Thai Version / Eng Version
e-newsletter / มิถุนายน 2558

highlight

นิทรรศการ มโนทัศน์ บริบท และการต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กรุงฮานอย) โครงการสัญจร: โดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสถาบันเกอเธ่ฯ ณ กรุงฮานอย
พิธีเปิดนิทรรศการ: 17 มิถุนายน 2558 เวลา 18.00 น.
ระยะเวลาจัดแสดง: 18 - 30 มิถุนายน 2558
การแสดงสดซึ่งสาธารณชนมีส่วนร่วม
โครงการต่างๆ และกลุ่มอภิปราย: 17-18 มิถุนายน 2558
สถาบันเกอเธ่ฯ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับสถาบันเกอเธ่ฯ ณ กรุงฮานอย นำเสนอนิทรรศการ มโนทัศน์ บริบท และการต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กรุงฮานอย) โครงการสัญจรระดับนานาชาติ ซึ่งได้จัดแสดงครั้งแรก ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ
มหานคร ในเดือนธันวาคมพ.ศ.2556 ที่ผ่านมา โดยมีแนวคิดสร้างความเชื่อมโยงในด้านอุดมการณ์ทางสังคมและภาษาในการแสดงออกด้านการสร้าง
สรรค์ศิลปะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรูปแบบต่างๆ แสดงทัศนะของศิลปินที่กำลังวิพากษ์สังคม ซึ่งบ่อยครั้งจะแสดงออกผ่านเรื่องเล่าทางการเมือง
และในปี พ.ศ.2558 นี้ศิลปิน ภัณฑารักษ์ ทีมงานนิทรรศการและศิลปินเจ้าบ้านซึ่งเป็นผู้ที่เล่นเรื่องวัฒนธรรมของเวียดนามได้ร่วมกันสร้างสรรค์ ขยายขอบเขตและต่อเติมประเด็นเนื้อหาบนพื้นที่แห่งใหม่ สำเร็จมาเป็น นิทรรศการ มโนทัศน์ บริบท และการต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (กรุงฮานอย) (Hanoi Re-Focus CCC) โดยนำเสนอการอภิปรายถกเถียงด้วยภาษาแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะของภูมิภาคแห่งนี้
จากมุมมองของฮา นอย ผ่านกิจกรรมและโครงการความร่วมมือต่างๆ รวมถึงจัดแสดงผลงานของศิลปินร่วมสมัยทั้ง 13 ท่านจาก 6 ประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งคัดสรรมาจากนิทรรศการต้นฉบับที่กรุงเทพฯ ร่วมกับผลงานศิลปะชิ้นใหม่ที่ยังไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน อันได้แก่ศิลปะจัดวาง
ศิลปะภาพถ่าย วีดีโอ ภาพลายเส้น รวมถึงสื่อประเภทอื่นๆ อีกด้วย

ภัณฑารักษ์รับเชิญ:
อิโอลา เลนซี (สิงคโปร์)
อากุง ฮูจานิกาเจนนง (อินโดนีเซีย)
วิภาช ภูริชานนท์ (ไทย)

ศิลปินผู้ร่วมแสดงงาน ณ กรุงฮานอย:
อามันดา เฮง (สิงคโปร์)
อะราไมอานี (อินโดนีเซีย)*
อัง เหมียนท์ (พม่า)
บุ๋ย ค๊อง ข่าน (เวียดนาม)
ชลูด นิ่มเสมอ (ไทย)
เอโก นูโกรโฮ และ เดจิง ทัมเบอ (อินโดนีเซีย)*
เอฟ เอ๊กซ์ ฮาร์ซาโน (อินโดนีเซีย)*
ไมเคิล เชาวนาศัย (ไทย)
แน็ง เลย์ (พม่า)
ปพนศักดิ์ ละออ (ไทย)
รอสลิสแชม อิชเมล (มาเลเซีย)
สุธี คุณาวิชยานนท์ (ไทย)
เท เวย ลิง (สิงคโปร์)
ตาว เหงียน ฟาน (เวียดนาม)
ตุง มัย (เวียดนาม)
วรรณดี รัตนา (กัมพูชา)
วสันต์ สิทธิเขต (ไทย)*
วู ด่าน ตาน (เวียดนาม)
หงวน วาน ควง (เวียดนาม)*

*ผลงานไม่ผ่านการกฏและระเบียบของท้องถิ่นและไม่ได้อยู่ในนิทรรศการมโนทัศน์ บริบท และการต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กรุงฮานอย

กลุ่มศิลปินเวียดนามผู้ร่วมโครงการ:
Nha San Collective

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร. 02 214 6630 ต่อ 533 Email: exhibition@bacc.or.th
www.bacc.or.th l baccpage

Ms. ĐặngThị Thu Hà Culture Department Goethe-Institut Hanoi
56-58 Nguyen Thai Hoc, Ba Đinh, Hanoi Tel: +84 4 3734 2251/52/53 (Ext. 14)
Email: thuha.dang@hanoi.goethe.org
www.goethe.de/vietnam l Goethe.Institut.Hanoi

main exhibition 789

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 4
หัวข้อ สมเด็จพระเทพฯ ของชาวไทย

โดย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
14 พฤษภาคม - 12 กรกฎาคม 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 4 หัวข้อ สมเด็จพระเทพฯ ของชาวไทยจัดแสดงผลงานที่ได้รับ
การคัดเลือกจากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก รวมทั้งสิ้น 61 ชิ้น

การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก เป็นเวทีให้เหล่าศิลปินได้แสดงออกถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์ศิลปะ
แบบเหมือนจริง (Realistic) และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative Art) ซึ่งยึดถือความเหมือนจริงเป็นแก่น
สำคัญ ในปีนี้ ซึ่งนับเป็นการจัดแสดงนิทรรศการ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "สมเด็จพระเทพฯ ของชาวไทย"
เพื่อให้ศิลปินและผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
ชื่นชมในพระอัจฉริยภาพและพระจริยาวัตรอันงดงาม เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

สอบถามข้อมูลติดต่อ TheWhiteElephantArtAward

การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
และเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
14 พฤษภาคม - 2 สิงหาคม 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

การแสดงผลงานศิลปะนานาชาติที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การแสดงครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 โดยจัดแสดงผลงานศิลปะประเภทภาพพิมพ์และ
วาดเส้นที่ได้รับรางวัลและคัดเลือกเข้าร่วมแสดงจากศิลปินทั่วโลกจำนวน 149 ชิ้น ซึ่งมีศิลปินที่มีชื่อเสียง
ในระดับโลกหลายคนที่ได้รับรางวัลและได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงในการแสดงนิทรรศการครั้งนี้
นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการพิมพ์ภาพพิมพ์เอทชิ่ง และเชิญเข้าร่วมปฏิบัติทำภาพพิมพ์โมโนพริ้นต์สีน้ำและ
ภาพพิมพ์โฟมอัด โดยนักศึกษาภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุกวันศุกร์และ เสาร์ เวลา 14.00 - 17.00 น. และการฉายวีดิทัศน์สาธิตการทำศิลปะภาพพิมพ์

exhibition education and activity

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ The 4th Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition :
การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติครั้งที่ 4

โดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร
กิจกรรม : การสาธิตเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์
โดยนักศึกษาวิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 14.00 - 17.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2558
ห้องแสดงนิทรรศการหลัก ชั้น 8

การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และเนื่องในโอกาสครบ
รอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาพพิมพ์ หนึ่งในเทคนิคที่ศิลปินเลือกสร้างสรรค์งานศิลปะ และเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่คนทั่วไปต้องการรู้
ขั้นตอนการผลิตงานจากภาพพิมพ์ ขอเชิญรับแรงบันใดจากนิทรรศการงานประกวดภาพพิมพ์และวาดเส้น
จากศิลปินไทยและนานาชาติ รวมทั้งกิจกรรมหน้านิทรรศการการสาธิตภาพพิมพ์เอทชิ่งและร่วมทำภาพ
พิมพ์โมโนพริ้นต์สีน้ำและภาพพิมพ์ โฟมอัด ณ ห้องแสดงนิทรรศการชั้น 8 หอศิลปกรุงเทพฯ

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
* เนื่องจากมีที่นั่งเข้ารวมกิจกรรมจำนวนจำกัด แต่หากมีเก้าอี้นั่งว่างท่านสามารถนั่ง
และร่วมทำภาพพิมพ์ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องสำรองที่นั่ง


ดำเนินงานโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร

ติดต่อสำรองที่นั่งหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กิจกรรมการศึกษา ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 533 อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

bacc exhibition 789

ครอสโอเวอร์ : ศิลปะ & นักสะสม
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
20 กุมภาพันธ์ - 14 มิถุนายน 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

เริ่มต้นจากแนวคิดที่มาบรรจบกันระหว่างประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยกับประวัติศาสตร์ของการสะสม
ผลงานศิลปะของนักสะสม กลุ่มคนเหล่านี้มักถูกมองข้ามจากวงวิชาการ ทางศิลปะ ในขณะที่ผลงานจาก
การสะสมของพวกเขาได้แสดงถึงความเปลี่ยนแปลง ของประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยอย่างน่าสนใจ นิทรรศการ crossover : The Unveiled Collection ยังต้องการจุดประกายให้กับบุคคลทั่วไป ศิลปิน นักศึกษาศิลปะ รวมถึงนักสะสมท่านอื่นๆ ได้สัมผัสกับผลงานชิ้นเยี่ยมในประวัติศาสตร์ศิลปะไทย และ
เพื่อเข้าถึงความสำคัญของการเก็บรักษา สะสม ร่วมกันดูแล และเผยแพร่สมบัติทาง วัฒนธรรมเหล่านี้ต่อไป

นักสะสม: กิตติโชติ หริตวร, กิตติภรณ์ ชาลีจันทร์, ฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที, ชนะ อัษฎาธร, ฌ็อง-มิเชล เบอร์เดอเล, ณรงค์ อิงค์ธเนศ, ดร.ดิสพล จันศิริ, ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์,ปริญญ์ จิราธิวัฒน์, พงศา
อธิรกุล, พงษ์ชัย จินดาสุข, เพชร โอสถานุเคราะห์, ภัคพงศ์ เช็ง, เยาวณี นิรันดร, ดร.วุฒิพงศ์ กิตติธเนศวร, นพ.สมรัช หิรัญยะวะสิต

ภัณฑารักษ์รับเชิญ:
ธวัชชัย สมคง, ชล เจนประภาพันธ์

นิทรรศการริเริ่มและดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bacc.or.th l baccpage

spacial project

Who will guard the guards themselves
โดย ปรัชญา พิณทอง
จัดโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ gb agency

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ gb agency นำเสนอผลงานของศิลปิน ปรัชญา พิณทอง ในมุมมองความคิดระหว่างพื้นที่ กรุงเทพและกรุงปารีส เกี่ยวเนื่องกับสภาพสังคม และ
การเมืองในปัจจุบันที่มีจุดเริ่มต้นจากเหตุการณ์รัฐประหาร รวมถึงเรื่องเล่าและประสบการณ์การรับรู้จาก
ความหมายของพื้นที่ที่แตกต่าง ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการเดี่ยวของปรัชญา พิณทองที่
gb agency กรุงปารีส จัดขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคมถึง
19 มิถุนายน 2558 และที่ gb agency จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคมถึง 18 กรกฎาคม 2558

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อีเมล: exhibition@bacc.or.th

exhibition education and activity

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ "The 4th Bangkok Triennale
International Print and Drawing Exhibition การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4 และ
The 4th White Elephant Art Award : Our Beloved Princess นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 4
หัวข้อ สมเด็จพระเทพฯของชาวไทย"
'
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น.
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 และชั้น 9

กิจกรรมนำชมนิทรรศการครั้งพิเศษ โดยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปินชั้นเยี่ยม และกรรมการตัดสินผลงานให้ได้รับรางวัล

การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4 และนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก สองงานประกวด
อันดับต้นๆของประเทศไทย แต่แตกต่างด้วยแนวความคิดและเทคนิคการผลิตงานศิลปะของศิลปิน
กิจกรรมการศึกษานิทรรศการพิเศษครั้งนี้จึงสำคัญที่จะรับฟังถึงความคิดเห็นและเกณฑ์การตัดสินของ
หนึ่งในกรรมการตัดสิน ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสำรองที่นั่งหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กิจกรรมการศึกษา ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 533 อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

gallery tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
โดยเจ้าหน้าที่นำชม

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก
ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 โดยเจ้าหน้าที่นำชมหอศิลปกรุงเทพฯ จัดแสดงนิทรรศการหลักที่ชั้น 7 ชั้น 8
และ ชั้น 9 โดยมีเนื้อหาและสื่อที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการเผยแพร่และต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงศิลปะ
ศิลปินหรือเนื้อหาที่ภัณฑารักษ์ต้องการสื่อให้มากขึ้น สร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการในการต่อยอด
ทำงานศิลปะหรือการดำรงชีวิตต่อไปฝ่ายนิทรรศการจึงจัดเวลาให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนำชม
โดยเจ้าหน้าที่นำชมของหอศิลปกรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันอังคารถึงวันอาทิตย์ นำชมวันละ 1 รอบ เวลา 15.00 น.
นำชมนิทรรศการ ชั้น 7 ชั้น 8 และ ชั้น 9


หมายเหตุ: หากไม่สามารถมาในเวลาดังกล่าว สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่นำชม เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

* การนำชมของแต่ละชั้นนิทรรศการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 533 l อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

people's gallery

ความไม่สมบูรณ์แบบ
โดย อรอนงค์ แก้วสมบูรณ์
3 - 28 มิถุนายน 2558
People's Gallery P1-P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

ไม่มีคำเรียกใดที่จะเหมาะกับนิทรรศการครั้งนี้ของข้าพเจ้าได้เท่ากับคำว่า "ความไม่สมบูรณ์แบบ"
ความคิด สิ่งสะเทือนใจ ตัวตน เหตุปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้เกิดบทบาทของชีวิต เกิดตัวตน เกิดงานศิลปะ ข้าพเจ้าเรียกมันว่าความไม่สมบูรณ์แบบ ความไม่สมบูรณ์แบบคือเรื่องจริงของมนุษย์ คือสัจจะ และคือ
เหตุแห่งความสมบูรณ์แบบ งานของข้าพเจ้าไม่ได้เกิดจากการคิดตรึกตรอง ไม่ได้มีความพิเศษใด ไม่ได้
ช่วยสะท้อนสังคมแต่ล้วนแล้วเป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากความปรารถนา ความรัก เมื่อทำเสร็จข้าพเจ้า
เกิดความรู้สึกอิ่มเอมใจ และมีความสุขที่ได้ทำ จากความไม่สมบูรณ์แบบ มันกลายเป็นความสมบูรณ์แบบ
ที่สุดในความรู้สึกของข้าพเจ้า

bacc library

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์
นิทานเรื่อง "ใครนะจะเก็บได้"

โดยพี่ๆ กลุ่มไอเดียเพลิน
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น.
ห้อง Friends of bacc ชั้น 6

วันหนึ่งป่าทั้งป่าตกอยู่ในความเงียบ เพราะสิงโตเจ้าป่าเกิดล้มป่วย คุณหมอตรวจอาการและบอกว่าสิงโต
ป่วยเป็นโรคประหลาด ต้องหาผักและผลไม้วิเศษสามอย่างมารักษา นั่นคือ องุ่นสีรุ้งในถ้ำที่หน้าผาแสนไกล
ผักกาดสีแดงใต้แม่น้ำลึกกลางหุบเขา และแอปเปิลสีชมพูต้นสูงเสียดฟ้าในป่าบนภูเขาสูง เมื่อได้ยินดังนั้น
สัตว์ทุกตัวในป่าต่างอุทานขึ้นพร้อมกันว่า โอ้โฮ ! ใครจะไปเก็บได้ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชม
นิทานเรื่องนี้ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
พบกับกิจกรรมเพ้นท์หน้าหลังการเล่านิทาน
ลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่ 02 214 6630 - 8 ต่อ 126, 127 l อีเมล: library@bacc.or.th

bacc shop

โครงการจัดทำเสื้อยืดสมทบทุนช่วยเนปาล

ร่วมสมทบทุนเพื่อนำรายได้จากการบริจาคและจำหน่ายเสื้อยืดให้กับสภากาชาดไทย
เพื่อส่งต่อทุนทรัพย์ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเนปาล

ในราคา 300 บาท มีไซส์ S M L XL และ 2XL
มีจำหน่ายแล้วที่ bacc shop ชั้น 5 และ bacc kiosk ชั้น 3
(มีบริการจัดส่ง สอบถามเพิ่มเติม 094 410 2024)
baccshop l baccshop

artHUB@bacc

Coffee Booms
ชั้น 3

พบกับเครื่องดื่มและอาหารว่างหลากหลายประเภท อาทิ กาแฟสด ชา สมูทตี้ผลไม้ แซนวิช
ขนมปังกรอบ ฯลฯ ในบรรยากาศสบายๆ ที่ร้าน Coffee Booms

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.081 803 5889, 086 456 8967
coffeeboom2

Goon Studio
ชั้น 4

จัดจำหน่ายอุปกรณ์ศิลปะคุณภาพสูง และบริการการพิมพ์ภาพอิงค์เจทด้วยเครื่อง Epson พร้อมทั้งคำแนะนำ
โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง จำหน่ายอุปกรณ์ศิลปะสีน้ำ สีน้ำมัน สีอะครีลิก พู่กัน ผ้าใบเขียน
รูป จากต่างประเทศที่เน้นคุณภาพเป็นส่วนสำคัญ จัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและภาพถ่าย สำหรับบุคคล
ทั่วไปที่สนใจ และ ศิลปะเด็ก และให้บริการภาพพิมพ์ด้วยเครื่อง Inkjet สำหรับการพิมพ์แบบ Fine Art
Printing

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 091 592 5965, 089137 1028
goonstudio

Upcomings in July

bacc exhibition 789

ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ - ส่วนที่ 2
นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์

ดำเนินงานโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ inSPIRACJE International Visual Art Festival '13 MUZ'
4 กรกฎาคม - 25 ตุลาคม 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
พิธีเปิดนิทรรศการ ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 18.30 น.

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ inSPIRACJE International Visual Art Festival '13 MUZ' จัดนิทรรศการ 'PROXIMITY' นำเสนอศิลปะร่วมสมัยไทยและโปแลนด์ โครงการนี้
เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างภัณฑารักษ์ไทยและโปแลนด์ ในการพัฒนาความคิด ผ่านการโต้ตอบ สนทนาเพื่อนำเสนอผลงานของศิลปินไทยในประเทศโปแลนด์ (ส่วนที่ 1, 2557) และศิลปินโปแลนด์ใน
ประเทศไทย (ส่วนที่ 2, 2558) แก่นสำคัญของนิทรรศการคือระยะใกล้และไกล เชิงสัมพัทธ์ที่ใช้เทียบ
เคียงเพื่อมองหาคำอธิบายในภาวะร่วมสมัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยแนวความคิดดังกล่าว ผลงานศิลปะจึงถูกนำ
เสนอจากความหมาย ที่ไม่ใช่เพียงภาพกว้างในมุมมองแบบฟิสิกส์ หรือภาพรองเพื่อเข้าใจถึงความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม แต่ยังให้รู้สึกได้ถึงภาพละเอียด ที่เรื่องราวของศิลปะบ่งบอกเงื่อนไขสากลในความเป็นมนุษย์

ภัณฑารักษ์: บาร์เท็ค โอท็อคกี, พิชญา ศุภวานิช

ศิลปิน: อดัม วิทควอสกี้, อกาต้า บีลเอสก้า, อันนา วิทควอสก้า, อาร์เตอร์ มาเลสกี้, ฟรานชิสเซ็ก
ออร์โลว์สกี, กุร์ไชกอร์ช ดรอซด์, คริสตอฟ เคท โอลเชสสกี้, พอลีน่า สโดว์สก้า, พาเวล คูล่า,
เพียวอัทร์ สกีบา, โทมาช โกแซ็ค

bacc cinema

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร
Cinema Diverse: Director's Choice 2015

โดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.30 - 20.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรรกลับมาอีกครั้งกับ 5 ภาพยนตร์นานาชาติที่คัดเลือกโดย 5 ผู้กำกับภาพยนตร์
ไทยชื่อดัง ร่วมรับชมภาพยนตร์จากหลากหลายประเทศพร้อมพูดคุยภาษาภาพยนตร์กับผู้กำกับทั้ง 5
ภายหลังการฉาย

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกสองเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤศจิกายน 2558 สำหรับการจัดฉายครั้งที่สาม
ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 พบกับภาพยนตร์จากประเทศฟิลิปปินส์ How to Disappear
Completely (2013)
กำกับภาพยนตร์โดย รายา มาร์ติน และคัดสรรโดย ลี ชาตะเมธีกุล ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทยเจ้าของผลงานภาพยนตร์เรื่อง ภวังค์รัก

How to Disappear Completely ได้รับทุนสร้างจาก Hubert Bals Production Fund และคว้า
รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเทศกาล Cinemanila International Film
Festival ประเทศฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ยังได้รับเลือกให้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆ อาทิ Rotterdam
International Film Festival ประเทศเนเธอร์แลนด์, Locarno International Film Festival ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ และ Minneapolis St. Paul International Film Festival ประเทศสหรัฐอเมริกา

ร่วมชม How to Disappear Completely พร้อมพูดคุยภายหลังการชมภาพยนตร์กับ ลี ชาตะเมธีกุล,
รายา มาร์ติน ผู้กำกับภาพยนตร์ และ เนส โร้ก นักแสดงนำ

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า


*มีบทบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
*ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 17.30 น.
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
*ภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 528
อีเมล: activity@bacc.or.th l www.bacc.or.th l baccpage

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


ผู้สนับสนุนกิจกรรมหอศิลปกรุงเทพฯ


สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร