Thai Version / Eng Version
e-newsletter / สิงหาคม 2559

12 สิงหา มหาราชินี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

highlight

bacc exhibition 789

ประเทือง เอมเจริญ "ร้อยริ้วสรรพสีสรร" ตำนานชีวิตและสังคม
จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ผู้สนับสนุนโครงการ: มูลนิธิบัวหลวง บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
และบริษัท ซีเอ็มโอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 กันยายน - 20 พฤศจิกายน 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

พิธีเปิดงานนิทรรศการ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 18.30 น.

ประเทือง เอมเจริญ "ร้อยริ้วสรรพสีสรร" ตำนานชีวิตและสังคม เป็นนิทรรศการศิลปะ เพื่อเชิดชูเกียรติ ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินคนสำคัญคนหนึ่งของ
แวดวงศิลปะร่วมสมัยเมืองไทย ที่ได้ทำการรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงยุคปัจจุบัน รวมเวลากว่า 5 ทศวรรษ แล้วแบ่งผลงานออก
เป็น 5 ส่วน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการ ความเปลี่ยนแปลง บนเส้นทางการทำงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติผู้นี้ ซึ่งเกาะเกี่ยว สัมพันธ์ทั้งกับ
ความเป็นอยู่-เป็นมาในชีวิตของประเทืองกับครอบครัวและความผันผวน แปรปรวนของกระแสสังคม-เศรษฐกิจ-การเมืองอย่างแนบแน่น

ศิลปิน: ประเทือง เอมเจริญ

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ไพศาล ธีรพงศ์วิษณุพร และถนอม ชาภักดี

main exhibition 789

ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5: สัมพันธภาพและความรัก
โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2​4​ มีนาคม - 21 สิงหาคม 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 หัวข้อ "สัมพันธภาพและความรัก" โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินที่มี ความสามารถทางศิลปะอันโดดเด่น ในรูปแบบ
เหมือนจริง (Realistic) และศิลปะ รูปลักษณ์ (Figurative) โดยแสดงผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ กระบวนการสร้างสรรค์หรือรูปแบบของผลงาน เพื่อเปิดโอกาสให้
ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะและแนวความคิดได้โดยอิสระ โดยมีรางวัลสูงสุด คือรางวัลช้างเผือก ซึ่งจะ
ได้รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท และรางวัลอื่นๆ รวม 20 รางวัล นอกจากนั้นยังมีผลงานจากการประกวด
ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก จาก 7 ศิลปิน
รวม จำนวนผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการทั้งสิ้น 65 ชิ้นงาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 422 2092 (ปิดวันจันทร์)
TheWhiteElephantArtAward

นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย "ไทยเนตร" (Thailand Eye)
จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร,
หอศิลป์ซัทชี่, บริษัท พรูเดนเชียลประกันชีวิต จำกัด และ
พาราลเรล คอนเทมโพรารี่ อาร์ต

สนับสนุนโดย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน),
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด, บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน), มูลนิธิ จิม ทอมป์สัน, บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด และบริติช เคานซิล ฯลฯ
18 มีนาคม - 7 สิงหาคม 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย "ไทยเนตร" ณ หอศิลป์ซัทชี่ เป็นกิจกรรมสุดท้ายของงานเทศกาลไทย
ในสหราชอาณาจักร ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและ
เพื่อเฉลิมฉลอง 160 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สหราชอาณาจักร ที่จัดแสดงสู่สายตา
สาธารณชนผู้ชื่นชอบงานศิลปะร่วมสมัย ณ หอศิลป์ซัทชี่ กรุงลอนดอน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 -
มกราคม 2559 และนำเสนออีกครั้งต่อสาธารณชนในประเทศไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ-
มหานคร ในปีนี้นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย "ไทยเนตร"เป็นการรวบรวมผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยที่มี
ความโดดเด่นและสร้างสรรค์จากรากฐานของศิลปวัฒนธรรมของไทยของศิลปิน 23 คน นำเสนอพร้อมกับ
หนังสือ "Thailand Eye" โดยความร่วมมือของสำนักพิมพ์ Skira รวบรวมผลงานของศิลปินร่วมสมัยของ
ไทยกว่า 70 คน เพื่อเผยแพร่ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

ศิลปิน: บุษราพร ทองชัย,ชาติชาย ปุยเปีย, ชูศักดิ์ ศรีขวัญ, ดาว วาสิกศิริ, กมลพันธุ์ โชติวิชัย,
กวิตา วัฒนะชยังกูร, โฆษิต จันทรทิพย์, กฤช งามสม, มานิต ศรีวานิชภูมิ, นที อุตฤทธิ์, นาวิน
ลาวัลย์ชัยกุล, นพไชย อังควัฒนะพงษ์, ปานพรรณ ยอดมณี, ปัญญา วิจินธนสาร, ปวีณา รักษ์ศาสนา,
ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, รอล์ฟ วอน บูเรน, สาครินทร์ เครืออ่อน, สมบูรณ์ หอมเทียนทอง, ทรงไชย บัวชุม,
ไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์, อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ และ วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์

ภัณฑารักษ์: ไนเจล เฮิร์สท, ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ และ เซเรเนลลา ซิคลิทีรา

bacc exhibition 789

Omnivoyeur and Electrical Walks Bangkok
เสียงจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและงานทัศนศิลป์

ส่วนหนึ่งในโครงการเออร์เบิ้นมีเดีย (Urban Media Project)
จัดโดย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย,
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร,
เครือข่ายคอนเนคติงซิตี้ส์ (Connecting Cities Network)
1 เมษายน - 4 กันยายน 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

ในการปรากฏสิ่งที่แฝงอยู่ทุกที่แต่กลับไม่สามารถมองเห็นสื่อสารผ่านผลงานของสอง ศิลปิน คริสติน่า คูบิช
ศิลปินทางด้านเสียงและ มิติ เรืองกฤตยา ศิลปินทางด้านภาพถ่าย สำรวจเรื่องราวของพื้นที่ในมหานคร เช่น
กรุงเทพฯ การท่องเดินในเมืองของคริสติน่า คูบิช นำทางผู้ชมด้วยแผนที่และหูฟังที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ
เพื่อดักฟังเสียงคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่สามารถได้ยินในเวลาปกติ ในขณะที่มิติ เรืองกฤตยา บันทึกสิ่งที่
สังเกตเห็นในเมืองด้วยการถ่ายภาพสะท้อนมีเดียที่แฝงอยู่ทุกอณูตามสภาพแวดล้อมในเมืองแห่งยุค
เทคโนโลยี งานทั้งสองของศิลปินคือขั้วแสดงออกและมุมมองที่แตกต่างแต่ถูก ผสานเข้าด้วยกันด้วยภาวะ
ร่วมทางเวลาและพื้นที่ รวมถึงความเป็นนามธรรมที่เป็น พลังงานแลกเปลี่ยนสังเคราะห์เพื่อสร้างสุนทรียะ
และประสบการณ์ใหม่ และในขณะเดียวกัน ยังคงสาระสำคัญในตัวตนของผลงานดั้งเดิมด้วยชื่อของงาน
Omnivoyeur นำเสนอ ปรัชญาเชิงจิตพิเคราะห์จากชาร์ค ลากานที่ว่า "ข้ามองเห็นจากมุมเดียว แต่การ
ดำรงอยู่ ของข้าถูกมองจากทุกมุม"คือฐานนำเสนอผลงานจากบริบทของสื่อและภาวะแวดล้อมสร้างพื้นที่
ให้ผู้เข้าชมให้ได้สัมผัสกับผลงานศิลปะในรูปแบบที่กลับขั้วมุมมองเปลี่ยน บทบาทของผู้เข้าชมให้กลาย
เป็นผู้สำรวจสื่อด้วยการรับรู้ถึงบริบททางการเมืองและ นัยยะทางศิลปะของสื่อที่แฝงอยู่รอบตัวเรา

ศิลปิน:
คริสติน่า คูบิช และ มิติ เรืองกฤตยา

ภัณฑารักษ์:
พิชญา ศุภวานิช

gallery tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
โดยเจ้าหน้าที่นำชม
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก
ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 โดยเจ้าหน้าที่นำชมหอศิลปกรุงเทพฯ จัดแสดงนิทรรศการหลักที่ชั้น 7 ชั้น 8
และ ชั้น 9 โดยมีเนื้อหาและสื่อที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการเผยแพร่และต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงศิลปะ
ศิลปินหรือเนื้อหาที่ภัณฑารักษ์ต้องการสื่อให้มากขึ้น สร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการในการต่อยอด
ทำงานศิลปะหรือการดำรงชีวิตต่อไป ฝ่ายนิทรรศการจึงจัดเวลาให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนำชม
โดยเจ้าหน้าที่นำชมของหอศิลปกรุงเทพฯ

* การนำชมของแต่ละชั้นนิทรรศการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02 214 6630-8 ต่อ 533 l อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

international exhibition

bacc international exhibition

มโนทัศน์ บริบท และการต่อต้าน:
ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ยอกยาการ์ตา)
โครงการสัญจรระดับนานาชาติ

จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ
Cemeti Art House Kedai Kebun Forum และ Ruang MES 56
สนับสนุนโดย Langgeng Art Foundation
และ National Arts Council สิงคโปร์

กิจกรรมการอภิปราย​ ณ Kedai Kebun Forum​ ประเทศอินโดนีเซีย​:
21 - 22 สิงหาคม 2559​ เวลา 16.00 - 22.00 น.​

การอภิปรายเกี่ยวกับศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดนิทรรศการ มโนทัศน์ บริบท
และการต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ยอกยาการ์ตา) แนวคิดของการอภิปราย
ครั้งนี้ต้องการจะนำเสนอสมมติฐานของนิทรรศการ กล่าวคือศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงปลาย
ศตวรรษที่ 20 ได้พัฒนาแนวทางการสร้างสรรค์เชิงมโนทัศน์จากสภาวะของแต่ละท้องถิ่น แนวคิดของ
นิทรรศการซึ่งสัมพันธ์กับบริบทของเมืองยอกยาการ์ตาอันเป็นสถานที่จัดนิทรรศการจะถูกพินิจพิเคราะห์
ผ่านหัวข้อต่างๆ ในการอภิปรายจากมุมมองของอินโดนีเซีย ประเด็นหลักที่ครอบคลุมการอภิปรายครั้งนี้ คือศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังเช่นศิลปะร่วมสมัยของอินโดนีเซียในช่วงแรกๆ หรือที่เรียกว่า New
Art Movement (Gerakan Seni Rupa Baru - GSRB) นั้นมีความเชื่อมโยงกับการสร้างสรรค์ศิลปะ
ในพื้นที่ต่างๆ ของภูมิภาคแห่งนี้นอกเหนือจากในประเทศอินโดนีเซียเอง รวมถึงนอกเหนือจากทศวรรษ 70
อันเป็นช่วงเริ่มแรกของ GSRB ด้วย

ผู้เข้าร่วมอภิปราย: Jim Supangkat, Wulan Dirgantoro, Amanda Rath, Valentine Willie,
Hendro Wiyanto, Paul Khoo, Agung Kurniawan, Thomas Berghuis, Farah Wardani,
Natalia Kraevskaia, Jeffrey Say, Alia Swastika และ ภัณฑารักษ์และศิลปิน

จัดแสดงที่ Cemeti Art House และ Ruang MES 56: 21 สิงหาคม - 21 กันยายน 2559
เปิดงาน​วันที่ 20 สิงหาคม 2559​ เวลา​ 19.00 น.


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: CCCexhibition l CCCexhibition

people's gallery

นิทรรศการภาพถ่าย [UN]REAL - [นัย]ความจริง
โดย เกรียงไกร ประทุมซ้าย
6 - 28 สิงหาคม 2559
People's Gallery P1-P2, ชั้น 2 artHUB@bacc

พิธีเปิด วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 น.

ฉากชีวิตประจำวันที่เราชินตา หลากหลายเหตุการณ์ผ่านมาและผ่านไปบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น
แค่เสี้ยววินาที ทุกฉากทุกตอนที่พบเจอ หากแต่ถ้าเราลองสังเกต อาจได้พบรายละเอียดหรือ
มุมมองใหม่ และจินตนาการต่อได้อย่างไม่รู้จบ มัยในปัจจุบัน ผ่านความคิดและประสบการณ์
ของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ

[UN]REAL - [นัย]ความจริง นิทรรศการภาพถ่ายเรื่องราวธรรมดาบนท้องถนน ที่ชวนให้ค้นหา
และตีความหมายใหม่ในสิ่งที่เห็น

ภาพิวทิวทัศน์ผ่านมุมมองจากรถไฟฟ้า
โดย เจษฎา ลีลานุวัฒน์กุล
3 - 28 สิงหาคม 2559
People's Gallery P3, ชั้น 2 artHUB@bacc

พิธีเปิด วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00 น.

ภาพวิวทิวทัศน์ผ่านมุมมองจากรถไฟฟ้า
การมองออกไปข้างนอกรถไฟฟ้าผ่านช่องประตูและหน้าต่างระหว่างการเดินทาง
พร้อมทั้งบันทึกภาพความทรงจำและอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ
เป็นทางเลือกของผมในการหลีกหนีจากความโกลาหลวุ่นวายทั้งหลาย
ระหว่างการเดินทางโดยรถไฟฟ้า เพื่อที่จะผ่อนคลาย? ชมวิวทิวทัศน์?
มองบ้านเมืองในมุมมองที่ต่างออกไป? หรือใช้เวลาอยู่กับตัวเอง?

arts network

นิทรรศการคาแรคเตอร์ไทยตามใจฉัน ครั้งที่ 5
2 - 7 สิงหาคม 2559
จัดโดย บริษัท เล่นอะไร จำกัด
โถง ชั้น L

แนะนำโครงการสวนประติมากรรมปฐมอุทยานแห่งความรัก
พิพิธภัณฑ์แม่

โดย โครงการพิพิธภัณฑ์แม่
2 - 14 สิงหาคม 2559
โถง ชั้น 1, ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 และผนังโค้ง ชั้น 3-4

นิทรรศการภาพถ่าย "มนุษย์ปากคลองฯ" ครั้งที่ 2
2 - 14 สิงหาคม 2559
ผนังโค้ง ชั้น 5

เทศกาลฉายภาพยนตร์จุลนิพนธ์ ครั้งที่ 5
ตอน "พี่ครับ...หน้าคุ้นๆนะครับ"

โดยนักศึกษาเอกภาพยนตร์ สาขานิเทศศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
10 - 14 สิงหาคม 2559 เวลา 12.30 - 20.30 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

นิทรรศการศิลปกรรมสมาคมศิลป์หอไตร ครั้งที่ 5
16 - 28 สิงหาคม 2559
โถงชั้น 1, ผนังโค้ง ชั้น 3 - 5

พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 น.

performing art

bacc performing arts

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5
โดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
มิถุนายน - ธันวาคม 2559
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 และพื้นที่อื่น ๆ ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับกลุ่มศิลปินสาขาศิลปะการแสดงร่ว มกันจัดงานเทศกาล
ศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 หรือ P.A.F. #5: Performative Art Festival # 5 ระหว่างเดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2559 ที่ห้องสตูดิโอ และพื้นที่อื่น ๆ ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นอีกพื้นที่
ในการเผยแพร่งานศิลปะการแสดง และเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและประชาชน
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิด เพื่อให้สังคมเกิดพลวัตรอย่างสร้างสรรค์

ทั้งนี้เทศกาลฯ จะประกอบไปด้วย 7 การแสดง ได้แก่

- เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชน โดยอาร์ทออนโลเคชั่น และ เดโมเครซี่เธียเตอร์
สตูดิโอ 21 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559

- มังกรสลัดเกล็ด (ฉบับพิเศษ) โดยกลุ่มละครอนัตตา 18 สิงหาคม - 4 กันยายน 2559

- Fundamental โดย B-floor Theatre 16 กันยายน - 2 ตุลาคม 2559

- เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ เอเชียโทเปีย Performance Conference SE Asia
โดยกลุ่มศิลปินเอเชียโทเปีย (Asiatopia) 13 - 16 ตุลาคม 2559

- เทศกาลละครกรุงเทพ 2559 โดยเครือข่ายละครกรุงเทพ (Bangkok Theatre Network)
28 ตุลาคม -13 พฤศจิกายน 2559

- มหกรรมการเต้นนานาชาติ 2559 โดยมูลนิธิเพื่อนศิลปะ (Friends of the Arts Foundation)
17 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2559

- THE 11th INTERNATIONAL BUTOH FESTIVAL THAILAND 2016
8 - 18 ธันวาคม 2559

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bacc.or.th l baccpage
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปกรุงเทพฯ โทร 02 214 6630-8 ต่อ 530

มังกรสลัดเกล็ด (ฉบับพิเศษ)
โดย กลุ่มละครอนัตตา
18 สิงหาคม - 4 กันยายน 2559 เวลา 19.00 น.
(ยกเว้นวันจันทร์และอังคาร) / วันเสาร์และอาทิตย์ เพิ่มรอบ 14.00 น.
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

ปี พ.ศ. 2559 เป็นวาระครบ 100 ปี ชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ หนึ่งในปัญญาชนสยาม ผู้มีส่วนในการ
เปลี่ยนแปลงประเทศและมีคุณูปการต่อสังคมไทยในหลายด้าน คณะละครอนัตตาขอเสนอการแสดง
ละครร้องร่วมสมัย นำเสนอเรื่องราวส่วนหนึ่งของประวัติชีวิต วีรกรรม แนวคิดและปรัชญาของ ป๋วย
อึ๊งภากรณ์ เพื่อเป็นการร่วมรำลึกถึงบทบาทของสามัญชนผู้มีส่วนในการสร้างประเทศ เผยแพร่
ประวัติศาสตร์และเกียรติภูมิของแผ่นดิน รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้ยุวชนรุ่นต่อๆไป

ราคาบัตรชมการแสดง
สัปดาห์ที่ 1: นักศึกษา 250 บาท / ทั่วไป 500 บาท
สัปดาห์ที่ 2: นักศึกษา 350 บาท / ทั่วไป 600 บาท
สัปดาห์ที่ 3: นักศึกษา 450 บาท / ทั่วไป 700 บาท

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 094 492 4424
ID LINE : anattatheatre l Anatta Theatre Troupe

bacc library

bacc family

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์
ละครนิทาน เรื่อง นักเล่านิทาน
โดย กลุ่มนิทานกระดานหก
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ที่เมืองพาราณสี มีชายคนหนึ่งที่ชอบฟังนิทานมากเป็นชีวิตจิตใจ งานการไม่ทำ
จนเป็นที่เอือมระอาของพ่อแม่ วันๆ เอาแต่ไปเที่ยวเสาะหาฟังนิทาน ใครเล่านิทานที่ไหนก็ไปที่นั่น
ฟังจนกระทั่งหมดคนเล่านิทานในเมืองพาราณสี แล้วจึงอยากจะเดินทางไปหาฟังนิทานจากเมืองอื่นต่อ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมการแสดงครั้งนี้ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
*ไม่ต้องสำรองที่นั่ง (มีอุปกรณ์ศิลปะประดิษฐ์จำนวน 80 ชุด)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวลา 13.00 น. กิจกรรมเริ่มเวลา 14.00 น.
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 - 15 ปี

สร้างสรรค์กิจกรรมโดย ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127

bacc shop

โปรโมชั่นวันแม่

ฉลองวันแม่ปีนี้ด้วยชุดของขวัญสุดพิเศษเพื่อมอบแด่คนที่คุณรักด้วยผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์
มาจากต้นแบบผลงานของศิลปินชั้นนำของประเทศไทย มีจำหน่ายแล้วที่ bacc shop ชั้น 5

*หมดเขตสิ้นเดือนสิงหาคม 2559

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 094 410 2024, 02 214 6630 - 8 ต่อ 304, 305
Line ID: baccshop
อีเมล: baccshop@bacc.or.th
baccshop l baccshop

artHUB@bacc

ART CAFÉ by Brown Sugar
ชั้น 1

ART CAFÉ by Brown Sugar อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการนั่งทานอาหารอร่อยๆ ในบรรยากาศสบายๆ พร้อมเมนูแนะนำอย่างพิซซ่าสไตล์อิตาเลียนและสปาเก็ตตี้หลากหลายรสชาติ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 091 915 6296

SEA-Junction
ชั้น 4

SEA-Junction หรือ ชุมทางอุษาคเนย์จัดสรรสถานที่และบรรยากาศที่เป็นกันเองสำหรับผู้คนสามารถ
มาพบปะกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล แบ่งปันทรัพยากรที่มีกันแบบสบายๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความเข้าใจ
และซาบซึ้งกับความเป็นเอเชียอาคเนย์ในทุกมิติตั้งแต่ ศิลปะ วัฒนธรรม และสังคม รวมไปถึงการบริการ
การเข้าถึงแหล่งความรู้ ส่งเสริมการปรึกษาหารือ และความร่วมมือ พูดคุยวรรณกรรมกันแบบสบายๆ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อีเมล : southeastasiajunction@gmail.com

Upcoming in September

bacc education

ศิลปะสนทนา 2559: BACC Art Talk 2016
ครั้งที่ 3 : "การศึกษาศิลปะในฐานะพื้นที่ผสม"
วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

ร่วมเสวนาโดย
1. ศาสตราจารย์อารยา ราษฎร์จำเริญสุข
2. ดร. เตยงาม คุปตะบุตร
3. ดร. ชญานุตม์ ศิลปศาสตร์

ดำเนินรายการโดย ดร. ปรมพร ศิริกุลชยานนท์

การเติบโตทางความคิดและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้รูปแบบการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะก้าวข้ามขนบ วิธีการและรูปแบบดั่งเดิม ผลงานศิลปะจึงไม่ได้มีเพียง งานจิตรกรรม
หรือประติมากรรมเท่านั้น แต่หมายรวมไปถึงผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ผ่านกระบวนการรับรู้จากอายตนะ
ทั้ง 6 คือการมองเห็น ได้ยินเสียง รับรสชาติ การสัมผัสและความรู้สึก ศิลปะจึงไม่ใช้พื้นที่สำหรับสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง กลับเป็นในตรงกันข้ามคือ การเป็นพื้นที่ผสม

ศิลปะ ในศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมาจึงเป็นพื้นที่การผสมผสาน ศาสตร์ความรู้ต่างๆเข้าด้วยกัน เพื่อให้
สามารถสื่อสารเนื้อหาสาระ ที่เป็นใจความสำคัญของงานศิลปะสู่ผู้ชม หลักสูตรการเรียนการสอนศิลปะ
ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย จึงมีการพัฒนา และพยายามสร้างรูปแบบการเรียนรู้ เพื่อการสร้างสรรค์
ที่ก้าวข้ามขนบแบบดั่งเดิมไปสู่การสร้างสรรค์แบบไร้ขอบเขต ให้ความสำคัญกับเนื้อหาสาระ ที่นำเสนอ
ผ่านกระบวนการที่ใช้ศาสตร์ความรู้อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับศิลปะมาเป็นเครื่องมือในการนำเสนอ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญท่านที่สนใจทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่อยู่
ในแวดวงการศึกษาศิลปะ ร่วมกิจกรรมศิลปะสนทนา 2559 ครั้งที่ 3 ที่จะหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับการ
สร้างสรรค์งานศิลปะที่มีความหลากหลายในรูปแบบการนำเสนอ และการนำศาสตร์ต่างๆ มาบูรณาการ
จนเกิดลักษณะการทำงานศิลปะที่มีความแตกต่างหลากหลาย ภายใต้หัว "การศึกษาศิลปะในฐานะ
พื้นที่ผสม" ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
หอศิลปกรุงเทพฯ เพื่อร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนศิลปะระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
* สำรองที่นั่งและติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายการศึกษา โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 519 l อีเมล: education@bacc.or.th

bacc cinema

CINEMA DIVERSE: DIRECTOR’S CHOICE 2016
The Female Perspective

โดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 16.00 - 20.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 ร่วมชมภาพยนตร์ที่คัดสรรโดย พิมพกา โตวิระ ผู้กำกับภาพยนตร์หญิง
ชาวไทยคนแรกที่เป็นที่รู้จักของวงการภาพยนตร์นานาชาติและนักวิจารณ์ต่างประเทศ และเจ้าของ
รางวัลศิลปาธร สาขาภาพยนตร์ พ.ศ. 2552

ผลงานภาพยนตร์ของพิมพกาได้รับคำชื่นชมและได้คัดเลือกให้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ
มากมาย ภาพยนตร์สั้น 'แม่นาค' ได้รับรางวัล Special Jury Prize จากเทศกาลอิมเมจฟอรั่ม ประเทศญี่ปุ่น
ในขณะที่ภาพยนตร์ขนาดยาว 'คืนไร้เงา' ได้ฉายเปิดตัวในสาย International Forum of New Cinema
ที่เทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลิน นอกจากนี้ยังมีผลงานโดดเด่นอื่นๆ อาทิ สารคดีขนาดยาว 'ความจริงพูดได้'
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง 'พ่อ' ที่ได้รับรางวัล Special Jury Prize จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติวลาดิวอสตอค
'สุดสะแนน' ซึ่งได้รับเลือกให้เข้าประกวดในเทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลินปี 2554 ในสายภาพยนตร์สั้น
และล่าสุด

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันจัดกิจกรรม
*มีบทบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
*ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 17.00 น.
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
*กิจกรรมนี้เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 528 และอีเมล activity@bacc.or.th

bacc exhibition 789

ฉายาลักษณ์สยาม
ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 - 2453

จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
และสำนักพิมพ์ริเวอร์บุ๊คส์
ผู้สนับสนุนโครงการ: สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์,
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
8 กันยายน - 7 พฤศจิกายน 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

แถลงข่าวนิทรรศการ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 14.30 น.

ครั้งแรกในเมืองไทยของนิทรรศการภาพถ่ายโบราณสยามเมื่อแรกมีจนถึงสิ้นรัชกาลที่ 5 กว่าb 150 ภาพ
ซึ่งต้นฉบับเก็บอยู่ในต่างประเทศภาพถ่ายโดยช่างภาพต่างชาติและคนไทยยุคบุกเบิกที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นช่างภาพในราชสำนักสยามในเวลาต่อมา ภาพเก่าที่คนไทยไม่เคยเห็นเป็นการเปิดประวัติศาสตร์
ในหลายแง่มุมให้กระจ่างไม่ว่าจะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 พระรูปเจ้านาย
ภาพขุนนางและราษฎร ภาพสถาปัตยกรรมและทิวทัศน์เมื่อกว่าร้อยปีที่แล้ว ภาพเหตุการณ์และพระราชพิธี
สำคัญวิถีชีวิตคนไทยในกรุงและชนบทและนาฏศิลป์โขนละครลิเกจากภาพโบราณ ได้กลายเป็นจุดเชื่อมต่อ
ในมุมมองร่วมสมัย ด้วยผลงานของศิลปินที่ทำให้เห็นมิติและความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปของเมืองมหาชน
เศรษฐกิจและสังคม วิถีชีวิตการสัญจรทางน้ำและบก ศิลปะการแสดง รวมไปถึงเทคโนโลยีการถ่ายภาพ
ที่สำคัญสร้างวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ที่ต่อยอดการตีความ และเป็นการสืบต่ออายุภาพเหล่านี้

ช่างภาพ: Abbé Larnaudie, Fedor Jagor, Pierre Rossier, Carl Bismark, Francis Chit,
John Thomson, Henry Schuren, Gustave Richard Lambert, Max Martin, William Kennett
Loftus, Fritz Schumann, Joaquim Antonio, Robert Lenz, Emil Groote และ Kaishi Isonaga

ศิลปิน: เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช, ขวัญชัย ลิไชยกุล, เล็ก เกียรติศิริขจร, นักรบ มูลมานัส,
ไพโรจน์ ธีระประภา, พิเชษฐ์ กลั่นชื่น, พินิตย์ พันธประวัติ, สืบสกุล ศรัณพฤฒิ และอุกฤษณ์ สงวนให้

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ และไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์

ภัณฑารักษ์ร่วม: พิชญา ศุภวานิช

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร ด้วยการจัดตั้งและ
สนับสนุนหลัก จากกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


BACC Main Sponsor

BACC Project Sponsor


สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร