Thai Version / Eng Version
e-newsletter / ธันวาคม 2559

highlight

main exhibition 789

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
"ทัศนียมรรคา"
จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
13 ธันวาคม 2559 - 29 มกราคม 2560
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

พิธีเปิดงานนิทรรศการ ในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559 (สำหรับผู้มีบัตรเชิญเท่านั้น)

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมตามรอยเสด็จฯ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพ ด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จ พระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ
ในช่วงปี 2558 - 2559 เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้

นับตั้งแต่ปี 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อนำมาจัดแสดง
นิทรรศการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นความรู้แก่นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเริ่มตั้งแต่นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "แสงคือสีสีคือแสง" ในปี 2550
"ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง" ในปี 2551 "ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง" ในปี 2552 "สีแสงแสดงชีวิต" ในปี 2553 "อุปบัติ ณ โลกี" ในปี 2554
"ควงกล้องท่องโลก" ในปี 2555 "รูปยาตราภาพทัศนาจร" ในปี 2556 " อันมีทิพเนตรส่องไป" ในปี 2557 และอยู่มานานกาลเวลาพาสุข ในปี 2558

ในการนี้ได้รับพระราชานุญาตให้นำวิดีทัศน์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้วยพระองค์เอง
มาจัดฉายให้ผู้ชมนิทรรศการได้ ทราบแนวคิดและเกร็ดมุมมองของถ่ายภาพนั้นๆ

bacc exhibition 789

แอร์วิน วูร์ม
ปรัชญา ประ-ติ- บัติ

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ผู้สนับสนุนโครงการ: บริษัท แอนทาลิส (ประเทศไทย) จำกัด
26 พฤศจิกายน 2559 - 26 กุมภาพันธ์ 2560
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ด้วยบรรยากาศแห่งความไม่แน่นอนทางสังคมและการเมืองในปัจจุบัน ได้สร้างหมุดหมายของภาวะแห่ง
การเปลี่ยนผ่านที่ไม่เพียงแค่เชื่อมไปกับปรากฏการณ์ที่เคลื่อนตัวในระดับภูมิภาค หากยังรวมถึงพื้นที่ต่างๆ
ทั่วโลก ตรงจุดนี้ได้ตั้งคำถามต่อความหมายในความคิด การปฏิบัติ รวมถึงกระบวนทัศน์ที่ดำรงอยู่ ไม่ว่า
จะเป็นจากฝั่งอนุรักษ์นิยมกระแสใหม่ จนถึงวิวัฒนาการความเคลื่อนไหวของหัวก้าวหน้า กระแสเหล่านี้ได้
สร้างบริบทให้นิทรรศการ นำเสนอการก้าวข้ามพรมแดนแห่งตัวตนเพื่อทำความเข้าใจประเด็นทางสังคม
ที่อยู่เบื้องหน้า ด้วยคำสำคัญเช่น อารมณ์ขัน การสำคัญตน ความย้อนแยง และความเป็นสาธารณะ
กระทั่งอาการปากว่าตาขยิบ เป็นส่วนหนึ่งในหลากหลายวิธีการแฝงอยู่ในศิลปะเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมได้มอง
เห็นสิ่งที่ยึดถือในตัวตนและปฏิกิริยาของเขาที่มีต่อสังคมรอบข้าง ในผลงานประติมากรรมเชิงปฏิบัติของ
ศิลปินระดับโลก แอร์วิน วูร์ม นำเสนอปรัชญาอันลึกซึ้งด้วยวิถีแบบสันทนาการ มีศูนย์กลางอยู่ที่ผู้ชมให้
ได้สำรวจตัวตนด้วยความสนุกสนานและน่าขบขันและในขณะเดียวกันสร้างกระบวนการสะท้อนกลับให้ได้
วิเคราะห์และวิพากษ์ตนได้อย่างเคร่งเครียด จุดประสงค์ของนิทรรศการคือการนำเสนอผลงานศิลปะและ
ศิลปินคนสำคัญผู้มีประวัติศาสตร์การทำงานในการสำรวจความเป็นไปได้ทางศิลปะบนระนาบอันหลากหลาย
ทางความคิดทั้งในตัวตน และสภาวะความจริงในสังคมร่วมสมัย

ศิลปิน: แอร์วิน วูร์ม

ภัณฑารักษ์: พิชญา ศุภวานิช

gallery tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
โดยเจ้าหน้าที่นำชม
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก
ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 โดยเจ้าหน้าที่นำชมหอศิลปกรุงเทพฯ จัดแสดงนิทรรศการหลักที่ชั้น 7 ชั้น 8
และ ชั้น 9 โดยมีเนื้อหาและสื่อที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการเผยแพร่และต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงศิลปะ
ศิลปินหรือเนื้อหาที่ภัณฑารักษ์ต้องการสื่อให้มากขึ้น

* การนำชมของแต่ละชั้นนิทรรศการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์
* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 533 l อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

people's gallery

นิทรรศการ POETRY มากกว่ามิติจิตสำนึกในจินตนาการ
โดย สมพงษ์ ทวี, ริญญาภัทร์ นิธิภัทรอนันต์ และชิตะวา มุนินโท
3 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2559
ห้อง People's Gallery P1-P3, ชั้น 2 artHUB@bacc

คำบอกเล่าเพื่อแสดงทัศนคติใหม่ (ความเป็นส่วนตัวขณะหนึ่ง / 2559)
บทกวีจะสง่างามได้
ไม่ใช่เพียงเพราะถ้อยคำ
ไม่ใช่ด้วยภาษาสถานเดียว
สำหรับผมแล้ว
บทกวีไม่ใช่ความไพเราะเพราะพริ้งกินใจ
บทกวีไม่อาจเข้าใจด้วยความเข้าใจ
คุณไม่อาจเข้าถึงบทกวีด้วยการอ่านเพียงเท่านั้นหรอก
คุณจะเพียรพยายามอ่านอย่างไร บทกวีก็ยังคงล่องลอยอยู่บนอากาศ
บทกวีในมุมมองใหม่ๆ อาจเป็น "การกระทำ" หรืออาจเป็น "กลุ่มก้อนความคิด"
เป็นไปได้ไหมที่เราจะนิยามบทกวีให้
กว้างขวางออกไปจากข้อจำกัดของภาษาและถ้อยคำ

arts network

นิทรรศการ "20 ภาพกวี รอยอาลัยในแผ่นดิน"
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ กลุ่ม สห+ภาพ
6 ธันวาคม 2559 - 8 มกราคม 2560
โถง ชั้น 1

พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น.

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กลุ่ม สห+ภาพ นำเสนอนิทรรศการ ภาพถ่ายและบทกวี บันทึกเหตุการณ์และอารมณ์ความรู้สึกของพสกนิกรชาวไทย ในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียครั้งสำคัญ
ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย ทั้งนี้เพื่อแสดงความอาลัย และน้อมรำลึกถึงมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นิทรรศการภาพถ่ายผ่านอินสตาแกรม
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
6 ธันวาคม 2559 - 8 มกราคม 2560
ผนังโค้ง ชั้น 3-5 และ ทางเดินโค้งระหว่าง ชั้น 7-9

นิทรรศการแสดงผลงานโครงการพิเศษออกแบบนิเทศศิลป์
"REFRACTION"
โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
9 - 18 ธันวาคม 2559
โถง ชั้น L

พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น.

ศิล - ปะ - โลก : บทสนทนาสีเขียว
จากทุ่งนาสู่จานข้าว
จากป่าต้นน้ำสู่เมือง

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 - 18.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

[GALA] กาล่า กรุงเทพฯ เปิดพื้นที่หอศิลปฯจัดระดมความคิดเชื่อมต่อการทำงานในหมู่คนสร้างสรรค์
จากหลากหลายสาขา เพื่อวาระสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ชวนกันมาส่งต่อพลังถ่ายทอดประสบการณ์ - ทัศนะ
ผ่านผลงานด้านสิ่งแวดล้อมของศิลปิน นักออกแบบ นักสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมผลักดันการสร้างกระแส
ในสังคม ให้สนใจรักษาสิ่งแวดล้อม สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะบทสนทนาสีเขียว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : อนันตา อินทรอักษร โทร. 086-9776569
อีเมล: lovetreesavetree@gmail.com

performance

bacc performing arts

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5
โดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
มิถุนายน - ธันวาคม 2559
สตูดิโอ ชั้น 4 และพื้นที่อื่นๆ ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับกลุ่มศิลปินสาขาศิลปะการแสดงร่วมกันจัดงานเทศกาล
ศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 หรือ P.A.F. #5: Performative Art Festival # 5 ระหว่างเดือนมิถุนายน -
ธันวาคม 2559 ที่ห้องสตูดิโอ และพื้นที่อื่น ๆ ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นอีกพื้นที่
ในการเผยแพร่งานศิลปะการแสดง และเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและประชาชน
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิด เพื่อให้สังคมเกิดพลวัตรอย่างสร้างสรรค์

ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนธันวาคม เทศกาลฯ จะประกอบไปด้วย :

- มหกรรมการเรียน ผ่านการเต้น / เคลื่อนไหว โดย มูลนิธิเพื่อนศิลปะ
19 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2559

- THE 11th INTERNATIONAL BUTOH FESTIVAL THAILAND 2016
9 - 18 ธันวาคม 2559

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bacc.or.th l baccpage
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปกรุงเทพฯ โทร.02 214 6630-8 ต่อ 530

bacc performing arts

THE 11th INTERNATIONAL BUTOH FESTIVAL THAILAND 2016
โดย B-Floor Theatre, Butoh Co-Op Thailand
และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
9 - 18 ธันวาคม 2559
สตูดิโอ ชั้น 4

สำรองที่นั่ง โทร.085 160 1677 อีเมล: bkkbutoh@gmail.com

bacc library

bacc family

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์
ละครนิทาน เรื่อง ตาดีกับยายดัน (เลื่อนจากวันที่ 22 ตุลาคม 2559)

โดย กลุ่มนิทานไอเดียเพลิน
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้อง Friends of bacc ชั้น 6

ตาดีกับยายดัน ตายายคู่หนึ่งที่มีลักษณะนิสัยสมชื่อ ตาดีเป็นคนใจดีมีจิตใจโอบอ้อมอารี ไม่พูดมาก
ผิดกับยายดันที่ชอบดันทุรังทำอะไรต้องตรงกันข้ามกับที่คนอื่นต้องการเสมอ แต่ด้วยความที่ตา
เป็นคนใจดี จึงไม่มีเรื่องทะเลาะอะไรกันมากนัก ถือว่าการดันทุรังของ ยายเป็นเรื่องสนุก
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป สามารถติดตามชมการแสดงครั้งนี้ได้ ตามวันและเวลาดังกล่าว

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม / ไม่ต้องสำรองที่นั่ง

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวลา 13.00 น. กิจกรรมเริ่มเวลา 14.00 น.
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 - 15 ปี

สร้างสรรค์กิจกรรมโดย ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127

bacc shop

โปรโมชั่นสำหรับสิ้นปีนี้ เอาใจคนรักงานศิลปะ

โปรโมชั่นสำหรับสิ้นปีนี้ เอาใจคนรักงานศิลปะ ด้วยขอเสนอสุดพิเศษลดราคา 10%
สำหรับผลงานศิลปะชิ้นเอกของศิลปินไทยชื่อดัง ทั้งภาพวาด ภาพพิมพ์และประติมากรรม

*หมดเขตสิ้นเดือนธันวาคม 2559

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 094 410 2024, 02 214 6630 - 8 ต่อ 304, 305
Line ID: baccshop
อีเมล: baccshop@bacc.or.th
baccshop l baccshop

artHUB@bacc

Artist ColorS
ชั้น 3

แหล่งรวมผลิตภัณฑ์จากผลงานศิลปะ อาทิ สมุดบันทึก, การ์ด, ภาพพิมพ์, โปสเตอร์, เสื้อยืด, กระเป๋า,
หนังสือผลงานศิลปะ, ปลอกหมอน, ผ้ากันเปื้อน และของที่ระลึกต่างๆ ลวดลายผลงานศิลปะ เช่น
พวงกุญแจ, แม่เหล็ก, ผ้าพันคอ และร่ม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 084 634 4245
www.visart.co.th

Le Pla Daak
ชั้น 4

"เลอ ปลาแดก" มาจากคำว่า "เลอ" (Le) หมายถึงเพศชายในภาษาฝรั่งเศส กับคำว่า "ปลาแดก"
(Pla Daak) เป็นภาษาอีสานหมายถึง “ปลาร้า” เมื่อประสมกันจึงเกิดเป็น "Le Pla Daak" หรือ
"ปลาร้าตัวผู้" "เลอ ปลาแดก" @BACC เป็นการรองรับวิถีชีวิต ชาวเมืองในรูปแบบ "อีสาน ฟาสต์ฟู้ด"
ที่ผสมกลิ่นอายฝรั่งเศส แต่ยังคงคุณค่า "ความอร่อย" ด้วยการปรุงแบบดั้งเดิม จานต่อจาน ครกต่อครก
รวมถึงสิ่งสำคัญที่สุด ต่อสุขภาพคือไม่ใส่ “ผงชูรส”

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 089 710 3292, 090 636 3851

Upcomings in January

bacc family

"เตรียมพบกับกิจกรรม วันเด็กศิลป์@bacc
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560
กับกิจกรรมที่นำเรื่องราวของ พ่อหลวง รัชกาลที่ 9
มาสร้างแรงบันดาลใจ ส่งต่อความรู้สู่เยาวชนรุ่นต่อไป"

นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี
ประมวญ บุรุษพัฒน์

21 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2560
สตูดิโอ ชั้น 4

พิธีเปิดงานนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 17.30 น.

Destination: Still Unknown นิทรรศการผลงานย้อนหลัง 40 ปี ของประมวญ บุรุษพัฒน์ จัดขึ้น
เพื่อเป็นเกียรติและยกย่องท่านในฐานะศิลปินภาพถ่าย, นักการศึกษา และผู้บุกเบิกศิลปะภาพถ่าย
ร่วมสมัยไทย

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา อาจารย์ประมวญแสดงให้ประจักษ์ถึงความมุ่งมั่นจริงจัง
ต่อภาพถ่าย ในฐานะสื่อแห่งการแสดงออกทางศิลปะ ทั้งเป็นผู้บุกเบิกภาพถ่ายเชิงแนวคิด (Conceptual
photography) ที่มีการนำเอาเทคนิคสื่อผสม ตัดปะ ระบายสี และวาดเส้น ประกอบเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการสร้างสรรค์งาน ประมวญใช้ภาพถ่ายแตกต่าง จากช่างภาพแนวสวยงามและช่างภาพข่าว
เขาสนุกกับการทดลองเทคนิคกระบวนการ ล้างอัดขยายภาพ เพื่อแปรเปลี่ยนภาพถ่ายส่วนตัวธรรมดา
ให้มีรูปลักษณ์ใหม่อันน่าตื่นตาประมวญมองเห็นว่าภาพถ่ายเป็นหนทางหนึ่งที่เขาจะเชื่อมต่อและสร้าง
บทสนทนากับชุมชน ศิลปินและช่างภาพทั่วโลกช่วงปี พ.ศ. 2530 ท่ามกลางขยะล้นโลกและการบริโภค
(ซึ่งกระบวนการสร้างงานศิลปะก็เป็นหนึ่งในนั้น) ประมวญคิดและและตั้งคำถามต่อบทบาทหน้าที่ของ
ศิลปิน และนั่นทำให้เขาเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ ซึ่งรวมถึงการใช้เศษกระดาษอัดรูปที่ ทิ้งแล้ว และ
การนำเอารูปเก่ามาใช้ใหม่ เหล่านี้คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นความเป็นแนวหน้าของเขา

นิทรรศการย้อนหลังครั้งนี้จะเน้นผลงานบางชุดที่สะท้อนให้เห็นแนวทางการสร้างสรรค์งาน อันเป็น
เอกลักษณ์ของศิลปิน และถือเป็นการยกย่องต่ออิทธิพลที่ประมวญมีต่อศิลปะ ภาพถ่ายไทย

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาพถ่ายยังไม่มีพื้นที่ที่แน่นอนนักในโลกทัศนศิลป์ หลายทศวรรษ
ที่ผ่านมา ประมวญต้องทำงานอยู่ภายใต้เงื่อนไขอันไร้ความเป็นมิตร อย่างไรก็ตาม ประมวญสามารถ
แสดงผลงานเดี่ยว 10 ครั้ง และงานกลุ่มกว่า 70 ครั้งทั่วโลก

ภัณฑารักษ์: จวง วูบิน และ มานิต ศรีวานิชภูมิ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


BACC Main Sponsor

BACC Project Sponsor


สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร