Thai Version / Eng Version
e-newsletter / พฤษภาคม 2560

highlight

bacc music

CINEMA DIVERSE 2017: The Invisible Hands
โดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse 2017: The Invisible Hands ร่วมชมภาพยนตร์ 4 เรื่องที่คัดสรรโดยเหล่าคนทำงาน
เบื้องหลังในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ พร้อมพูดคุยภาษาภาพยนตร์กับผู้คัดสรรทั้ง 4 ท่าน ภายหลังการฉาย โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกสองเดือน
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

01
เสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560
ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต

02
เสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560
ราสิเกติ์ สุขกาล

03
เสาร์ที่ 23 กันยายน 2560
ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์  

04
เสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
เกรียงไกร วชิรธรรมพร


กิจกรรมเริ่ม 16.00 - 20.30 น. ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ
ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ของวันจัดกิจกรรม
ค่าสนับสนุนกิจกรรม ท่านละ 60 บาท (พร้อมรับสูจิบัตรฟรี)

*มีบทบรรยายภาษาไทย
*ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 17.00 น.
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
*กิจกรรมนี้เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 530

main exhibition 789

CROSSING THE DATELINE
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ผู้สนับสนุนโครงการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
ไอ คิว แล็บ, Mondriaan Fund และ The Pollock-Krasner Foundation, Inc.
16 มีนาคม - 4 มิถุนายน 2560
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ในแนวคิดของเวลาและการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารที่เดินทางด้วยความเร็ว 920 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมงเวลาจะช้าลงทั้งหมด 10 นาโนวินาที (เทียบกับกรอบอ้างอิงเฉื่อย) การยืดหดของ
เวลาเกิดขึ้นจริงในชีวิตของทุกคนโดยเฉพาะการยืดหดของเวลาที่มีความสัมพันธ์กับเวลาในความรู้สึก ซึ่งการ รับรู้เวลาของคนในสังคมปัจจุบันเกิดผิดเพี้ยนจากผลของการรับรู้ที่ถูกสร้างและถูกบิดเบือนจากระบบของการ
สื่อสารต่างๆในปัจจุบันการตีความสิ่งต่างๆจึงถูกเปลี่ยนแปลงไปจากพื้นฐานของความเป็นจริงนำไปสู่ความ
เป็นอิสระในการสร้างความหม ายของแต่ละคนขึ้นมา ทำให้เกิดระบบของการตรวจสอบความจริง ที่ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการสร้างความจริง- ความลวงเวลาจริงเวลาเสมือนโลกจริงโลกเสมือนให้เกิดขึ้นการก้าวข้า
ระบบของเวลาระบบของการรับรู้ระบบของความเชื่อจนไปถึงระบบของสังคมอาจเป็นสิ่งจำ เป็นในการทำ
ความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นการข้ามผ่านเวลาได้สร้างสถานะก่อน-หลังเก่า- ใหม่เหมือน-ไม่เหมือนเชื่อ- ไม่เชื่อ และระหว่างการข้ามผ่านสภาวะตรงกลาง สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือความรู้สึกก้ำกึ่งระหว่างการยอมรับหรือความ
ขัดแย้งกับสิ่งที่เข้าใจ

นิทรรศการครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มศิลปินไทยและต่างประเทศ 9 คน และศิลปินร่วมอีก 1 คน
ที่มีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติเกี่ยวกับชีวิตและศิลปะ ณ โครงการศิลปินพำนัก
เวอร์มอน์ สตูดิโอ เซ็นเตอร์ รัฐเวอร์มอนต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงเกิดความคิดที่ต้องการนำเสนอบท
สนทนาข้ามวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน ผ่านผลงานศิลปะรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ภาพถ่าย วาดเส้น
สื่อผสม ศิลปะจัดวาง ศิลปะจัดวางเชิงปฏิสัมพันธ์ และวิดีโอจัดวาง เป็นต้น

ศิลปิน: แครอล เฮพเพอร์ (สหรัฐอเมริกา), เนเลกา เบลเจนส์ (เนเธอร์แลนด์ / สหรัฐอเมริกา), เฮ็ดวิก บรูคเคริท (เบลเยี่ยม / สหรัฐอเมริกา), ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์ (ไทย), พศุตม์ กรรณรัตนสูตร (ไทย),
คมสัน หนูเขียว (ไทย), บุศยมาศ นันทวัน (ไทย), ภานุ สรวยสุวรรณ (ไทย), ปิติวรรธน์ สมไทย
และ วนิดา พรสมบัติไพบูลย์ (ไทย)

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ปิติวรรธน์ สมไทย

exhibition education and activity

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ Crossing the Dateline
จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 มีนาคม - 4 มิถุนายน 2560 นิทรรศการหลัก ชั้น 9

-----
การสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมไทยร่วมสมัยอีสานไปสู่การมีส่วนร่วมแก่ท้องถิ่นในจังหวัดเลย

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้อง Friends of BACC ชั้น 6 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ศิลปะและชุมชน จากงานวิจัยหัวข้อ "การสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมไทยร่วมสมัยอีสานไปสู่การมีส่วนร่วมแก่ท้องถิ่นในจังหวัดเลย"ลงพื้นที่ชุมชนพูดคุย
และจัดกิจกรรมกับสมาชิกผู้ใหญ่จนถึงเด็กน้อย ให้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกลักษณะภาพวาดจิตกรรมภายในโบสถ์วัดในชุมชน ในลักษณะกระบวนการที่
แตกต่างระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก ทำให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่คิด คัดเลือก จนถึงวาดลงบนผนังโบสถ์ โดยเน้นไปที่ความตั้งใจระหว่างการวาด
มากกว่าความสวยงามเมื่อผนังโบสถ์สำเร็จเรียบร้อย (ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. บุศยมาศ นันทวัน)

ผู้วิจัยมีกระบวนการทำงานอย่างไรกับสมาชิกในชุมชน การทำงานร่วมกับสมาชิกชุมชนในแต่ละช่วงอายุ มีความยากง่ายอย่างไร การ์ตูนของสตูดิโอจิบลิ (Studio Ghibli) เป็นอีกเครื่องมือในการทำงานกับเด็กในชุมชนอย่างไร หรือผู้วิจัยมีเครื่องมือใดเป็นพิเศษในการทำงานร่วมกับสมาชิกในชุมชน

และงานวิจัยในครั้งนี้ ส่งผลกับผู้วิจัยในฐานะคนๆหนึ่งอย่างไร

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ Crossing the Dateline ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ในหัวข้อการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมไทยร่วมสมัยอีสานไปสู่การ
มีส่วนร่วมแก่ท้องถิ่นในจังหวัดเลย วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. บุศยมาศ นันทวัน อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และผู้ดำเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์ หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตย-
กรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 - 16.00 น. ห้อง Friends of BACC ชั้น 6 หอศิลปกรุงเทพฯ
ติดต่อสำรองที่นั่งโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลล์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ฝ่ายการศึกษา 02 214 6630 ต่อ 519
หรือ exh_activity@bacc.or.th

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
*กรุณาสำรองที่นั่ง


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 519 อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

main exhibition 789

รยางค์สัมพันธ์
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
และ เจแปนฟาวน์เดชั่นเอเชียเซ็นเตอร์
ร่วมสนับสนุน: สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
ผู้สนับสนุนโครงการ: บริษัท ฟาย เปเปอร์ ทาเคโอะ (ประเทศไทย) จำกัด
และ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

31 มีนาคม - 2 กรกฎาคม 2560
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

ส่วนหนึ่งของโครงการ "Condition Report" โครงการศิลปะเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างภัณฑารักษ์
จากประเทศญี่ปุ่นและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อบ่มเพาะภัณฑารักษ์รุ่นใหม่
ผ่านการทำงานร่วมกันกับภัณฑารักษ์ผู้มีประสบการณ์ รยางค์สัมพันธ์ Mode of Liaisons เป็น
นิทรรศการสุดท้ายโดยภัณฑารักษ์รุ่นใหญ่ในกรุงเทพฯ นำเสนอภายใต้แนวความคิดเชิงชีววิทยานำมา
ปรับใช้เพื่อผสมผสานผลงานศิลปะและเนื้อหา จากภัณฑารักษ์ที่ได้จัดขึ้นในเมืองอื่นมาแล้วก่อนหน้า
ผนวกกับการคัดสรรผลงานขึ้นมาใหม่เพื่อนำเสนอการประสานรวมทางความคิด นิทรรศการนี้ มุ่งตรงไป
ที่การมองหาไม่ใช่เพียงความสำคัญของผลงานศิลปะอย่างเป็นเอกเทศ หากยังรวมไปถึงระบบนิเวศใน
ผลงาน โดยจุดประสงค์คือการมองเห็นผลงานศิลปะเป็นดั่งสิ่งมีชีวิตด้วยส่วนยื่นออกจากแกนกลาง
ที่สามารถเคลื่อนตัวและปรับเปลี่ยนความหมายด้วยวิวัฒนาการของการดำรงอยู่ นอกจากนี้ยังมุ่งให้เห็นถึง
สาระที่แฝงอยู่ในจุดปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบเครือข่ายที่ซ่อนเร้นในแต่ละผลงานอันแตกต่างกัน ที่สามารถ
เชื่อมโยงและร้อยเรียงกัน เพื่อนำไปสู่การสำรวจความสัมพันธ์ที่มีความหมาย

ศิลปิน: นิทรรศการ: กรกฤต อรุณานนท์ชัย / อเล็กซ์ กวอจิค, ซินดิแคท แคมเพอซารี (ซูซีอะดี วิโบโว -
แล็บทันยา, ณัฐพล สวัสดี, ธนภณ อินทร์ทอง, บูกะ วะรุง, ยิ่งยศ เย็นอาคาร, อาเรีย ซารีฟูดิง), ไซ คุนิง,
มิยางิ ฟุโตชิ, มาร์ค เทห์ อาลี อลาศรี ฟาอิค สยาซวาน คุฮิริ และวง เต ซี, ยูนิเวิร์ส บัลโดซ่า, ทามูระ
ยูอิชิโระ, รอสลิแซม อิสมาอิลล์ (อิเสะ) ร่วมกับ ปาร์คกิ้ง โปรเจค ซุปเปอร์เฟรนด์ส, ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช,
อัลเบิร์ต สัมเรท, อุกฤษณ์ สงวนให้, เอา โซว-ยี, โฮ รุย อัน

การแสดงสด: ฟิลิปปินส์ เอ็ดดูเคชั่นแนล เธียเตอร์ แอสโซซิเอชั่น (PETA)

ภัณฑารักษ์: พิชญา ศุภวานิช

ภัณฑารักษ์ร่วม:
ออง หมัด เทม, บายู เจนี คริสบี้, นากามูระ ฟูมิโกะ

exhibition events
ผลงาน นิด หน่อย ตัน (2560) ของศิลปิน ซินดิแคท แคมเพอซารี
ในส่วนหนึ่งของนิทรรศการ รยางค์สัมพันธ์ จัดขึ้น ณ ห้องนิทรรศการหลักชั้น 8
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 กรกฎาคม 2560

-----
ART ACTIVITY II นิด หน่อย ตัน : การแสดงโดยคณะปฏิวัติ

ศิลปิน: ณัฐพล สวัสดี, ธนภณ อินทร์ทอง และยิ่งยศ เย็นอาคาร
ร่วมกับ Liberate P (ศิลปินฮิปฮอป)
วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.45 - 20.00 น.
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปกรุงเทพฯ

การแสดงโดยกลุ่มศิลปิน Hip-hop Liberate P และสมาชิกนิด หน่อย ตัน บนอนุเสาวรีย์กลาง โปรดสังเกตโปสเตอร์จากศิลปินบริเวณพื้นที่อนุสาวรีย์
และผู้ชมสามารถร่วมเขียนข้อความลงบนก้อนอิฐในระหว่างการแสดง

นิด หน่อย ตัน ชื่อที่เรียกกลับด้านของ Nation Din ซึ่งเป็นผลจากการทำงานในช่วงเวลาของการพำนัก 3 สัปดาห์ในกรุงเทพฯที่ทดลองภาวะของ
การอยู่ร่วมกันระหว่างศิลปินไทยและอินโดนีเซียจากกระบวนการนี้นำมาซึ่งผลงานที่ตั้งคำถามถึงกลุ่มก้อนอันกระจัดกระจายของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก่อนการสร้างพรมแดน โดยการสร้างตำนานขึ้นมาใหม่ในความหมายของรัฐชาติที่อยู่ในจินตนาการ กิจกรรมต่างๆ ที่มาจากผลงานชิ้นนี้ นำเสนอ
ส่วนประกอบใหม่ที่งอกงามขึ้นจากการรวมกันระหว่างพันธุกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร.02 214 6630 - 8 ต่อ 533 อีเมล : exhibition@bacc.or.th ModeOfLiaisons

main exhibition 789

"ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์" นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6
โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
6 เมษายน - 2 กรกฎาคม 2560
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 “ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์"
โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำเสนอผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อผสม
ในรูปแบบเหมือนจริง ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2560
โดยมีจำนวนผลงานที่ได้รับรางวัล 21 ชิ้นและผลงานร่วมแสดง 40 ชิ้น

รวมจำนวนผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการทั้งสิ้น 61 ชิ้นงานนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6
จะจัดแสดง ณ ห้องแสดงงานชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน -
2 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 - 21.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02 422 2092 (ปิดวันจันทร์)
ศิลปกรรมช้างเผือก

gallery tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
โดย เจ้าหน้าที่นำชม
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการหลัก ชั้น 7 8 และ 9 จัดแสดงศิลปะที่มีความหลากหลายรูปแบบทั้งวิธีการและเนื้อหา เพื่อเป็น
การเผยแพร่และต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงงานศิลปะ ตัวศิลปินหรือเนื้อหาที่ภัณฑารักษ์ต้องการสื่อให้
มากขึ้น เจ้าหน้าที่นำชมพร้อมให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยที่ผู้เข้าร่วมการนำชมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
เกี่ยวกับศิลปะ สามารถติดต่อขอรับข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่นำชมได้ที่บริเวณ
ทางเข้านิทรรศการหลัก ทั้ง 3 ชั้น

* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์
* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปกรุงเทพฯ โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 519 l อีเมล: education@bacc.or.th

people's gallery

นิทรรศการ "The other day เมื่อวันก่อนนี้"
โดย ปุญญิศา ศิลปรัศมี และ ธนัชชา ไชยรินทร์
4 - 28 พฤษภาคม 2560
ห้อง People's Gallery P1-P2, ชั้น 2 artHUB@bacc

นิทรรศการ "The other day เมื่อวันก่อนนี้" คือการเชิญชวนให้มองย้อนกลับไปถึงคุณค่าของอดีต
ความทรงจำเกี่ยวกับบุคคล สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งสำรวจ
ภาวะของความเปลี่ยนแปลงเพื่อค้นพบความหมายที่หายไปของสิ่งที่เป็นรากฐานทางด้านจิตใจและ
เป็นความต้องกา รพื้นฐานเดิมของมนุษย์ ซึ่งยังหมายถึงนัยยะของการฟื้นฟูการติดต่อสื่อสารกันอย่าง
ใกล้ชิดและ ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ที่เราหลงลืมไป ปุญญิศาศิลปรัศมี และ ธนัชชา ไชยรินทร์ ได้มี
การแสดงออกอย่างแตกต่างแต่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ผ่านผลงานศิลปะที่สะท้อนถึงสภาวะการเกิดขึ้น
และการสลายไป ตามสภาพแวดล้อมในยุคแห่งเทคโนโลยีโดยสร้างความเป็นไปได้ของประสบการณ์
ระหว่างความสัมพันธ์ของมนุษย์และเวลา

นิทรรศการ 100 MASKS
โดย โอภาส โชติพันธวานนท์
4 - 28 พฤษภาคม 2560
ห้อง People's Gallery P3, ชั้น 2 artHUB@bacc

ที่มาของการทำงานชุด 100 หน้ากากนี้มาจากความต้องการที่จะสะท้อนเรื่องราวของผู้คนในสื่อสังคม
ออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมอย่างยิ่งเพราะความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี่ ทำให้การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันของผู้คนทั่วโลกเป็นไปด้วยความ สะดวก รวดเร็ว แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ทุกคนสามารถสร้างสื่อได้ด้วยตัวเอง ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆที่มีอยู่มากมายเช่น Facebook
โดยการสร้างโปรไฟล์ของตนให้เป็นที่น่าสนใจของผู้คนบางคนใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
เรื่องต่างๆพูดคุยกับ เพื่อนฝูง ขายของ บางคนใช้เป็นที่ระบายอารมณ์ หรือแสดงออกถึงความรู้สึก
นึกคิดต่างๆ บางคนเลือกที่จะแสดงตัวตนอย่างชัดเจน บางคนเลือกที่จะเก็บงำบางสิ่งไว้ภายใน
บางคนซ่อนใบหน้าที่แท้จริงไว้ภายหลังหน้ากากแห่งรอยยิ้ม ภาพที่เราเห็นปรากฏอยู่บนโลกออนไลน์
จึงเปรียบเสมือนภาพของการสวมหน้ากาก ที่ซ่อนตัวตนที่แท้จริงของผู้นั้นก็ได้

arts network

DISPLACED การเมืองเรื่องชาติพันธุ์และศาสนา
ในงานศิลปะของจักกาย ศิริบุตร

1 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2560
สตูดิโอ ชั้น 4

ความเกี่ยวพันกันทั้งในด้านสถานที่และเนื้อหาในพุทธศาสนาในไทยมีอิทธิพลต่อจักกาย ศิริบุตร มานาน มากกว่าทศวรรษ ในนิทรรศการในค่อนชีวิต การทำงานของเขาผ่านงานศิลปะแนวติดตั้งที่เป็นอนุสรณ์
สามชิ้น จักกายได้พิเคราะห์ความตึงเครียดในกลุ่มศาสนาต่างๆทั้งในประเทศไทยและ ประเทศพม่า
การแสดงผลงานครั้งนี้ศิลปินได้ใช้ผืนผ้า วิดีโอ และกลยุทธ์การมีส่วนร่วมและการแบ่งปันประสบการณ์
ในความเสมือนจริงต่างๆ เพื่อร่วม เลือกไปกับผู้ชมอย่างมีนัยยะสำคัญ ที่มีต่อความคิดอันซับซ้อนเกี่ยวกับ
สิทธิของชนกลุ่มน้อย ประวัติศาสตร์ การเมืองและอำนาจชาตินิยมทั้งในไทย ในเอเชียอาคเนย์ และภูมิภาค
อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลงานของปี 2560 ที่ชื่อ Changing Room ได้เชื้อเชิญให้ผู้ชมได้สัมผัส สวมใส่
ผลงานและ ถ่ายภาพเซลฟี่และโพสต์ลงอินสตาแกรม อันเป็นการนำศิลปะและความคิดของผลงานไปสู่โลก
เทคโนโลยีเสมือนจริง DISPLACED สมดุลสุนทรียะ ทางความงามและพลังอำนาจทางความคิดเพื่อเบิก
ทางไปสู่ทัศนคติสำคัญที่มีต่อความตึงเครียดในเอเชียอาคเนย์และสถานการณ์โลกในปัจจุบัน

ภัณฑารักษ์: โยลา เลนซี่

นิทรรศการ "(ไทย) ทีนสปิริต"
โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม
2 - 7 พฤษภาคม 2560
โถง ชั้น 1 และ โถง ชั้น L

นิทรรศการภาพถ่าย "คำเตือนบนฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์"
ผลงานจากโครงการอย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา

โดย โรงเรียนเมโลดิอุส
2 - 7 พฤษภาคม 2560
ผนังโค้ง ชั้น 3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 087 022 0277, 091 5588 700, 02 183 9700

Melodious Student Concert 2017
โดย โรงเรียนเมโลดิอุส
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 087 022 0277, 091 5588 700, 02 183 9700

นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ "สมคิด"
โดย สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
9 - 14 พฤษภาคม 2560
โถง ชั้น L

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Somkid Thesis Exhibition

นิทรรศการมิดไมล์
โดย สาขา ออกแบบสื่อนวัตกรรม และ ออกแบบทัศนศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
16 - 21 พฤษภาคม 2017
โถง ชั้น L - 1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
midmile.art.thesis

นิทรรศการ สามสิบเอ็ด กำลัง ก้าว
โดย ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16 - 28 พฤษภาคม 2560
ผนังโค้ง ชั้น 3 - 5

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
31gumlung9

นิทรรศการศิลปนิพนธ์
Evolution : Art Thesis Exhibition 2017
" เปลี่ยนร่าง สร้างไอเดีย "

โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
16 - 18 พฤษภาคม 2560
สตูดิโอ ชั้น 4

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
EVOExhibition

bacc library

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์
ละครนิทาน เรื่อง กล่องสุดถนอม

เล่านิทานโดย กลุ่มนิทานไอเดียเพลิน
วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

ณ ภูเขาโป๊งเหน่งที่แสนแห้งแล้งและกันดาร มีบ้านน้อย ๆ หลังหนึ่ง เป็นที่อยู่อาศัยของตุ่นสามพี่น้อง
วันหนึ่งขณะที่รถกระบะลึกลับแล่นผ่านบ้านของทั้งสาม ก็มีบางอย่างตกลงมาจากรถ ตุ่นทั้งสามเห็นเข้า
และคิดว่าเจ้าของกล่องคงจะเสียดายที่ของหายไป จึงตกลงกันว่าจะนำกล่องไปคืนเจ้าของ และตั้งชื่อ
กล่องนี้ว่า กล่องสุดถนอม จากนั้นทั้งสามจึงออกเดินทาง ตุ่นสามตัวต้องข้ามเขา ผ่านทางลาดชันและ
ขรุขระไปตลอดทาง ระหว่างทางแสนยากลำบากนั้น ตุ่นทั้งสามต้องเจออุปสรรคทั้ง ทำกล่องหล่นหน้าผา
ขับรถตกหล่ม เผลอทำกล่องตกแม่น้ำ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ติดตามกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
*ไม่ต้องสำรองที่นั่ง (มีอุปกรณ์ศิลปะประดิษฐ์จำนวน 80 ชุด)
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวลา 13.00 น. การแสดงเริ่มเวลา 14.00 น.
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-10 ปี

สร้างสรรค์กิจกรรมโดย ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127

bacc information

"พระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวาดผนังอาคารหอศิลปกรุงเทพฯ ในโครงการ "น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน"
จัดโดยมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จ-
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี ศ.ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ กรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าทีมภัณฑารักษ์ โดยผนังอาคารฝั่งสี่แยกปทุมวันจะขึ้นรูปการ์ตูนของ
ศิลปินกราฟิตี้ 5 ภาพ แสดงท่าทางถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งอยู่บนผนังอาคารฝั่ง
ถนนพระราม 1

สำหรับพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีขนาด 34x25 เมตร
หรือขนาด 850 ตารางเมตร ใช้เทคนิคของศิลปิน street art ที่เรียกว่า wheat paste หรือ paste up
คือ การติดโปสเตอร์โดยใช้กระดาษและกาวลาเท็กซ์ นับเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ-
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเทคนิค wheat paste ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ผลงานนี้ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา 5 สถาบัน ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, วิทยาลัยช่างศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งได้
ร่วมกันลงสีบนแถบกระดาษจำนวนทั้งหมด 39 แถบ

ประชาสัมพันธ์ โทร. 02 214 6630 ต่อ 501 น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน

bacc shop

โปรโมชั่นแจกฟรีกระเป๋าผ้า bacc ดีไซน์ใหม่

bacc shop เอาใจนักฃ้อป แจกฟรีกระเป๋าผ้าดีไซน์ใหม่ เมื่อ Like & Share โปรโมชั่นนี้ผ่าน
Facebook หรือ Instagram (ตั้งค่าสาธารณะ) พร้อมใส่ #baccshop และแท็กเพื่อนอย่างน้อย 2 คน
เพื่อลุ้นรับฟรีกระเป๋าผ้า bacc จำนวนทั้งสิ้น 4 รางวัล แชร์มาก! มีสิทธิ์มาก!

ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2560
(ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่หน้าเพจ bacc shop)


สอบถามเพิ่มเติมโทร. 094 410 2024, 02 214 6630 - 8 ต่อ 304, 305
Line ID: baccshop
อีเมล: baccshop@bacc.or.th
baccshop l baccshop

artHUB@bacc

CWArt
ชั้น 2

CWArt จำหน่ายอุปกรณ์งานศิลป์ งานสถาปัตย์ และงานฝีมือ ให้เลือกหลากหลาย อาทิเช่น สีน้ำ,
สีไม้, พู่กัน, เฟรม, โต๊ะเขียนแบบ, เทมเพลท, ไม้ที, ดินปั้น, ไม้ปั้นดิน, ไม้แกะสลัก, มีดงานฝีมือ ฯลฯ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 089 063 6038, 02 224 5577

SEA-Junction
ชั้น 4

SEA-Junction หรือ ชุมทางอุษาคเนย์จัดสรรสถานที่และบรรยากาศที่เป็นกันเองสำหรับผู้คนสามารถมา
พบปะกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล แบ่งปันทรัพยากรที่มีกันแบบสบายๆ ร่วมทั้งการแลกเปลี่ยนความเข้าใจ
และซาบซึ้งกับความเป็นเอเชียอาคเนย์ในทุกมิติตั้งแต่ ศิลปะ วัฒนธรรม และสังคม รวมไปถึงการบริการ
การเข้าถึงแหล่งความรู้ ส่งเสริมการปรึกษาหารือ และความร่วมมือ พูดคุยวรรณกรรมกันแบบสบายๆ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อีเมล: southeastasiajunction@gmail.com
www.seajunction.org
SEAJunction SEAJunction

Upcoming in June

American Arts Incubator on River Health
Using data sculpture to explore social and environmental
issues in Bangkok
หากสายน้ำมีชีวิต

กิจกรรมเวิร์คช็อปศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำลำคลองในกรุงเทพฯและนำข้อมูลมาสร้างสรรค์
เป็นผลงานศิลปะ

2 มิ.ย. 2560
กิจกรรม Artist Talk
ณ ห้อง Friends of BACC ชั้น 6 หอศิลปกรุงเทพฯ

3 - 22 มิ.ย. 2560
เวิร์คช็อป
ณ หอศิลปกรุงเทพฯ

22 - 30 มิ.ย. 2560
นิทรรศการศิลปะ
ณ โถงชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเวิร์คช็อปศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำลำคลองในกรุงเทพฯ กับ สก็อตต์ คิลดัล
ศิลปิน New Mediaจากสหรัฐอเมริกาผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้วิธีการเก็บรวบรวมและจัดกลุ่มข้อมูลจากการ
ลงพื้นที่จริง ก่อนจะนำข้อมูลที่ได้ไปสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ

* เข้าร่วมฟรี
กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
http://bit.ly/artsincubator2017

ลงทะเบียนและติดตามข่าวสารได้ที่ American Arts Incubator - Thailand

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 205 4490 อีเมล: BangkokPD@state.gov
www.americanartsincubator.org www.bacc.or.th

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


BACC Main Sponsor

BACC Project Sponsor


สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร