Thai Version / Eng Version
e-newsletter / พฤษภาคม 2559

highlight

bacc exhibition 789

Omnivoyeur and Electrical Walks Bangkok
เสียงจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและงานทัศนศิลป์

1 เมษายน - 10 กรกฎาคม 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

ส่วนหนึ่งในโครงการเออร์เบิ้นมีเดีย (Urban Media Project)
จัดโดย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย, ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร,
เครือข่ายคอนเนคติงซิตี้ส์ (Connecting Cities Network)

ในการปรากฏสิ่งที่แฝงอยู่ทุกที่แต่กลับไม่สามารถมองเห็น สื่อสารผ่านผลงานของสองศิลปิน คริสติน่า คูบิช ศิลปินทางด้านเสียงและ มิติ เรืองกฤตยา
ศิลปินทางด้านภาพถ่ายสำรวจเรื่องราวของพื้นที่ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ การท่องเดินในเมืองของคริสติน่า คูบิช นำทางผู้ชมด้วยแผนที่และหูฟัง
ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อดักฟังเสียง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่สามารถได้ยินในเวลาปกติ ในขณะที่มิติ เรืองกฤตยา บันทึกสิ่งที่สังเกตเห็นในเมืองด้วย
การถ่ายภาพ สะท้อนมีเดียที่แฝงอยู่ทุกอณูตามสภาพแวดล้อมในเมืองแห่งยุคเทคโนโลยี งานทั้งสองของศิลปินคือขั้วแสดงออก และมุมมองที่ต่างแบบ
แต่ถูกผสานเข้าด้วยกันด้วยภาวะร่วมทางเวลาและพื้นที่ รวมถึงความเป็นนามธรรม ที่เป็นพลังงานแลกเปลี่ยน สังเคราะห์เพื่อสร้างสุนทรียะและประสบการณ์
ใหม่ และในขณะเดียวกันยังคงสาระสำคัญในตัวตนของผลงานทั้งสอง ด้วยชื่อของงาน Omnivoyeur นำเสนอปรัชญาเชิงจิตพิเคราะห์จากชาร์ค ลากาน
ที่ว่า "ข้ามองเห็นจากมุมเดียว แต่การดำรงอยู่ของข้าถูกมองจากทุกมุม" คือฐานนำเสนอจากบริบทของสื่อและภาวะแวดล้อม สร้างพื้นที่ให้ผู้เข้าชมให้ได้
สัมผัสกับผลงานศิลปะ ในรูปแบบที่กลับขั้วมุมมอง เปลี่ยนบทบาทของผู้เข้าชม ให้กลายเป็นผู้สำรวจสื่อ ด้วยการรับรู้ถึงบริบททางการเมืองและนัยยะ
ทางศิลปะในสื่อที่แฝงอยู่รอบตัวเราในเมือง

ศิลปิน: คริสติน่า คูบิช และ มิติ เรืองกฤตยา

ภัณฑารักษ์:
พิชญา ศุภวานิช

main exhibition 789

ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5: สัมพันธภาพและความรัก
จัดโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2​4​ มีนาคม - 10 กรกฎาคม 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 หัวข้อ "สัมพันธภาพและความรัก" โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินที่มีความสามารถทางศิลปะอันโดดเด่น ในรูปแบบ
เหมือนจริง (Realistic) และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative) โดยแสดงผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และ
ภาพพิมพ์ ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ กระบวนการสร้างสรรค์ หรือรูปแบบของผลงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปิน
ได้แสดงออกถึงทักษะและแนวความคิดได้โดยอิสระ โดยมีรางวัลสูงสุด คือรางวัลช้างเผือก ซึ่งจะได้รับเงิน
รางวัล 1,000,000 บาท และรางวัลอื่นๆ รวม 20 รางวัล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 422 2092
ศิลปกรรมช้างเผือก

นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย "ไทยเนตร" (Thailand Eye)
จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร,
หอศิลป์ซัทชี่, บริษัท พรูเดนเชียลประกันชีวิต จำกัด และ
พาราลเรล คอนเทมโพรารี่ อาร์ต

สนับสนุนโดย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน),
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด, บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน), มูลนิธิ จิม ทอมป์สัน, บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด และบริติช เคานซิล ฯลฯ
18 มีนาคม - 7 สิงหาคม 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย “ไทยเนตร” ณ หอศิลป์ซัทชี่ เป็นกิจกรรมสุดท้ายของงานเทศกาลไทย
ในสหราชอาณาจักร ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและ
เพื่อเฉลิมฉลอง 160 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สหราชอาณาจักร ที่จัดแสดงสู่สายตา
สาธารณชนผู้ชื่นชอบงานศิลปะร่วมสมัย ณ หอศิลป์ซัทชี่ กรุงลอนดอน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 -
มกราคม 2559 และนำเสนออีกครั้งต่อสาธารณชนในประเทศไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ-
มหานคร ในปีนี้นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย "ไทยเนตร"เป็นการรวบรวมผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยที่มี
ความโดดเด่นและสร้างสรรค์จากรากฐานของศิลปวัฒนธรรมของไทยของศิลปิน 23 คน นำเสนอพร้อมกับ
หนังสือ "Thailand Eye" โดยความร่วมมือของสำนักพิมพ์ Skira รวบรวมผลงานของศิลปินร่วมสมัยของ
ไทยกว่า 70 คน เพื่อเผยแพร่ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

ศิลปิน: บุษราพร ทองชัย,ชาติชาย ปุยเปีย, ชูศักดิ์ ศรีขวัญ, ดาว วาสิกศิริ, กมลพันธุ์ โชติวิชัย,
กวิตา วัฒนะชยังกูร, โฆษิต จันทรทิพย์, กฤช งามสม, มานิต ศรีวานิชภูมิ, นที อุตฤทธิ์, นาวิน
ลาวัลย์ชัยกุล, นพไชย อังควัฒนะพงษ์, ปานพรรณ ยอดมณี, ปัญญา วิจินธนสาร, ปวีณา รักษ์ศาสนา,
ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, รอล์ฟ วอน บูเรน, สาครินทร์ เครืออ่อน, สมบูรณ์ หอมเทียนทอง, ทรงไชย บัวชุม,
ไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์, อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ และ วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์

ภัณฑารักษ์: ไนเจล เฮิร์สท, ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ และ เซเรเนลลา ซิคลิทีรา

bacc exhibition 789

Shifting Horizons: music, myth, and memory.
The media art of John Sanborn
จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
25 มีนาคม - 10 กรกฏาคม 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

จอห์น แซนบอร์น เป็นหนึ่งในศิลปินคนสำคัญจากยุคสมัยศิลปะสื่อวิดีโออเมริกันคลื่นลูกที่สอง โดยมีศิลปิน
อย่าง บิล วิโอล่า, แกรี่ ฮิลล์, ดาร่า เบิร์นบาวม์ และโทนี่ เอาร์สเลอร์ เป็นเหมือนเพื่อนร่วมรุ่น นอกจาก
ผลงานวิดีโอในระยะแรกจะนำไปจัดแสดงในสถาบันและพิพิธภัณฑ์ชั้นนำหลายแห่ง ทั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
อเมริกันวิทนีย์ และพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยในนิวยอร์ค ไปจนถึงศูนย์ปอมปิดูในปารีสแล้ว แซนบอร์นยังได้
ฝากผลงานไว้ในสื่อใหญ่ต่างๆ มากมาย ทั้งโทรทัศน์ ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด หรือแม้แต่โลกดิจิตอลที่ซิลิคอน
วัลเลย์ นิทรรศการครั้งนี้มุ่งพิจารณาการกลับมาของแซนบอร์น ท่วงทำนองทางดนตรีพื้นฐาน ความคิดและ
รูปแบบการใช้สื่อในเชิงรูปแบบนิยม อันเป็นเอกลักษณ์ของแซนบอร์น ทั้งยังสื่อถึงตำนานและความเปลี่ยน
แปลงสมัยใหม่ ที่ชี้ให้เห็นว่าสื่อยังคงเป็นตัวกลางถ่ายทอดสารที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนอกจากนี้แล้ว
นิทรรศการยังนำเสนอบทบาทของแซนบอร์นในการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงที่โดดเด่น ร่วมกับนักเต้น
และนักแสดงยอดฝีมือจากศตวรรษที่ 20 และความสัมพันธ์ของเขากับ นัม จุน ไปค์ ศิลปินผู้ถ่ายทอดทักษะ
ความสามารถและแรงบันดาลใจให้กับแซนบอร์น

ศิลปิน:
จอห์น แซนบอร์น

ภัณฑารักษ์: สตีเฟน ซาร์ราซิน

gallery tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
โดยเจ้าหน้าที่นำชม
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก
ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 โดยเจ้าหน้าที่นำชมหอศิลปกรุงเทพฯ จัดแสดงนิทรรศการหลักที่ชั้น 7 ชั้น 8
และ ชั้น 9 โดยมีเนื้อหาและสื่อที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการเผยแพร่และต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงศิลปะ
ศิลปินหรือเนื้อหาที่ภัณฑารักษ์ต้องการสื่อให้มากขึ้น สร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการในการต่อยอด
ทำงานศิลปะหรือการดำรงชีวิตต่อไปฝ่ายนิทรรศการจึงจัดเวลาให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนำชม
โดยเจ้าหน้าที่นำชมของหอศิลปกรุงเทพฯ

* การนำชมของแต่ละชั้นนิทรรศการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02 214 6630-8 ต่อ 533 l อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

people's gallery

บรัชศรี
โดย ปิยังกูร ตันวิเชียร, นลัทพร ไกรฤกษ์, ทิพยาภรณ์ ทองแช่ม
และ วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์
5 - 29 พฤษภาคม 2559
People's Gallery P1-P3, ชั้น 2 artHUB@bacc

พิธีเปิดนิทรรศการ วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 19.00 น.

Brush-Sri ใช่แล้ว คุณไม่ได้อ่านผิด มันคือคำว่า 'บัดสี' จริงๆ นั่นแหละ น้อยคนรู้ว่าบัดสีคือ อาการเหนียม
อายและไม่กล้าแสดงออก คนทำงานศิลปะ หรือที่เรียกว่า'ศิลปิน' อย่างเราๆ ก็ไม่ได้รู้ความหมายของคำนี้
อย่างลึกซึ้งนักหรอก แต่เมื่อได้ยินก็พาลให้นึกถึง 'แปรง' และ 'สี' ขึ้นมา จึงนำมาสู่นิทรรศการ 'บรัชศรี'
(Brush-Sri) การรวมตัวระหว่างแปรงและสี แปรงเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ในการทำงานศิลปะ
ไม่ว่าจะงานนั้นจะเป็นศิลปะแขนงใดมันจึงถูกเลือกให้เป็นตัวแทนที่แสดงถึงทั้งความเหมือนและ
ความแตกต่างของกลุ่มศิลปิน 4 คน ที่มีพื้นฐานความถนัด แนวคิด และผลงานที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

แล้วมันเกี่ยวอะไรกับความ 'เหนียมอาย'? เราทั้ง 4 เชื่อว่าศิลปะคือการแสดงตัวตน การแสดงออก
ของความรู้สึกนึกคิดบางอย่างที่เรามัก 'เหนียมอาย' มันไว้ พลังของมันยิ่งใหญ่นัก และมีความงดงาม
ในตัวของมันเอง 'สี' ที่พวกเราใช้ถ่ายทอด จึงเปรียบเสมือน 'ศรี' ที่สื่อถึงความงดงามที่คุณจะได้พบ
จากการมองตัวตนของเรา ผ่านงานศิลปะเหล่านั้น

arts network

นิทรรศการ "สามสายลายเส้น"
ผลงานโดย ชวน หลีกภัย (ฐาปนันดรศิลปิน),
จักรพันธุ์ โปษยกฤต (ศิลปินแห่งชาติ) และ นิธิ สถาปิตานนท์ (ศิลปินแห่งชาติ)
8 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2559
สตูดิโอ ชั้น 4

ในแวดวงของนักเขียนภาพสเก็ตซ์ อาจไม่คุ้นเคยกับงานเขียนภาพลายเส้นของศิลปินทั้ง 3 ท่าน ด้วยทั้ง
3 ท่าน เขียนภาพสเก็ตซ์ลายเส้นเป็นงานอดิเรกหรือเขียนขึ้นในโอกาสที่เดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่
ต่างๆ ใช้เวลาว่างเขียนภาพลายเส้นจากสิ่งที่ได้พบเห็นและประทับใจ คุณชวน หลีกภัยเขียนภาพลายเส้น
มานานกว่า 50 - 60 ปี จนเป็นที่รู้จักคุ้นเคยในวงการงานศิลปะ 

คุณชวน เคยรับเชิญให้เข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะร่วมกับศิลปินท่านอื่นๆ ในหลายโอกาส
บางโอกาส ได้ร่วมกับกลุ่มสถาปนิก ได้พบ ได้พูดคุยกับเพื่อนๆ น้องๆ สถาปนิก และมีโอกาสได้พบปะ
แลกเปลี่ยนทัศนคติด้านการเขียนภาพลายเส้นนี้กับคุณนิธิ สถาปิตานนท์ สถาปนิกผู้รักการเขียนภาพลายเส้น
ในแนวทางเดียวกัน ทั้งยังได้ปรารภถึงความเป็นไปได้ที่จะจัดการแสดงภาพเขียนลายเส้นสเก็ตซ์ร่วมกัน
สักครั้ง กอปรกับในช่วงเวลานั้น คุณจักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติด้านการเขียนภาพสีน้ำมันที่เลื่องชื่อ
ได้ใช้เวลาว่างเขียนภาพลายเส้นเก็ตซ์ในโอกาสที่เดินทางไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ เมื่อพบปะกัน และ
ได้เอ่ยปากเชิญชวนให้นำภาพสเก็ตซ์เหล่านี้มาจัดแสดงร่วมกัน คุณจักรพันธุ์ก็ยินดีและเต็มใจเข้าร่วมด้วย
จึงเป็นที่มาของการจัดนิทรรศการภาพเขียนลายเส้นของศิลปิน (กึ่งสมัครเล่น) ทั้ง 3 ท่าน

นิทรรศการภาพถ่าย "การเดินทางอันยาวนาน"
3 - 29 พฤษภาคม 2559
ผนังโค้ง ชั้น 3 และ 5

ภาพเรืออันทรุดโทรมในทะเลอันดามันที่บรรทุกชาย หญิง และเด็กผู้สิ้นหวังจากประเทศเมียนมาร์และ
บังคลาเทศ กลายเป็นพาดหัวข่าวระดับนานาชาติในเดือนพฤษภาคม 2558 ที่เตือนให้โลกรู้ว่าวิกฤติ
ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยไม่ได้มีแค่ในทวีปยุโรป

หนึ่งปีต่อมา สำนักข่าวเอเอฟพี จัดรำลึกถึงการรายงานสถานการณ์ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพที่เกิดขึ้นทั้งในยุโรป
และเอเชีย ช่างภาพเอเอฟพีได้บันทึกภาพแห่งความทุกข์ทรมานและชะตากรรมของเหล่าครอบครัวที่แสวงหา
ชีวิตที่ดีกว่า ภาพของพ่อแม่ผู้กระวนกระวายขณะที่ช่วยเหลือลูกๆ ของพวกเขาข้ามรั้วลวดหนามที่ชายแดน
ซีเรียและตุรกี การพบหลุมศพจำนวนมากที่ค่ายกักกันทางตอนใต้ของประเทศไทย ภาพผู้อพยพที่เหนื่อยล้า
ขณะเดินบนถนนในยุโรปตะวันออก ที่พักอันแน่นขนัดที่อินโดนีเซีย และภาพซากปรักหักพังของเรือท่ามกลาง
กองเสื้อชูชีพบนชายฝั่งของประเทศกรีซ

นิทรรศการภาพถ่าย "การเดินทางอันยาวนาน" จะจัดแสดงขึ้นเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 3 ถึง
29 พฤษภาคม 2559 ณ ผนังโค้งชั้น 3 และ 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ก่อนจะถูกนำไป
จัดแสดงต่อที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

นอกเหนือจากนิทรรศการภาพถ่ายแล้ว ยังจะมีการสนทนาที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟัง ในเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประสบการณ์การรายงานสถานการณ์วิกฤติผู้อพยพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยคริสตอฟ อาชอมโบ
หัวหน้าช่างภาพประจำกรุงเทพฯ และ เย ออง ทู ช่างภาพประจำเมียนมาร์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
ที่บริเวณชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ เวลา 16.00 น.

ภาพพิมพ์บูรพา ครั้งที่ 17
โดย นิสิตสาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 - 15 พฤษภาคม 2559
โถง ชั้น L


The Cabin's Clue
6 - 7 พฤษภาคม 2559
โดย ชุมนุมศิลปะและการแสดง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Drama Club Thammasat)
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

บัตรราคา 250 บาททุกที่นั่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฟาง 098 313 0125 (line id: fang1109), น้ำตาล 093 187 1810 (line id: baitan.s)

เทศกาลการแสดงเดี่ยวนานาชาติ
7 - 15 พฤษภาคม 2559
โดย มูลนิธิเพื่อนศิลปะ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

จองบัตร :www.ticketmelon.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิเพื่อนศิลปะ โทร. 085 100 3050
www.fotaf.org l Internationaldancefestival

Creative Industries East & West Go Sustainable
Business Green Cycles Symposium

11 - 12 พฤษภาคม 2559
วันที่ 11 พฤษภาคม เวลา 16.00 - 18.00 น.
วันที่ 12 พฤษภาคม เวลา 10.00 - 19.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

*ไม่เสียค่าเข้าร่วมกิจกรรม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 108 8231-2
www.goethe.de/thailand l Ikat/eCut

music

bacc music

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 11 :
"ชีวิตและผลงานทางดนตรีของ สันติ ลุนเผ่"

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.00 - 18.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เตรียมพบกับการเสวนาทางดนตรีในกิจกรรม Bangkok Music Forum ครั้งที่ 11 พบกับเรื่องราวชีวิตและ
ประสบการณ์บนเส้นทางสายดนตรีของศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) ปี พ.ศ.2558
เรือตรีสันติ ลุนเผ่ ผู้มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์ และเป็นที่จดจำกันในฐานะศิลปินผู้ขับร้องบทเพลงรักชาติได้
ไพเราะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง พร้อมทั้งรับฟังการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ "ความฝันอันสูงสุด" ร่วมกับ
วงแชมเบอร์จากกองดุริยางค์ทหารเรือ

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเสวนาและไม่ต้องสำรองที่นั่ง
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวลา 15.30 น. งานเสวนาเริ่ม 16.00 น.

กิจกรรมริเริ่มและดำเนินการโดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 530

cinema

bacc cinema

CINEMA DIVERSE: DIRECTOR’S CHOICE 2016
The Female Persepctive

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.00 - 20.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรรกลับมาอีกครั้งกับเทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse: Director's Choice
2016: The Female Perspective ร่วมชม 4 ภาพยนตร์นานาชาติที่คัดเลือกโดย 5 ผู้กำกับภาพยนตร์หญิง
ชาวไทย พร้อมพูดคุยภาษาภาพยนตร์กับผู้กำกับทั้ง 5 ภายหลังการฉาย โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุก
สองเดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สำหรับการจัดฉายครั้งแรก ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559 พบกับภาพยนตร์จากประเทศชิลีเรื่อง The
Pearl Button (2015)
กำกับภาพยนตร์โดย พาทริซิโอ กุซแมน และคัดสรรโดย โสรยา นาคะสุวรรณ
ผู้กำกับภาพยนตร์หญิงชาวไทยเจ้าของผลงาน Final Score 365 วัน ตามติดชีวิตเด็กเอ็นท์ และ
ราตรีสวัสดิ์


The Pearl Button เป็นภาพยนตร์สารคดีจากประเทศชิลี ได้รับเลือกให้ฉายในสายประกวดหลักของ
เทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลินครั้งที่ 65 และคว้ารางวัล Silver Bear สาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม นอกจากนี้
ยังได้รับรางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมจาก Lumières Award ครั้งที่ 21 The Pearl Button เป็น
หนึ่งในไตรภาค Nostalgia for the Light และเป็นภาพยนตร์เรื่องที่สามของเขาที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ
เทือกเขาแอนดีสในมุมมองเกี่ยวกับความทรงจำและเหตุการณ์ในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของ
"ผู้แพ้" จากการตั้งถิ่นฐานในหมู่เกาะเทียร่า เดล ฟูเอโก้ ผ่านการบอกเล่าของคนในชนเผ่าพื้นเมืองที่ยัง
หลงเหลืออยู่อย่างอาลากาลูฟและยากัน

ร่วมชม The Pearl Button พร้อมพูดคุยภายหลังการชมภาพยนตร์กับ โสรยา นาคะสุวรรณ

ตัวอย่างภาพยนตร์ The Pearl Button:
https://www.youtube.com/watch?v=Atra27D18g4

ค่าสนับสนุนกิจกรรม ท่านละ 60 บาท (พร้อมรับสูจิบัตรฟรี)
ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันจัดกิจกรรม


*มีบทบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
*ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 17.00 น.
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
*กิจกรรมนี้เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 528 และอีเมล activity@bacc.or.th

bacc library

bacc family

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์
การแสดงเพลงอีแซวประยุกต์ เรื่อง ไกรทอง

โดยกลุ่มนิทานหอมมีมา
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1

กาลครั้งหนึ่ง มีจระเข้อันธพาลไล่กินคนและสร้างความวุ่นวายไปทั่วเมืองชื่อ ชาละวันซึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำทอง
ใต้น้ำ วันหนึ่งชาละวันไปคาบนางตะเภาทองลูกสาวเศรษฐีเมืองพิจิตรลงไปในถ้ำทอง เศรษฐีจึงประกาศหา
ผู้ปราบจระเข้ จากนั้น ไกรทอง ก็อาสาปราบจระเข้ชาละวัน เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมการ
แสดงครั้งนี้ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต้องสำรองที่นั่ง

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวลา 13.00 น. กิจกรรมเริ่มเวลา 14.00 น.
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 - 15 ปี

สร้างสรรค์กิจกรรมโดย ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127

bacc shop

Mayday Mayday!
มหกรรมลดราคาหนังสือศิลปะและสูจิบัตรนิทรรศการหายาก

bacc shop เปิดโกดังขุมทรัพย์หนังสือศิลปะและสูจิบัตรหายากจากนิทรรศการต่างๆ อาทิชุดสูจิบัตรของ
ศิลปิน อิทธิพล ตั้งโฉลก, อินสนธิ์ วงค์สาม, ชลูด นิ่มเสมอ ฯลฯ รวบรวมออกมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษ
เพื่อนักสะสมและผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะโดยเฉพาะ

สิทธิพิเศษ : สำหรับผู้ใช้บัตรเครดิต Kbank สยามสยามพิฆเนศ รับส่วนลดเพิ่มอีก 10%
บริการส่งสินค้าฟรีเมื่อใช้จ่ายครบ 5,000 บาทขั้นไป เฉพาะเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น
โปรโมชั่นหมดเขตสิ้นเดือนพฤษภาคม 2559

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 094 410 2024, 02 214 6630 - 8 ต่อ 304, 305
Line ID: baccshop
อีเมล: baccshop@bacc.or.th
baccshop l baccshop

artHUB@bacc

L’atelier de Marsi (ลาเตอลิเยร์ เดอ มารศี)
ชั้น 2

L'atelier de Marsi มีความหมายในภาษาไทยว่า "สตูดิโอของท่านหญิงมารศีฯ" จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่
ผลงานภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของหม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร และนำเสนอศิลปะอันทรงคุณค่าของ
ศิลปินชาวไทยให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติได้ชื่นชม อีกทั้งยังเป็นสถานที่พบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ผู้มีใจรักด้านศิลปะ L'atelier de Marsi นำเสนอผลงานภาพเขียนของหม่อม
เจ้ามารศีฯ จำลองลงบนผืนผ้าใบ ให้บริการอาหารจานเดียว อาหารว่าง และเครื่องดื่มรายการโปรดของ
ท่านหญิงฯ พร้อมด้วยของที่ระลึกด้านศิลปะต่างๆ ให้เลือกสรร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.02 258 9461, 081 846 5895
www.marsifoundation.org

ภาพยนตร์สถาน
ชั้น 2

ประตูสู่หอภาพยนตร์เพื่อทดลองสัมผัสโลกของหอภาพยนตร์ พบกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่จัดทำ
โดยหอภาพยนตร์ อาทิ หนังสือ ดีวีดี ของที่ระลึก บริการค้นคว้า มุมห้องสมุดหนังสือ วารสาร และวิดีทัศน์
พร้อมร่วมชมภาพยนตร์ ณ โรงหนังเปี๊ยกโปสเตอร์ และร่วมกิจกรรมบรรยาย สนทนาและอบรมต่างๆ
เกี่ยวกับภาพยนตร์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 081 494 8112, 081 754 5743

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร ด้วยการจัดตั้งและ
สนับสนุนหลัก จากกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


BACC Main Sponsor

BACC Project Sponsors


สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร