Thai Version / Eng Version
e-newsletter / มกราคม 2558

สวัสดีปีมะแม

ปีแพะ แวะเวียน มาเปลี่ยนผ่าน
ส่งความสุข เบิกบา การเริ่มใหม่
ใช้ชีวิต ให้ห่างโรค มีโชคชัย
ร่วมสรรค์สร้าง ทางไท ด้วยไมตรี

ประกาศวันหยุดปีใหม่
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปิดบริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ในวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557 - วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2558
และเปิดตามปกติตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558

highlight

bacc arts network

เด็กศิลป์@bacc 2558
ตอน "Wonderful Journey: ท่องโลกศิลปะ"

กิจกรรมวันเด็ก โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 เวลา 10.30 - 18.00 น.

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนเด็ก ๆ มาร่วมท่องโลกศิลปะไปกับกิจกรรมสร้างสรรค์วันเด็กสไตล์หอศิลปกรุงเทพฯ

สนุกกับเวิร์คช็อปสร้างสรรค์สื่อผสม โดยอาจารย์อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์, เวิร์คช็อปแต่งหน้าคัพเค้กและปั้นตุ๊กตาน้ำตาล, กิจกรรมแต่งเติม
สีสันบนผนังโค้ง "กราฟิตี้ คิด", กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะจากดินเหนียว, เวิร์คช็อปเข็มกลัดทำมือ, ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเขียนทราย
ณ ลานด้านหน้าหอศิลปฯ กับพี่ชลิต นาคพะวัน, ชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพฯ "อันมีทิพเนตรส่องไป"

ร่วมชมการแสดงต่าง ๆ ตลอดทั้งวัน อาทิ การแสดงโขนเด็ก โดยคณะโจงแดง การแสดงดนตรีคลาสสิคโดยเยาวชน Bangkok Symphony
Music School การแสดงละครใบ้โดยพี่ ๆ Babymime และ Mute ฯลฯ ชมภาพยนตร์สั้นสำหรับเด็ก คัดสรรโดยหอภาพยนตร์ และกลุ่มอินดี้
ทีละเฟรม พร้อมพบกับกิจกรรมพิเศษวันเด็กกับร้านค้าต่าง ๆ ในโซนอาร์ตฮับอีกมากมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 214 6630-8 ต่อ 534
อีเมล : artnetwork@bacc.or.th
baccpage

bacc exhibition 789

บทที่ (-) ลบหนึ่ง : "The great artist of tomorrow
will go underground" - Marcel Duchamp

กิจกรรมบนพื้นที่นิทรรศการเกี่ยวกับศิลปินรุ่นใหม่
ส่วนหนึ่งของโครงการทดลอง Y.A.N (Young Artist Network by BACC)
13 ธันวาคม 2557 - 1 กุมภาพันธ์ 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

ส่วนหนึ่งของโครงการ Young Artist Network (Y.A.N) กิจกรรมในรูปแบบการทดลองในพื้นที่
นิทรรศการนี้ คือการตั้งคำถามเชิงโครงสร้างเพื่อสืบหาประเด็นทางศิลปะและความคิดร่วมสมัยของ
ศิลปินรุ่นใหม่ ผ่านการทำงานในรูปแบบเครือข่ายเพื่อแตกประเด็น ด้วยกระบวนการเชิงทดลอง
สังเกตุการณ์ ถกเถียงศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและท้ายสุดสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดเก็บ
เป็นฐานความคิด และการดำเนินงาน เกี่ยวกับศิลปินรุ่นใหม่ในอนาคต

หากถามถึงความเข้าใจในตัวตนและผลงานของศิลปินที่เคลื่อนตัวอยู่บนเส้นทางความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคมการเมืองและวัฒนธรรมในปัจจุบันคำตอบแฝงอยู่ในปรากฏการณ์ที่ศิลปินเชื่อม
โยงศิลปะเข้าสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ ศิลปินรุ่นนี้ตอบสนองต่ออิทธิพลส่งตรงมาจากรุ่นก่อนหน้า
ในลักษณะที่พวกเขาเคลื่อนตัวออกจาก ความหมายเดิมของศิลปะ ดำรงอยู่ภายใต้ความเปลี่ยนแปลง
พร้อมที่จะปรับตัวไปตามสถานการณ์ ที่ก้าวรุดไปข้างหน้า ผลงานศิลปะและศิลปินในยุคข้อมูล
ข่าวสาร กระตุ้นให้เราต้องพิจารณาและตั้งคำถามต่อวาทกรรมที่เคลื่อนตัวในปัจจุบันรวมถึงเครื่องมือ
ทางความคิดในการรองรับ ตีความและทำความเข้าใจ

โดยโครงการกิจกรรมเชิงทดลองนี้ ดำเนินผ่านการตั้งสมมติฐานบทยืนตั้งต้น ในปัจจัยหลักที่เกี่ยว
ข้องกับศิลปะ ตั้งแต่ 1) การผลิตงานศิลปะ 2) พื้นที่ศิลปะ 3) ผู้ชมงานศิลปะ และ 4) ความคิด
วิเคราะห์ในบริบททางสังคมและการวิพากษ์วิจารณ์งานศิลปะ สมมติฐาน 4 แขนงนี้นำเสนอผ่าน
รูปแบบกิจกรรมบนพื้นที่นิทรรศการ เพื่อรองรับการเข้ามามีส่วนร่วมจากผู้ชม ในการร่วมสร้าง
ร่วมรับรู้ ร่วมศึกษา ถึงการดำรงอยู่ของศิลปะในความหมายที่เป็นคุณค่าร่วมทั้งของศิลปินและ
สาธารณชน

บทที่ ลบหนึ่ง ''The great artist of tomorrow will go underground'- Marcel Duchamp
คือจุดยืนจาก 'ใต้ดิน' ถอยกลับไปที่ประเด็นพื้นฐาน ตั้งคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับศิลปะและศิลปิน
รุ่นใหม่ สำรวจวาทกรรมจากแกนของผู้ผลิต พึ่งพาความเข้าใจในบริบทรอบด้านเพื่อกระตุ้นความ
เข้มแข็งทางความคิด และหล่อเลี้ยงเจตจำนงที่แท้จริงของศิลปินในการสร้างงานศิลปะสนับสนุน
ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติการ ที่เป็นวิวัฒนาการผ่านข้อจำกัดหลากมิติเพื่อสร้างเครือข่ายของ
ความคิดและคุณค่าเชิงลึกที่เป็นพลังขับเคลื่อนแห่งยุคสมัย

ภัณฑารักษ์:
พิชญา ศุภวานิช

กิจกรรมหลัก: ศิลปิน นักเขียนและนักวิจารณ์
จุฑา สุวรรณมงคล
เฮนรี่ ทราน
อธิคม มุกดาประกร
กลุ่มศิลปิน Money Faketory

เนื้อหาวาทกรรมและความคิดร่วมสมัย: The Reading Room

เนื้อหาสำรวจวิจัยและข้อมูลสนับสนุน: ณรงค์ศักดิ์ นิลเขต ปองกมล วงษ์อุบล

โครงการริเริ่มและดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามเพิ่มเติม exhibition@bacc.or.th

main exhibition 789

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี "อันมีทิพเนตรส่องไป"

10 ธันวาคม 2557 - 8 มีนาคม 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการปีนี้แปลกกว่าปีก่อนๆ ที่ผ่านมา คือมีภาพที่ถ่ายด้วยกล้องโทรทรรศน์ (telescope)
มีภาพที่ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (Scanning Electronic Microscope)
มีรูปจากยานไร้คนขับหรือโดรน ที่ทำให้เราได้เห็นภาพจากที่สูง เครื่องมือเหล่านี้ ทำให้เรามีตาทิพย์
ที่ได้เห็นสิ่งที่ไม่น่าเห็นได้ เป็นที่มาของชื่อนิทรรศการ ซึ่งมาจากบทกลอนเรื่องอิเหนาตอนจร

"ยอกรขึ้นเพียงศิโรเพฐ ไหว้ไทเทเวศน้อยใหญ่
อันมีทิพเนตรส่องไป อย่าได้เข้าด้วยคนร้าย"


มีภาพที่ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
สำหรับบางประเทศเป็นการเสด็จฯ ไปเป็นครั้งแรก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02-214-6630 - 8 ต่อ 501
www.bacc.or.th

bacc experimental project


DRIFT ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียง Project #2 TOOL
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ SO::ON Dry FLOWER
31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียงนำเสนอผ่านแนวคิด "Drift" หรือการไหลรื่นอย่างเข้มข้น
ในความหมายทางเทคนิคของการแข่งรถที่นักแข่ง ขับไหลผ่านโค้งด้วยความเร็วและลีลาของ
การขับ และในขณะเดียวกันยังสามารถควบคุมสถานะของรถไว้ได้ จากแนวคิดนี้เชื่อมโยงถึง
การไหลผ่านทางจิตวิทยาในภูมิศาสตร์ของเสียงจากแหล่งหนึ่งเข้าสู่อีกแหล่งสื่อสารเนื้อหา
ทางเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ที่ปล่อยเชื่อมด้วยหลากหลายวิธีการของศิลปิน จุดประสงค์
ของงานคือเพื่อให้ผู้ชมมองเห็นองค์ประกอบของดนตรีทดลองและเสียงในฐานะรูปแบบของงาน
ศิลปะที่เปิดกว้างต่อสถานการณ์ที่เอื้อต่อการรับรู้แบบต่างๆ ผ่านการแสดงดนตรีสด ศิลปะการ
จัดวางทางเสียง การแสดงเสียงอิมโพรไวส์ต่อเนื่อง รวมถึงปฏิบัติการและการบรรยายทั้งจาก
ศิลปินไทยและนานาชาติ ทั้งหมดนำเสนอด้วยรูปแบบที่แตกต่างแต่สร้างสรรค์ร่วมกันบนฐาน
ของแนวคิดเชิงทดลอง ซีรียส์กิจกรรมครั้งนี้ต่อเนื่องมาถึง Project #2 : TOOL

Project #2: TOOL การเรียนรู้และเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับศิลปิน
และนักดนตรีเพื่อสื่อสารถึงผลงาน เครื่องมือเปลี่ยนความคิดเป็นเสียง เปลี่ยนเสียงเป็นวัสดุสะท้อน
ความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินที่แสดงศักยภาพของเครื่องมือที่ไม่ใช่ในฐานะวัตถุ แต่ในฐานะความคิด
ศิลปินบางคนเปลี่ยนวัตถุในชีวิตประจำวันให้เป็นเครื่องผลิตเสียง บางคนมีปฏิสัมพันธ์กับเครื่องมือ
ธรรมดาด้วยวิธีการที่พิเศษ บางคนใช้ร่างกายตัวเองเปลี่ยนการเคลื่อนไหวให้กลายเป็นเสียง
เปิดโลกแห่งความเป็นไปได้ในความหมายของเครื่องมือที่ใช้ผลิตเสียงด้วยหลากหลายจุดประสงค์
เมื่อเครื่องดนตรีมีวิวัฒนาการก็เช่นเดียวกันกับประสบการณ์ในการฟัง แนวความคิดเกี่ยวกับงาน
คราวนี้คือการรับรู้ และเข้าใจเครื่องมือในรูปแบบที่ศิลปินจะสำรวจความหมายปลายเปิดแลกเปลี่ยน
ความรู้ ในต่างรูปแบบ วิธีการ และการนำมาใช้เครื่องมือเพื่อผลิตเสียงต่อผู้ชม

ภัณฑารักษ์: โคอิชิ ชิมิสึ / พิชญา ศุภวานิช

ศิลปิน:
Otomo Yoshihide, Sachiko M, DJ Sniff, Yuen Chee Wai, Yan Jun, Ryu Hankil,
Alan Courtis ร่วมกับ Saowakorn Muangkruan and Adisak Poung-ok

ศิลปินงานเสียงจัดวาง:
Duck Unit

โครงการทดลองทางเสียงโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ SO::ON Dry FLOWER ในส่วนหนึ่งของ BACC Experimental Project
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายนิทรรศการ : exhibition@bacc.or.th
SO::ON Dry FLOWER: eastablishrec@yahoo.com

people's gallery

นิทรรศการธรรมชาติของธรรมชาติ 2
โดย อิศเรศ วงศ์สิงห์ และ จักรกฤษณ์ ศรีสงคราม
6 - 29 มกราคม 2558
People's Gallery P1-P2 ชั้น 2 artHUB@bacc

นิทรรศการจิตรกรรม ธรรมชาติของธรรมชาติ 2 เป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นต่อเนื่องจากการแสดง
นิทรรศการครั้งที่ 1 ณ หอศิลป์จามจุรี เมื่อปีพ.ศ. 2555 ซึ่งทั้งสองศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมที่เกี่ยวกับธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่มาของการจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้

แนวความคิด
อิศเรศ วงศ์สิงห์
ธรรมชาตินั้นประกอบไปด้วยบรรยากาศ สีสัน และแสงเงา พืชพันธุ์ ดอกไม้ ภูเขา ท้องฟ้า
สายลม และแสงแดด ฯลฯ ซึ่งเราสามารถรับรู้ได้จากการสัมผัสกับธรรมชาติโดยตรง ทำให้
เกิดอารมณ์ ความรู้สึก และสุนทรีย์ ความสุข ความอิ่มเอมและสะท้อนมุมมองที่เป็นสัจธรรม
ภายใน ผ่านประสบการณ์และการถ่ายทอดออกมาเป็นภาพเขียนสีอะครีลิค

จักรกฤษณ์ ศรีสงคราม
ธรรมชาติของธรรมชาตินั้นมีความจริง มีเสน่ห์และความงดงามปรากฏอยู่ มีการเกิด ดำรงคงอยู่
และเสื่อมสลายไปเป็นวัฏจักรตามกาลเวลาไม่รู้จบสิ้น ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานจิตรกรรม
เทคนิคสีน้ำมัน ด้วยสีสัน จังหวะ มุมมอง และรูปแบบเฉพาะตัวตามความรู้สึกของข้าพเจ้า

นิทรรศการการเข้าสู่ยุคแห่งชวเลข
โดย ธนทร บูรณศิลปิน
6 - 29 มกราคม 2558
People's Gallery P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานด้วยจินตนาการและจิตใต้สำนึก โดยมีเรื่องราวที่แตกต่างกันของวัฒนธรรม
และความเชื่อเป็นเนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยความสนใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และความเชื่อที่ข้าพเจ้าได้ประสบพบเห็นมา โดยอาศัยเทคนิควิธีการของคอมพิวเตอร์ ในการสร้าง
ผลงานศิลปะ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ตอบสนองรูปแบบและวิธีการสร้างผลงานได้อย่างตรงใจ ไม่มีเทคนิค
อื่นใดทางทัศนศิลป์ตอบสนองได้อย่างที่ต้องการ

arts network

นิทรรศการภาพถ่าย เมืองกับความผันแปรและเสื่อมถอย
โดย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
11 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558
ผนังโค้งชั้น 3-5

สถาบันเกอเธ่ประเทศไทยร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดแสดงนิทรรศการ
ภาพถ่าย THE CITY. BECOMING AND DECAYING ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานภาพถ่าย
จากเมืองต่างๆ ทั่วโลกกว่าร้อยรูป โดยศิลปินนักถ่ายภาพ 18 คนจากองค์กรศิลปินนักถ่ายภาพ
โอสครอยซ์ ที่ออกเดินทางตามหาแก่นรากความจริงของชีวิตในเมือง พวกเขารวบรวมสะสมภาพ
ถ่ายจาก 22 เมือง ตั้งแต่เริ่มแรกที่กลายเป็นเมือง จนเมืองนั้นค่อยๆ เสื่อมลงถือเป็นโปรเจ็กต์การ
ถ่ายภาพที่ใช้เวลานานและมีเอกลักษณ์อย่างมาก

นิทรรศการหนังสือภาพถ่ายเยอรมันยอดเยี่ยม 2014
11 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558
ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ 3 ที่หนังสือภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการประกวด
หนังสือภาพถ่ายเยอรมันยอดเยี่ยม จะมาอวดโฉมในกรุงเทพมหานคร หนึ่งในความพิเศษของปีนี้
อยู่ที่หนังสือภาพถ่ายขนาดใหญ่ที่ได้รางวัลจากประเภท Coffee Table Books ที่เพิ่มเข้ามา
ในการประกวดในปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรก ขอเชิญทุกท่านร่วมชื่นชมหนังสือภาพถ่ายที่ทรงคุณค่า
และร่วมค้นหาว่าคุณภาพของภาพถ่ายและความประทับใจแบบไหนที่ทำให้กรรมการเทใจให้
หนังสือทั้ง 21 เล่มได้รับรางวัลทั้งระดับทอง และระดับเงิน ในครั้งนี้

bacc library

กิจกรรม "นิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์"
โดยห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น.
มุม Kid’s corner ห้องสมุดศิลปะ ชั้น L

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ กลับมาพบกับคุณหนูๆ อีกครั้ง ในปีใหม่นี้
ห้องสมุดจะมีนิทานสนุกๆ เรื่องใดมาเล่าให้เด็กๆ ฟัง ติดตามได้ตามวันและเวลาดังกล่าว
ที่มุม Kid’s corner ห้องสมุดศิลปะ ชั้น L

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม และพบกับโบโซ่ลูกโป่งแฟนซี เวลา 13.30 น.
ลงทะเบียนกิจกรรมและสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127
อีเมล: library@bacc.or.th

artHUB@bacc

ECO SHOP common
ชั้น 1

ECO SHOP common ศูนย์การเรียนรู้งานออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งให้
ความรู้  ความเข้าใจ เรื่องสิ่งแวดล้อมและแนวทางการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย
ความคิดสร้างสรรค์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องเขียน อุปกรณ์
จักรยาน เครื่องประดับ สินค้าแฟชั่นต่างๆ ตลอดจนสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมจากท้องถิ่น และศูนย์
การเรียนรู้งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม รวบรวมงานออกแบบ จัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
งานออกแบบนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ หรือแนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
www.ecoshop.in.th
ecoshop-common

ภาพยนตร์สถาน
ชั้น 2

ประตูสู่หอภาพยนตร์เพื่อทดลองสัมผัสโลกของหอภาพยนตร์ พบกับผลิตภัณฑ์ที่หอภาพยนตร์ผลิต
เช่น หนังสือ ดีวีดี ของที่ระลึก บริการค้นคว้า มุมห้องสมุดหนังสือ วารสารและ วิดีทัศน์ โรงหนัง
เปี๊ยกโปสเตอร์ สำหรับจัดฉายหนัง บรรยายสนทนาและอบรม

Upcoming in February

bacc exhibition 789

สนามตรึก
หวงหย่งผิง x สาครินทร์ เครืออ่อน

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
12 กุมภาพันธ์ - 26 เมษายน 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8


bacc exhibition 789

crossover : The Unveiled Collection
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
20 กุมภาพันธ์ - 14 มิถุนายน 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
พิธีเปิดงาน วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.30 น.

นิทรรศการ crossover : The Unveiled Collection เริ่มต้นจากแนวคิดที่มาบรรจบกันระหว่าง
ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยที่มีบริบทเฉพาะกับประวัติศาสตร์ของการสะสมผลงานศิลปะ
ที่เกิดจากทรรศนะอันหลากหลายของบุคลากรในแวดวงศิลปะ หลายสิบปีที่ผ่านมานักสะสม
กิตติมศักดิ์หลายท่านใช้เวลามากมายใปการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ศิลป์ ร่วมกิจกรรม
นิทรรศการ มีปฏิสัมพันธ์กับศิลปิน และเก็บรักษาผลงานศิลปะไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา
โดยเฉพาะเบื้องหลังการสนับสนุนที่ยังคงเป็นเสาหลักของวงการศิลปะ ทำให้วันนี้เราได้มี
โอกาสนำเสนอผลงานชิ้นสำคัญในประวัติศาสตร์ศิลป์ ไม่ว่าจะเป็นผลงานอย่างชุด "โศลกไฟ"
โดยศิลปินชาติชาย ปุยเปีย ผลงานจิตรกรรมชุด "จักรวาล" โดยศิลปินประเทือง เอมเจริญ
และผลงานงานจาก "ชุดทศชาติ" โดยศิลปินถวัลย์ ดัชนี เป็นต้น

นิทรรศการนี้จึงเป็นครั้งแรกของการนำเสนอผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าที่อยู่ในการสะสมของ
เอกชน และเป็นโอกาสเปิดตัวนักสะสมศิลปะของไทยส่วนหนึ่งอย่างเป็นทางการ ผลงานศิลปะ
ชิ้นสำคัญจะพาผู้ชมย้อนกลับไปในบรรยากาศช่วงเวลาของการรับอิทธิพลลัทธิสมัยใหม่
(Modernism) จากตะวันตก จนมาถึงผลงานในช่วงเวลาสำคัญของศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย
(Contemporary Art)เป็นเส้นทางของการผสมผสานศิลปะด้วยรูปแบบและเทคนิคสากลที่อบอวล
ไปด้วยกลิ่นอายของจิตวิญญาณตะวันออก นักสะสมกลุ่มนี้จึงเปรียบเสมือนกับผู้บุกเบิกและค้นพบ
ดินแดนใหม่ของความงามอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของยุคสมัย

นอกจากจะเป็นนิทรรศการที่เต็มไปด้วยผลงานคุณภาพที่อยู่ในการสะสมแล้ว นิทรรศการ
crossover :The Unveiled Collection
ยังต้องการจุดประกายให้กับบุคคลทั่วไป ศิลปิน
นักศึกษาศิลปะ รวมถึงนักสะสมท่านอื่นๆที่ยังไม่เคยได้สัมผัสกับผลงานชิ้นเยี่ยมของศิลปิน
ในประวัติศาสตร์เพื่อเข้าถึงความสำคัญของการเก็บรักษา สะสม และร่วมกันดูแล เผยแพร่สมบัติ
ทางวัฒนธรรมเหล่านี้ต่อไป

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ธวัชชัย สมคง / ชล เจนประภาพันธ์

นิทรรศการริเริ่มและดำเนินงานโดย
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.bacc.or.th
baccpage

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630-8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th
baccpage | baccnews | baccbangkok | baccchannel

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร