Thai Version / Eng Version
e-newsletter / ธันวาคม 2557

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการและคณะเจ้าหน้าที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9

highlight

main exihibition 789

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
"อันมีทิพเนตรส่องไป"

10 ธันวาคม 2557 - 8 มีนาคม 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการปีนี้แปลกกว่าปีก่อนๆ ที่ผ่านมา คือมีภาพที่ถ่ายด้วยกล้องโทรทรรศน์ (telescope) มีภาพที่ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
ชนิดส่องกราด (Scanning Electronic Microscope) มีรูปจากยานไร้คนขับหรือโดรน ที่ทำให้เราได้เห็นภาพจากที่สูง เครื่องมือเหล่านี้
ทำให้เรามีตาทิพย์ที่ได้เห็นสิ่งที่ไม่น่าเห็นได้ เป็นที่มาของชื่อนิทรรศการ ซึ่งมาจากบทกลอนเรื่องอิเหนาตอนจรการำกฤชที่ว่า

“ยอกรขึ้นเพียงศิโรเพฐ ไหว้ไทเทเวศน้อยใหญ่
อันมีทิพเนตรส่องไป อย่าได้เข้าด้วยคนร้าย”


มีภาพที่ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ สำหรับบางประเทศเป็นการเสด็จฯ
ไปเป็นครั้งแรก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02-214-6630 - 8 ต่อ 501
www.bacc.or.th

bacc exhibition 789

บทที่ (-) ลบหนึ่ง : "The great artist of tomorrow
will go underground" - Marcel Duchamp

กิจกรรมบนพื้นที่นิทรรศการเกี่ยวกับศิลปินรุ่นใหม่
ส่วนหนึ่งของโครงการทดลอง Y.A.N (Young Artist Network by BACC)
13 ธันวาคม 2557 - 1 กุมภาพันธ์ 2558
เปิดกิจกรรม 12 ธันวาคม 2557 เวลา 18.30 น.
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

บทที่ ลบหนึ่ง 'The great artist of tomorrow will go underground' - Marcel Duchamp
คือบทยืนจาก 'ใต้ดิน' ถอยกลับไปที่ประเด็นพื้นฐาน ตั้งคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับศิลปะและศิลปิน
รุ่นใหม่ เพื่อสำรวจวาทกรรมจากแกนของผู้ผลิต ส่วนหนึ่งของโครงการ Young Artist Network
(Y.A.N) กิจกรรมในรูปแบบการทดลองในพื้นที่นิทรรศการนี้ คือการตั้งคำถามเชิงโครงสร้าง เพื่อ
สืบหาประเด็นทางศิลปะและความคิดร่วมสมัยของศิลปินรุ่นใหม่ ผ่านการทำงานในรูปแบบเครือข่าย
เพื่อแตกประเด็น ด้วยกระบวนการเชิงทดลอง สังเกตการณ์ ถกเถียง ศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
และท้ายสุดสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดเก็บเป็นฐานความคิด และการดำเนินงาน เกี่ยวกับศิลปิน
รุ่นใหม่ในอนาคต โดยโครงการกิจกรรมเชิงทดลองนี้ ดำเนินผ่านการตั้งสมมติฐานบทยืนตั้งต้น
ในปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ ตั้งแต่ 1) การผลิตงานศิลปะ 2) พื้นที่ศิลปะ 3) ผู้ชมงานศิลปะ
และ 4) ความคิดวิเคราะห์ในบริบททางสังคมและการวิพากษ์วิจารณ์งานศิลปะ สมมติฐาน 4 แขนงนี้
นำเสนอผ่านรูปแบบกิจกรรมบนพื้นที่นิทรรศการ เพื่อรองรับการเข้ามามีส่วนร่วมจากผู้ชม ในการร่วม
สร้าง ร่วมรับรู้ ร่วมศึกษาถึงการดำรงอยู่ของศิลปะในความหมายที่เป็นคุณค่ารวมทั้งของศิลปินและ
สาธารณชน

เปิดกิจกรรม 12 ธันวาคม 2557
ชั้น 7 เวลา 18.30 น.

17.45 - 18.30 น.
18.30 น.

19.30 น.

19.45 - 21.00 น.การแสดงดนตรีสดบนพื้นที่นิทรรศการ คัดสรรโดย ณัฐพล สวัสดี
การแสดงดนตรีสด ช่วงที่หนึ่ง
- เดือน จงมั่นคง
- โซ่ โสดซิง

เปิดกิจกรรม แนะนำโครงการและศิลปิน

การแสดงสด Under-construction[ism]

การแสดงดนตรีสด ช่วงที่สอง
- Plern pan perth                    
- life for no control (เกื้อเพียวพังค์) 
- Dead karaoke                                           
- Yena
- Asano Ryuhei
- Dj Tada


โครงการริเริ่มและดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามเพิ่มเติม exhibition@bacc.or.th

people's gallery

นิทรรศการธรรมชาติ : มิติในความว่าง
โดย สมวงศ์ ทัพพรัตน์
4 - 25 ธันวาคม 2557
People's Gallery P1-P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

เรื่องราวของธรรมชาติ นอกจากจะนำเอาความสดชื่นมาให้แล้ว ยังช่วยโน้มน้าวจิตใจให้สงบและ
พอใจต่อความเรียบง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาระของรูปทรงต่างๆในธรรมชาติที่เบียดเสียดหรือ
แทรกตัวอยู่ในพื้นที่ว่างทั่วไป การปรากฏของสีสันและบรรยากาศที่แสดงช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งดำเนิน
ไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั้น เป็นความงามที่ช่วยขัดเกลาจิตใจให้ละเมียดละไม ยิ่งขึ้น

ความประทับใจจากธรรมชาติที่เป็นการเห็นโดยผ่านมุมมองต่างๆ ได้กระตุ้นให้เกิดความสนใจต่อ
ความงามในเบื้องต้นและปลุกเร้า ให้เกิดการเพ่งพินิจพิจารณา เพื่อค้นหาความงามที่เป็นความจริง
แท้ตามจิตนาการส่วนตัว ผมสนใจสรรพสิ่งในธรรมชาติที่เกิดขึ้นท่ามกลางความว่างเปล่า และกาล
เวลาที่เห็นได้ชัดตามปรากฏการณ์ของธรรมชาติ ซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาในแต่ละวันหรือฤดูกาลต่างๆ
ทั้งสรรพสิ่งในธรรมชาติและเวลาที่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กันนั้นทำให้เกิดการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลง
มิรู้จักจบสิ้น อันสะท้อนให้เห็นถึงความไม่คงที่และยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ จึงมุ่งค้นหาความงามที่เป็น
ความจริงแท้ ซึ่งปรากฏอยู่ในธรรมชาติ เวลาและความว่าง

ผลงานชุดนี้มิได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการลดหลั่นของสีที่ค่อนข้างบางเบา ดูค่อยๆ พล่าเลือน
และละลายหรือหายกลืนไปกับบรรยากาศของภาพ คล้ายกับมีมิติที่ซับซ้อนอยู่ระหว่างรูปลักษณ์
กับความว่างเปล่า ทั้งนี้ด้วยประสงค์จะแสดงออกถึงจินตนาการส่วนตัว อันเกิดจาการได้พิจารณา
สาระในธรรมชาติที่เชื่อมสัมพันธ์กับการเวลา ด้วยการมุ่งสร้างสรรค์ความงามที่แฝงไว้ด้วยความ
สงบลึก ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในธรรมชาติ เวลา และความว่าง

arts network

นิทรรศการภาพถ่าย เมืองกับความผันแปรและเสื่อมถอย
โดย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
11 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 ผนังโค้งชั้น 3-5
พิธีเปิดนิทรรศการจะมีขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 18.30 น.

สถาบันเกอเธ่ประเทศไทยร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดแสดงนิทรรศการ
ภาพถ่าย THE CITY. BECOMING AND DECAYING ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานภาพถ่าย
จากเมืองต่างๆ ทั่วโลกกว่าร้อยรูป โดยศิลปินนักถ่ายภาพ 18 คนจากองค์กรศิลปินนักถ่ายภาพ
โอสครอยซ์ ที่ออกเดินทางตามหาแก่นรากความจริงของชีวิตในเมือง พวกเขารวบรวมสะสมภาพ
ถ่ายจาก 22 เมือง ตั้งแต่เริ่มแรกที่กลายเป็นเมือง จนเมืองนั้นค่อยๆ เสื่อมลงถือเป็นโปรเจ็กต์การ
ถ่ายภาพที่ใช้เวลานานและมีเอกลักษณ์อย่างมาก

พิธีเปิดนิทรรศการจะมีขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณผนังโค้งชั้น 5
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พร้อมร่วมชมนิทรรศการและรับฟังคำอธิบายจาก Mrs.Ute
และ Mr. Werner Mahler สองศิลปินผู้มีผลงานรวมอยู่ในนิทรรศการนี้ด้วย

วันที่ 7 ธันวาคม เวลา 14.00 - 15.30 น. ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดย Mrs. Ute
และ Mr. Werner Mahler ในหัวข้อ "Portait Photography" ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สำรองที่นั่งได้ที่ programm@bangkok.goethe.org
โทร. 02 108 8231-2

นิทรรศการหนังสือภาพถ่ายเยอรมันยอดเยี่ยม 2014
11 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558
ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พิธีเปิด 11 ธันวาคม 2557 เวลา 18.30 น.

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ 3 ที่หนังสือภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการประกวด
หนังสือภาพถ่ายเยอรมันยอดเยี่ยม จะมาอวดโฉมในกรุงเทพมหานคร หนึ่งในความพิเศษของปีนี้
อยู่ที่หนังสือภาพถ่ายขนาดใหญ่ที่ได้รางวัลจากประเภท Coffee Table Books ที่เพิ่มเข้ามา
ในการประกวดในปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรก ขอเชิญทุกท่านร่วมชื่นชมหนังสือภาพถ่ายที่ทรงคุณค่า
และร่วมค้นหาว่าคุณภาพของภาพถ่ายและความประทับใจแบบไหนที่ทำให้กรรมการเทใจให้
หนังสือทั้ง 21 เล่มได้รับรางวัลทั้งระดับทอง และระดับเงิน ในครั้งนี้

cinema

ภาพยนตร์คอนเสิร์ต ‘BIOPHILIA LIVE’ จาก BJÖRK
เสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557
เวลา 17.30 น. ณ ชั้น 5 ห้องออดิทอเรียม
เวลา 20.00 น. ณ ชั้น 1 ลานด้านหน้า
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สัมผัสบรรยากาศการฉายดิจิตอลคอนเสิร์ตกลางแจ้งที่ไม่เหมือนใคร ณ หอศิลปกรุงเทพฯ
วันที่ 20 ธันวาคม เวลา 20.00 น. และชมภาพยนตร์สารคดีเรื่อง "When BJÖRK Met
David Attenborough"
วันที่ 20 ธันวาคม เวลา 17.30 น. ณ ชั้น5 ห้องออดิทอเรียม
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ภาษาอังกฤษบรรยายไทย) ไม่เสียค่าเข้าชม

"ภาพและเสียงอันน่าตื่นตาตื่นใจจากประสบการณ์การชมภาพยนตร์แบบเต็มรูปแบบ"
- Hollywood Reporter -


เพื่อเป็นการปิดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 2014สถาบันเกอเธ่ประเทศไทยร่วมกับ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครภูมิใจนำเสนอภาพยนตร์คอนเสิร์ต เรื่อง 'Biophilia Live'
โดย Nick Fenton และ Peter Strickland ซึ่งถ่ายทอดส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในโปรเจค
การแสดงทางมัลติมีเดียของ Björkภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวเปรียบเสมือนการสำรวจทางภาพ
และเสียงถึงวิทยาศาสตร์ ดนตรี และเทคโนโลยีตัดผ่านกัน โปรเจคนี้ได้แรงบันดาลใจมาจาก
ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างโครงสร้างของดนตรี และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

นี่ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยสำหรับการฉายภาพยนตร์ลงบนกำแพงของหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมด้วยนักศิลปะชาวไทยที่โด่งดังระดับโลก "พินรี สัณฑ์พิทักษ์" ที่จะมา
สร้างสรรค์บรรยากาศของงานที่กินได้เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ทุกประสาทสัมผัสของค่ำคืนการ
ฉายภาพยนตร์ เตรียมตัวมาสำรวจโลกอีกใบ 'Biophilia'

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ warumporn.samranchit@bangkok.goethe.org

performance


bacc performance

เทศกาลการแสดง บูโต นานาชาติ ประเทศไทย ครั้งที่ 9
4 - 21 ธันวาคม 2557
Workshops 4 - 7 ธันวาคม 2557
การแสดง 12 - 14 / 18 -21 ธันวาคม 2557
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

กลุ่มละคร B-Floor และกลุ่ม Butoh Co-Op ประเทศไทย ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ-
มหานคร ภูมิใจเสนอ Butoh Fever: The 9th International Butoh Festival Thailand 2014
ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4 - 21 ธันวาคม 2557 โดยศิลปินนานาชาติ อาทิ Takita
Takayuki (ญี่ปุ่น), กลุ่มละคร B-Floor (ประเทศไทย), Salome Nieto (เม็กซิโก / แคนาดา)
จาก pataSola Dance , Butoh Co-Op ประเทศไทย, Valeria Geremia (อิตาลี) of Sicula Butoh,
Valentin Tszin of PoemaTheatre (รัสเซีย), และ Paul Ibey (แคนาดา) ร่วมกันสร้างสรรค์ศิลปะ
การแสดง บูโต และการอบรมเชิงปฎิบัติการ นิทรรศการและศิลปะการจัดวาง โดย Boaz Zippor
(อิสราเอล), ธีระวัฒน์ มุลวิไล (ประเทศไทย), ทวิทธิ์ เกษประไพ (ประเทศไทย), และ Stephen
Funke (ฟินแลนด์) นอกจากนี้ยังมีการสัมนาและฉายภาพยนตร์ เรื่อง "Rite of Passage"
โดย Juliette Yu-Ming (ฝรั่งเศส/มาเลเซีย) และการแสดงจาก Solstice Butoh Jam ร่วมกับ
ศิลปินและนักดนตรีรับเชิญ

Terry Hatfield
ผู้อํานวยการ -
Butoh Co-Op ประเทศไทย
ผู้อํานวยการผลิต
- Ray of Light Productions

ตาราง Workshops

4 ธันวาคม 2557


5 ธันวาคม 25576 ธันวาคม 2557


7 ธันวาคม 2557

18.00 - 21.00 น.


14.00 - 17.00 น.


14.00 - 17.00 น.


14.00 - 17.00 น.


18.00 - 21.00 น.


- การแสดงรูปแบบ Hijikata โดย Takita Takayuki จากประเทศญี่ปุ่น

- Workshop ร่วมกับ Salome Nieto (เม็กซิโก/แคนาดา) จากคณะเต้น pataSola

- Workshop เรื่อง เทคนิคการใช้ร่างกาย
และสภาวะอารมณ์
โดย Paul Ibey จากประเทศแคนาดา

- Workshop ร่วมกับ Valeria Geremia

จาก กลุ่ม Sicula Butoh ประเทศอิตาลี

- Workshop ร่วมกับ Valentin Tszin

จาก กลุ่ม PoemaTheatre ประเทศรัสเซีย โดยผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสแสดงด้วยตัวเอง


**ค่าเข้าร่วมอบรม : ครั้งละ 1,000 บาท หรือ 4,000 บาทสําหรับการอบรมทั้งหมด

ตารางการแสดง, สัมมนา และฉายภาพยนตร์

12 ธันวาคม 2557


13 ธันวาคม 255714 ธันวาคม 255718 - 20 ธันวาคม 2557
21 ธันวาคม 2557


19.00 น.


19.00 น.15.00 น.


19.00 น.
19.00 น.15.00 น.

19.00 น.
- การแสดงชุด A ร่วมด้วย Takita Takayuki (ญี่ปุ่น)
และ Valeria Geremia จากกลุ่ม Sicula Butoh

- การแสดงชุด B ร่วมด้วย Salome Nieto จากคณะเต้น
pataSola (เม็กซิโก / แคนาดา), Paul Ibey (แคนาดา)
และ Valentin Tszin จากกลุ่ม PoemaTheatre (รัสเซีย)


- การแสดงชุด A ร่วมด้วย Takita Takayuki (ญี่ปุ่น)
และ Valeria Geremia จากกลุ่ม Sicula Butoh (อิตาลี)

- การแสดงชุด B ร่วมด้วย Salome Nieto จากคณะเต้น pataSola (เม็กซิโก / แคนาดา), Paul Ibey (แคนาดา)
และ Valentin Tszin จากกลุ่ม PoemaTheatre (รัสเซีย)

- การแสดงชุด C ร่วมด้วย กลุ่มละคร B-Floor (ไทย)
และ กลุ่ม Butoh Co-Op ประเทศไทยดนตรีประกอบ
โดย Boaz Zippor(อิสราเอล)

- สัมมนาเรื่องการแสดง Butoh โดยเหล่าศิลปินบูโต

- การฉายภาพยนตร์เรื่อง"Rite of Passage"
โดย Juliette Yu- Ming (ฝรั่งเศส/มาเลเซีย) และการแสดงจาก Solstice Butoh Jam ร่วมกับศิลปินและนักดนตรีรับเชิญ (บัตรราคา 200 บาท)

*งานนิทรรศการภาพ (จ้ดแสดงทั้งวัน /ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

9 - 21 ธันวาคม 2557งานสร้างสรรค์ โดย Boaz Zippor (อิสราเอล), ธีระวัฒน์ มุลวิไล (ประเทศไทย), ทวิทธิ์ เกษประไพ (ประเทศไทย), และ Stephen Funke (ฟินแลนด์)


ราคาบัตร : 600 บาทต่อการแสดง หรือ 1,500 บาท สําหรับการแสดงทั้งหมด
ราคานักเรียน : 500 บาทต่อการแสดง หรือ 1,200 บาท สําหรับการแสดงทั้งหมด
สํารองบัตร และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่: โทร 085 160 1677
อีเมล : bkkbutoh@yahoo.com

bacc library

กิจกรรม "นิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์"
เชิญพบกับนิทานอาเซียนเรื่อง "กำเนิดเวียดนาม"
โดยห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 - 15.30 น.
มุม Kid’s corner ห้องสมุดศิลปะ ชั้น L

นานมาแล้ว เทพเจ้ามังกรและเทพธิดานางหนึ่งแต่งงานกันและให้กำเนิดไข่ 100 ฟอง ไข่เหล่านั้น
ได้ฟักออกมาเป็นเด็กที่ชาญฉลาด 100 คน เมื่อเติบโตแล้วจึงแยกกันไปอยู่กับพ่อที่ทะเล 50 คน
อยู่กับแม่บนภูเขาอีก 50 คน ลูกที่อาศัยอยู่บนภูเขาก็ได้ตั้งอาณาจักรขึ้น ต่อมามีข้าศึกมาบุกรุก
และจะยึดครองอาณาจักร พระราชาจึงทำพิธีขอให้สวรรค์มาช่วยปกป้องอาณาจักร
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามนิทานเรื่องนี้ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม และพบกับโบโซ่ลูกโป่งแฟนซี เวลา 13.30 น.
ลงทะเบียนกิจกรรมและสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127
อีเมล: library@bacc.or.th

artHUB@bacc

ร้านหนังสือฮาร์ดคัฟเวอร์
ชั้น 3

ร้านหนังสือฮาร์ดคัฟเวอร์ เป็นร้านขายหนังสือที่เกี่ยวกับศิลปะ สถาปัตยกรรม การออกแบบ แฟชั่น
และวัฒนธรรมต่างๆ จากสำนักพิมพ์ชั้นนำและสำนักพิมพ์อิสระ ทั้งในประเทศและจากประเทศต่างๆ
ทั่วโลก นอกจากนี้ทางร้านได้รวบรวมสูจิบัตรงานนิทรรศการจากแกลอรี่ต่างๆในประเทศไทย
เพื่อส่งเสริมงานของศิลปิันไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และมีหนังสือทางด้านวิชาการแขนงศิลปะต่างๆ
ที่หายากจากทั้งในและต่างประเทศ เวลาทำการ 11.00 น ถึง 20.00 น ทุกวันยกเว้นวันจันทร์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 085 162 7528

Bookmoby Readers' Cafe‏
ชั้น 4

Bookmoby Readers’ Cafe (บุ๊คโมบี้ รีดเดอร์ส คาเฟ่) เป็นร้านหนังสือสำหรับผู้หลงใหลและสนใจ
ในแวดวงหนังสือและวรรณกรรม โดยเฉพาะงานประพันธ์ที่ค่อนข้างจริงจัง วรรณกรรมไทยสร้างสรรค์
บทกวี วรรณกรรมแปลร่วมสมัย วรรณกรรมคลาสสิก รวมทั้งงานความเรียง สารคดี ประวัติศาสตร์
สังคม ปรัชญา จิตวิญญาณ จนถึงหนังสือภาพและบันทึกการเดินทาง ที่อาจพบได้ยากในร้านหนังสือ
เครือใหญ่ การจัดงานเสวนาระหว่างนักเขียนเป็นระยะๆ ยังทำให้บุ๊คโมบี้ รีดเดอร์ส คาเฟ่ เป็นพื้นที่
พบปะแลกเปลี่ยนระหว่างนักอ่านและนักเขียน ที่อยู่ใจกลางมหานครอย่างแท้จริง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 089 925 2969
bookmoby

Upcoming in January

bacc family

เด็กศิลป์@bacc 2558
ตอน "Wonderful Journey: ท่องโลกศิลปะ"

กิจกรรมวันเด็ก โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 เวลา 10.30 - 18.00 น.

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอเชิญชวนเด็กๆมาร่วมท่องโลกศิลปะไปกับกิจกรรม
สร้างสรรค์วันเด็กสไตล์หอศิลปกรุงเทพฯ

สนุกกับเวิร์คช็อปสร้างสรรค์สื่อผสม โดยอาจารย์อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์, เวิร์คช็อปแต่งหน้าคัพเค้ก
และปั้นตุ๊กตาน้ำตาล, กิจกรรมแต่งเติมสีสันบนผนังโค้ง "กราฟิตี้คิดส์",กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะ
จากดินเหนียว, เวิร์คช็อปเข็มกลัดทำมือ, ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเขียนทราย ณ ลานด้านหน้า
หอศิลปกรุงเทพฯ กับพี่ชลิต นาคพะวัน, ชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพฯ
"อันมีทิพเนตรส่องไป"

ร่วมชมการแสดงต่าง ๆ ตลอดทั้งวัน อาทิ ละครนิทานสร้างเสริมจินตนาการ การแสดงดนตรี
คลาสสิคโดยเยาวชน Bangkok Symphony Music School และการแสดงละครใบ้โดยพี่ ๆ
Babymime และ Mute ร่วมชมภาพยนตร์สั้นสำหรับเด็ก คัดสรรโดยหอภาพยนตร์ และกิจกรรม
พิเศษวันเด็กกับร้านค้าต่าง ๆ ในโซนอาร์ตฮับอีกมากมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 534
อีเมล artnetwork@bacc.or.th
baccpage


bacc experimental project

DRIFT ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียง Project #2 TOOL
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ SO::ON Dry FLOWER
31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียงนำเสนอผ่านแนวคิด "Drift" หรือการไหลรื่นอย่างเข้มข้น
ในความหมายทางเทคนิคของการแข่งรถที่นักแข่ง ขับไหลผ่านโค้งด้วยความเร็วและลีลาของ
การขับ และในขณะเดียวกันยังสามารถควบคุมสถานะของรถไว้ได้ จากแนวคิดนี้เชื่อมโยงถึง
การไหลผ่านทางจิตวิทยาในภูมิศาสตร์ของเสียงจากแหล่งหนึ่งเข้าสู่อีกแหล่งสื่อสารเนื้อหา
ทางเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ที่ปล่อยเชื่อมด้วยหลากหลายวิธีการของศิลปิน จุดประสงค์
ของงานคือเพื่อให้ผู้ชมมองเห็นองค์ประกอบของดนตรีทดลองและเสียงในฐานะรูปแบบของงาน
ศิลปะที่เปิดกว้างต่อสถานการณ์ที่เอื้อต่อการรับรู้แบบต่างๆ ผ่านการแสดงดนตรีสด ศิลปะการ
จัดวางทางเสียง การแสดงเสียงอิมโพรไวส์ต่อเนื่อง รวมถึงปฏิบัติการและการบรรยายทั้งจาก
ศิลปินไทยและนานาชาติ ทั้งหมดนำเสนอด้วยรูปแบบที่แตกต่างแต่สร้างสรรค์ร่วมกันบนฐาน
ของแนวคิดเชิงทดลอง ซีรียส์กิจกรรมครั้งนี้ต่อเนื่องมาถึง Project #2 : TOOL

Project #2: TOOL การเรียนรู้และเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับศิลปิน
และนักดนตรีเพื่อสื่อสารถึงผลงาน เครื่องมือเปลี่ยนความคิดเป็นเสียง เปลี่ยนเสียงเป็นวัสดุสะท้อน
ความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินที่แสดงศักยภาพของเครื่องมือที่ไม่ใช่ในฐานะวัตถุ แต่ในฐานะความคิด
ศิลปินบางคนเปลี่ยนวัตถุในชีวิตประจำวันให้เป็นเครื่องผลิตเสียง บางคนมีปฏิสัมพันธ์กับเครื่องมือ
ธรรมดาด้วยวิธีการที่พิเศษ บางคนใช้ร่างกายตัวเองเปลี่ยนการเคลื่อนไหวให้กลายเป็นเสียง
เปิดโลกแห่งความเป็นไปได้ในความหมายของเครื่องมือที่ใช้ผลิตเสียงด้วยหลากหลายจุดประสงค์
เมื่อเครื่องดนตรีมีวิวัฒนาการก็เช่นเดียวกันกับประสบการณ์ในการฟัง แนวความคิดเกี่ยวกับงาน
คราวนี้คือการรับรู้ และเข้าใจเครื่องมือในรูปแบบที่ศิลปินจะสำรวจความหมายปลายเปิดแลกเปลี่ยน
ความรู้ ในต่างรูปแบบ วิธีการ และการนำมาใช้เครื่องมือเพื่อผลิตเสียงต่อผู้ชม

ภัณฑารักษ์: โคอิชิ ชิมิสึ / พิชญา ศุภวานิช

ศิลปิน:
Otomo Yoshihide, Sachiko M, DJ Sniff, Yuen Chee Wai, Yan Jun, Ryu Hankil,
Alan Courtis ร่วมกับ Saowakorn Muangkruan and Adisak Poung-ok

ศิลปินงานเสียงจัดวาง:
Duck Unit

โครงการทดลองทางเสียงโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ SO::ON Dry FLOWER ในส่วนหนึ่งของ BACC Experimental Project
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายนิทรรศการ : exhibition@bacc.or.th
SO::ON Dry FLOWER: eastablishrec@yahoo.com

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630-8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th
baccpage | baccnews | baccbangkok | baccchannel

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร