Thai Version / Eng Version
e-newsletter / มีนาคม 2558

highlight

bacc exhibition 789

ครอสโอเวอร์ : ศิลปะ & นักสะสม
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
20 กุมภาพันธ์ - 14 มิถุนายน 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
พิธีเปิดนิทรรศการวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 18.30 น.

นิทรรศการ crossover : The Unveiled Collection เริ่มต้นจากแนวคิดที่มาบรรจบกันระหว่างประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยที่มีบริบทเฉพาะ
กับประวัติศาสตร์ของการสะสมผลงานศิลปะที่เกิดจากทรรศนะอันหลากหลายของบุคลากรในแวดวงศิลปะ หลายสิบปีที่ผ่านมานักสะสมกิตติมศักดิ์หลาย
ท่านใช้เวลามากมายในการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ศิลป์ ร่วมกิจกรรมนิทรรศการมีปฏิสัมพันธ์กับศิลปินและเก็บรักษาผลงานศิลปะไม่ให้สูญหายไป
ตามกาลเวลาโดยเฉพาะเบื้องหลังการสนับสนุนที่ยังคงเป็นเสาหลักของวงการศิลปะ ทำให้วันนี้เราได้มีโอกาสนำเสนอผลงานชิ้นสำคัญในประวัติศาสตร์
ศิลป์ ไม่ว่าจะเป็นผลงานอย่างชุด "จักรวาล" โดยศิลปินประเทือง เอมเจริญ และผลงานงานจาก "ชุดทศชาติ" โดยศิลปินถวัลย์ ดัชนี เป็นต้น

นิทรรศการนี้จึงเป็นครั้งแรกของการนำเสนอผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าที่อยู่ในการสะสมของเอกชนและเป็นโอกาสเปิดตัวนักสะสมศิลปะของไทยส่วนหนึ่ง
อย่างเป็นทางการผลงานศิลปะชิ้นสำคัญจะพาผู้ชมย้อนกลับไปในบรรยากาศช่วงเวลาของการรับอิทธิพลลัทธิสมัยใหม่ (Modernism) จากตะวันตกจนมา
ถึงผลงานในช่วงเวลาสำคัญของศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย (Contemporary Art) เป็นเส้นทางของการผสมผสานศิลปะด้วยรูปแบบและเทคนิคสากล
ที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของจิตวิญญาณตะวันออกนักสะสมกลุ่มนี้จึงเปรียบเสมือนกับผู้บุกเบิกและค้นพบดินแดนใหม่ของความงามอันเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของยุคสมัย

นอกจากจะเป็นนิทรรศการที่เต็มไปด้วยผลงานคุณภาพที่อยู่ในการสะสมแล้ว นิทรรศการ crossover :The Unveiled Collection ยังต้องการจุด
ประกายให้กับบุคคลทั่วไป ศิลปินนักศึกษาศิลปะ รวมถึงนักสะสมท่านอื่นๆที่ยังไม่เคยได้สัมผัสกับผลงานชิ้นเยี่ยมของศิลปินในประวัติศาสตร์เพื่อเข้าถึง
ความสำคัญของการเก็บรักษา สะสม และร่วมกันดูแล เผยแพร่สมบัติทางวัฒนธรรมเหล่านี้ต่อไป

นักสะสม: กิตติโชติ หริตวร, กิตติภรณ์ ชาลีจันทร์, ฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที, ชนะ อัษฎาธร, ชอง มิเชล, ณรงค์ อิงค์ธเนศ, ดร. ดิสพล จันศิริ,
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์, ปริญญ์ จิราธิวัฒน์, พงศา อธิรกุล, พงษ์ชัย จินดาสุข, เพชร โอสถานุเคราะห์, ภัคพงศ์ เช็ง, เยาวณี นิรันดร (ช่อวิเชียร),
ดร. วุฒิพงศ์ กิตติธเนศวร, นพ. สมรัช หิรัญยะวะสิต

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ธวัชชัย สมคง, ชล เจนประภาพันธ์

นิทรรศการริเริ่มและดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.bacc.or.th
baccpage

bacc exhibition 789

สนามตรึก - Imply Reply: หวง หย่ง ผิง และ สาครินทร์ เครืออ่อน
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ ถัง คอนเทมโพรารี อาร์ต
สนับสนุนโดย สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
และ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
12 กุมภาพันธ์ - 26 เมษายน 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

"สนามตรึก-Imply Reply: หวง หย่ง ผิง และ สาครินทร์ เครืออ่อน" นิทรรศการจัดแสดงร่วมระหว่าง
หวงหย่งผิงศิลปินชั้นนำชาวจีนจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งผลงานแสดงถึงการบรรจบกันระหว่างแนวคิด
สมัยใหม่แบบตะวันตกและมุมมองรากฐานความคิดของจีนสร้างสรรค์ตัวตนทางวัฒนธรรมรูปแบบใหม่
ให้กับประเทศจีน และ สาครินทร์ เครืออ่อน ศิลปินไทยที่ผลงานมีรูปแบบเฉพาะตัวแบบร่วมสมัย
สะท้อนถึงพื้นฐานความสนใจศิลปะไทยแบบดั้งเดิมโดยผสมผสานเรื่องราวตามตำนานเก่าแก่ของไทย
เข้ากับความเข้าใจที่เคลื่อนตัวไปตามยุคสมัยนิทรรศการครั้งนี้เสนอความหลากหลายของมุมมอง
อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ในบริบทของกระแสโลกาภิวัฒน์ เล่นกับแนวคิดที่ย้อนแย้งกันในมิติทางประวัติ
ศาสตร์สมัยใหม่ และประเด็นทางสังคมที่มีผลกระทบต่อยุคสมัยปัจจุบันผ่านผลงานของศิลปินต่างรุ่นต่าง
วัฒนธรรมทั้งสองท่าน โดยชื่อนิทรรศการสะท้อนถึงการตีความและการโต้ตอบทางความคิดระหว่างของ
ศิลปินและผู้ชมท้าทายและปลุกเร้าให้ผู้ชมได้ไตร่ตรองแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังผลงาน

ภัณฑารักษ์ : พิชญา ศุภวานิช

main exhibition 789

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี "อันมีทิพเนตรส่องไป"

โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม
10 ธันวาคม 2557 - 26 เมษายน 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการปีนี้แปลกกว่าปีก่อนๆ ที่ผ่านมา คือมีภาพที่ถ่ายด้วยกล้องโทรทรรศน์ (telescope) มีภาพ
ที่ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (Scanning Electronic Microscope) มีรูปจาก
ยานไร้คนขับหรือโดรน ที่ทำให้เราได้เห็นภาพจากที่สูง เครื่องมือเหล่านี้ ทำให้เรามีตาทิพย์ที่ได้เห็น
สิ่งที่ไม่น่าเห็น ได้ เป็นที่มาของชื่อนิทรรศการ ซึ่งมาจากบทกลอนเรื่องอิเหนาตอนจร

"ยอกรขึ้นเพียงศิโรเพฐ ไหว้ไทเทเวศน้อยใหญ่
อันมีทิพเนตรส่องไป อย่าได้เข้าด้วยคนร้าย"


มีภาพที่ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
สำหรับบางประเทศเป็นการเสด็จฯ ไปเป็นครั้งแรก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 501
www.bacc.or.th

bacc exhibition activity

EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY :
กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ "สนามตรึก"
หวงหย่งผิง และ สาครินทร์ เครืออ่อน

กิจกรรม : Artist Tour โดย อาจารย์สาครินทร์ เครืออ่อน
อาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 – 15.00 น.
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

ดอกไม้ เทพขุยซิง เศียรพระพุทธรูปกับผงกะหรี่ พรมผนัง บ้านหนู ลิงปลอม และ Lotus Pod ผลงาน
ศิลปะของอาจารย์สาครินทร์ เครืออ่อน ในนิทรรศการ "สนามตรึก Imply > Reply"ผลงานเหล่านี้เป็น
ส่วนหนึ่งในนิทรรศการได้อย่างไร และทําไมถึงต้องเป็นสิ่งเหล่านี้ สามารถหาคําตอบได้ในกิจกรรม
Artist Tour กิจกรรมพาชมนิทรรศการโดยศิลปิน อาจารย์สาครินทร์ เครืออ่อน ผู้เป็นเสมือนตัวแทน
คนไทยในการสร้างเกมหมากรุกโต้ตอบกับศิลปินชาวจีน หวงหย่งผิง ผ่านงานศิลปะ นิทรรศการ
"สนามตรึก - Imply > Reply : หวงหย่งผิง และสาครินทร์ เครืออ่อน"ต้องการกระตุ้นให้ผู้ชมตั้งคําถาม
ต่อสิ่งต่างๆในนิทรรศการ ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะ หรือแม้กระทั่งการจัดวางงานศิลปะที่เปรียบเสมือนการ
ผลัดกันวางหมากระหว่างอาจารย์สาครินทร์และศิลปินชาวจีน หวงหย่งผิง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตั้งคําถาม ตั้งข้อสันนิษฐาน และนําเสนอความเห็นต่องานศิลปะ ผ่านกิจกรรม
Artist Tour โดยอาจารย์สาครินทร์ เครืออ่อน วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 - 15.00 น.
ณ ห้องแสดงนิทรรศการชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 214 6630 - 8 ต่อ 533
Email: exh_activity@bacc.or.th

gallery tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
โดยเจ้าหน้าที่นำชม

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก
ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 โดยเจ้าหน้าที่นำชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดแสดงนิทรรศการ
หลักที่ชั้น 7 ชั้น 8 และ ชั้น 9 โดยมีเนื้อหาและสื่อที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการเผยแพร่และต้องการให้
ผู้เข้าชมเข้าใจถึงศิลปะ ศิลปินหรือเนื้อหาที่ภัณฑารักษ์ต้องการสื่อให้มากขึ้น สร้างแรงบันดาลใจและ
จินตนาการในการต่อยอดทำงานศิลปะหรือการดำรงชีวิตต่อไปฝ่ายนิทรรศการจึงจัดเวลาให้ผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมนำชม โดยเจ้าหน้าที่นำชมของหอศิลป์ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันอังคารถึงวันศุกร์ นำชมวันละหนึ่งรอบ เวลา 15.00 น.
วันอังคาร นำชมนิทรรศการ ชั้น 8 และ ชั้น 9
วันพุธ นำชมนิทรรศการ ชั้น 7 และ ชั้น 9
วันพฤหัสบดี นำชมนิทรรศการ ชั้น 8 และ ชั้น 9
วันศุกร์ นำชมนิทรรศการ ชั้น 7 และชั้น 9
วันเสาร์และวันอาทิตย์ นำชม เวลา 14.00 - 16.00 น.
วันเสาร์ นำชมนิทรรศการ ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
วันอาทิตย์ นำชมนิทรรศการ ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
(เริ่มการนำชมนิทรรศการจากชั้น 7 เวลา 14.00 น. และนำชมต่อในชั้น 8 และ 9 ตามลำดับ)

* เริ่มวันแรกวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558
* การนำชมของแต่ละชั้นนิทรรศการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์
** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 533
อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

people's gallery

นิทรรศการภาพถ่าย นัย พื้น ที่
โดย อลิซ วิชช์โชติ
7 - 29 มีนาคม 2558
People's Gallery P1-P2 ชั้น 2 artHUB@bacc
พิธีเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 19.00 น.

นิทรรศการภาพถ่ายที่ต้องการบอกเหล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่าย เรื่องราวมากมายถูกบอกเล่าผ่านพื้นที่
ในความหมายที่แตกต่างกันไป แต่หากจะมีพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดที่สมควรจะได้รับการบอกเล่าอีกครั้งด้วย
เรื่องราวใหม่นั้น คงจะเป็นเรื่องน่ายินดีมิใช่น้อย หากพื้นที่แห่งนั้นคือ "พื้นที่แห่งจินตนาการ"

นิทรรศการ Knowledge is Everything
โดย Jan Krogsgaard และ Liam Morgan
3 - 29 มีนาคม 2558
People's Gallery P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

Knowledge is Everything คือ งาน projection installation ด้วยโปรเจคเตอร์ที่สร้างขึ้นมา
โดยเฉพาะ แสดงร่วมกับงานออกแบบเสียง โดยแต่ละองค์ประกอบที่เกิดขึ้นมีความเป็นเอกเทศน์
เมื่อผ่านไปแล้วจะไม่กลับมาซ้ำเหมือนเดิมได้อีก และถึงแม้ว่าจะมีการจำกัดแบบสุดโต่ง แต่การ
ควบคุมก็ยังคงเป็นไปไม่ได้

arts network

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย "Japanese Tea"
โดย สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์
1 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2558
สตูดิโอ ชั้น 4 และ ผนังโค้ง ชั้น 3 - 5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 357 1241 - 5

cinema

bacc cinema

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร
Cinema Diverse: Director's Choice 2015

โดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 16.30 - 20.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรรกลับมาอีกครั้งกับ 5 ภาพยนตร์นานาชาติที่คัดเลือกโดย 5 ผู้กำกับภาพยนตร์
ไทยชื่อดัง ร่วมรับชมภาพยนตร์จากหลากหลายประเทศพร้อมพูดคุยภาษาภาพยนตร์กับผู้กำกับทั้ง 5
ภายหลังการฉาย

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกสองเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤศจิกายน 2558 สำหรับการจัดฉายในครั้งแรก
ซึ่งสนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558
พบกับภาพยนตร์จากสหรัฐอเมริกา Frances Ha (2012) กำกับภาพยนตร์โดย โนอาห์ บามบัค และ
คัดสรรโดย นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ผู้กำกับภาพยนตร์เจ้าของผลงานอย่าง Mary Is Happy, Mary
Is Happy, 36 และ The Master

Frances Ha ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม สาขาภาพยนตร์
ตลกและภาพยนตร์เพลง และเข้าชิงภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยม British Independent Film Awards
เมื่อปี พ.ศ. 2557 อีกด้วย

"Frances Ha คือเช็คลิสต์ของความว้าวุ่นหลังเรียนจบของวัยรุ่นโพสท์ปริญญาตรีทั้งหลาย เป็นชุด
เหตุการณ์สั้นๆ (และยาวๆ ในบางซีน) ที่บอกเล่าความรู้สึกกังวลต่ออนาคต ความกลัวที่จะสูญเสีย
ความฝันของวัยเยาว์ไป ความไม่ต้องการให้อะไรเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคย ซึ่งโชคดีที่ Frances
เป็นตัวละครหญิงที่น่ารำคาญแต่น่ารัก เราจึงได้สัมผัสความว้าวุ่นนี้ในทีท่าฮาฮา (และไม่ฮาในบางซีน)
แล้วเราจะพบว่าวัยรุ่นไม่ว่าจะกรุงเทพหรือนิวยอร์คก็ต่างวุ่นวายบ้าบอและหลงทางบ้างบางครั้งไม่ต่างกัน
เท่าไรนัก" นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

ร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง Frances Ha พร้อมพูดคุยกับ นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ร่วมด้วย ก้อง ฤทธิ์ดี
นักวิจารณ์ภาพยนตร์และผู้กำกับภาพยนตร์สารคดี และ อาทิตย์ อัสสรัตน์ โปรดิวเซอร์และผู้กำกับ
ภาพยนตร์

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า


*ฉายเป็นภาษาอังกฤษ มีซับไตเติ้ลภาษาไทย
*ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 17.30 น.
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
*ภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 528 และอีเมล activity@bacc.or.th
www.bacc.or.th
baccpage

education


bacc education

BACC Special Lecture 2015
โดย ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
7 - 8 มีนาคม 2558
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ วิดีโออาร์ตในหัวข้อ "It was always you: art and moving images
from video to film to media" ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการให้ข้อมูลพื้นฐาน แก่ผู้ฟังถึงที่มาที่ไปของ
วิดีโออาร์ตเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิดและพัฒนาการจากจุดเริ่มต้นการเดินทางมาสู่การสร้างสรรค์
งานวิดีโอ อาร์ตในยุคปัจจุบัน ให้ผู้ฟังได้ตระหนักและเห็นถึงคุณค่าของวิดีโออาร์ตในฐานะที่เป็นงานศิลปะ
แขนงหนึ่ง

กำหนดการการบรรยาย
- The Origins: From Signal to Performance
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 - 16.00น.

- The Recognition of Video by Museums through the Installation

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 17.00 - 19.00น.

- The Move from Video to Media and Film Installation
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 - 16.00น.

ผู้บรรยาย: คุณสตีเฟ่น ซาราแซง
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์และ ภาพเคลื่อนไหว นักวิจารณ์ และภัณฑารักษ์ชาวฝรั่งเศส ทำงาน ณ
กรุงโตเกียวและกรุงปารีส เป็นอาจารย์บรรยายให้กับมหาวิทยาลัยปารีส 8 (Paris 8 University)
และในสถาบันต่างๆ ในโตเกียว ได้แก่ มหาวิทยาลัยอาโอยาม่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโตเกียว
และสถาบันฝรั่งเศสแห่งโยโกฮาม่านอกจากนี้เขายังได้เป็นอาจารย์รับเชิญให้แก่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก มหาวิทยาลัยบัฟฟาโล วิทยาลัยออกแบบแห่งออทาริโอและอีกหลายสถาบัน
ในยุโรป

การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ แปลภาษาไทย
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม

สำรองที่นั่ง และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษา 02 214 6630 - 8 ต่อ 519  
อีเมล education@bacc.or.th


bacc education

โครงการอบรมอาสาสมัคร หอศิลปกรุงเทพฯ ปี 2558 ครั้งที่ 1
โดย ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมอบรมอาสาสมัครหอศิลปกรุงเทพฯ เพราะหอศิลปกรุงเทพฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของงานจิตอาสา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อเปิดรับผู้ที่มีใจอยากทำงานอาสาด้านศิลปะ ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมกับหอศิลปกรุงเทพฯ ในฐานะทีมงานจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วย
กิจกรรม และอาสาสมัครนำชมนิทรรศการ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการมีส่วนร่วมในฐานะของผู้สร้างกระบวนการ
การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และร่วมพัฒนาสาธารณสมบัติทางศิลปะและวัฒนธรรมแห่งนี้ด้วยประชาชนต่อไป

ระยะเวลา : รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 19 มีนาคม 2558

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษา 02 214 6630 - 8 ต่อ 519  
อีเมล education@bacc.or.th

bacc library

กิจกรรม "นิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์"
นิทานเรื่อง "แม่ไก่สีแดง"
โดยพี่ๆ กลุ่มคิดแจ่ม
เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น.
โถง ชั้น L

แม่ไก่สีแดงชวนเพื่อน ๆ ได้แก่ หมู เป็ด และแมวช่วยทำขนม แต่หมูปฏิเสธว่า "ฉันไม่" เป็ดก็ปฏิเสธว่า
"ฉันไม่" แมวก็ปฏิเสธว่า "ฉันไม่" จะมีเพื่อนคนไหนเปลี่ยนใจมาช่วยแม่ไก่กันบ้างไหมนะ
ติดตามชมนิทานเรื่องนี้ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
ลงทะเบียนกิจกรรมและสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 126, 127
อีเมล: library@bacc.or.th

artHUB@bacc

ชูใจ
ชั้น 3

Food for Good Cause = แกลอรี่ของกินเพื่อสังคม เลือกสรรเฉพาะอาหารที่ผลิตจากผู้ประกอบการที่
ใส่ใจสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยนอกจากขายอาหารแล้วเรายังขายเรื่องราวเพื่อเผยแพร่ความรู้และเป็น
แบบอย่างกับธุรกิจชนิดเดียวกัน เพื่อให้ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.086 321 0828, 083 038 7157

Fashion Forum
ชั้น 4

พื้นที่สำหรับการเรียนรู้ และโอกาสเป็นหนึ่งในสายอาชีพแฟชั่น พบกับคอร์สอบรมการออกแบบแฟชั่นและ
งานศิลปะเพื่องานแฟชั่นแบบเข้มข้นเจาะลึกทุกแขนงโดยทีมดีไซน์เนอร์ชื่อดังระดับแถวหน้าของวงการ
และศิลปินผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศ เลือกชมผลงานการออกแบบและสินค้าแฟชั่นที่คัดสรรมาแล้ว ซึ่งมี
เฉพาะที่สตูดิโอแฟชั่นฟอรั่มเท่านั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 089 503 2890

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


ผู้สนับสนุนกิจกรรมหอศิลปกรุงเทพฯ


สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร