Thai Version / Eng Version
e-newsletter / ธันวาคม 2558

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการและคณะเจ้าหน้าที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9
highlight

main exhibition 789

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
"อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข"
จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
11 ธันวาคม 2558 - 6 มีนาคม 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
พิธีเปิดงานในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2558 (สำหรับผู้มีบัตรเชิญเท่านั้น)

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมตามรอยเสด็จฯและชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-
ราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ในช่วงปี
2557 - 2558 เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้จำนวน 160 ภาพ

นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อนำมา
จัดแสดงนิทรรศการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นความรู้แก่นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเริ่มตั้งแต่นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "แสงคือสีสีคือแสง"
ในปี 2550 "ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง" ในปี 2551 "ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง" ในปี 2552 "สีแสงแสดงชีวิต” ในปี 2553 "อุปบัติ ณ โลกี"
ในปี 2554 "ควงกล้องท่องโลก" ในปี 2555 "รูปยาตราภาพทัศนาจร" ในปี 2556 และ "อันมีทิพเนตรส่องไป" ในปี 2557

ในการนี้ได้รับพระราชานุญาตให้นำวีดิทัศน์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้วยพระองค์เองมาจัดฉาย
ให้ผู้ชมนิทรรศการได้ทราบแนวคิดและเกร็ดมุมมองของถ่ายภาพนั้นๆ

สอบถามข้อมูลติดต่อ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 501 อีเมล: info@bacc.or.th

bacc exhibition 789

ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ - ส่วนที่ 2
นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์

ดำเนินงานโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ inSPIRACJE International Visual Art Festival '13 MUZ'
4 กรกฎาคม - 13 ธันวาคม 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ inSPIRACJE International Visual Art
Festival '13 MUZ' จัดนิทรรศการ 'PROXIMITY' นำเสนอศิลปะร่วมสมัยไทยและโปแลนด์ โครงการนี้
เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างภัณฑารักษ์ไทยและโปแลนด์ ในการพัฒนาความคิด ผ่านการโต้ตอบ
สนทนาเพื่อนำเสนอผลงานของศิลปินไทยในประเทศโปแลนด์ (ส่วนที่ 1, 2557) และศิลปินโปแลนด์
ในประเทศไทย (ส่วนที่ 2, 2558) แก่นสำคัญของนิทรรศการคือระยะใกล้และไกลเชิงสัมพัทธ์ที่ใช้เทียบ
เคียงเพื่อมองหาคำอธิบายในภาวะร่วมสมัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยแนวความคิดดังกล่าว ผลงานศิลปะจึงถูกนำ
เสนอจากความหมาย ที่ไม่ใช่เพียงภาพกว้างในมุมมองแบบฟิสิกส์หรือภาพรองเพื่อเข้าใจถึงความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม แต่ยังให้รู้สึกได้ถึงภาพละเอียด ที่เรื่องราวของศิลปะบ่งบอกเงื่อนไขสากลในความเป็นมนุษย์

ภัณฑารักษ์: บาร์เท็ค โอท็อคกี, พิชญา ศุภวานิช

ศิลปิน: ศิลปิน: อดัม วิทควอสกี้, อกาต้า บีลเอสก้า, อันนา วิทควอสก้า, อาร์เตอร์ มาเลสกี้, ฟรานชิสเซ็ก
ออร์โลว์สกี, กุร์ไชกอร์ช ดรอซด์, คริสตอฟ เคท โอลเชสสกี้, พอลีน่า สโดว์สก้า, พาเวล คูล่า, เพียวอัทร์
สกีบา, โทมาช โกแซ็ค

"นามธรรม: สัจจะแห่งศิลปะ" อิทธิพล ตั้งโฉลก
จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สนับสนุนโดย บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ
มูลนิธิเอสซีจี
18 สิงหาคม 2558 - 21 กุมภาพันธ์ 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

ผลงานศิลปะเกือบ 100 ชิ้น ทั้งเก่า ใหม่และที่ยังไม่เคยจัดแสดงมาก่อน จากทุกช่วงเวลากว่า 50 ปี
ในชีวิตการทำงานของ "อิทธิพล ตั้งโฉลก" เป็นหนึ่งในศิลปินร่วมสมัยของไทยจำนวนน้อยที่คงยืนหยัด
บนเส้นทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนามธรรมอย่างมั่นคงและมั่นใจ

เส้นทางของการทำงานสร้างสรรค์ของอิทธิพลเริ่มต้นที่การฝึกฝนเชิงเทคนิคภาพพิมพ์ตั้งแต่สมัยเรียน
ปริญญาตรี เมื่อได้เดินทางไปศึกษาปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา อิทธิพลจึงได้รู้จักศิลปะนามธรรมอย่าง
เป็นทางการ และพบว่าแนวทางปฏิบัติเดิมของตัวเองสามารถเชื่อมต่อกับปรัชญาของศิลปะนามธรรม
ได้อย่างลงตัว แม้ว่าหลังจากทศวรรษ 2520 ศิลปะนามธรรมในประเทศไทยเริ่มเสื่อมความนิยมลง
เพื่อนในวงการแนะนำให้เปลี่ยนแนวทาง แต่อิทธิพลกล่าวตอบไว้อย่างมั่นใจว่า "ศิลปะนามธรรมได้ผล
สำหรับผม"

การยืนหยัดต่อเส้นทางสายนี้อย่างสงบนิ่งและต่อเนื่อง อิทธิพลจึงค้นพบ "สัจจะ" หรือความจริงของศิลปะ
ในหลากหลายมิติ และท้ายที่สุด คือ เชื่อมั่นในคุณค่าและความเรียบง่ายของศิลปะนามธรรม เพราะ "ใจ"
คือ กลไกสำคัญที่ทำให้ศิลปินค้นพบ "สัจจะ" ของศิลปะอย่างแท้จริง

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ดร.เตยงาม คุปตะบุตร

ศิลปิน: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก

gallery tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
โดยเจ้าหน้าที่นำชม
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก
ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 โดยเจ้าหน้าที่นำชมหอศิลปกรุงเทพฯ จัดแสดงนิทรรศการหลักที่ชั้น 7 ชั้น 8
และ ชั้น 9 โดยมีเนื้อหาและสื่อที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการเผยแพร่และต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงศิลปะ
ศิลปินหรือเนื้อหาที่ภัณฑารักษ์ต้องการสื่อให้มากขึ้น สร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการในการต่อยอด
ทำงานศิลปะหรือการดำรงชีวิตต่อไปฝ่ายนิทรรศการจึงจัดเวลาให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนำชม
โดยเจ้าหน้าที่นำชมของหอศิลปกรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 14.00 น. และ 16.00 น.
นำชมนิทรรศการ ชั้น 7 ชั้น 8 และ ชั้น 9


หมายเหตุ: หากไม่สามารถมาในเวลาดังกล่าว สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่นำชม เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

* การนำชมของแต่ละชั้นนิทรรศการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 533 l อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

people's gallery

การแสดงนิทรรศการภาพวาดบนกระเบื้อง ครั้งที่ 3
โดย ชมรมนักวาดภาพบนกระเบื้องเคลือบแห่งประเทศไทย
3 - 27 ธันวาคม 2558
People's Gallery P1-P3, ชั้น 2 artHUB@bacc

ชมรมนักวาดภาพบนกระเบื้องเคลือบแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2545 เป็นการ
รวมกลุ่มของผู้รักการวาดภาพบนกระเบื้อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการแลกเปลี่ยนทรรศนะและทักษะ
ในการวาดภาพบนกระเบื้อง ระหว่างสมาชิกและสตูดิโอต่างๆ ภายในประเทศ และเพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ประสบการณ์ใหม่ๆ ตลอดจนขยายวงการวาดภาพบนกระเบื้องในประเทศไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
อันจะก่อให้เกิดความสามัคคี ความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกสตูดิโอ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการวาดภาพบนกระเบื้อง

arts network

Café Puzzle: นิทรรศการภาพวาดประกอบ โดย จิริ ซลิว่า
โดย ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเชก
15 - 30 ธันวาคม 2558
ผนังโค้ง ชั้น 3
พิธีเปิดนิทรรศการ: วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00 น.

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเชกประจำประเทศไทย ร่วมกับฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร จัดนิทรรศการภาพวาดประกอบของจิริ ซลิว่า นักเขียนการ์ตูนชาวเชกผู้มีชื่อเสียง เพื่อให้ชาวไทยได้รู้จักกับผลงานของเขาซึ่งโดดเด่นด้วยลายเส้นที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายและ
รายละเอียดที่น่าทึ่ง ภาพแต่ละภาพสามารถเล่าถึงเรื่องราวได้อย่างสมบูรณ์ผ่านลายเส้นเพียงไม่กี่เส้น
งานส่วนใหญ่ของจิริ ซลิว่าจะเน้นการวาดภาพประกอบในการ์ตูนและภาพประกอบหนังสือ

นิทรรศการนี้ประกอบไปด้วยภาพวาดที่ขบขันและภาพพิมพ์ที่ได้แรงบันดาลใจจากร้านกาแฟหรือคาเฟ่
ซึ่งเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่เขาชื่นชอบมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีภาพวาดบุคคลสำคัญอย่าง ฟรานซ์
คาฟคา และอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่สำคัญของเขาคือดนตรี โดยเฉพาะดนตรีแจ๊ส เพราะตัวเขาเองก็ยังเป็น
นักดนตรีแจ๊สอีกด้วย ทั้งนี้ในพิธีเปิดจะมีบูธร้านกาแฟและการแสดงชุดพิเศษจากวง Mahidol Jazz Trio
มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
โทร.02 214 6630 - 8 ต่อ 528 l อีเมล : artnetwork@bacc.or.th

กิจกรรมเวิร์คช็อปเชิงปฏิบัติการร่วมกับนักศึกษาศิลปะ
โดยศิลปินชาวเชก จิริ ซลิว่า (Jiří Slíva)

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 15.30 - 17.30 น.
ห้อง Friend of bacc Room ชั้น 6

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ "Café Sliva" โดยศิลปินวาดภาพประกอบจากประเทศเชก
จิริ ซลิว่า จะแนะนำนิทรรศการของเขา ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ด้วยการนำชมนิทรรศการ
ด้วยตัวเขาเอง โดยเขาจะกล่าวถึงแรงบันดาลใจและที่มาของผลงานศิลปะของเขา จากนั้นจะเป็นกิจกรรม
เวิร์คช็อปเชิงปฏิบัติการร่วมกับนักศึกษาศิลปะ จำนวน 20 คน โดยนักศึกษาจะได้ทำงานของตัวเองเพื่อ
สร้างสรรค์ภาพวาดให้ตรงกับหัวข้อที่ได้รับมอบหมายก่อนที่ซลิว่าจะตรวจดูผลงานและพูดคุยกับนักศึกษา
เพื่อแนะนำให้ความคิดเห็น และปิดท้ายด้วยการวิจารณ์ผลงานแบบกลุ่ม

ผู้เข้าร่วม: นักศึกษาด้านศิลปะจำนวน 20 คนและศิลปินผู้สนใจในศิลปะภาพวาดประกอบ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กรุณานำอุปกรณ์ในการวาดภาพ สมุดเขียนภาพ ดินสอและปากกามาเอง

กิจกรรมนำชมและเวิร์คช็อปเชิงปฏิบัติการ จะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีล่ามแปลภาษาไทย
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปเชิงปฏิบัติการ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย โทร. 02 214 6630 -6 ต่อ 528 l อีเมล: artnetwork@bacc.or.th

นิทรรศการโลกแห่งเวทมนตร์: ภาพประกอบหนังสือเด็กภาษาเชก
โดย ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเชก
15 ธันวาคม 2558 - 17 มกราคม 2559
ณ ผนังโค้ง ชั้น 4 - 5
พิธีเปิดนิทรรศการ: วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 17.00 น.

แม้ว่าสาธารณรัฐเชกจะเป็นประเทศเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ใจกลางยุโรป แต่หนังสือเด็กภาษาเชกกลับได้รับความ
นิยมอย่างกว้างขวางในหลายๆ ประเทศในยุโรป ภาพวาดประกอบหนังสือสำหรับเด็กของศิลปินเชกที่รวบ
รวมมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงภาพประกอบหนังสือเด็กที่สร้างสรรค์ขึ้นในช่วง 100 ปี
ที่ผ่านมาภาพประกอบหนังสือเด็กหลายภาพที่นำมาจัดแสดงเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจาก
นิทรรศการและเทศกาลหนังสือเด็กนานาชาติในหลายๆ ประเทศทั่วโลก

ผลงานภาพประกอบหนังสือภาษาเชกสำหรับเด็กที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้โดดเด่นในด้านความคิดสร้างสรรค์
จินตนาการ ความน่ารัก และความสนุกสนานที่ผู้คนทุกชาติทุกภาษาสามารถเข้าถึงได้ โดยหวังว่าจะช่วย
ส่งเสริมต่อยอดความคิดและจินตนาการของเด็กๆ ให้เจิดจรัสยิ่งขึ้น ศิลปินภาพวาดประกอบเลือกใช้เส้นสาย
และผสมสีอย่างสมดุลละเอียดอ่อนเพื่อสรรสร้างความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆ ซึ่งเมื่อนำมารวมกับเรื่องราวแล้ว ศิลปินภาพวาดประกอบก็ได้กลายเป็นผู้ให้กำเนิดหนังสือเด็กตัวจริงพวกเขาอุทิศชีวิตเพื่อสร้างโลกของเด็กที่
อ่อนโยนขึ้น ชัดเจนขึ้น และสวยงามมากยิ่งขึ้น

นิทรรศการนี้ต้องการเปิดโลกหนังสือเด็กที่มีรูปแบบโดดเด่นและหลากหลายตามสไตล์ยุโรป เป็นความ
หลากหลายของรูปแบบที่แตกต่างของศิลปินและการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัยทั้งหมดนี้คือผลงานที่
ศิลปินชาวเชกต้องการมอบให้กับเด็กๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างวัยเด็กที่มีความสุขและเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ดีที่สุด
ในชีวิตของพวกเขา หนังสือดีๆ เพียงแค่หนึ่งเล่มสามารถนำทางให้เด็กคนหนึ่งได้ทั้งชีวิต หนังสือทำให้เด็ก
ได้เปิดหูเปิดตาและรับรู้ถึงความสวยงามของชีวิตรอบๆ ตัว หนังสือสื่อให้เห็นคุณค่าของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น
มิตรภาพ ความรัก ความซื่อสัตย์ คุณธรรม และความเมตตากรุณา และในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึง
ด้านมืดของชีวิตด้วย

มาสนุกในโลกของเวทมนตร์ ความงาม และความเบิกบานของเด็กซึ่งจะเป็นแสงส่องนำทางสู่โลกแห่ง
เวทมนตร์ของภาพประกอบหนังสือภาษาเช็กสำหรับเด็ก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร.02 214 6630 - 8 ต่อ 528 l อีเมล : artnetwork@bacc.or.th
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย
โทร. 02 250 9223 - 4 l อีเมล: bangkok@embassy.mzv.cz

Interactive & VR Art Exhibition
โดย Bit Studio
10 พฤศจิกายน 2558 - 3 มกราคม 2559
โถง ชั้น 5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 081 913 8582

นิทรรศการสัญจร "กฤษณมูรติแด่หนุ่มสาว"
โดย มูลนิธิอันวีกษณา
1 - 5 ธันวาคม 2558
ชั้น 1

ค้นหาข้อมูลกฤษณมูรติเพิ่มเติมได้ที่ www.kinfonet.org l www.jkrishnamurti.org
ค้นหาข้อมูลนิทรรศการและกิจกรรมอื่นๆ ของมูลนิธิฯ เพิ่มเติมได้ที่ www.streamgarden.org

Christmas is coming to town
โดย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9 ธันวาคม 2558 เวลา 19.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

บัตรราคา 200 บาท มีจำหน่ายที่หน้างาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 800 2525 ต่อ 146, 151
อีเมล: musicmupr@gmail.com l www.music.mahidol.ac.th

9 ปิดตา เปิดใจ ให้โอกาส
ผลงานภาพถ่ายของนักเรียนในโลกมืด

1 - 13 ธันวาคม 2558
ผนังโค้ง ชั้น 3 - 4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณสุพรรษา ลายเมฆ (กั๊ก) อาสาสมัครประชาสัมพันธ์โครงการ
โทร. 085 8115943 l อีเมล: gu_x_xxl@hotmail.com
Closeyoureyesopenyourminds

การแสดงคอนเสิร์ตนักร้องประสานเสียง "AVE MARIA"
Classic Motets from across the Ages
And Carols for Advent and Christmas

โดย Bangkok Opera Foundation
Opera Siam International
18 ธันวาคม 2558 เวลา 19.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
โทร. 02 231 5273

นิทานแห่งจินตนาการ ตอน แมวสามสี
โดยมูลนิธิเด็ก ร่วมกับ หอศิลปกรุงเทพฯ
19 ธันวาคม 2558 เวลา 12.00 - 15.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 881 1734 ต่อ 14

performance

bacc performings art

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4
สิงหาคม - ธันวาคม 2558
ห้องสตูดิโอ และพื้นที่อื่น ๆ ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับกลุ่มศิลปินสาขาศิลปะการแสดงร่วมกันจัดงานเทศกาล
ศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 หรือ P.A.F. #4 : Performative Art Festival # 4 ระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม2558 ที่ห้องสตูดิโอ และพื้นที่อื่น ๆ ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โดยในปี 2558 นี้เข้าสู่ปีที่ 4 ซึ่งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมมือกับเครือข่ายทางด้านศิลปะ
การแสดงในการร่วมกันจัดเทศกาลศิลปะการแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกพื้นที่ในการเผยแพร่งาน
ศิลปะการแสดง และเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและประชาชน ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้และแนวคิด เพื่อให้สังคมเกิดพลวัตรอย่างสร้างสรรค์

ซึ่งภายใต้เทศกาลฯ ในครั้งนี้การแสดงจะมีความหลากหลายจากศิลปินชาวไทยและต่างชาติ ในการแสดง
หลากหลายรูปแบบ อาทิ ศิลปะการแสดงสด และศิลปะการเต้น Experimental Performance รวมถึง
การแสดงละครเวที และยังประกอบด้วยการเสวนาโดยศิลปินและการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะการเต้น
อีกด้วย ทั้งนี้เทศกาลฯ จะประกอบไปด้วย 5 การแสดง (แบ่งเป็น 2 การแสดงและ 3 เทศกาล) ได้แก่
- Secret Keeper 5 - 23 สิงหาคม โดย บีฟลอร์ เธียเตอร์ โดย ดุจดาว
- Asiatopia International Performance Art Festival 26 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน โดย กลุ่มศิลปิน
เอเชียโทเปีย (Asiatopia)
- เทศกาลละครกรุงเทพ (Bangkok Theatre Festival) 3 - 15 พฤศจิกายน โดย เครือข่ายละครกรุงเทพ
(Bangkok Theatre Network)
- International Dance Festival 17 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม โดยมูลนิธิเพื่อนศิลปะ (Friends of the
Arts Foundation)
- Si Ti Kay 11 - 13 และ18 - 20 ธันวาคม โดย Effendy จากประเทศสิงคโปร์

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปที่ l www.bacc.or.th l baccpage
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปกรุงเทพฯ โทร 02 214 6630-8 ต่อ 530

มหกรรมการเต้นนานาชาติ 2015
โดย มูลนิธิเพื่อนศิลปะ
19 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2558
สตูดิโอ ชั้น 4

เชิญชมการแสดงเต้นคอนเทมโพรารี แด๊นซ์ โดยคณะเต้นจากทั่วโลก อาทิ อิตาลี, โปรตุเกส, อิสราเอล,
ตุรกี, อินเดีย, สิงคโปร์ และประเทศไทย ในงาน "มหกรรมการเต้นนานาชาติ 2015" (International
Dance Festival 2015) จัดโดย มูลนิธิเพื่อนศิลปะ

พบกับการแสดงที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์จากส่วนลึกของอารมณ์และความอัจฉริยะของผู้ออกแบบ
ท่าเต้นในการผสมผสานความแข็งแกร่งของท่วงท่าเข้ากับจินตนาการได้อย่างลงตัวในรูปแบบของศิลปะ
การเต้นคอนเทมโพรารี แด๊นซ์ จากคณะเต้นที่มีชื่อเสียงของโลก อาทิ เช่น Esperimenti GDO, Oplas
ประเทศอิตาลี CDCE Dance จากประเทศโปรตุเกส Prolific visionary production จากประเทศญี่ปุ่น
และ Antalya State and Opera จากประเทศตุรกี ที่จะมาร่วมกันสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมในงาน
"มหกรรมการเต้นนานาชาติ 2015" (International Dance Festival 2015)

ราคาบัตร : 600 / 1,200 / 1,800 บาท

สำรองบัตรได้ที่ www.thaiticketmajor.com
*นักเรียนนักศึกษา สำรองบัตรได้ที่ โทร. 085 100 3050
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 085 100 3050 l www.dance-festival.infol l www.fotaf.org

Si Ti Kay
11 - 13 และ 18 - 20 ธันวาคม 2558
สตูดิโอ ชั้น 4

การแสดงศิลปะแนวเคลื่อนไหวด้วยการแสดงออกทางร่างกาย Interdisciplinary Physical Theatre
Performance โดยนูร์ เอฟเฟนดี้ อิบราฮิม (สิงค์โปร์)
An interdisciplinary physical theatre performance by Noor Effendy Ibrahim (Singapore)

แนวคิดและกำกับการแสดงโดย Noor Effendy Ibrahim, Si Ti Kay แสดงครั้งแรกโดยคณะ "Cake
Theatrical Productions" ณ เอสพลานาด เธียเตอร์ สตูดิโอ ประเทศสิงคโปร์ ในปี 2012

วันที่ : 11 - 13 ธันวาคม 2558 และ 18 - 20 ธันวาคม 2558 เวลา 19.30 น.
(การแสดงใช้เวลาประมาณ 60 นาที)
สถานที่ : ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ราคาบัตร : 600 บาท สำหรับผู้ชมทั่วไป, 300 บาท สำหรับนักเรียน นักศึกษา
จองบัตรได้ที่ อีเมล: sitikay.4paf@gmail.com

เสวนากับศิลปิน
เสวนาครั้งที่ 1: ความท้าทายในการสร้างสรรค์งานศิลปะสำหรับผู้ชมหลากหลายเชื้อชาติ
วันที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 - 19.00 น.

เสวนาครั้งที่ 2: แนวทางการสร้างงานศิลปะร่วมกันในรูปแบบ Interdisciplinary Art Practice
วันที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 - 19.00 น.
เข้าร่วมเสวนาฟรีและลงทะเบียนได้ที่อีเมล : sitikay.4paf@gmail.com

ติดตามข้อมูลของการแสดงได้ที่:
https://www.facebook.com/events/917844268270527/
https://www.facebook.com/Si.Ti.Kay.2015/

bacc library

bacc family

กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ต้อนรับวันปีใหม่
"D.I.Y. เราทำได้ : การ์ดอวยพรปีใหม่ และคริสต์มาส"

โดย พี่เต้าหู้ - ณฤต เลิศอุตสาหกูล
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 16.00 - 18.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

เดือนธันวาคมนี้ ขอเชิญคุณน้อง ๆ หนู ๆ และครอบครัว มาสนุกสนานกับกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ "D.I.Y.
เราทำได้" ซึ่งครั้งนี้จะเป็นการสอนทำ D.I.Y. การ์ดอวยพรปีใหม่ และคริสต์มาส ตามวันและเวลาข้างต้น

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม และรับจำนวนจำกัด
ลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่ 02 214 6630 - 8 ต่อ 126, 127 (อังคาร-อาทิตย์: 10.00 - 18.00 น.)
อีเมล: library@bacc.or.th

bacc shop

โปรโมชั่นสำหรับสิ้นปีนี้

โปรโมชั่นสำหรับสิ้นปีนี้ เอาใจคนรักงานศิลปะ ด้วยขอเสนอสุดพิเศษลดราคา 5 - 10% สำหรับผลงานศิลปะชิ้นเอกของศิลปินไทยชื่อดัง ทั้งภาพวาด ภาพพิมพ์

*หมดเขตสิ้นเดือนธันวาคม 2558

สอบถามและสั่งจองผลงานโทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 304, 305
อีเมล: baccshop@bacc.or.th
baccshop l baccshop

artHUB@bacc

ECO SHOP common
ชั้น 1

ศูนย์การเรียนรู้งานออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม
และแนวทางการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยความคิดสร้างสรรค์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องเขียน อุปกรณ์จักรยาน เครื่องประดับ สินค้าแฟชั่นต่างๆ ตลอดจน
สินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมจากท้องถิ่น ศูนย์การเรียนรู้งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม จัดแสดงนวัตกรรม
เทคโนโลยี งานออกแบบนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ หรือแนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 087 099 0639, 087 454 9696, 099 339 0839
www.ecoshop.in.th, www.kidkid.co.th
ecoshop-common

Artist ColorS
ชั้น 3

แหล่งรวมผลิตภัณฑ์จากผลงานศิลปะ อาทิ สมุดบันทึก, การ์ด, ภาพพิมพ์ - โปสเตอร์, เสื้อยืด, กระเป๋า,
หนังสือผลงานศิลปะ, ปลอกหมอน, ผ้ากันเปื้อน และของที่ระลึกต่างๆ ที่นำผลงานศิลปะมาทำเป็นลวดลาย
เช่น พวงกุญแจ, แม่เหล็ก, ผ้าพันคอ และร่ม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 084 634 4245
www.visart.co.th

Upcomings in January

'วันเด็กศิลป์@BACC ตอน ส่งยิ้มให้โลก'
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 10.30 - 18.00 น.

ขอเชิญมาร่วมสนุก งาน 'วันเด็กศิลป์@BACC ตอน ส่งยิ้มให้โลก' ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559
ที่หอศิลปกรุงเทพฯ ภายในงานมีกิจกรรมมากมายที่จะมอบความสุขให้น้องๆ สร้างนิสัยการเป็นผู้ให้ที่ดี
และรู้จักรักษ์สิ่งแวดล้อม

ไฮไลท์ในงาน
- กิจกรรมฐานศิลปะประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ เช่น ฐานผ้ามัดย้อม ฐานสมุดทำมือ ฐานประดิษฐ์กระปุกออมสินจากขวดน้ำพลาสติก เป็นต้น
- รับบริจาคสิ่งของจากน้องๆและผู้ปกครองทุกคนที่จะมาร่วมงานวันเด็ก โดยการนำสิ่งของหรือวัสดุ
เหลือใช้ เพื่อเป็นบัตรผ่านเข้าสู่การทำกิจกรรมในแต่ละฐาน
หอศิลปกรุงเทพฯจะนำไปส่งต่อให้แก่
'ร้านปันกัน' โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ไปจัดจำหน่ายและนำรายได้ไปเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆที่ขาดโอกาส
เพื่อส่งต่อรอยยิ้มของน้องๆไปสู่เด็กๆที่ด้อยโอกาสในสังคม
- ตื่นตากับอาคารหอศิลปกรุงเทพฯ ตกแต่งด้วยวัสดุเหลือใช้ เพื่อรีไซเคิลขยะให้เกิดประโยชน์ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

สิ่งของที่รับบริจาค :
หนังสือ เสื้อผ้า ของเล่น ซีดีเพลงหรือหนัง อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ
(โดยของที่รับบริจาคสามารถเป็นได้ทั้งของเด็กและผู้ใหญ่ เพียงแค่อยู่ในสภาพที่ดีและยังใช้งานได้)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษา
โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 519 อีเมล: education@bacc.or.th

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร ด้วยการจัดตั้งและ
สนับสนุนหลัก จากกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


ผู้สนับสนุนกิจกรรมหอศิลปกรุงเทพฯ


สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร