Thai Version / Eng Version
e-newsletter / กุมภาพันธ์ 2560

highlight

bacc exhibition 789

EARLY YEARS PROJECT #1 : Thisorder
and Y.A.N (Young Artist Network by BACC)
โครงการบ่มเพาะศิลปินรุ่นใหม่

จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม 2560
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.30 น.

ริเริ่มและดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โครงการบ่มเพาะศิลปินรุ่นใหม่ Early years Project เปิดรับผลงาน
จากศิลปินทั่วประเทศเพื่อคัดเลือก 12 ศิลปิน เข้าร่วมโครงการเพื่อนำเสนอขั้นตอนความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับผลงานที่จัดแสดง
บนพื้นที่เพื่อเป็นปัจจัยในการพิจารณาผลงานดีเด่น 2 ผลงานในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อรับทุนในการเป็นศิลปินพำนัก และทุนสนับสนุนการเดินทาง
ต่างประเทศ โดย โครงการ "Early Years Project ครั้งที่ 1 : Thisorder"นี้นำเสนอแนวความคิดซึ่งมาจากผลงานของศิลปินที่แสดงให้เห็น
ถึงการจัดลำดับใหม่ ทั้งในทัศนคติทางศิลปะ เนื้อหาและแรงบันดาลใจ เทคนิคและรูปแบบของการแสดงออก รวมไปถึงคุณประโยชน์และหน้าที่
ของศิลปะ นอกเหนือจากผลงานของศิลปินแล้ว โครงการยังนำเสนอกิจกรรมปฏิบัติการและสัมมนาในโครงการ "ศิลป์อยู่เป็น" ดำเนินงานโดย
กลุ่มเทนเทเคิล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Y.A.N (Young Artist Network by BACC) จัดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งเนื้อหาของกิจกรรมนี้
มุ่งเน้นในการบ่มเพาะความรู้และทักษะเฉพาะสำหรับศิลปินรุ่นใหม่ เปิดให้แก่กลุ่มศิลปินและผู้สนใจได้เข้าร่วม

ศิลปิน:
เกษมสันต์ ยอดสง่า, คมกฤษ เทพเทียน, ณัฐนันต์ สอนเพ็ง, ติณนา หงส์งาม, ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ, ปุญญิศา ศิลปรัศมี, วรพันธุ์ อิทรวรพัฒน์,
ศรชัย พงษ์ษา, ศิริเดช แม้นอิ่ม, ศิริพงศ์ สุขุมวาท, อนุพงศ์ เจริญมิตร และเอกชญงค์ พรขจรกิจกุล

main exhibition 789

เซบาสเทียว ซาลกาโด
เดอะ เวิลด์ ทรู ฮิส อายส์

จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ ซันดารัม ทากอร์ แกลเลอรี่
8 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2560
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.30 น.

เซบาสเทียว ซาลกาโด คือหนึ่งในช่างภาพที่ฝีมือยอดเยี่ยมที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ของโลก ในสามทศวรรษ
ที่ผ่านมา เขาได้เดินทางไปถ่ายภาพมามากกว่า 100 ประเทศ และใช้เวลาทำงานอยู่กับเนื้อหาของ
ภาพถ่ายของเขาหลายสัปดาห์เพื่อเป็นการทำลายกำแพงต่างๆ และเป็นการฝั่งตัวตนเข้าไปใน
สิ่งแวดล้อมของเนื้อหาผลงานนั้นๆ เขาเห็นตัวเองเป็นเสมือน ผู้เข้าไปมีส่วนร่วมในเนื้อหาและเรื่องราว
ในภาพถ่าย และถ่ายทอดทั้งความเปราะบาง และ ความแข็งแกร่งของจิตใจมนุษย์

สำหรับนิทรรศการครั้งแรกและครั้งสำคัญของเขาในประเทศไทยเขานำเสนอภาพถ่าย ขาวดำที่มี
ชื่อเสียงจากชุดผลงานที่มีอิทธิพลมากที่สุดของเขา คือ เวิร์คเกอร์ส (ค.ศ.1986 - 1992) เอ็กซ์โซดัส (ค.ศ.1993 - 1999) และ เจเนสิส (ค.ศ. 2004 - 2011) รวมถึงผลงาน ภาพถ่ายภาพขาวดำที่ให้สี
เสมือนจริง ชุด อาเธอร์ อเมริกาส์ จากภาพถ่ายที่ยังคงอยู่ ในความจำของทิวทัศน์ที่กำลังจะสูญหาย
ไปถึงภาพถ่ายที่แสดงถึงเหตุการณ์การย้ายถิ่น ของคนทั่วโลกผลงานแต่ละชิ้นของเขาเต็มไปด้วย
ความรู้สึกร่วมและความเอาใจใส่

เซบาสเทียว ซาลกาโด ได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงทางด้านภาพถ่ายหลายสถาบัน อันเป็นการแสดงให้เห็น
ถึงความสำเร็จของเขา เขายังเป็นทูตสันถวไมตรี ขององค์การทุน เพื่อเด็ก แห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสถาบันศิลปะและวิทยาศาสตร์ ในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย นิทรรศการ ผลงาน
ของเขาได้จัดแสดงขึ้นและจะยังจัดแสดงต่อไป ในพิพิธภัณฑ์หลายแห่งทั่วโลก ในปี ค.ศ. 2013
ได้ถูกตีพิมพ์หนังสือ เดอ มา แตร์ อะ ลา แตร์ (ฟรอม มาย แลนด์ ทู เดอะ แพลเนต) ผลงานที่บรรยาย
ถึงชีวิตและอาชีพของเขา และ ในปี ค.ศ. 2014 ได้ฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่อง เดอะ ซอลท์ ออฟ ดิ เอิร์ธ
กำกับโดย วิม เวนเดอร์ส และ จูเลียโน ริเบย์โร

bacc exhibition 789

แอร์วิน วูร์ม
ปรัชญา ประ-ติ- บัติ

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ผู้สนับสนุนโครงการ: บริษัท แอนทาลิส (ประเทศไทย) จำกัด
26 พฤศจิกายน 2559 - 26 กุมภาพันธ์ 2560
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ด้วยบรรยากาศแห่งความไม่แน่นอนทางสังคมและการเมืองในปัจจุบัน ได้สร้างหมุดหมายของภาวะแห่ง
การเปลี่ยนผ่านที่ไม่เพียงแค่เชื่อมไปกับปรากฏการณ์ที่เคลื่อนตัวในระดับภูมิภาค หากยังรวมถึงพื้นที่ต่างๆ
ทั่วโลก ตรงจุดนี้ได้ตั้งคำถามต่อความหมายในความคิด การปฏิบัติ รวมถึงกระบวนทัศน์ที่ดำรงอยู่ ไม่ว่า
จะเป็นจากฝั่งอนุรักษ์นิยมกระแสใหม่ จนถึงวิวัฒนาการความเคลื่อนไหวของหัวก้าวหน้า กระแสเหล่านี้ได้
สร้างบริบทให้นิทรรศการ นำเสนอการก้าวข้ามพรมแดนแห่งตัวตนเพื่อทำความเข้าใจประเด็นทางสังคม
ที่อยู่เบื้องหน้า ด้วยคำสำคัญเช่น อารมณ์ขัน การสำคัญตน ความย้อนแยง และความเป็นสาธารณะ
กระทั่งอาการปากว่าตาขยิบ เป็นส่วนหนึ่งในหลากหลายวิธีการแฝงอยู่ในศิลปะเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมได้มอง
เห็นสิ่งที่ยึดถือในตัวตนและปฏิกิริยาของเขาที่มีต่อสังคมรอบข้าง ในผลงานประติมากรรมเชิงปฏิบัติของ
ศิลปินระดับโลก แอร์วิน วูร์ม นำเสนอปรัชญาอันลึกซึ้งด้วยวิถีแบบสันทนาการ มีศูนย์กลางอยู่ที่ผู้ชมให้
ได้สำรวจตัวตนด้วยความสนุกสนานและน่าขบขันและในขณะเดียวกันสร้างกระบวนการสะท้อนกลับให้ได้
วิเคราะห์และวิพากษ์ตนได้อย่างเคร่งเครียด จุดประสงค์ของนิทรรศการคือการนำเสนอผลงานศิลปะและ
ศิลปินคนสำคัญผู้มีประวัติศาสตร์การทำงานในการสำรวจความเป็นไปได้ทางศิลปะบนระนาบอันหลากหลาย
ทางความคิดทั้งในตัวตน และสภาวะความจริงในสังคมร่วมสมัย

ศิลปิน: แอร์วิน วูร์ม

ภัณฑารักษ์: พิชญา ศุภวานิช

exhibition education and activity

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ "แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ"
ชื่อกิจกรรม : Critic Talk
วิทยากรรับเชิญ ธเนศ วงศ์ยานนาวา และปราบดา หยุ่น
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.30 - 17.30 น.
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ฝ่ายการศึกษา โทร. 02 214 6630 ต่อ 519
อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

gallery tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
โดยเจ้าหน้าที่นำชม
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก
ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 โดยเจ้าหน้าที่นำชมหอศิลปกรุงเทพฯ จัดแสดงนิทรรศการหลักที่ชั้น 7 ชั้น 8
และ ชั้น 9 โดยมีเนื้อหาและสื่อที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการเผยแพร่และต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงศิลปะ
ศิลปินหรือเนื้อหาที่ภัณฑารักษ์ต้องการสื่อให้มากขึ้น

* การนำชมของแต่ละชั้นนิทรรศการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์
* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 533 l อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

people's gallery

นิทรรศการ สัจจะ - สามัญ
โดย นพนันท์ ทันนารี
1 - 26 กุมภาพันธ์ 2560
ห้อง People's Gallery P1-P2, ชั้น 2 artHUB@bacc

ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาทางตะวันออกโดยเฉพาะปรัชญาทางพุทธศาสนามีความสำคัญสำหรับผม
ยากที่จะปฏิเสธได้ และไม่ว่าผมจะมีปัจจัยจากสิ่งใดรอบตัวก็ตามมักจะเชื่อมโยงถึงองค์ความรู้ทางด้าน
ปรัชญาที่ว่านี้โดยอัตโนมัติ

ความสงบนั้นครอบคลุมคอนเซ็ปต์ทั้งหมด ลักษณะงานจึงแสดงออกถึงความสุขุม อ่อนน้อมถ่อมตน
รักษาสุนทรียะในความธรรมดาสามัญ ของตัวรูปแบบเนื้อหาและอารมณ์ความรู้สึกไว้ ซึ่งเนื้อหานี้
อาจเปลี่ยนแปลงไปตาม สภาวะนั้นๆ และจะก้าวย่างไปทีละนิดไม่ก้าวกระโดด ผลงานส่วนใหญ่อยู่
ในลักษณะของทิวทัศน์ทางธรรมชาติจะมีความแตกต่างของสัญลักษณ์และมุมมองบ้างตามแต่
จินตนาการในช่วงเวลานั้นๆ

สัญลักษณ์เปรียบเทียบ
โดย รัฐ พานิชเจริญผล
1 - 26 กุมภาพันธ์ 2560
ห้อง People's Gallery P3, ชั้น 2 artHUB@bacc

ความสนใจกับความรู้สึกลังเลสงสัยในสิ่งต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ การดำรงอยู่และ การเปลี่ยนแปลง
ในชีวิต ได้สร้างคำถามที่ไม่สามารถหาคำตอบที่แน่ชัด หรืออาจไม่มีคำตอบอยู่ในคำถามนั้นก็ได้ หรือ
เพราะอาศัยความเคยชินปิดบัง ทำให้มองข้ามสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปอย่างไม่รับรู้ บางทีการปล่อยให้คำถาม
ที่ไหลผ่านเข้ามาในความคิดได้ผ่านเลยไปโดยที่เราไม่รู้ถึงเหตุผลบางอย่างที่แสดงความสัมพันธ์ใน
ความหมาย การแสดงออกและการรับรู้ร่วมกัน อาจเป็นความชัดเจนในความรู้สึกที่ไม่ต้องการคำตอบ

arts network

นิทรรศการ RPST YOURS & BIG CAMERA ครั้งที่ 4
โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 - 12 กุมภาพันธ์ 2560
ผนังโค้ง ชั้น 3 - 4

โครงการศิลปะภาพวาด "คนรุ่นใหม่ร่วมสร้างพลังสามัคคี"
ของครูและนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

7 - 12 กุมภาพันธ์ 2560
โถง ชั้น 1 และ ชั้น L

นิทรรศการ "HEART for the Ocean : บอกรักทะเล บอกเลิกพลาสติก"
จัดโดย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
14 - 19 กุมภาพันธ์ 2560
โถง ชั้น 1

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/2krLiV1

นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี
ประมวญ บุรุษพัฒน์

21 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2560
สตูดิโอ ชั้น 4

Destination: Still Unknown นิทรรศการผลงานย้อนหลัง 40 ปี ของประมวญ บุรุษพัฒน์ จัดขึ้น
เพื่อเป็นเกียรติและยกย่องท่านในฐานะศิลปินภาพถ่าย, นักการศึกษา และผู้บุกเบิกศิลปะภาพถ่าย
ร่วมสมัยไทย

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา อาจารย์ประมวญแสดงให้ประจักษ์ถึงความมุ่งมั่นจริงจัง
ต่อภาพถ่าย ในฐานะสื่อแห่งการแสดงออกทางศิลปะ ทั้งเป็นผู้บุกเบิกภาพถ่ายเชิงแนวคิด (Conceptual
photography) ที่มีการนำเอาเทคนิคสื่อผสม ตัดปะ ระบายสี และวาดเส้น ประกอบเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการสร้างสรรค์งาน ประมวญใช้ภาพถ่ายแตกต่าง จากช่างภาพแนวสวยงามและช่างภาพข่าว
เขาสนุกกับการทดลองเทคนิคกระบวนการ ล้างอัดขยายภาพ เพื่อแปรเปลี่ยนภาพถ่ายส่วนตัวธรรมดา
ให้มีรูปลักษณ์ใหม่อันน่าตื่นตาประมวญมองเห็นว่าภาพถ่ายเป็นหนทางหนึ่งที่เขาจะเชื่อมต่อและสร้าง
บทสนทนากับชุมชน ศิลปินและช่างภาพทั่วโลกช่วงปี พ.ศ. 2530 ท่ามกลางขยะล้นโลกและการบริโภค
(ซึ่งกระบวนการสร้างงานศิลปะก็เป็นหนึ่งในนั้น) ประมวญคิดและและตั้งคำถามต่อบทบาทหน้าที่ของ
ศิลปิน และนั่นทำให้เขาเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ ซึ่งรวมถึงการใช้เศษกระดาษอัดรูปที่ ทิ้งแล้ว และ
การนำเอารูปเก่ามาใช้ใหม่ เหล่านี้คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นความเป็นแนวหน้าของเขา

นิทรรศการย้อนหลังครั้งนี้จะเน้นผลงานบางชุดที่สะท้อนให้เห็นแนวทางการสร้างสรรค์งาน อันเป็น
เอกลักษณ์ของศิลปิน และถือเป็นการยกย่องต่ออิทธิพลที่ประมวญมีต่อศิลปะ ภาพถ่ายไทย

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาพถ่ายยังไม่มีพื้นที่ที่แน่นอนนักในโลกทัศนศิลป์ หลายทศวรรษ
ที่ผ่านมา ประมวญต้องทำงานอยู่ภายใต้เงื่อนไขอันไร้ความเป็นมิตร อย่างไรก็ตาม ประมวญสามารถ
แสดงผลงานเดี่ยว 10 ครั้ง และงานกลุ่มกว่า 70 ครั้งทั่วโลก

ภัณฑารักษ์: จวง วูบิน และ มานิต ศรีวานิชภูมิ

เสวนาภาพถ่ายร่วมสมัย
"ประมวญ บุรุษพัฒน์ กับ ศิลปะภาพถ่ายร่วมสมัยไทย"
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 - 16.00 น.
สตูดิโอ ชั้น 4

ในแง่ประวัติศาสตร์ศิลปะภาพถ่ายร่วมสมัยแล้ว มิอาจตกหล่นหรือก้าวข้ามชื่อ ประมวญ บุรุษพัฒน์
ไปได้ ท่านเป็นทั้งศิลปินภาพถ่ายผู้สร้างผลงานอันโดดเด่นเฉพาะตัว มีมุมมองและจินตนาการที่น่าตื่นเต้น
มีเสน่ห์ชวนค้นหา เทคนิควิธีการของท่านได้ส่งอิทธิพลแก่ศิลปินภาพถ่ายรุ่นต่อๆมา ในฐานะครูอาจารย์
สอนศิลปะ ท่านได้ร่วมก่อตั้งภาควิชาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เกียรติประวัติเหล่านี้
จะได้รับการประเมินบทเวทีเสวนา เพื่อยังประโยชน์ให้แก่ศิลปินและผู้ฟัง และก่อเกิดเป็นองค์ความรู้
ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะภาพถ่ายร่วมสมัยต่อไป

ผู้ร่วมเสวนา:
อ.ภูมิกมล ผดุงรัตน์ (ภาควิชาศิลปะภาพถ่าย ม.รังสิต)
อ.พิจักษณ์ทนันชัยบุตร (สาขาวิชาการถ่ายภาพ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง)
จวง วูบิน (นักเขียน ภัณฑารักษ์ และศิลปินภาพถ่ายอิสระ สิงคโปร์)

จุดประเด็นพูดคุยโดย : มานิต ศรีวานิชภูมิ (ศิลปินภาพถ่าย)

bacc library

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์
ละครนิทาน เรื่อง นิทานใต้ใบบัว ชุดหนังสือนิทานตามคำพ่อ

เล่านิทานโดย กลุ่มนิทานไอเดียเพลิน
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ต้องสำรองที่นั่ง (มีอุปกรณ์ศิลปะประดิษฐ์จำนวน 80 ชุด)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวลา 13.00 น. การแสดงเริ่มเวลา 14.00 น.
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-10 ปี

สร้างสรรค์กิจกรรมโดย ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127

bacc information

โครงการ "น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน"
เพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9

กิจกรรม "ภาพเขียนผนังอาคารโดย 5 ศิลปินร่วมสมัย" เพื่อถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหา-
กรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็น เป็นกิจกรรมแรกในโครงการ "น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน"
ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และผู้สนับสนุนอันได้แก่
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, บริษัท ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย)
จำกัด, บริษัท บีเคเคกราฟ จำกัด และบริษัท อาร์ตทีสติก เพนท์ จำกัด พร้อมด้วย 5 ศิลปิน
คุณยุรี เกนสาคู, คุณพัชรพล แตงรื่น (Alex Face ), คุณวิศุทธิ์ พรนิมิตร, คุณรักกิจ ควรหาเวช
และคุณกิตติพงษ์ คำสาตร์ (โก๋เอ็ม) ซึ่งภาพวาดบนผนังขนาด 10 x 25 เมตร เป็นภาพของ
คาแรคเตอร์ที่เป็นอัตลักษณ์ของทั้ง 5 ศิลปิน

โครงการ "น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน" จะมีกิจกรรมย่อยๆทยอยออกมาตลอดทั้งปี
ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่
น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน โทร. 02 214 6630 ต่อ 501

bacc shop

โปรโมชั่นสุดพิเศษต้อนรับเดือนแห่งความรัก

โอกาสพิเศษในช่วงเทศกาลแห่งความรักสำหรับนักช้อปและผู้ที่สนใจซื้อสินค้าที่ระลึกของหอศิลปกรุงเทพฯ
ร่วมฉลองวาเลนไทน์ ปีนี้ ด้วยส่วนลดสูงสุด 20% ทั้งในร้านค้าและในสื่อออนไลน์ เพียงซื้อสินค้าตั้งแต่
2 ชิ้นขึ้นไป (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) และมีบริการส่งสินค้าฟรีทั่วกรุงเทพฯ เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000
บาทขึ้นไป

*โปรโมชั่นสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 094 410 2024, 02 214 6630 - 8 ต่อ 304, 305
Line ID: baccshop
อีเมล: baccshop@bacc.or.th
baccshop l baccshop

artHUB@bacc

BACC Co-Cycling Space
ชั้น 1

พื้นที่สำหรับนักปั่น จัดจำหน่ายจักรยาน อะไหล่จักรยาน อุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับจักรยาน รวมถึง
บริการซ่อมรถจักรยาน มีบริการเครื่องดื่มสำหรับนักปั่นจักรยาน จักรยานยี่ห้อที่ขายอยู่คือ All City

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 089 614 0526, 093 947 1557
อีเมล: paw.garden@gmail.com
BACC Co-Cycling Space - ร้านจักรยานหอศิลป์ฯ

ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ
ชั้น 4

นิทรรศการ His Soul
ตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2559 - เดือนมีนาคม 2560


นิทรรศการ His Soul สะท้อนบทบาทและหน้าที่ของผู้ชายที่มีต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของ
พระมหากษัตริย์ บทบาทรัฐบุรุษ บทบาทของพ่อที่มีต่อลูก บทบาทชายผู้เป็นที่รัก บทบาทของครู
จิตรกร ประติมากร บทบาทของปราชญ์ทางพุทธศาสนาบทบาทของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาคนหนึ่ง
ผ่านมุมมองของศิลปินที่ต่างต้องการสะท้อนความรู้สึกนึกคิดและจิตวิญญาณผ่านผลงานของตนเอง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 088 3888 ต่อ 1303, 1304
www.bangkoksculpturecenter.org
Bangkok Sculpture Center

Upcomings in March

main exhibition 789

CROSSING THE DATELINE
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ผู้สนับสนุนโครงการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
16 มีนาคม - 4 มิถุนายน 2560
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 18.30 น.

ศิลปิน: แครอล เฮพเพอร์, เนเลกา เบลเจนส์, เฮ็ดวิก บรูคเคริท, ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์, พศุตม์ กรรณรัตนสูตร, คมสัน หนูเขียว, บุศยมาศ นันทวัน, ภานุ สรวยสุวรรณ, ปิติวรรธน์ สมไทย และ
วนิดา พรสมบัติไพบูลย์

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ปิติวรรธน์ สมไทย

bacc music

โครงการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช
จัดโดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 - 22.00 น. (เข้าชมฟรี)
ลานด้านหน้า หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอเชิญทุกท่านร่วมน้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน ในพระมหากรุณา-
ธิคุณที่มีต่อแวดวงดนตรีของประเทศไทย เชิญร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตจากบทเพลงพระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรรเลงโดยคณาจารย์และนักศึกษาจาก 5 สถาบัน
ได้แก่

C.U. Clarinet Ensemble จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Kasetsart Wind Symphony ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rangsit University Jazz Orchestra วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
ศิลปะเซียน คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Pomelo Town วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่วมกันบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ และบทเพลงเทิดพระเกียรติในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
เวลา 17.00 - 22.00 น. บริเวณลานด้านหน้า หอศิลปกรุงเทพฯ (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

*เข้าชมการแสดงฟรี


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bacc.or.th l baccpage

โครงการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ริเริ่มและดำเนินงานโดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


BACC Main Sponsor

BACC Project Sponsor


สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร