Thai Version / Eng Version
e-newsletter / พฤษภาคม 2558

highlight

main exhibition 789

การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
และเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

14 พฤษภาคม - 2 สิงหาคม 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
พิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 18.00 น.

การแสดงผลงานศิลปะนานาชาติที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การแสดงครั้งนี้
นับเป็นครั้งที่ 4 โดยจัดแสดงผลงานศิลปะประเภทภาพพิมพ์และวาดเส้นที่ได้รับรางวัลและคัดเลือกเข้าร่วมแสดงจากศิลปินทั่วโลกจำนวน 149 ชิ้น
ซึ่งมีศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกหลายคนที่ได้รับรางวัลและได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงในการแสดงนิทรรศการครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการสาธิต
การพิมพ์ภาพพิมพ์เอทชิ่ง และเชิญเข้าร่วมปฏิบัติทำภาพพิมพ์โมโนพริ้นต์สีน้ำและภาพพิมพ์โฟมอัด โดยนักศึกษาภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกวันศุกร์และเสาร์ เวลา 14.00 - 17.00 น. และการฉายวีดิทัศน์สาธิตการทำศิลปะภาพพิมพ์

main exhibition 789

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 4
หัวข้อ สมเด็จพระเทพฯ ของชาวไทย

โดย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
14 พฤษภาคม - 12 กรกฎาคม 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 4 หัวข้อ สมเด็จพระเทพฯ ของชาวไทยจัดแสดงผลงานที่ได้รับ
การคัดเลือกจากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก รวมทั้งสิ้น 61 ชิ้น

การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก เป็นเวทีให้เหล่าศิลปินได้แสดงออกถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์ศิลปะ
แบบเหมือนจริง (Realistic) และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative Art) ซึ่งยึดถือความเหมือนจริงเป็นแก่น
สำคัญ ในปีนี้ ซึ่งนับเป็นการจัดแสดงนิทรรศการ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "สมเด็จพระเทพฯ ของชาวไทย"
เพื่อให้ศิลปินและผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
ชื่นชมในพระอัจฉริยภาพและพระจริยาวัตรอันงดงาม เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

สอบถามข้อมูลติดต่อ
TheWhiteElephantArtAward

bacc exhibition 789

ครอสโอเวอร์ : ศิลปะ & นักสะสม
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
20 กุมภาพันธ์ - 14 มิถุนายน 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

เริ่มต้นจากแนวคิดที่มาบรรจบกันระหว่างประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยกับประวัติศาสตร์ของการสะสม
ผลงานศิลปะของนักสะสม กลุ่มคนเหล่านี้มักถูกมองข้ามจากวงวิชาการ ทางศิลปะ ในขณะที่ผลงานจาก
การสะสมของพวกเขาได้แสดงถึงความเปลี่ยนแปลง ของประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยอย่างน่าสนใจ นิทรรศการ crossover : The Unveiled Collection ยังต้องการจุดประกายให้กับบุคคลทั่วไป ศิลปิน นักศึกษาศิลปะ รวมถึงนักสะสมท่านอื่นๆ ได้สัมผัสกับผลงานชิ้นเยี่ยมในประวัติศาสตร์ศิลปะไทย และ
เพื่อเข้าถึงความสำคัญของการเก็บรักษา สะสม ร่วมกันดูแล และเผยแพร่สมบัติทาง วัฒนธรรมเหล่านี้ต่อไป

นักสะสม: กิตติโชติ หริตวร, กิตติภรณ์ ชาลีจันทร์, ฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที, ชนะ อัษฎาธร, ฌ็อง-มิเชล เบอร์เดอเล, ณรงค์ อิงค์ธเนศ, ดร.ดิสพล จันศิริ, ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์,ปริญญ์ จิราธิวัฒน์, พงศา อธิรกุล, พงษ์ชัย จินดาสุข, เพชร โอสถานุเคราะห์, ภัคพงศ์ เช็ง, เยาวณี นิรันดร, ดร.วุฒิพงศ์ กิตติธเนศวร, นพ.สมรัช หิรัญยะวะสิต

ภัณฑารักษ์รับเชิญ:
ธวัชชัย สมคง, ชล เจนประภาพันธ์

นิทรรศการริเริ่มและดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.bacc.or.th
baccpage

gallery tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
โดยเจ้าหน้าที่นำชม

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก
ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 โดยเจ้าหน้าที่นำชมหอศิลปกรุงเทพฯ จัดแสดงนิทรรศการหลักที่ชั้น 7 ชั้น 8
และ ชั้น 9 โดยมีเนื้อหาและสื่อที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการเผยแพร่และต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงศิลปะ
ศิลปินหรือเนื้อหาที่ภัณฑารักษ์ต้องการสื่อให้มากขึ้น สร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการในการต่อยอด
ทำงานศิลปะหรือการดำรงชีวิตต่อไปฝ่ายนิทรรศการจึงจัดเวลาให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนำชม
โดยเจ้าหน้าที่นำชมของหอศิลปกรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันอังคารถึงวันอาทิตย์ นำชมวันละ 1 รอบ เวลา 15.00 น.
นำชมนิทรรศการ ชั้น 7 ชั้น 8 และ ชั้น 9


หมายเหตุ: หากไม่สามารถมาในเวลาดังกล่าว สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่นำชม เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

* การนำชมของแต่ละชั้นนิทรรศการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์
* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 533
อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

people's gallery

นิทรรศการมาลีมาเล่า ผ่าน......ระพีลีลา
โดย ระพี ลีละสิริ
3 - 27 พฤษภาคม 2558
People's Gallery P1-P2 ชั้น 2 artHUB@bacc

ฆมาลีมาเล่า" ดอกไม้ สื่อสากลแฝงความหมายและความรู้สึกดีดี ที่มอบให้แด่คนสำคัญกันมายาวนาน ถูกถ่ายทอด ในรูปแบบนูนต่ำ ที่สร้างสรรค์ด้วยเกรียงสีน้ำมัน ซึ่งเป็นเทคนิคที่ผู้วาดประทับใจสมัยประถม
ศึกษาปีที่ 6 เรียนรู้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน ความประทับใจในเทคนิค ความรักในหมู่มวลดอกไม้
นานาพันธุ์ ได้ถูกถ่ายทอด บอกเล่าในรูปแบบเฉพาะของผู้วาด ผ่านงานแสดงศิลปะเดียวครั้งแรกในชีวิต
"มาลีมาเล่า" ระพีลีลา

นิทรรศการศิลปะ "คน"
โดย เจนวิทย์ ไชยสี
5 - 29 พฤษภาคม 2558
People's Gallery P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

ผลงานศิลปะของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ไม่ได้กล่าวถึงเนื้อหาอันใด สิ่งสำคัญคือการใช้สีและทีแปรง มีความสด
ดิบ เรียบเนียนและหยาบ มีความเคลื่อนไหวในความนิ่งเงียบ มีความไม่สมบูรณ์ในความสมบูรณ์ ภาษาภาพ
ทีท่านเห็นอยู่ตรงหน้า คือภาชนะเพื่อรองรับอารมณ์ของข้าพเจ้าในชั่วขณะหนึ่ง

music

bacc music

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 9 :
"62 ปี กวีศรีชาวไร่ - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ"

โดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.00 - 18.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาทางดนตรีในกิจกรรม Bangkok Music Forum ครั้งที่ 9 พบกับเรื่องราวชีวิต
และประสบการณ์ในเส้นทางสายดนตรีของพงษ์เทพ กระโดนชำนาญ บทบาทการเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติ
ในฐานะประธานมูลนิธิเขาใหญ่และรับชมการแสดงดนตรีสดกับหลากหลายบทเพลงที่ถ่ายทอดแนวคิดเชิง ปรัชญาในรูปแบบเฉพาะตัวของน้าหมู

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเสวนาและไม่ต้องสำรองที่นั่ง

ลงทะเบียนเข้างานเวลา 15.30 น.


กิจกรรมริเริ่มและดำเนินการโดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 530
www.bacc.or.th
baccpage

cinema

bacc cinema

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร
Cinema Diverse: Director's Choice 2015

โดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.30 - 20.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรรกลับมาอีกครั้งกับ 5 ภาพยนตร์นานาชาติที่คัดเลือกโดย 5 ผู้กำกับภาพยนตร์
ไทยชื่อดัง ร่วมรับชมภาพยนตร์จากหลากหลายประเทศพร้อมพูดคุยภาษาภาพยนตร์กับผู้กำกับทั้ง 5
ภายหลังการฉาย

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกสองเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤศจิกายน 2558 สำหรับการจัดฉายในครั้งที่สอง
ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 พบกับภาพยนตร์จากประเทศอินเดีย Court (2014) กำกับภาพยนตร์
โดย ชัยทันยะ ทามเหน และคัดสรรโดย อาทิตย์ อัสสรัตน์ ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทยเจ้าของผลงาน
อย่าง Wonderful Town และ Hi-So

Court คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม National Film Awards ของประเทศอินเดีย รางวัลภาพยนตร์
ยอดเยี่ยมและผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์ มุมไบ ภาพยนตร์เอเชียยอดเยี่ยมจาก
เทศกาล Singapore International Film Festival รางวัล Luigi De Laurentiis Award และ Venice Horizons Award จาก Venice Film Festival และรางวัล Fipresci Prize จากเทศกาล Viennnale

"Court เป็นภาพยนตร์ที่ตลกมาก แม้ว่าจะไม่ใช่หนังตลกก็ตาม การแสดงในหนังสมจริงมากๆ ถ้าผู้กำกับ
ทำออกมาเป็นหนังตลก มันก็คงจะไม่ตลกแบบนี้ ผมหัวเราะไปกับหนัง เพราะนักแสดงไม่ยอมให้ผมลืมได้
เลยว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นซีเรียสมากขนาด ไหน และนั่นก็แสดงให้เห็นถึงพลังของภาพยนตร์"
อาทิตย์ อัสสรัตน์

ร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง Court พร้อมพูดคุยภายหลังการชมภาพยนตร์กับ อาทิตย์ อัสสรัตน์
ชัยทันยะ ทามเหน
ผู้กำกับภาพยนตร์ และ วิเวก กอมเบอร์ นักแสดงและโปรดิวเซอร์

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า


*มีบทบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
*ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 17.30 น.
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
*ภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 528 และอีเมล activity@bacc.or.th
www.bacc.or.th
baccpage

bacc library

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์
นิทานเรื่อง "ขนมรวมพลัง"

โดยพี่ๆ กลุ่มไอเดียเพลิน
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น.
ห้อง Friends of bacc ชั้น 6

พ่อครัวหมีตัวน้อยทั้ง 3 ตัว ได้รับมอบหมายให้ช่วยกันทำขนมให้กับสิงโตเจ้าป่า แต่แล้วทั้งสามก็ทำขนม
ออกมาจนเป็น ขนมแสน.....ไม่อร่อย พ่อครัวตัวน้อยต่างโทษกันไปมา และโกรธกันจนเดินหนีไปคนละทาง
เจ้าป่าเดินเข้ามาในครัวนึกว่าขนมทำเสร็จแล้ว จึงรีบกินด้วยความหิว และก็พบว่าขนมนั้นไม่อร่อยเลย
เจ้าป่าโกรธมากจึงลงโทษให้ทั้งสามทำขนมสำหรับงานเลี้ยงของสัตว์ทั้งป่าภายในคืนนั้น
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมนิทานเรื่องนี้ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
พบกับกิจกรรมเพ้นท์หน้าหลังการเล่านิทาน
ลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่ 02 214 6630 - 8 ต่อ 126, 127
Email: library@bacc.or.th

artHUB@bacc

ART CAFÉ by Brown Sugar
ชั้น 1

ART CAFÉ by Brown Sugar อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการนั่งทานอาหารอร่อย ๆ ในบรรยากาศสบายๆ
พร้อมเมนูแนะนำอย่างพิซซ่าสไตล์อิตาเลียนและสปาเก็ตตี้หลากหลายรสชาติ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 089 850 7165

BkkGraff Shop
ชั้น 3

จำหน่ายสีสเปรย์นำเข้าสำหรับงานศิลปะโดยเฉพาะ และอุปกรณ์ต่างๆใช้ในงานศิลปะ
ประเภทสตรีทหรืองานสื่อผสม เช่น หัวพ่นสเปรย์ ปากกามาร์คเกอร์ หมึก รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น
เสื้อยืด กระเป๋า หมวก magazine เป็นต้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 089 825 0367, 089 228 9873
www.bkkgraff.com

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


ผู้สนับสนุนกิจกรรมหอศิลปกรุงเทพฯ


สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร