Thai Version / Eng Version
e-newsletter / กุมภาพันธ์ 2559

highlight

main exhibition 789

พิศเมืองเพชร: ผ่านสายตาสถาปัตย์ศิลปากร
จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และ ฝ่ายนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สนับสนุนโดย บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
9 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

พิธีเปิดวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 น.

สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง พ.ศ. 2310 ได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองวัดวาอาราม ศิลปวัฒนธรรมกรุงศรีอยุธยาแทบจะถูกทำลาย
สิ้นไปพร้อมๆกับไฟสงคราม แต่เมืองเพชรที่อุดมด้วยศิลปวัฒนธรรมที่มีความรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนั้นได้รอดพ้นจากการทำลายของ
สงครามเสียกรุงครั้งนั้น จนมีผู้กล่าวว่า "เพชรบุรี คือ อยุธยาที่ยังมีลมหายใจ"

ในนิทรรศการนี้ท่านจะได้ชมกระบวนการเรียนรู้ของคณาจารย์ และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตลอดจนศิลปิน นักออกแบบ จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ศึกษาผ่านงานต้นแบบชั้นครูของเมืองเพชร ด้วยกระบวนการต่างๆทั้งผลงานภาพถ่ายวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ผลงานศิลปะการวิจัยภาคสนาม
ที่เก็บรายละเอียดความงดงามของสถาปัตยกรรมเมืองเพชร ด้วยการเขียนแบบ และหุ่นจำลองขนาดใหญ่ที่แสดงรายละเอียดที่งดงามขององค์ประกอบ
สถาปัตยกรรม ผลงานการเก็บข้อมูลเชิงอนุรักษ์แบบ 'Vernadoc' ตลอดจนการศึกษาศิลปะต้นแบบที่ผู้คนอาจมองข้าม อย่างลวดลายจิตรกรรมฝาผนัง
ของวัดในเมืองเพชร และนำมาประยุกต์ให้เป็นศิลปะสร้างสรรค์อย่างน่าภูมิใจของกลุ่มแรงบันดาลไทย และผลงานของคุณกรกต อารมณ์ดี ที่ประยุกต์
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน การผูกไม้ไผ่ให้เป็นงานศิลปะสมัยใหม่ที่ยังคงกลิ่นอายของความเป็นไทย ซึ่งในงานนี้ท่านจะได้เห็นโครงสร้างไม้ไผ่ที่ถูกออกแบบ
ให้ยึดโยงเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ

แนวทางการเรียนรู้และเข้าใจ อดีต ปัจจุบัน อย่างถ่องแท้ และพัฒนาต่อยอดจากสิ่งเหล่านั้นให้เป็นงานสร้างสรรค์ต่างๆ นับเป็นการต่อลมหายใจของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

main exhibition 789

"อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข"
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปี ๒๕๕๘
จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
11 ธันวาคม 2558 - 6 มีนาคม 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสได้ร่วมตามรอยเสด็จฯและชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการ
ถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ
ในช่วงปี 2557- 2558 เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้จำนวน 158 ภาพโดยแต่ละภาพที่นำมาจัดแสดง
นอกจากเป็นภาพที่สวยงามทรงคุณค่าทางศิลปะการถ่ายภาพแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองจากสาย
พระเนตรที่ทรงประสบพบเห็นสิ่งต่างๆที่ทรงสนพระราชหฤทัยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่ายอีกทั้งยังให้
ข้อคิดเตือนใจในแง่มุมต่างๆเพื่อให้คนไทยทุกคนได้มาชมภาพที่เปรียบเสมือนการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่าย
ของพระองค์ท่านในทุกแห่งหน

ในการนี้ได้รับพระราชานุญาตให้นำวีดิทัศน์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยาย
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้วยพระองค์เองมาจัดฉายให้ผู้ชมนิทรรศการได้ทราบแนวคิดและเกร็ดมุมมองของถ่าย
ภาพนั้นๆ

สอบถามข้อมูลติดต่อ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 501 อีเมล: info@bacc.or.th

bacc exhibition 789

"นามธรรม: สัจจะแห่งศิลปะ" อิทธิพล ตั้งโฉลก
จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สนับสนุนโดย บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ
มูลนิธิเอสซีจี
18 สิงหาคม 2558 - 21 กุมภาพันธ์ 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

ผลงานศิลปะเกือบ 100 ชิ้น ทั้งเก่า ใหม่และที่ยังไม่เคยจัดแสดงมาก่อน จากทุกช่วงเวลากว่า 50 ปี
ในชีวิตการทำงานของ "อิทธิพล ตั้งโฉลก" เป็นหนึ่งในศิลปินร่วมสมัยของไทยจำนวนน้อยที่คงยืนหยัด
บนเส้นทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนามธรรมอย่างมั่นคงและมั่นใจ

เส้นทางของการทำงานสร้างสรรค์ของอิทธิพลเริ่มต้นที่การฝึกฝนเชิงเทคนิคภาพพิมพ์ตั้งแต่สมัยเรียน
ปริญญาตรี เมื่อได้เดินทางไปศึกษาปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา อิทธิพลจึงได้รู้จักศิลปะนามธรรมอย่าง
เป็นทางการ และพบว่าแนวทางปฏิบัติเดิมของตัวเองสามารถเชื่อมต่อกับปรัชญาของศิลปะนามธรรม
ได้อย่างลงตัว แม้ว่าหลังจากทศวรรษ 2520 ศิลปะนามธรรมในประเทศไทยเริ่มเสื่อมความนิยมลง
เพื่อนในวงการแนะนำให้เปลี่ยนแนวทาง แต่อิทธิพลกล่าวตอบไว้อย่างมั่นใจว่า "ศิลปะนามธรรมได้ผล
สำหรับผม"

การยืนหยัดต่อเส้นทางสายนี้อย่างสงบนิ่งและต่อเนื่อง อิทธิพลจึงค้นพบ "สัจจะ" หรือความจริงของศิลปะ
ในหลากหลายมิติ และท้ายที่สุด คือ เชื่อมั่นในคุณค่าและความเรียบง่ายของศิลปะนามธรรม เพราะ "ใจ"
คือ กลไกสำคัญที่ทำให้ศิลปินค้นพบ "สัจจะ" ของศิลปะอย่างแท้จริง

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ดร.เตยงาม คุปตะบุตร

ศิลปิน: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก

gallery tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
โดยเจ้าหน้าที่นำชม
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก
ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 โดยเจ้าหน้าที่นำชมหอศิลปกรุงเทพฯ จัดแสดงนิทรรศการหลักที่ชั้น 7 ชั้น 8
และ ชั้น 9 โดยมีเนื้อหาและสื่อที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการเผยแพร่และต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงศิลปะ
ศิลปินหรือเนื้อหาที่ภัณฑารักษ์ต้องการสื่อให้มากขึ้น สร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการในการต่อยอด
ทำงานศิลปะหรือการดำรงชีวิตต่อไปฝ่ายนิทรรศการจึงจัดเวลาให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนำชม
โดยเจ้าหน้าที่นำชมของหอศิลปกรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 14.00 น. และ 16.00 น.
นำชมนิทรรศการ ชั้น 7 ชั้น 8 และ ชั้น 9


หมายเหตุ: หากไม่สามารถมาในเวลาดังกล่าว สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่นำชม เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

* การนำชมของแต่ละชั้นนิทรรศการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 533 l อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

people's gallery

นิทรรศการ The Four
โดย กลุ่ม The Four
5 - 28 กุมภาพันธ์ 2559
People's Gallery P1-P3, ชั้น 2 artHUB@bacc

จากประสบการณ์การทำงานด้านศิลปะของศิลปิน 4 ท่านซึ่งมีบุคลิก ลักษณะ และธรรมชาติ
(ตามธาตุกำเนิด ดิน น้ำ ลม ไฟ)ที่แตกต่างกันได้มาพบกันและมีความเห็นตรงกันว่าควรจะจัดแสดง
งานศิลปะร่วมกัน ตามธรรมชาติ ทัศนคติ และความเห็นหรือประสบการณ์ทางความงามของแต่ละคน เพื่อเป็นการจรรโลงความงามแห่งศิลปะให้แก่สาธารณะทั่วไป นิทรรศการศิลปะครั้งนี้จึงได้ถือกำเนิด
ขึ้นมาภายใต้ชื่อกลุ่ม "The Four"

arts network


นิทรรศการ Scene from a Wake
โดย อานูป แมทธิว โทมัส ผู้ชนะรางวัล Han Nefkens - BACC Award for Contemporary Art ครั้งที่ 2
4 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2559
สตูดิโอ ชั้น 4

พิธีเปิดวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18.00 น.

สำหรับ Scene from a Wake อานูป แมทธิว โทมัส ได้นำเสนอผลงานที่ถ่ายทอดเรื่องราวของพิธีกรรม
ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลากว่าหนึ่งศตวรรษ ตัวละครของเขาประกอบไปด้วยนักเคลื่อนไหวทางสังคม,
คนงานในไร่, หมอฟัน, เจ้าของร้านอาหาร, บิชอป และศิลปิน โทมัสได้เดินทางไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ๆ หนึ่ง และบันทึกภาพเหตุการณ์ซึ่งมีรากฐานจากประวัติศาสตร์ที่แตกต่าง แต่บางเรื่องราว
ก็มีความเชื่อมโยงกัน รูปแบบการทำงานที่ไม่เหมือนใครของเขาทำให้งานที่ออกมาน่าสนใจและทรงพลัง Scene from a Wake คือนิทรรศการภาพถ่ายที่สะท้อนการพังทลายของแผนการ ผลลัพธ์ที่ไม่อาจหลีก
เลี่ยง และอนาคตที่ยากต่อการคาดเดา

รางวัล Han Nefkens Foundation - BACC Award for Contemporary Art

เป็นรางวัลที่จัดขึ้นร่วมกันระหว่างมูลนิธิฮานเนฟเก้นส์และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
(BACC) โดยต้องการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ ไม่จำกัดสัญชาติ มีอายุไม่เกิน 40 ปี และสร้างผลงานอยู่ใน
ทวีปเอเชีย กรรมการสรรหา 10 ท่านซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะจากประเทศในทวีปเอเชีย จะนำเสนอ
รายชื่อศิลปินให้คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกศิลปินผู้ได้รับรางวัล 1 ท่าน รางวัลนี้จัดขึ้นทุกสองปี ผู้ที่ได้รับ
รางวัลจะต้องมีอาชีพเป็นศิลปินเต็มตัว แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างระดับสากล ผู้ชนะจะได้รางวัลมูลค่า
15,000 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นเงินรางวัล 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ 12,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับ
การสร้างสรรค์ผลงานใหม่ และรวมถึงการได้มาเป็นศิลปินพำนักอยู่ที่กรุงเทพฯ และได้แสดงผลงานที่
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ไลลา บุนนาค ฝ่ายกิจกรรมเครือข่ายต่างประเทศ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 528 l อีเมล: laila.b@bacc.or.th

Co-Creation with Nature
จะเป็นอย่างไร ถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานเป็นต้นไม้?

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 - 20.30 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

จะเป็นอย่างไร ถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานเป็นต้นไม้? มูลนิธิโลกสีเขียว เชิญร่วมฟังบรรยายและทดลอง
ปฏิบัติกับ "จูดี้ แมคอัลลิสเตอร์" ผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารและทำงานร่วมกับธรรมชาติจากมูลนิธิฟินด์ฮอร์น
ประเทศสกอตแลนด์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.greenworld.or.th
l มูลนิธิโลกสีเขียว

นิทรรศการนวัตกรรมลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
และเรียงความเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
โดย องค์การช่วยเหลือเด็ก
2 - 14 กุมภาพันธ์ 2559
โถง ชั้น L

ผู้สนใจเข้าร่วมมินิเวิร์กช็อป สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://goo.gl/forms/QvfyMhZWd7
โทร. 02 684 1288 ต่อ 210

cinema

bacc cinema

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร
Cinema Diverse: Director's Choice 2015
วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.30 - 21.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรรกลับมาอีกครั้งกับ 5 ภาพยนตร์นานาชาติที่คัดเลือกโดย 5 ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
ชื่อดัง ร่วมรับชมภาพยนตร์จากหลากหลายประเทศพร้อมพูดคุยภาษาภาพยนตร์กับผู้กำกับทั้ง 5
ภายหลังการฉาย

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกสองเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559 สำหรับการจัดฉายครั้งที่ห้า
ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 พบกับภาพยนตร์จากประเทศชิลี No (2012) กำกับ
ภาพยนตร์โดย พาโบล ลาร์เรน และคัดสรรโดย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทย
เจ้าของผลงาน รักที่ขอนแก่น, ลุงบุญมีระลึกชาติ, แสงศตวรรษ และ สัตว์ประหลาด

No เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของประเทศชิลี เมื่อแผนการโฆษณาได้ถูกนำมาใช้ในการหาเสียง
ทางการเมืองเป็นครั้งแรก แคมเปญการเมืองที่หนังพูดถึงคือการลงประชามติครั้งประวัติศาสตร์ในปี 1988
ของประเทศชิลี ซึ่งเป็นการลงมติ "ยอม" หรือ "ไม่ยอม" ให้ผู้นำเผด็จการทหาร นายพล เอากุสโต้ ปีโนเช่ต์
อยู่ในอำนาจต่อไปอีก 8 ปีหรือไม่โดยด้านผู้นำพรรคฝ่ายค้านได้ชักชวนให้นักโฆษณาหนุ่มไฟแรง เรเน่
ซาเวดร้า (กาเอล การ์เซีย เบอร์นัล) มาช่วยวางแผนแคมเปญต่อต้านแม้ว่าจะเสียเปรียบในทุกด้านและโดน
แทรกแซงจากฝ่ายรัฐบาลแต่ทีมงานของเขาก็ไม่ย่อท้อมุ่งหน้าคิดแผนการเพื่อเอาชนะการเลือกตั้งและปลด
ปล่อยชิลีจากการปกครองแบบเผด็จการ No ได้รับคำชื่นชมมากมาย รวมทั้งได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่
85 สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมอีกด้วย

"ดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วได้ย้อนดูตัว ว่าตั้งแต่เกิดมาเราเป็นหุ่นเชิดของกลุ่มอำนาจไม่กี่กลุ่ม แม้แต่คำว่า
ประชาธิปไตยก็มีนัยยะ เมื่อโตขึ้น ถึงจะมองเห็นสายที่ผูกไว้ ก็ไม่สามารถตัดมันออกได้ จึงได้เพียงแต่ยิ้ม
อย่างที่บทบอกมา จนบางครั้งเผลอไป นึกว่าเสรีและความสุข มีอยู่จริง" อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล

ตัวอย่างภาพยนตร์: https://www.youtube.com/watch?v=ApJUk_6hN-s

ร่วมชม No พร้อมพูดคุยภายหลังการชมภาพยนตร์กับ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล และ ก้อง ฤทธิ์ดี
นักเขียนและนักวิจารณ์ภาพยนตร์

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า


*มีบทบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
*ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 17.30 น.
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
*ภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 528 l อีเมล: activity@bacc.or.th

education

bacc education

ศิลปะสนทนา 2559 : BACC Art Talk 2016 ครั้งที่ 1 :
"Residency: การเดินทางของศิลปะและศิลปิน"

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

ร่วมเสวนาโดย
1. อานูป แมทธิว โทมัส ผู้ชนะรางวัล ‘Han Nefkens Foundation-BACC Award for Contemporary Art’ ครั้งที่ 2 และเมลานี โพค็อก ภัณฑารักษ์จาก The Institute of Contemporary Arts (ICA) ประเทศสิงค์โปร์
2. ลลินธร เพ็ญเจริญ
3. เฮนรี่ แทน

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมเสวนาใน กิจกรรม ศิลปะสนทนา 2559 : BACC Art Talk 2016 ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการเดินทาง และการ
เติบโตของงานศิลปะ และศิลปิน ผ่านประสบการณ์ในต่างแดน ที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้ และถ่ายทอดไปสู่
การสร้างสรรค์งานศิลปะ รู้จักกันในนามโครงการ "Residency" หรือ ศิลปินพำนัก

นอกจากการเติบโตของศิลปินในรูปแบบสถาบันแล้ว ยังมีอีกช่องทางหนึ่งที่เรียกว่า "Residency"
(ศิลปินพำนัก) ซึ่งเป็นก้าวย่างสำคัญของศิลปินหลายคน เพราะเป็นการเดินทางไปเรียนรู้ในพื้นที่ต่าง
วัฒนธรรม ภาษา ชีวิตความเป็นอยู่ และเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ที่ทำให้เกิดการพัฒนาความคิด และการ
สร้างสรรค์งานศิลปะ ซึ่งในปัจจุบันมีสถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนโครงการ "Residency"
เป็นจำนวนมาก

หอศิลปกรุงเทพฯ จึงเปิดพื้นที่ในการเรียนรู้กระบวนการ "Residency" โดยการเชิญศิลปินผู้มีประสบการณ์
ในการเดินทางไปพำนักยังต่างประเทศ ด้วยโครงการ "Residency" มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการ
เรียนรู้ต่างๆ ให้กับผู้สนใจ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาของศิลปินรุ่นใหม่ รวมทั้งบุคคลทั่วไป
ที่สนใจงานศิลปะได้เข้าใจถึงกระบวนการ สร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบอื่นๆ ที่ต่างออกไป

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
* ดำเนินการเสวนาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย
* สำรองที่นั่งและติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษา
โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 519 l อีเมล: education@bacc.or.th

bacc shop

โปรโมชั่นสุดพิเศษต้อนรับเดือนแห่งความรัก

โอกาศพิเศษในช่วงเทศกาลแห่งความรักสำหรับนักช้อปและนักสะสมสินค้าดีมีดีไซน์ ร่วมฉลองวันวาเลนไทน์ปีนี้ด้วยส่วนลดสูงสุด10% เพียง 14 วันนี้เท่านั้น
บริการส่งสินค้าฟรีเมื่อใช้จ่ายครบ 5,000 บาท เฉพาะเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ใช้บัตรเครดิต Kbank สยามพิฆเนศ รับส่วนลดเพิ่มอีก 10%

*โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 - 14 กุมภาพันธ์ 2559

สอบถามและสั่งจองผลงานโทร. 09 4410 2024, 02 214 6630 - 8 ต่อ 304, 305
อีเมล: baccshop@bacc.or.th
baccshop l baccshop

artHUB@bacc

Coffee Booms
ชั้น 3

พบกับเครื่องดื่มและอาหารว่างหลากหลายประเภท อาทิ กาแฟสด ชา น้ำผลไม้ปั่น แซนวิช ขนมปังกรอบ ฯลฯ ในบรรยากาศสบายๆ ที่ร้าน Coffee Booms

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.081 803 5889, 086 456 8967
coffeeboom2

ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ
ชั้น 4

นิทรรศการ แกะไม้ สลักหิน ในใจคน
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 ถึง เดือนเมษายน 2559
จัดโดย ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ

นิทรรศการ แกะไม้ สลักหิน ในใจคน เป็นนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยที่นำเสนอประติมากรรมการแกะสลัก
ของศิลปินไทยทั้งแกะสลักไม้และแกะสลักหิน โดยศิลปินที่ได้ชื่อว่าโดดเด่นในการสลักไม้และหิน ได้แก่
ชีวา โกมลมาลัย, สมชาย เถาทอง, คำอ้าย เดชดวงตา, อินสนธิ์ วงศ์สาม, ทวี รัชนีกร, ธานี กลิ่นขจร,
ศิวดล สิทธิผล และจุมพล อุทโยภาศ

upcomings in March

Omnivoyeur
Sound and Visual Art Exhibition / Electrical Walks Bangkok

1 เมษายน - 10 กรกฎาคม 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

ศิลปิน: คริสติน่า คูบิช และ มิติ เรืองกฤตยา

ภัณฑารักษ์:
พิชญา ศุภวานิช

Shifting Horizons: music, myth, and memory.
The media art of John Sanborn
25 มีนาคม - 10 กรกฏาคม 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

ศิลปิน: จอห์น แซนบอร์น

ภัณฑารักษ์: สตีเฟน ซาร์ราซิน

Thailand Eye Exhibition
18 มีนาคม - 7 สิงหาคม 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

ศิลปิน: บุษราพร ทองชัย,ชาติชาย ปุยเปีย, ชูศักดิ์ ศรีขวัญ, ดาว วาสิกศิริ, กมลพันธุ์ โชติวิชัย, กวิตา
วัฒนะชยังกูร, โฆษิต จันทรทิพย์, กฤช งามสม, มานิต ศรีวานิชภูมิ, นที อุตฤทธิ์, นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล,
นพไชย อังควัฒนะพงษ์, ปานพรรณ ยอดมณี, ปัญญา วิจินธนสาร, ปวีณา รักษ์ศาสนา, ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช,
รอล์ฟ วอน บูเรน, สาครินทร์ เครืออ่อน, สมบูรณ์ หอมเทียนทอง, ทรงไชย บัวชุม, ไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์,
อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ และ วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์

ภัณฑารักษ์: ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์, ไนเจล เฮิร์สท และ เซเรเนลลา ซิคลิทีรา

ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5: สัมพันธภาพและความรัก
โดย โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2​4​ มีนาคม - 10 กรกฎาคม 2559
Main Gallery, 9th floor

 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร ด้วยการจัดตั้งและ
สนับสนุนหลัก จากกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


ผู้สนับสนุนกิจกรรมหอศิลปกรุงเทพฯ


สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร