Thai Version / Eng Version
e-newsletter / กรกฎาคม 2559

highlight

bacc international exhibition

มโนทัศน์ บริบท และการต่อต้าน:
ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ยอกยาการ์ตา) โครงการสัญจรระดับนานาชาติ

จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ Cemeti Art House Kedai Kebun Forum และ Ruang MES 56
สนับสนุนโดย Langgeng Art Foundation และ National Arts Council สิงคโปร์

จัดแสดงที่ Cemeti Art House และ Ruang MES 56 : 21 สิงหาคม - 21 กันยายน 2559
เปิดงานที่ Cemeti Art House Kedai Kebun Forum และ Ruang MES 56:
20 สิงหาคม 2559, 19.00 น.
Symposium ที่ Kedai Kebun Forum : 21 - 22 สิงหาคม 2559

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับ Cemeti Art House Kedai Kebun Forum และ Ruang MES 56 นำเสนอนิทรรศการ มโนทัศน์
บริบท และการต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ยอกยาการ์ตา) โครงการสัญจรระดับนานาชาติ ซึ่งได้จัดแสดงครั้งแรก
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา โดยมีแนวคิดสร้างความเชื่อมโยงในด้านอุดมการณ์ทางสังคมและ
ภาษาในการแสดงออกด้านการสร้างสรรค์ศิลปะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรูปแบบต่างๆ แสดงทัศนะของศิลปินที่กำลังวิพากษ์สังคม ซึ่งบ่อยครั้ง
จะแสดงออกผ่านเรื่องเล่าทางการเมือง และในปี พ.ศ.2559 นี้ศิลปิน ภัณฑารักษ์ และศิลปินเจ้าบ้านซึ่งเป็นผู้ที่เล่นเรื่องวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย
ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ ขยายขอบเขตและต่อเติมประเด็นเนื้อหาบนพื้นที่แห่งใหม่ สำเร็จมาเป็น นิทรรศการ มโนทัศน์ บริบท และการต่อต้าน: ศิลปะและ
ส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ยอกยาการ์ตา) (Jogja Re-Focus CCC) โดยนำเสนอการอภิปรายถกเถียงด้วยภาษาแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะ
ของภูมิภาคแห่งนี้จากมุมมองของยอกยาการ์ตาผ่านกิจกรรมและโครงการความร่วมมือต่างๆ รวมถึงจัดแสดงผลงานของศิลปินร่วมสมัยจาก 6 ประเทศ
ซึ่งส่วนหนึ่งคัดสรรมาจากนิทรรศการต้นฉบับที่กรุงเทพฯ ร่วมกับผลงานศิลปะชิ้นใหม่ที่ยังไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน อันได้แก่ศิลปะจัดวางศิลปะ
ภาพถ่าย วิดีโอ ภาพลายเส้น รวมถึงสื่อประเภทอื่น ๆ อีกด้วย

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: อิโอลา เลนซี (สิงคโปร์), อากุง ฮูจานิกาเจนนง (อินโดนีเซีย), วิภาช ภูริชานนท์ (ไทย)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : CCCexhibition l CCCexhibition

main exhibition 789

ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5: สัมพันธภาพและความรัก
โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2​4​ มีนาคม - 21 สิงหาคม 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 หัวข้อ "สัมพันธภาพและความรัก" โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินที่มี ความสามารถทางศิลปะอันโดดเด่น ในรูปแบบ
เหมือนจริง (Realistic) และศิลปะ รูปลักษณ์ (Figurative) โดยแสดงผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ กระบวนการสร้างสรรค์หรือรูปแบบของผลงาน เพื่อเปิดโอกาสให้
ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะและแนวความคิดได้โดยอิสระ โดยมีรางวัลสูงสุด คือรางวัลช้างเผือก ซึ่งจะ
ได้รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท และรางวัลอื่นๆ รวม 20 รางวัล นอกจากนั้นยังมีผลงานจากการประกวด
ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก จาก 7 ศิลปิน
รวม จำนวนผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการทั้งสิ้น 65 ชิ้นงาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 422 2092 (ปิดวันจันทร์)
TheWhiteElephantArtAward

นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย "ไทยเนตร" (Thailand Eye)
จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร,
หอศิลป์ซัทชี่, บริษัท พรูเดนเชียลประกันชีวิต จำกัด และ
พาราลเรล คอนเทมโพรารี่ อาร์ต

สนับสนุนโดย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน),
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด, บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน), มูลนิธิ จิม ทอมป์สัน, บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด และบริติช เคานซิล ฯลฯ
18 มีนาคม - 7 สิงหาคม 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย "ไทยเนตร" ณ หอศิลป์ซัทชี่ เป็นกิจกรรมสุดท้ายของงานเทศกาลไทย
ในสหราชอาณาจักร ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและ
เพื่อเฉลิมฉลอง 160 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สหราชอาณาจักร ที่จัดแสดงสู่สายตา
สาธารณชนผู้ชื่นชอบงานศิลปะร่วมสมัย ณ หอศิลป์ซัทชี่ กรุงลอนดอน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 -
มกราคม 2559 และนำเสนออีกครั้งต่อสาธารณชนในประเทศไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ-
มหานคร ในปีนี้นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย "ไทยเนตร"เป็นการรวบรวมผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยที่มี
ความโดดเด่นและสร้างสรรค์จากรากฐานของศิลปวัฒนธรรมของไทยของศิลปิน 23 คน นำเสนอพร้อมกับ
หนังสือ "Thailand Eye" โดยความร่วมมือของสำนักพิมพ์ Skira รวบรวมผลงานของศิลปินร่วมสมัยของ
ไทยกว่า 70 คน เพื่อเผยแพร่ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

ศิลปิน: บุษราพร ทองชัย,ชาติชาย ปุยเปีย, ชูศักดิ์ ศรีขวัญ, ดาว วาสิกศิริ, กมลพันธุ์ โชติวิชัย,
กวิตา วัฒนะชยังกูร, โฆษิต จันทรทิพย์, กฤช งามสม, มานิต ศรีวานิชภูมิ, นที อุตฤทธิ์, นาวิน
ลาวัลย์ชัยกุล, นพไชย อังควัฒนะพงษ์, ปานพรรณ ยอดมณี, ปัญญา วิจินธนสาร, ปวีณา รักษ์ศาสนา,
ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, รอล์ฟ วอน บูเรน, สาครินทร์ เครืออ่อน, สมบูรณ์ หอมเทียนทอง, ทรงไชย บัวชุม,
ไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์, อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ และ วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์

ภัณฑารักษ์: ไนเจล เฮิร์สท, ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ และ เซเรเนลลา ซิคลิทีรา

exhibition education and activity

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ "ไทยเนตร"
Teacher’s Creativity Workshop
กิจกรรมการอบรมครูผู้สอนระดับชั้นประถม มัธยม
หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ

โดยใช้ Resource Pack และ Discovery Worksheet สื่อที่ออกแบบโดยบริติช เคานซิล กิจกรรมนี้มี
ทั้งสิ้น 6 รอบ แบ่งเป็นภาษาอังกฤษ 4 รอบ ภาษาไทย 2 รอบ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์
ด้านการสอนแบบ Active Learning สามารถถ่ายทอดวิธีการใช้สื่อด้าน Visual Literacy และการนำชม
เพื่อเสริมสร้าง Creative Thinking ได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” ดำเนินการโดยบริติช เคานซิล ร่วมกับฝ่ายนิทรรศการ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญคุณครูที่สนใจใช้ศิลปะเป็นสื่อการเรียนการสอนเข้าร่วม
กิจกรรม Teacher Creativity Workshopเพื่อพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนกับคุณครู
ท่านอื่นๆและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกภาษาและวันเวลาการเข้าร่วมอบรมได้ดังนี้

ภาษาไทย

1. วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.
2. วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ภาษาอังกฤษ
1. วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 - 13.30 น.
2. วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 - 18.00 น.
3. วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 - 13.30 น.
4. วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 - 18.00 น.

ผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องกรอกใบสมัครและได้รับอีเมลยืนยันจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
* รอบละ 25 คนเท่านั้น
* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือรับใบสมัคร ได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 519 l อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

bacc exhibition 789

Shifting Horizons: music, myth, and memory.
The media art of John Sanborn
จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
25 มีนาคม - 10 กรกฏาคม 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

จอห์น แซนบอร์น เป็นหนึ่งในศิลปินคนสำคัญจากยุคสมัยศิลปะสื่อวิดีโออเมริกันคลื่นลูกที่สอง โดยมีศิลปิน
อย่าง บิล วิโอล่า, แกรี่ ฮิลล์, ดาร่า เบิร์นบาวม์ และโทนี่ เอาร์สเลอร์ เป็นเหมือนเพื่อนร่วมรุ่น นอกจาก
ผลงานวิดีโอในระยะแรกจะนำไปจัดแสดงในสถาบัน และพิพิธภัณฑ์ชั้นนำหลายแห่ง ทั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
อเมริกันวิทนีย์และพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยในนิวยอร์ค ไปจนถึงศูนย์ปอมปิดูในปารีสแล้ว แซนบอร์นยังได้
ฝากผลงานไว้ในสื่อใหญ่ต่างๆ มากมาย ทั้งโทรทัศน์ ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด หรือแม้แต่โลกดิจิตอลที่ ซิลิคอน
วัลเลย์ นิทรรศการครั้งนี้มุ่งพิจารณาการกลับมาของแซนบอร์น ท่วงทำนองทางดนตรีพื้นฐาน ความคิดและ
รูปแบบการใช้สื่อในเชิงรูปแบบนิยมอันเป็นเอกลักษณ์ของแซนบอร์น ทั้งยังสื่อถึงตำนานและความเปลี่ยน
แปลงสมัยใหม่ที่ชี้ให้เห็นว่าสื่อยังคงเป็นตัวกลางถ่ายทอดสารที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นอกจากนี้แล้ว
นิทรรศการยังนำเสนอ บทบาทของแซนบอร์นในการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงที่โดดเด่น ร่วมกับนักเต้น
และนักแสดงยอดฝีมือจากศตวรรษที่ 20 และความสัมพันธ์ของเขากับ นัม จุน ไปค์ ศิลปินผู้ถ่ายทอด
ทักษะความสามารถและแรงบันดาลใจให้กับแซนบอร์น

ศิลปิน:
จอห์น แซนบอร์น

ภัณฑารักษ์: สตีเฟน ซาร์ราซิน

Omnivoyeur and Electrical Walks Bangkok
เสียงจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและงานทัศนศิลป์

1 เมษายน - 4 กันยายน 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

ส่วนหนึ่งในโครงการเออร์เบิ้นมีเดีย (Urban Media Project)
จัดโดย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย, ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร,
เครือข่ายคอนเนคติงซิตี้ส์ (Connecting Cities Network)

ในการปรากฏสิ่งที่แฝงอยู่ทุกที่แต่กลับไม่สามารถมองเห็นสื่อสารผ่านผลงานของสอง ศิลปิน คริสติน่า คูบิช
ศิลปินทางด้านเสียงและ มิติ เรืองกฤตยา ศิลปินทางด้านภาพถ่าย สำรวจเรื่องราวของพื้นที่ในมหานคร เช่น
กรุงเทพฯ การท่องเดินในเมืองของคริสติน่า คูบิช นำทางผู้ชมด้วยแผนที่และหูฟังที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ
เพื่อดักฟังเสียงคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่สามารถได้ยินในเวลาปกติ ในขณะที่มิติ เรืองกฤตยา บันทึกสิ่งที่
สังเกตเห็นในเมืองด้วยการถ่ายภาพสะท้อนมีเดียที่แฝงอยู่ทุกอณูตามสภาพแวดล้อมในเมืองแห่งยุค
เทคโนโลยี งานทั้งสองของศิลปินคือขั้วแสดงออกและมุมมองที่แตกต่างแต่ถูก ผสานเข้าด้วยกันด้วยภาวะ
ร่วมทางเวลาและพื้นที่ รวมถึงความเป็นนามธรรมที่เป็น พลังงานแลกเปลี่ยนสังเคราะห์เพื่อสร้างสุนทรียะ
และประสบการณ์ใหม่ และในขณะเดียวกัน ยังคงสาระสำคัญในตัวตนของผลงานดั้งเดิมด้วยชื่อของงาน
Omnivoyeur นำเสนอ ปรัชญาเชิงจิตพิเคราะห์จากชาร์ค ลากานที่ว่า "ข้ามองเห็นจากมุมเดียว แต่การ
ดำรงอยู่ ของข้าถูกมองจากทุกมุม"คือฐานนำเสนอผลงานจากบริบทของสื่อและภาวะแวดล้อมสร้างพื้นที่
ให้ผู้เข้าชมให้ได้สัมผัสกับผลงานศิลปะในรูปแบบที่กลับขั้วมุมมองเปลี่ยน บทบาทของผู้เข้าชมให้กลาย
เป็นผู้สำรวจสื่อด้วยการรับรู้ถึงบริบททางการเมืองและ นัยยะทางศิลปะของสื่อที่แฝงอยู่รอบตัวเรา

ศิลปิน:
คริสติน่า คูบิช และ มิติ เรืองกฤตยา

ภัณฑารักษ์:
พิชญา ศุภวานิช

gallery tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
โดยเจ้าหน้าที่นำชม
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก
ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 โดยเจ้าหน้าที่นำชมหอศิลปกรุงเทพฯ จัดแสดงนิทรรศการหลักที่ชั้น 7 ชั้น 8
และ ชั้น 9 โดยมีเนื้อหาและสื่อที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการเผยแพร่และต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงศิลปะ
ศิลปินหรือเนื้อหาที่ภัณฑารักษ์ต้องการสื่อให้มากขึ้น สร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการในการต่อยอด
ทำงานศิลปะหรือการดำรงชีวิตต่อไป ฝ่ายนิทรรศการจึงจัดเวลาให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนำชม
โดยเจ้าหน้าที่นำชมของหอศิลปกรุงเทพฯ

* การนำชมของแต่ละชั้นนิทรรศการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02 214 6630-8 ต่อ 533 l อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

people's gallery

สนธยาแห่งคาราโอเกะ
โดย ทวีวิทย์ กิจธนสุนทร
2 - 31 กรกฎาคม 2559
People's Gallery P1, ชั้น 2 artHUB@bacc

ร้านคาราโอเกะริมทางเป็นพื้นที่สีเทาที่อบอวลด้วยบรรยากาศสีแสงหลอดนีออน เป็น ความลึกลับผสม
ความเย้ายวน แต่แฝงไปด้วยความเศร้า เปลี่ยวเหงา และเดียวดาย อย่างชวนสนธยา สภาวะที่กล่าวมา
ข้างต้นได้กระตุ้นให้ศิลปินสร้างสรรค์ภาพที่ขับเน้น แสงสีบรรยากาศของพื้นที่ภายนอกและภายในร้าน
คาราโอเกะผ่านผลงานภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวและวัตถุนีออนไลท์ เพื่อการใคร่ครวญชวนพิจารณา
ถึงนัยยะความหมาย แฝงภายใต้ระบบการแลกเปลี่ยนของสังคมร่วมสมัยในปัจจุบัน

ผู้คน
โดย ธวัชชัย โตขำ
3 - 31 กรกฎาคม 2559
People's Gallery P2, ชั้น 2 artHUB@bacc

พิธีเปิด วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.30 น.

นิทรรศการ "ผู้คน" เป็นผลงานจิตรกรรมแบบเหมือนจริง นำเสนอภาพของกลุ่มคนไร้บ้านและผู้คนต่าง
ชนชั้นในกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทยที่เป็นทั้งศูนย์กลางเศรษฐกิจ ความทันสมัย และศูนย์รวมแฟชั่น เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นถึงความแตกต่างของสังคมในแง่ของชนชั้น ท่ามกลางความหรูหรา
ฟู่ฟ่าที่เห็นกันเป็นประจำในกรุงเทพฯ ยังคงมีกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตแตกต่าง ศิลปินต้องการนำเสนอผู้คนในอีกแง่
มุมนึงที่ต่างออกไป เพื่อให้เป็นมุมมองที่แตกต่างผ่านวิถีชีวิตของผู้คนที่ต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบาก

แด่สหาย
โดย ลีโอแนล เดสโกสต์
2 - 31 กรกฎาคม 2559
People's Gallery P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

ลีโอแนลเป็นศิลปินชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่ที่ฮานอย เวียดนามที่ซึ่งเขาได้พบว่าหมู่บ้านผลิตงานฝีมือ
ประจำท้องถิ่นกำลังเลือนหายไป ลีโอแนลตัดสินใจใช้ศิลปะเพื่อรักษางานปักให้คงไว้และช่วยเหลือชุมชน
ด้วยความตั้งใจที่จะช่วยคนพิการให้มีอาชีพและใช้ชีวิตในสังคมได้ เขาจ้างคนหูหนวกและเป็นใบ้ 9 คน
และฝึกเทคนิคให้พวกเขา สำหรับนิทรรศการนี้ ศิลปินได้นำเสนอ 3 ‘ครอบครัว’ ขององค์ประกอบงาน
ได้แก่ ลายแผนภูมิต่างๆ ลายตารางและการพรางในแต่ละกลุ่มมีการสำรวจและนำเสนอจากมุมมองที่ต่างกัน
ภายใต้ธีมเดียวกัน คือสภาวะนิรนาม: ตำแหน่งของบุคคลในสังคม

arts network

นิทรรศการแสดงผลงานนิสิตภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง
โดย ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2559
ผนังโค้ง ชั้น 5

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมรับชมผลงานหนังสั้นและภาพถ่าย ภายใต้
นิทรรศการ "กางจอ" ครั้งที่ 23

นิทรรศการ "กางจอ 23 หามรุ่งหามค่ำ" เป็นผลงานของนิสิต ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง ซึ่งเป็น
ผลงานชิ้นสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา

ในส่วนของนิทรรศการภาพนิ่งนั้นจะมีด้วยกันทั้งหมด 4 ชุด โดยแต่ละชุดจะถูกถ่ายทอดหลากหลายอารมณ์
ความรู้สึกแต่ชัดเจนทางการสื่อความหมาย และมีความหลากหลายทางด้านแนวคิดและมุมมองของนิสิต
ผู้เป็นเจ้าของแต่ละผลงาน เหล่านิสิตรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแสดงผลงานภาพถ่ายในนิทรรศการ
ครั้งนี้เนื่องจากเป็นงานหนึ่งที่จัดกันมาอย่างยาวนาน

นิทรรศการ happening eyes on Japan: the exhibition
5 - 7 กรกฎาคม 2559
ผนังโค้ง ชั้น 3

พิธีเปิดนิทรรศการในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.00 น.

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง happeningmagazine

ชาตรีนางเลิ้ง
12 - 17 กรกฎาคม 2559
โถงชั้น 1

"DENUDE" THESIS EXHIBITION
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของบัณฑิตจากคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
26 - 31 กรกฎาคม 2559
โถง ชั้น L และ โถง ชั้น 1

Cinema

bacc cinema

CINEMA DIVERSE: DIRECTOR’S CHOICE 2016
The Female Perspective

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.00 - 20.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรรกลับมาอีกครั้งกับเทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse: Director's
Choice 2016: The Female Perspective ร่วมชม 4 ภาพยนตร์นานาชาติที่คัดเลือกโดย 5 ผู้กำกับ
ภาพยนตร์หญิงชาวไทย พร้อมพูดคุยภาษาภาพยนตร์กับผู้กำกับทั้ง 5 ภายหลังการฉาย โดยกิจกรรมนี้
จะจัดขึ้นทุกสองเดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การจัดฉายครั้งที่สองซึ่งสนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ในวันเสาร์
ที่ 23 กรกฎาคม 2559 พบกับภาพยนตร์จากสหรัฐอเมริกาเรื่อง Nebraska (2013) กำกับภาพยนตร์ โดย
อเล็กซานเดอร์ เพย์น และคัดสรรโดย วรรณแวว และ แวววรรณ หงษ์วิวัฒน์ ฝาแฝดนักเขียน นักเขียนบท
ภาพยนตร์ และผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีอิสระ Wish Us Luck ขอให้เราโชคดี ซึ่งเป็นบทบันทึกการเดินทาง
กลับบ้านของทั้งคู่จากประเทศอังกฤษสู่ประเทศไทยด้วยรถไฟ

Nebraska เป็นภาพยนตร์ขาวดำที่ถ่ายทำกันใน 4 รัฐของสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยเรื่องราวสุขปนเศร้าและ
ความไม่เข้าใจกันในครอบครัว วู้ดดี้ แกรนท์ ชายชราได้รับจดหมายแจ้งว่าเขาเป็นผู้โชคดีได้รับเงินรางวัล
1 ล้านเหรียญ แม้ว่าครอบครัวของเขาจะไม่เห็นด้วยแต่ในที่สุดลูกชายของเขาก็ยอมตกลงขับรถพาเขาไป
รับเงินที่เนบราสก้า

ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เข้าชิงรางวัลปาล์มทองคำ เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ในปี 2013 และคว้ารางวัล
นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (บรูซ เดิร์น) นอกจากนี้ยังได้เข้าชิง 6 รางวัลออสการ์ในสาขาภาพยนตร์
ยอดเยี่ยม ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม บทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยม และถ่ายภาพยอดเยี่ยม

ตัวอย่างภาพยนตร์ Nebraska:
https://www.youtube.com/watch?v=A2QoJh5F5HE

ค่าสนับสนุนกิจกรรม ท่านละ 60 บาท (พร้อมรับสูจิบัตรฟรี)
ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันจัดกิจกรรม


*มีบทบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
*ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 17.00 น.
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
*กิจกรรมนี้เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 528 l อีเมล activity@bacc.or.th

performing art

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5
โดยฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
มิถุนายน - ธันวาคม 2559
ห้องสตูดิโอ และพื้นที่อื่น ๆ ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับกลุ่มศิลปินสาขาศิลปะการแสดงร่ว มกันจัดงานเทศกาล
ศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 หรือ P.A.F. #5: Performative Art Festival # 5 ระหว่างเดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2559 ที่ห้องสตูดิโอ และพื้นที่อื่น ๆ ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นอีกพื้นที่
ในการเผยแพร่งานศิลปะการแสดง และเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและประชาชน
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิด เพื่อให้สังคมเกิดพลวัตรอย่างสร้างสรรค์

ทั้งนี้เทศกาลฯ จะประกอบไปด้วย 7 การแสดง ได้แก่

- เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชน โดยอาร์ทออนโลเคชั่น และ เดโมเครซี่เธียเตอร์
สตูดิโอ 21 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559

- มังกรสลัดเกล็ด (ฉบับพิเศษ) โดยกลุ่มละครอนัตตา 18 สิงหาคม - 4 กันยายน 2559

- Fundamental โดย B-floor Theatre 16 กันยายน - 2 ตุลาคม 2559

- เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ เอเชียโทเปีย Performance Conference SE Asia
โดยกลุ่มศิลปินเอเชียโทเปีย (Asiatopia) 13 - 16 ตุลาคม 2559

- เทศกาลละครกรุงเทพ 2559 โดยเครือข่ายละครกรุงเทพ (Bangkok Theatre Network)
28 ตุลาคม -13 พฤศจิกายน 2559

- มหกรรมการเต้นนานาชาติ 2559 โดยมูลนิธิเพื่อนศิลปะ (Friends of the Arts Foundation)
17 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2559

- THE 11th INTERNATIONAL BUTOH FESTIVAL THAILAND 2016
8 - 18 ธันวาคม 2559

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bacc.or.th l baccpage
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปกรุงเทพฯ โทร 02 214 6630-8 ต่อ 530

literature

เทศกาลหนังสือกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2
Bangkok Book Festival 2016: Literary Weekend

โดย บริษัท บุ๊คโมบี้ จำกัด ร่วมมือกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และองค์กรทางวัฒนธรรมต่างๆ ได้แก่ สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ,
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ, และสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ
15 - 17 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 - 18.00 น.
โถง ชั้น L, ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1, ร้านหนังสือ Bookmoby Readers’ Café
ชั้น 4, ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 และห้อง Friends of bacc ชั้น 6

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.bookmoby.com l Bookmoby
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่: คุณวลาภา จงจารุนันท์
อีเมล: walapa@bookmoby.com l โทร. 02 106 3671, 086 374 3464

bacc library

bacc family

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์
โยคะนิทานและคามิชิไบ เรื่อง เกาะหนู เกาะแมว

โดย กลุ่มโยคะนิทาน
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

นานมาแล้วมีพ่อค้าจีนคนหนึ่งคุมเรือสำเภาจากเมืองจีนมาค้าขายที่เมืองสงขลา วันหนึ่งพ่อค้าได้ซื้อหมา
กับแมวคู่หนึ่งพาลงเรือไปด้วย หมากับแมวเมื่ออยู่บนเรือนานๆ ก็อยากกลับไปอยู่บ้านที่สงขลา จึงหาวิธี
การที่จะกลับบ้าน หมาได้บอกกับแมวว่า พ่อค้ามีดวงแก้ววิเศษที่ใครเกาะแล้วจะไม่จมน้ำ แมวจึงคิดที่
จะได้แก้ววิเศษนั้นมา ครอบครอง จึงไปข่มขู่หนูให้ขโมยให้และจะอนุญาตให้หนูหนีขึ้นฝั่งไปด้วย
เรื่องราวจะเป็น อย่างไรต่อไป ติดตามชมนิทานเรื่องนี้ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

วิธีเตรียมตัวก่อนฝึกโยคะอาสนะ: นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ, งดอาหารหนัก 3 ชั่วโมง, งดอาหารเบา 2 ชั่วโมง, เตรียมเสื้อผ้าที่ยืดหยุ่นได้ และเตรียมเบาะรองฝึกโยคะมาด้วย (ถ้ามี)

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม / ไม่ต้องสำรองที่นั่ง
รับจำนวนจำกัดและมีอุปกรณ์ศิลปะประดิษฐ์จำนวน 50 ชุด

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวลา 13.00 น.
กิจกรรมเริ่มเวลา 14.00 น. ตรง
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 126, 127

bacc shop

bacc shop จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 2 ปี

bacc shop จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 2 ปี โดยมอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้าทุกท่านที่มียอดใช้จ่ายครบ
1,000 บาท ลุ้นรับของรางวัลและส่วนลดมากมายตลอดเดือนกรกฏาคม 2559

*หมดเขตสิ้นเดือนกรกฏาคม 2559

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 094 410 2024, 02 214 6630 - 8 ต่อ 304, 305
Line ID: baccshop
อีเมล: baccshop@bacc.or.th
baccshop l baccshop

artHUB@bacc

Music Plus Forum by Silpakorn University
ชั้น 3

จุดนัดพบสำหรับผู้รักดนตรีและศิลปะ จำหน่ายหนังสือดนตรี อุปกรณ์ทางด้านดนตรี (อุปกรณ์เสริม)
ซีดี ดีวีดีการแสดงดนตรี เครื่องดนตรี ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปวัตถุร่วมสมัย
และพื้นที่สำหรับเช่าสัมมนา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Music Plus Forum by Silpakorn University

Save Earth Store
ชั้น 4

Save Earth Store "คลังสินค้าเพื่อมวลมนุษยชาติ" แหล่งรวมสินค้าเชิงสร้างสรรค์เพื่อไลฟ์สไตล์
Chic & Chill ของคนหลากหลายวัฒนธรรม ต่อยอดความคิดด้วยทักษะและไอเดีย โดยคำนึงถึงประโยชน์
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด การเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้อย่างชาญฉลาด
ส่งเสริมพลังงานทดแทน การประหยัดพลังงาน เน้นการออกแบบที่พอเพียงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 086 141 7385
saveearthstore

Upcoming in August

bacc exhibition 789

ประเทือง เอมเจริญ "ร้อยริ้วสรรพสีสรร" ตำนานชีวิตและสังคม
จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
2 กันยายน - 20 พฤศจิกายน 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

ประเทือง เอมเจริญ "ร้อยริ้วสรรพสีสรร" ตำนานชีวิตและสังคม เป็นนิทรรศการศิลปะ เพื่อเชิดชูเกียรติ ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินคนสำคัญคนหนึ่งของแวดวงศิลปะร่วมสมัยเมืองไทย ที่ได้ทำการรวบรวม
ผลงานสร้างสรรค์ ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงยุคปัจจุบัน รวมเวลากว่า 5 ทศวรรษ แล้วแบ่งผลงานออกเป็น
5 ส่วน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการ ความเปลี่ยนแปลง บนเส้นทางการทำงานศิลปะของศิลปิน
แห่งชาติผู้นี้ ซึ่งเกาะเกี่ยว สัมพันธ์ทั้งกับความเป็นอยู่-เป็นมาในชีวิตของประเทืองกับครอบครัว
และความผันผวน แปรปรวนของกระแสสังคม-เศรษฐกิจ-การเมืองอย่างแนบแน่น

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ไพศาล ธีรพงศ์วิษณุพร และถนอม ชาภักดี

ศิลปิน: ประเทือง เอมเจริญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: PRATUANGEMJAROENTracesAndTrails

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร ด้วยการจัดตั้งและ
สนับสนุนหลัก จากกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


BACC Main Sponsor

BACC Project Sponsors


สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร