Thai Version / Eng Version
e-newsletter / มีนาคม 2560

highlight

main exhibition 789

CROSSING THE DATELINE
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ผู้สนับสนุนโครงการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไอ คิว แล็บ,
Mondriaan Fund และ The Pollock-Krasner Foundation, Inc.
16 มีนาคม - 4 มิถุนายน 2560
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 18.30 น.

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกลุ่มศิลปินรุ่นกลางนำเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัยข้ามผ่านขอบเขตของพื้นที่ เวลาและวัฒนธรรม เพื่อท้าทายประสบการณ์การรับรู้ของผู้ชม

ในแนวคิดของเวลาและการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารที่เดินทางด้วยความเร็ว 920 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมงเวลาจะช้าลงทั้งหมด
10 นาโนวินาที (เทียบกับกรอบอ้างอิงเฉื่อย) การยืดหดของเวลาเกิดขึ้นจริงในชีวิตของทุกคนโดยเฉพาะการยืดหดของเวลาที่มีความสัมพันธ์กับเวลา
ในความรู้สึกซึ่งการ รับรู้เวลาของคนในสังคมปัจจุบันเกิดผิดเพี้ยนจากผลของการรับรู้ที่ถูกสร้างและถูกบิดเบือนจากระบบของการสื่อสารต่างๆในปัจจุบัน
การตีความสิ่งต่างๆจึงถูกเปลี่ยนแปลงไปจากพื้นฐานของความเป็นจริงนำไปสู่ความเป็นอิสระในการสร้างความหม ายของแต่ละคนขึ้นมา ทำให้เกิดระบบ
ของการตรวจสอบความจริง ที่ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างความจริง- ความลวงเวลาจริง-เวลาเสมือนโลกจริงโลกเสมือนให้เกิดขึ้นการก้าวข้ามระบบของ
เวลาระบบของการรับรู้ระบบของความเชื่อจนไปถึงระบบของสังคมอาจเป็นสิ่งจำ เป็นในการทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นการข้ามผ่านเวลาได้สร้างสถานะ
ก่อน-หลังเก่า- ใหม่เหมือน-ไม่เหมือนเชื่อ- ไม่เชื่อ และระหว่างการข้ามผ่านสภาวะตรงกลาง สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือความรู้สึกก้ำกึ่งระหว่างการยอมรับหรือ
ความขัดแย้งกับสิ่งที่เข้าใจ

นิทรรศการครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มศิลปินไทยและต่างประเทศ 9 คน และศิลปินร่วมอีก 1 คน ที่มีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทัศนคติเกี่ยวกับชีวิตและศิลปะ ณ โครงการศิลปินพำนักเวอร์มอน์ สตูดิโอ เซ็นเตอร์ รัฐเวอร์มอนต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงเกิดความคิดที่ต้องการ
นำเสนอบทสนทนาข้ามวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน ผ่านผลงานศิลปะรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ภาพถ่าย วาดเส้น สื่อผสม ศิลปะจัดวาง ศิลปะจัดวาง
เชิงปฏิสัมพันธ์ และวิดีโอจัดวาง เป็นต้น

ศิลปิน: แครอล เฮพเพอร์ (สหรัฐอเมริกา), เนเลกา เบลเจนส์ (เนเธอร์แลนด์ / สหรัฐอเมริกา), เฮ็ดวิก บรูคเคริท (เบลเยี่ยม / สหรัฐอเมริกา), ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์ (ไทย), พศุตม์ กรรณรัตนสูตร (ไทย), คมสัน หนูเขียว (ไทย), บุศยมาศ นันทวัน (ไทย), ภานุ สรวยสุวรรณ (ไทย), ปิติวรรธน์ สมไทย
และ วนิดา พรสมบัติไพบูลย์ (ไทย)

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ปิติวรรธน์ สมไทย

main exhibition 789

เซบาสเทียว ซาลกาโด
เดอะ เวิลด์ ทรู ฮิส อายส์

จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ ซันดารัม ทากอร์ แกลเลอรี่
8 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2560
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

เซบาสเทียว ซาลกาโด คือหนึ่งในช่างภาพที่ฝีมือยอดเยี่ยมที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ของโลก ในสามทศวรรษ
ที่ผ่านมา เขาได้เดินทางไปถ่ายภาพมามากกว่า 100 ประเทศ และใช้เวลาทำงานอยู่กับเนื้อหาของ
ภาพถ่ายของเขาหลายสัปดาห์เพื่อเป็นการทำลายกำแพงต่างๆ และเป็นการฝั่งตัวตนเข้าไปใน
สิ่งแวดล้อมของเนื้อหาผลงานนั้นๆ เขาเห็นตัวเองเป็นเสมือน ผู้เข้าไปมีส่วนร่วมในเนื้อหาและเรื่องราว
ในภาพถ่าย และถ่ายทอดทั้งความเปราะบาง และ ความแข็งแกร่งของจิตใจมนุษย์

สำหรับนิทรรศการครั้งแรกและครั้งสำคัญของเขาในประเทศไทยเขานำเสนอภาพถ่าย ขาวดำที่มี
ชื่อเสียงจากชุดผลงานที่มีอิทธิพลมากที่สุดของเขา คือ เวิร์คเกอร์ส (ค.ศ.1986 - 1992) เอ็กซ์โซดัส (ค.ศ.1993 - 1999) และ เจเนสิส (ค.ศ. 2004 - 2011) รวมถึงผลงาน ภาพถ่ายภาพขาวดำที่ให้สี
เสมือนจริง ชุด อาเธอร์ อเมริกาส์ จากภาพถ่ายที่ยังคงอยู่ ในความจำของทิวทัศน์ที่กำลังจะสูญหาย
ไปถึงภาพถ่ายที่แสดงถึงเหตุการณ์การย้ายถิ่น ของคนทั่วโลกผลงานแต่ละชิ้นของเขาเต็มไปด้วย
ความรู้สึกร่วมและความเอาใจใส่

เซบาสเทียว ซาลกาโด ได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงทางด้านภาพถ่ายหลายสถาบัน อันเป็นการแสดงให้เห็น
ถึงความสำเร็จของเขา เขายังเป็นทูตสันถวไมตรี ขององค์การทุน เพื่อเด็ก แห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสถาบันศิลปะและวิทยาศาสตร์ ในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย นิทรรศการ ผลงาน
ของเขาได้จัดแสดงขึ้นและจะยังจัดแสดงต่อไป ในพิพิธภัณฑ์หลายแห่งทั่วโลก ในปี ค.ศ. 2013
ได้ถูกตีพิมพ์หนังสือ เดอ มา แตร์ อะ ลา แตร์ (ฟรอม มาย แลนด์ ทู เดอะ แพลเนต) ผลงานที่บรรยาย
ถึงชีวิตและอาชีพของเขา และ ในปี ค.ศ. 2014 ได้ฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่อง เดอะ ซอลท์ ออฟ ดิ เอิร์ธ
กำกับโดย วิม เวนเดอร์ส และ จูเลียโน ริเบย์โร

bacc exhibition 789

EARLY YEARS PROJECT #1 : Thisorder
และ Y.A.N (Young Artist Network by BACC)
โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่

จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม 2560
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

โครงการ Early Years Project ริเริ่มและดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ-
มหานคร มีจุดมุ่งหมายเพื่อบ่มเพาะศิลปินรุ่นใหม่ โดยคัดเลือก 12 ศิลปินจากผู้สมัครทั่วประเทศ ศิลปินที่
ได้รับเลือกต้องนำเสนอกระบวนการคิดและสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับสร้างผลงานจัดแสดงบนพื้นที่ จากนั้น
ผลงานทั้งหมดจะถูกพิจารณาเพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่น 2 ผลงาน ซึ่งเจ้าของผลงานดีเด่นทั้งสองท่าน
จะได้รับทุนในการเป็นศิลปินพำนัก และทุนสนับสนุนการเดินทางไปต่างประเทศ โครงการ "Early Years Project ครั้งที่ 1 : Thisorder" นี้ นำเสนอผลงานที่มีแนวความคิดเรื่อง ‘การจัดลำดับใหม่’ ทั้งในด้าน
ทัศนคติทางศิลปะ เนื้อหาและแรงบันดาลใจ เทคนิคและรูปแบบของการแสดงออก รวมไปถึงคุณประโยชน์
และหน้าที่ ของศิลปะ นอกเหนือจากผลงานของศิลปินแล้ว ยังมีกิจกรรมปฏิบัติการและสัมมนาผ่านการ
ทำงานร่วมมือเชิงเครือข่าย ในโครงการ "ศิลป์อยู่เป็น" ดำเนินงานโดยกลุ่มเทนทาเคิล อันเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการ Y.A.N (Young Artist Network by BACC) ซึ่งเสริมสร้างการทำงานในลักษณะ ความร่วมมือเชิงเครือข่าย เพื่อสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่เหล่านี้ เนื้อหาของกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการบ่ม
เพาะความรู้และทักษะเฉพาะสำหรับศิลปิน ทั้งยังเปิดโอกาสให้กลุ่มศิลปินอื่นๆ และผู้สนใจได้เข้าร่วมด้วย

ศิลปิน: เกษมสันต์ ยอดสง่า, คมกฤษ เทพเทียน, ณัฐนันต์ สอนเพ็ง, ติณนา หงษ์งาม, ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ,
ปุญญิศา ศิลปรัศมี, วรพันธุ์ อินทรวรพัฒน์, ศรชัย พงษ์ษา, ศิริเดช แม้นอิ่ม, ศิริพงศ์ สุขุมวาท, อนุพงศ์
เจริญมิตร และเอกชญงค์ พรขจรกิจกุล

gallery tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
โดยเจ้าหน้าที่นำชม
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก
ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 โดยเจ้าหน้าที่นำชมหอศิลปกรุงเทพฯ จัดแสดงนิทรรศการหลักที่ชั้น 7 ชั้น 8
และ ชั้น 9 โดยมีเนื้อหาและสื่อที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการเผยแพร่และต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงศิลปะ
ศิลปินหรือเนื้อหาที่ภัณฑารักษ์ต้องการสื่อให้มากขึ้น

* การนำชมของแต่ละชั้นนิทรรศการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์
* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 533 l อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

people's gallery

นิทรรศการ Silent Stones and Street Mediations
โดย Ron Janowich
1 - 26 มีนาคม 2560
ห้อง People's Gallery P1, ชั้น 2 artHUB@bacc

ภาพถ่ายในนิทรรศการนี้มาจากตอนที่ผมอยู่เชียงใหม่ ในช่วงปี 2015-2016 ผมสัมผัสถึงความลึกซึ้ง
ที่เกิดจากวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายและสงบสุข หมู่บ้านจัดสรรของผมเป็นหมู่บ้านหรูย่านชานเมือง
ของใจกลางเมืองเก่า ทุกวันผมจะเดินเล่นอยู่ในหมู่บ้านและสังเกตเหล่าคนสวนและคนงานที่ทำถนนที่
ดูแลรั กษาหมู่บ้าน พวกเขาทำงานกันหลายชั่วโมงแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความสง่างาม สำหรับผู้คนที่อยู่ใน
ภาพพวกเขายังต้องดิ้นรนเพื่อค่าครองชีพที่ต้องดิ้นรนไม่รู้จบ ซีรีย์ Urbana 0 เป็นงานรวมภาพคนงาน
ที่ทำงานรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน ซีรีย์ Silent Stones เป็นการพิจารณาถึงความทรงจำและ
การครุ่นคิดของผมที่มีต่อคนงานหลาย ๆ คน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทั้งที่ทราบและไม่ทราบชื่อ ซีรีย์ที่
สามเรียกว่า Centralfest ที่ผมพาคนงานไปเที่ยวห้าง ซึ่งพวกเขาได้เพียงแค่ดู แต่ไม่ได้ซื้อ ผมหวังว่า
คุณจะดูภาพถ่ายเหล่านี้จะเห็นอกเห็นใจเหล่าคนงาน ภาพถ่ายเหล่านี้เป็นการให้เกียรติแก่ชีวิตและ
การดิ้นรนของพวกเขา ภาพถ่ายทั้งหมดผ่านกระบวนการ Dye Transfer ด้วยโลหะเมื่อปี 2016

นิทรรศการ9+1=10 ผลลัพธ์ของความแตกต่างที่ลงตัว
โดย กลุ่มศิลปินนายจอห์น หว่านใจ๋
1 - 26 มีนาคม 2560
ห้อง People's Gallery P2-P3, ชั้น 2 artHUB@bacc

การเดินทางตามเส้นทางที่ทุกคนเริ่มต้นจากจุดเดียวกัน จนกระทั่งมีจุดหมายที่ตั้งไว้ หากแต่จุดหมายนั้น
ต่างกัน เส้นทางต่างกัน ความคิดและมุมมองต่างกัน เสมือนทุกคนได้กุมแผนที่ ไว้ในมือ แผนที่ซึ่งไม่มีอะไร
ชัดเจน ต่างคนต่างออกเดินทางตามแต่จิตและอัตตาของตนไป ยังดินแดนที่ใจปรารถนา จนกระทั่งเส้นทาง
ของแต่ละคนได้พาพวกเรากลับมาพบกันอีกครั้ง แลกเปลี่ยนเรื่องราวที่ไปเจอตลอดระยะเวลาที่ห่างกันไป
เหมือนการนั่งคุยกันในอีกมิติหนึ่ง ผ่านผลงานศิลปะ

arts network

นิทรรศการ Experimental Video-Art, Thai-European Friendship
โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
7 - 19 มีนาคม 2560
โถง ชั้น L

นิทรรศการ Antarctica Project โดย Andrea Juan
โดย สถานทูตอาร์เจนติน่า
7 - 19 มีนาคม 2560
ผนังโค้ง ชั้น 3

กิจกรรม HeForShe Arts Week
โดย UN Women
8 - 15 มีนาคม 2560
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

พิธีเปิดกิจกรรม 8 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 - 20.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
www.heforsheartsweek.org
Email: alejandro.hita@unwomen.org
unwomenasia

กิจกรรม Doc+Talk ครั้งที่ 7
"Where to Invade Next บุกให้แหลก แหกตาดูโลก"

โดย Documentary Club
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

นิทรรศการ เปิดกรุ เปลือยแก่น อยุธยาไม่เคยสิ้น รากเราไม่เคยสูญ
โดย โครงการอนุสรณ์อยุธยา-ธนบุรี
เนื่องในวาระครบ 250 ปี การกอบกู้กรงศรีอยุธยา และสถาปนากรุงธนบุรี
17 - 23 มีนาคม 2560
โถง ชั้น 1

PUEY TALKS#4 กล้าที่จะทำ!
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

music

โครงการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จัดโดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 - 22.00 น. (เข้าชมฟรี)
ลานด้านหน้า หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอเชิญทุกท่านร่วมน้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน ในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อแวดวงดนตรีของประเทศไทย
เชิญร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรรเลงโดยคณาจารย์และนักศึกษา
จาก 5 สถาบันได้แก่

C.U. Clarinet Ensemble จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Kasetsart Wind Symphony ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rangsit University Jazz Orchestra วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
ศิลปะเซียน คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Pomelo Town วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่วมกันบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ และบทเพลงเทิดพระเกียรติในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 - 22.00 น. บริเวณลานด้านหน้า
หอศิลปกรุงเทพฯ (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

*เข้าชมการแสดงฟรี


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bacc.or.th l baccpage

education

กิจกรรมเสวนา About Art Book
ตอน Understanding Comics: the Invisible Art

ร่วมจัดโดย ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
นิตยสาร art4d และภาควิชาทฤษฎีศิลป์
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 - 19.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

วิทยากรโดย คุณชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ์ และคุณทรงศีล ทิวสมบุญ
ดำเนินรายการโดย คุณประธาน ธีระธาดา

การเสวนาครั้งนี้จะพูดคุยและแบ่งปันเรื่องราวที่ได้จากหนังสือชื่อ Understanding Comics: the
Invisible Art ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวการถือกำเนิดของคอมิคส์บนโลกนี้ อีกทั้งยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญ
ของคอมิคส์ต่อมนุษย์โลก และด้วยลีลาการถ่ายทอดเรื่องราวแบบคอมิคส์แท้ ๆ ในหนังสือเล่มนี้ของ
Scott McCloud ทำให้หนังสือเล่มนี้สมควรได้รับความสนใจและเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นอย่างยิ่ง
การเสวนาครั้งนี้ได้เชิญผู้แปล คือ คุณชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ์ มาเป็นผู้ถ่ายทอดความคิดของ Scott
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้ และยังได้รับเกียรติจากคุณประธาน ธีระธาดา บรรณาธิการบริหารนิตยสาร
art4d มาเป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ยังได้เชิญนักวาดการ์ตูนที่เปี่ยมล้นด้วยประสบการณ์การวาด
การ์ตูนอย่างคุณทรงศีล ทิวสมบุญมาร่วมเสวนาอีกด้วย

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
* การเสวนาครั้งนี้เป็นการเสวนาที่ใช้ภาษาไทยเท่านั้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปกรุงเทพฯ
โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127 อีเมล: library@bacc.or.th

bacc library

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์
ละครนิทาน เรื่อง กระต่ายไม่มีหู

เล่านิทานโดย กลุ่มนิทานไอเดียเพลิน
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

นิทานนี้เป็นเรื่องราวของกระต่ายตัวหนึ่งที่ไม่มีหู จึงไม่มีกระต่ายตัวไหนอยากเป็นเพื่อนด้วย แม้แต่สุนัข
จิ้งจอกก็ไม่วิ่งไล่กระต่ายไม่มีหู มันจะกินแต่กระต่ายมีหูเท่านั้น กระต่ายไม่มีหูรู้สึกเสียใจมากที่ต้องอยู่
ตัวเดียวเป็นประจำ วันหนึ่งกระต่ายไม่มีหูได้พบกับไข่ฟองหนึ่ง จึงติดประกาศตามหาเจ้าของ แต่ก็ไม่พบ
แต่กลับโดนทุกคนหัวเราะเยาะ กระต่ายไม่มีหู จึงตัดสินใจรับเลี้ยงไข่ฟองนี้เอง โดยตั้งใจว่า ไม่ว่าสัตว์
ที่อยู่ในไข่ฟักออกมาเป็นตัวอะไร จะไม่ดูถูกมัน เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป โปรดติดตามกิจกรรม
ตามวันและเวลาดังกล่าว นิทานเรื่องนี้ ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้และยอมรับในความแตกต่างอย่างมีความสุข
อบอุ่น และสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ต้องสำรองที่นั่ง (มีอุปกรณ์ศิลปะประดิษฐ์จำนวน 80 ชุด)
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวลา 13.00 น. การแสดงเริ่มเวลา 14.00 น.
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-10 ปี

สร้างสรรค์กิจกรรมโดย ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127

bacc information

โครงการ "น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน"
เพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9

กิจกรรม "ภาพเขียนผนังอาคารโดย 5 ศิลปินร่วมสมัย" เพื่อถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหา-
กรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็น เป็นกิจกรรมแรกในโครงการ "น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน"
ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และผู้สนับสนุนอันได้แก่
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, บริษัท ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย)
จำกัด, บริษัท บีเคเคกราฟ จำกัด และบริษัท อาร์ตทีสติก เพนท์ จำกัด พร้อมด้วย 5 ศิลปิน
คุณยุรี เกนสาคู, คุณพัชรพล แตงรื่น (Alex Face ), คุณวิศุทธิ์ พรนิมิตร, คุณรักกิจ ควรหาเวช
และคุณกิตติพงษ์ คำสาตร์ (โก๋เอ็ม) ซึ่งภาพวาดบนผนังขนาด 10 x 25 เมตร เป็นภาพของ
คาแรคเตอร์ที่เป็นอัตลักษณ์ของทั้ง 5 ศิลปิน

โครงการ "น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน" จะมีกิจกรรมย่อยๆทยอยออกมาตลอดทั้งปี
ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่
น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน โทร. 02 214 6630 ต่อ 501

bacc shop

โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับนักช้อป

โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับนักช้อป เพียงแค่คุณเช็คอินที่ bacc shop และแล้วโพสลง Facebook
หรือ Instagram ของคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษ 10%

*หมดเขตสิ้นเดือนมีนาคม 2560

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 094 410 2024, 02 214 6630 - 8 ต่อ 304, 305
Line ID: baccshop
อีเมล: baccshop@bacc.or.th
baccshop l baccshop

artHUB@bacc

Artisthouse
ชั้น 2

Artisthouse ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ บะหมี่เกี๊ยวกุ้ง ชาซีลอน อาหารปลอดสารพิษ และ
สรรพศิลป์ค้าของบ้านศิลปินคลองบางหลวง ทั้งสมุดบันทึก ภาพวาด งานเซรามิค และของที่สะสมไว้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 089 141 6660

Music Plus Forum by Silpakorn University
ชั้น 3

จุดนัดพบสำหรับผู้รักดนตรีและศิลปะ จำหน่ายหนังสือดนตรี อุปกรณ์ทางด้านดนตรี (อุปกรณ์เสริม)
ซีดี ดีวีดีการแสดงดนตรี เครื่องดนตรี ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปวัตถุร่วมสมัย และพื้นที่สำหรับเช่าสัมมนา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Music plus forum by Silpakorn University

Upcomings in April

main exhibition 789

รยางค์สัมพันธ์
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ เจแปนด์ฟาวเดชั่นเอเชียเซ็นเตอร์
ร่วมสนับสนุน: สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
ผู้สนับสนุนโครงการ: บริษัท ฟาย เปเปอร์ ทาเคโอะ (ประเทศไทย) จำกัด
และ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
31 มีนาคม - 2 กรกฎาคม 2560
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

พิธีเปิดงานนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 18.30 น.

ส่วนหนึ่งของโครงการ "Condition Report" โครงการศิลปะเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างภัณฑารักษ์จาก
ประเทศญี่ปุ่นและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีจุดประสงค์เพื่อบ่มเพาะภัณฑารักษ์รุ่นใหม่ผ่าน
การทำงานร่วมกันกับภัณฑารักษ์ผู้มีประสบการณ์ “รยางค์สัมพันธ์ (Mode of Liaisons)” เป็นนิทรรศการ
สุดท้ายโดยภัณฑารักษ์รุ่นใหญ่ในกรุงเทพฯ นำเสนอภายใต้แนวความคิดเชิงชีววิทยานำมาปรับใช้เพื่อ
ผสมผสานผลงานศิลปะและเนื้อหาจากภัณฑารักษ์ที่ได้จัดขึ้นในเมืองอื่นมาแล้วก่อนหน้า ผนวกกับการ
คัดสรรผลงานขึ้นมาใหม่เพื่อนำเสนอการประสานรวมทางความคิด นิทรรศการนี้มุ่งตรงไปที่การมองหาไม่ใช่
เพียงความสำคัญของผลงานศิลปะอย่างเป็นเอกเทศ หากยังรวมไปถึงระบบนิเวศในผลงาน โดยจุดประสงค์
คือการมองเห็นผลงานศิลปะเป็นดั่งสิ่งมีชีวิตด้วยส่วนยื่นออกจากแกนกลางที่สามารถเคลื่อนตัวและปรับ
เปลี่ยนความหมายด้วยวิวัฒนาการของการดำรงอยู่ นอกจากนี้ยังมุ่งให้เห็นถึงสาระที่แฝงอยู่ในจุดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างระบบเครือข่ายที่ซ่อนเร้นในแต่ละผลงานอันแตกต่างกัน ที่สามารถเชื่อมโยงและร้อยเรียงกัน เพื่อนำ
ไปสู่การสำรวจความสัมพันธ์ที่มีความหมาย

ศิลปิน: กรกฤต อรุณานนท์ชัย, ไซ คุนิง, ณัฐพล สวัสดี, ธนภณ อินทร์ทอง, บูกะ วะรัง, ฟิลิปปินส์ เอ็ดดูเคชั่นแนล เธียเตอร์ แอสโซซิเอท (PETA), มิยางิ ฟุโตชิ, มาร์ค เทห์, ยิ่งยศ เย็นอาคาร, ยูนิเวิร์ส บัลโดซ่า, ทามูระ ยูอิชิโระ, รอสลิแซม อิสมาอิลล์์ (อิเสะ) ร่วมกับ ปาร์คกิ้งโปรเจค ซุปเปอร์เฟรนด์ส, แล็บ ทันยา, ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, อาเรีย ซารีฟูดิง, อัลเบิร์ต สัมเรท, อุกฤษณ์ สงวนให้, เอา โซว-ยี, โฮ รุย อัน

ภัณฑารักษ์: พิชญา ศุภวานิช

ภัณฑารักษ์ร่วม: ออง หมัด เทม, บายู เจนี คริสบี้, นากามูระ ฟูมิโกะ, วิธวินท์ ลีลาวนาชัย

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


BACC Main Sponsor

BACC Project Sponsor


สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร