสดง"Hopera"
โดย GDO Dance company,

- การแสดง"Swan Lake Revisited"
โดย Rythmosaic Dance Company, จากประเทศอินเดีย

- การแสดง"RED APPLE"
โดย VoDanceBarcelona, จากประเทศสเปน / บางส่วนของ
การแสดงเวอร์ชั่นใหม่ของ"Othello" โดย Istanbul State

- การแสดง"Rhythms of Human"
โดย Ambiguous Dance Company, จากประเทศเกาหลีใต้

- การแสดง"Random Chapters"
โดย คณะ Maya Dance Company, จากประเทศสิงคโปร์


สํารองบัตรได้ที่: www.thaiticketmajor.com
บัตรราคา: 1,800 / 1,200 / 600 บาท
*ลดครึ่งราคาสําหรับนักเรียน นักศึกษาที่อายุไม่เกิน 22 ปี
โดยสํารองบัตรได้ที่ : มูลนิธิเพื่อนศิลปะ โทร 085 100 3050

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ : www.dance-festival.info

bacc education


bacc education

โครงการอบรมอาสาสมัคร หอศิลปกรุงเทพฯ ปี 2557 ครั้งที่ 3
โดยฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ขอเชิญชวนผู้ที่มี "จิตอาสา" และสนใจอยากเป็นอาสาสมัครกับทางหอศิลปกรุงเทพฯ เพื่อมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงาน ช่วยเหลือการจัดกิจกรรมต่างๆภายในหอศิลปกรุงเทพฯสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม
อาสาสมัคร หอศิลปกรุงเทพฯ ปี 2557 ครั้งที่ 3

ระยะเวลา : รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 พฤศจิกายน 2557

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายการศึกษา
โทร.02 214 6630-8 ต่อ 519
อีเมล: volunteer.bacc@gmail.com
Bacc-volunteer

bacc library

กิจกรรม "นิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์"
เชิญพบกับนิทานอาเซียนเรื่อง "อาบู นาวัส"
โดยห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 - 15.30 น.
ห้อง Friends of bacc ชั้น 6

วันหนึ่ง ณ อาณาจักรของกษัตริย์อารอน "อาบู นาวัส" ชายเจ้าปัญญาได้รับคำเชิญให้ไปรับประทาน
อาหารพร้อมพระราชาและเหล่าเสนาบดี หลังสวดมนต์ขอบคุณพระเจ้า กษัตริย์ก็เชิญทุกคนรับประทาน
อาหาร แต่มีข้อแม้คือ ไม่ว่าอาบู นาวัสจะทำอะไรกับไก่ กษัตริย์ก็จะทำเช่นนั้นกับอาบู นาวัสเช่นกัน
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามนิทานเรื่องนี้ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม และพบกับโบโซ่ลูกโป่งแฟนซี เวลา 13.30 น.
ลงทะเบียนกิจกรรมและสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127
อีเมล: library@bacc.or.th

กิจกรรม "Mamuang Talk with Wisut"
โดย วิศุทธิ์ พรนิมิตร (ตั้ม)
สร้างสรรค์กิจกรรมโดยห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 20.00 - 21.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจและรักการวาดการ์ตูนมาทำความรู้จักกับ
เด็กหญิงมะม่วง ในกิจกรรมพบนักเขียน "Mamuang Talk with Wisut" โดย วิศุทธิ์ พรนิมิตร (ตั้ม)
วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 20.00 - 21.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

**ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม และสอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127
อีเมล: library@bacc.or.th

artHUB@bacc

ภาพยนตร์สถาน
ชั้น 2

ประตูสู่หอภาพยนตร์เพื่อทดลองสัมผัสโลกของหอภาพยนตร์ พบกับผลิตภัณฑ์ที่หอภาพยนตร์ผลิต
เช่น หนังสือ ดีวีดี ของที่ระลึก บริการค้นคว้า มุมห้องสมุดหนังสือ วารสารและ วิดีทัศน์ โรงหนังเปี๊ยก
โปสเตอร์ สำหรับจัดฉายหนัง บรรยายสนทนาและอบรม

มงเฌอ
ชั้น 4

เครื่องประดับเพชร 'คู่กาย' ที่สร้างจากความเป็นคุณ เครื่องประดับเพชรที่ออกแบบโดยอาศัย
วัน เดือน ปี เวลาและสถานที่เกิดของคุณมาวิเคราะห์ผ่านโหราศาสตร์จีนเพื่อกำหนดลายเส้นที่
เหมาะสมกับความปรารถนาของคุณในแต่ละเรื่อง เช่น เรื่องงาน เรื่องครอบครัว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
monCher.jewel

Upcoming in December


bacc performance

เทศกาลการแสดง บูโต นานาชาติ ประเทศไทย ครั้งที่ 9
4 - 21 ธันวาคม 2557
Workshops 4 - 7 ธันวาคม 2557
การแสดง 12 - 14 / 18 -21 ธันวาคม 2557
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

กลุ่มละคร B-Floor และกลุ่ม Butoh Co-Op ประเทศไทย ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ภูมิใจเสนอBUTOH FEVER: THE 9th INTERNATIONAL BUTOH FESTIVAL THAILAND 2014
ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4 - 21 ธันวาคม 2557 โดยศิลปินนานาชาติ อาทิ Takita
Takayuki (ญี่ปุ่น), กลุ่มละคร B-Floor (ประเทศไทย), Salome Nieto (แมกซิโก / แคนาดา)
จาก pataSola Dance , Butoh Co-Op ประเทศไทย, Valeria Geremia (อิตาลี) of Sicula Butoh,
Valentin Tszin of PoemaTheatre (รัสเซีย), และ Paul Ibey (แคนาดา) ร่วมกันสร้างสรรค์ศิลปะ
การแสดง บูโต และการอบรมเชิงปฎิบัติการ นิทรรศการและศิลปะการจัดวาง โดย Boaz Zippor
(อิสราเอล), ธีระวัฒน์ มุลวิไล (ประเทศไทย), ทวิทธิ์ เกษประไพ (ประเทศไทย), และ Stephen
Funke (ฟินแลนด์)นอกจากนี้ยังมีการสัมนาและฉายภาพยนตร์ เรื่อง "Rite of Passage"
โดย Juliette Yu-Ming (ฝรั่งเศส/มาเลเซีย) และการแสดงจาก Solstice Butoh Jam ร่วมกับ
ศิลปินและนักดนตรีรับเชิญ

Terry Hatfield ผู้อํานวยการ - Butoh Co-Op ประเทศไทย
ผู้อํานวยการผลิต - Ray of Light Productions

ตาราง Workshops

4 ธันวาคม 2557


5 ธันวาคม 25576 ธันวาคม 2557


7 ธันวาคม 2557

18.00 - 21.00 น.


14.00-17.00 น.


14.00 -17.00 น.


14.00 -17.00 น.


18.00 -21.00 น.


- การแสดงรูปแบบ Hijikata โดย Takita Takayuki จากประเทศญี่ปุ่น

- Workshop ร่วมกับ Salome Nieto (เม็กซิโก/แคนาดา) จากคณะเต้น pataSola

- Workshop เรื่อง เทคนิคการใช้ร่างกาย
และสภาวะอารมณ์
โดย Paul Ibey จากประเทศแคนาดา

- Workshop ร่วมกับ Valeria Geremia

จาก กลุ่ม Sicula Butoh ประเทศอิตาลี

- Workshop ร่วมกับ Valentin Tszin

จาก กลุ่ม PoemaTheatre ประเทศรัสเซีย โดยผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสแสดงด้วยตัวเอง


**ค่าเข้าร่วมอบรม : ครั้งละ 1,000 บาท หรือ 4,000 บาทสําหรับการอบรมทั้งหมด

ตารางการแสดง, สัมมนา และฉายภาพยนตร์

12 ธันวาคม 2557


13 ธันวาคม 255714 ธันวาคม 2557


19 - 20 ธันวาคม 2557
21 ธันวาคม 2557


19.00 น.


19.00 น.15.00 น.


19.00 น.19.00 น.15.00 น.

19.00 น.
- การแสดงชุด A ร่วมด้วย Takita Takayuki (ญี่ปุ่น)
และ Valeria Geremia จากกลุ่ม Sicula Butoh

- การแสดงชุด B ร่วมด้วย Salome Nieto จากคณะเต้น
pataSola (เม็กซิโก / แคนาดา), Paul Ibey (แคนาดา)
และ Valentin Tszin จากกลุ่ม PoemaTheatre (รัสเซีย)


- การแสดงชุด A ร่วมด้วย Takita Takayuki (ญี่ปุ่น)
และ Valeria Geremia จากกลุ่ม Sicula Butoh (อิตาลี)

- การแสดงชุด B ร่วมด้วย Salome Nieto จากคณะเต้น pataSola (เม็กซิโก / แคนาดา), Paul Ibey (แคนาดา)
และ Valentin Tszin จากกลุ่ม PoemaTheatre (รัสเซีย)

- การแสดงชุด C ร่วมด้วย กลุ่มละคร B-Floor (ไทย)
และ กลุ่ม Butoh Co-Op ประเทศไทยดนตรีประกอบ
โดย Boaz Zippor(อิสราเอล)

- สัมมนาเรื่องการแสดง Butoh โดยเหล่าศิลปินบูโต

- การฉายภาพยนตร์เรื่อง"Rite of Passage"
โดย Juliette Yu- Ming (ฝรั่งเศส/มาเลเซีย) และการแสดงจาก Solstice Butoh Jam ร่วมกับศิลปินและนักดนตรีรับเชิญ (บัตรราคา 200 บาท)

*งานนิทรรศการภาพ (จ้ดแสดงทั้งวัน /ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

9 - 21 ธันวาคม 2557งานสร้างสรรค์ โดย Boaz Zippor (อิสราเอล), ธีระวัฒน์ มุลวิไล (ประเทศไทย), ทวิทธิ์ เกษประไพ (ประเทศไทย), และ Stephen Funke (ฟินแลนด์)


ราคาบัตร : 600 บาทต่อการแสดง หรือ 1,500 บาท สําหรับการแสดงทั้งหมด
ราคานักเรียน : 500 บาทต่อการแสดง หรือ 1,200 บาท สําหรับการแสดงทั้งหมด
สํารองบัตร และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ : โทร 085 160 1677
อีเมล์ : bkkbutoh@yahoo.com

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630-8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th
baccpage | baccnews | baccbangkok | baccchannel

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร