Thai Version / Eng Version
e-newsletter / กันยายน 2560

highlight

bacc exhibition

นิทรรศการ พระราชาในดวงใจ
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
29 สิงหาคม - 26 พฤศจิกายน 2560
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชมนิทรรศการ "พระราชาในดวงใจ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการ "น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน" จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิพลอดุลยเดชในฐานะองค์อัครศิลปินและพระมหากรุณาธิคุณ ในฐานะ องค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

นิทรรศการ "พระราชาในดวงใจ" เป็นการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่าหาชมยากจากฝีมือศิลปินชั้นนำของไทยในหลายยุคสมัยที่มีผลงาน หลากหลายรูปแบบรวมทั้งหมดกว่า 160 ผลงานและวัตถุสะสมเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เช่น

พระบรมสาทิศลักษณ์ชื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2559 - 2560, ใช้เทคนิคสีอะคริลิคและทองคำบนผ้าใบ ขนาด 200 x 160 ซม. ผลงานของ คุณธงชัย ศรีสุขประเสริฐ

หรือผลงานของคุณพินิตย์ พันธประวัติ ศิลปินที่แกะสลักพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ใช้ในธนบัตร กับผลงาน นวมินทราชา หมายเลข 8, 2556 ใช้เทคนิค การแกะแม่พิมพ์โลหะและการกัดกรด ขนาด 34 x 27.5 ซม.

นอกจากนี้ยังได้รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ ที่หาชมได้ยาก มาจัดแสดงซึ่งภาพถ่าย หลากหลายภาพไม่ปรากฎชื่อ ช่างภาพผู้กดชัตเตอร์ ภาพถ่าย หลายภาพไม่สามารถ ระบุเวลา ได้ว่าบันทึกไว้ ณ วันเวลา หรือสถานที่แห่งใด

นิทรรศการ "พระราชาในดวงใจ" โดยการคัดเลือกผลงานจาก 3 ภัณฑารักษ์ ได้แก่ ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ คุณธวัชชัย สมคง และคุณศักดิ์ชัย กาย จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 26 พฤศจิกายน 2560 ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

bacc exhibition 789

นิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า ฟ้า แรงบันดาลใจจากพ่อ
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
10 สิงหาคม - 12 พฤศจิกายน 2560
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

45 ศิลปิน 90 ผลงาน เพื่อน้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน กับนิทรรศการ "ดิน น้ำ ป่า ฟ้า" แรงบันดาลใจจากพ่อ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชมนิทรรศการ "ดิน น้ำ ป่า ฟ้า" แรงบันดาลใจจากพ่อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน" จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปิน และพระมหากรุณาธิคุณ ในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

นิทรรศการ "ดิน น้ำ ป่า ฟ้า" แรงบันดาลใจจากพ่อ เป็นนิทรรศการที่นำเสนอการตีความ เพื่อการศึกษา สืบสาน ส่งมอบพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้แก่เด็ก เยาวชน และพสกนิกรของท่านให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

นิทรรศการ "ดิน น้ำ ป่า ฟ้า" แรงบันดาลใจจากพ่อ โดยภัณฑารักษ์รับเชิญ คุณ ฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที, อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ และคุณอภิศักดิ์ สนจด จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 12 พฤศจิกายน 2560 ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

main exhibition 789

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
2 กันยายน 2560 - 7 มกราคม 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 นิทรรศการที่คนไทยไม่ควรพลาด

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการ "น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน" จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ- พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปิน และพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์อุปถัมภ์ งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

สำหรับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่นำมาแสดงในครั้งนี้มีจำนวน 200 ภาพ มีทั้งที่เคยเผยแพร่และไม่เคยเผยแพร่ ภัณฑารักษ์ คือ คุณนิติกร กรัยวิเชียร แบ่งการนำเสนอเป็น 3 ช่วงรัชกาล ได้แก่ ช่วงต้นรัชกาลจัดแสดง ภาพถ่ายยุคขาว - ดำของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชโอรส พระราชธิดา ตั้งแต่วันพระราชสมภพและพระบรมวงศานุวงศ์ ช่วงกลางรัชกาล จัดแสดงภาพทรงงาน ณ สถานที่ และโครงการต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน การพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ และ ช่วงปลายรัชกาลจัดแสดงภาพคราวเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระราชวังไกลกังวล ทัศนียภาพอันงดงามต่างๆ และสุนัขทรงเลี้ยง

นิทรรศการ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดแสดงระหว่าง 2 กันยายน 2560 - 7 มกราคม 2561ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

special exhibition

เปิดรับสมัครผลงาน
EARLY YEARS PROJECT #2 โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่

จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
17 กรกฎาคม - 3 กันยายน 2560

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร นำเสนอ Early Years Project ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะศิลปินรุ่นใหม่หรือศิลปินที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น ของการทำงาน เพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างสรรค์ จัดแสดง และ พัฒนาผลงานของตน ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

จากการเปิดรับผลงานจากศิลปินรุ่นใหม่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผลงานของ 12 ศิลปินซึ่งผ่านเข้ารอบแรกในการสร้างสรรค์ผลงาน จัดแสดงบนพื้นที่ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม 2560 โดยศิลปินเจ้าของผลงานทั้ง 12 ท่านได้นำเสนอแนวความคิด ซึ่งได้มาจากผลงานอันหลากหลายที่ ที่แสดงให้เห็นถึงการจัดลำดับใหม่ของศิลปินทั้งในทัศนคติทางศิลปะ โดยโครงการในครั้งที่ 1 ทางคณะกรรมการ ได้คัดเลือกผลงานดีเด่น เพื่อรับทุนสนับสนุนการเดินทางของศิลปิน (mobility funding) จำนวน 2 ทุนรางวัล และทุนในการเป็นศิลปินในพำนัก (artist residency) จำนวน 1 ทุนรางวัล รวมถึงการสนับสนุนศิลปินที่เข้าร่วมในโครงการท่านอื่นให้สามารถเคลื่อนตัวในการแสดงงานและพัฒนาเส้นทางอาชีพ

โครงการ EARLY YEARS PROJECT #2 ในปีนี้ จะเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคมจนถึง 3 กันยายน 2560
โดยสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับผลงานได้ที่ EarlyYearsProject Facebook Page หรือ BACC Website

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 531 อีเมล: earlyyearsproject@gmail.com

special project

"พระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวาดผนังอาคารหอศิลปกรุงเทพฯ ในโครงการ "น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน" จัดโดยมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จ- พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี ศ.ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ กรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าทีมภัณฑารักษ์ โดยผนังอาคารฝั่งสี่แยกปทุมวันจะขึ้นรูปการ์ตูนของ
ศิลปินกราฟิตี้ 5 ภาพ แสดงท่าทางถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งอยู่บนผนังอาคารฝั่ง ถนนพระราม 1 สำหรับพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีขนาด 34x25 เมตร

หรือขนาด 850 ตารางเมตร ใช้เทคนิคของศิลปิน street art ที่เรียกว่า wheat paste หรือ paste up
คือ การติดโปสเตอร์โดยใช้กระดาษและกาวลาเท็กซ์ นับเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ-
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเทคนิค wheat paste ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ประชาสัมพันธ์ โทร. 02 214 6630 ต่อ 501 น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน

guided tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
โดย เจ้าหน้าที่นำชม
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการหลัก ชั้น 7 8 และ 9 จัดแสดงศิลปะที่มีความหลากหลายรูปแบบทั้งวิธีการและเนื้อหา เพื่อเป็น
การเผยแพร่และต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงงานศิลปะ ตัวศิลปินหรือเนื้อหาที่ภัณฑารักษ์ต้องการสื่อให้มากขึ้น เจ้าหน้าที่นำชมพร้อมให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยที่ผู้เข้าร่วมการนำชมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะ สามารถติดต่อขอรับข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่นำชมได้ที่บริเวณ ทางเข้านิทรรศการหลัก ทั้ง 3 ชั้น

* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปกรุงเทพฯ โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 519 l อีเมล: education@bacc.or.th

people's gallery

นิทรรศการ แตกต่าง เหมือนกัน
โดย มงคล สุวรรณชาตรี, สิริพงษ์ กิจวัตร (The Flow)
และผดุงพงษ์ สารุโณ
2 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560
ห้อง People's Gallery P1-P2, ชั้น 2 artHUB@bacc

"แตกต่าง เหมือนกัน" คือ แนวคิดที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้เล่าเรื่องราว เหตุการณ์ และสถานการณ์ของ "คน" นำเสนอด้วย "มุมมอง" และ "เทคนิค" ที่แตกต่างกัน เปรียบเสมือนศิลปินกลุ่ม Three Type ที่กำลังสร้าง พื้นที่นี้ขึ้นให้กลายเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน "มุมมอง" ที่เปรียบเหมือนการมองผ่านแว่นของศิลปิน แต่ละคน แล้วให้ความหมายหรือตีความผ่านมุมมอง ความเชื่อ ปรัชญา และแนวคิดของแต่ละคน ที่เผชิญประสบการณ์อันแตกต่างกันร่วมแบ่งปันซึ่งกันและกันและหวังว่าพื้นที่นี้จะเป็นทางส่งต่อ เจตจำนงของศิลปินที่สะท้อนผ่านความหลากหลายของผลงานจิตรกรรมไปยังผู้ชมในแง่มุมใดๆ
ตามแต่จะช่วยให้ความหมายแก่ตัวท่านเอง

นิทรรศการ ไวยากรณ์ของเหล่าวันและคืน
โดย วิทยา ก๋าคำ
1 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560
ห้อง People's Gallery P3, ชั้น 2 artHUB@bacc

ชีวิต คือ เรื่องเล่าที่ถูกบ่มเพาะจากแสงสว่างและความมืดแห่งกาลเวลา ความงาม ความจริง ความฝันต่างถักทอลวดลายเติมเต็มพื้นที่ว่างของกันและกันอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางโยงใยซับซ้อนที่เกิดจากความสัมพันธ์นับไม่ถ้วนเหล่านั้น โลกช่างเต็มไปด้วยปริศนา ดอกไม้และดวงดาวทั้งหลายล้วนเปล่งประกายส่องสว่างอยู่ในเราและมันช่างงดงามจับใจ

arts network

นิทรรศการศิลปกรรม "หนังสือศิลปิน :
ความรู้จากภายใน - สู่ - ภายนอก"

โดยสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ร่วมกับ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
22 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560
โถง ชั้น 1

นิทรรศการ ฉายภาพ
โดย คณาจารย์สาขาการออกแบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
29 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560
ผนังโค้ง ชั้น 3

นิทรรศการประกวดภาพถ่าย "กรุงเทพ เมืองน้ำใจ"
โดย ศูนย์ยุวพัฒน์มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
29 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560
ผนังโค้ง ชั้น 4 - 5

กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์ "หนังสั้น" ครั้งที่ 21
โดย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
29 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 482 2013 - 4
www.thaifilm.com
thaishortfilmvideofestival

กิจกรรม "อร่อย Rice บ้าน"
โดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560
ลานด้านหน้า ชั้น 1


กิจกรรม จากป่าสู่เมือง : บันทึกหยุดเขื่อนน้ำโจน
(รำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร)

โดย มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร 
8 - 10 กันยายน 2560
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 580 4381
อีเมล : snf@seub.or.th
SeubNakhasathienFD seubfd

กิจกรรมคอนเสิร์ตเปียโนโซโล่
"Shigeru Kawai Concert Series" : Mayta Lerttamrab

โดย บริษัท เซ็นทรัล เทรดดิ้ง จำกัด
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 19.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1


นิทรรศการ Ayutthaya Culture Explorers
โดย มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป
19 - 24 กันยายน 2560
โถง ชั้น 1


ZYNC : Art Thesis Exhibition
โดย ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
22 - 24 กันยายน 2560
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1


Becoming a Butterfly
โดย กันย์พัชญ์ กะลัมพะเหติ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
27 - 29 กันยายน 2560 เวลา 10.30 - 19.00 น.
ห้องประชุม 401 ชั้น 4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 089 753 5666 อีเมล : kanpattha@gmail.com

ลงทะเบียนออนไลน์ : https://goo.gl/a4tsNs

information

เปิดรับสมัครโครงการสื่อศิลปะสังคมเมือง
หัวข้องาน: การเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางอารมณ์
(Emotional Transitions)

หมดเขตรับสมัคร: 15 กันยายน 2560

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจนำเสนอโครงการเพื่อต่อยอดกับสถาบัน Urban Media Art Academy กรุงเทพ โดยมีแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสื่อศิลปะสังคมเมืองภายใต้หัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงของสภาวะทาง อารมณ์" ภายใต้หัวข้อดังกล่าวนี้ ทางสถาบันฯ เปิดรับสื่อศิลปะที่สามารถบอกเล่าถึงการเปลี่ยนแปลง ของสภาวะทางอารมณ์ในบริบทสัง คมเมืองได้ โดยมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างฉับพลันและการเปลี่ยนรูปขอ งเมืองและผู้คน รวมไปถึงการเปลี่ยนสภาวะทางอารมณ์หนึ่งไปสู่ อีกสภาวะทางอารมณ์หนึ่ง

สื่อศิลปะสังคมเมืองจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาให้เกิดเมืองที่มีความยั่งยืนทางอารมณ์ได้ อย่างไร ภายใต้ความหลากหลายที่เกี่ยวพันกันมากมายเช่นนี้

โครงการผลงานศิลปะจำนวนทั้งสิ้น 12 โครงการจะได้รับการคัดเลือกเพื่อนำไปพัฒนาต่อในงาน เวิร์กช็อปที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17-19 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล Bangkok Design Festival 2017

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการรับสมัคร สามารถดูข้อมูลได้ที่:
www.urbanmediaart.academy, www.goethe.de/thailand
อีเมล: programm@bangkok.goethe.org

cinema

bacc cinema

CINEMA DIVERSE 2017: The Invisible Hands
03 ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์ : ผู้ออกแบบเสียง
โดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 17.00 - 20.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

Eraserhead (สหรัฐอเมริกา / 1977)
มีคำบรรยายภาษาไทย (ความยาว 89 นาที)

สำหรับภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse 2017: The Invisible Hands ครั้งที่สามของปี พ.ศ. 2560 นี้
จะจัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน ด้วยภาพยนตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาเรื่อง Eraserhead คัดสรรโดย ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์ ผู้ออกแบบเสียงและดูแลการทำเสียงทั้งกระบวนการของภาพยนตร์ไทยหลายเรื่อง อาทิ "พี่มาก..พระโขนง" "คิดถึงวิทยา" "อนธการ" #BKKY รวมถึงภาพยนตร์ต่างประเทศอย่าง Operation Mekong และ The Brink เป็นต้นซึ่งด้วยประสบการณ์อันโชกโชนที่เขาได้คลุกคลีกับการทำเสียงมาโดยตลอด จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้มาพูดคุยกับเขาเรื่อง "เสียงในภาพยนตร์" หลังการฉาย

Eraserheadเป็นผลงานการกำกับภาพยนตร์ของเดวิดลินช์หนังเล่าเรื่องแสนพิลึกพิลั่นท่ามกลางบรรยากาศ หลอกหลอนของเมืองอุตสาหกรรม ผ่านตัวละครนาม เฮนรี สเปนเซอร์ คนงานโชคร้ายผู้นับตั้งแต่ได้รับรู้ ข่าวเกินคาดว่าตนเองเป็นพ่อของเด็กทารกประหลาดคนหนึ่งชีวิตของเขาก็เริ่มดำดิ่งลงสู่ความมืดมิดจากการ ต้องอยู่ร่วมกับทั้งแฟนสาวอารมณ์ไม่ปกติ, เสียงร้องไห้จ้าทั้งวี่วันของเด็กน้อยและจิตใจอันไร้สุข ของเขาเองซึ่งล้วนแต่ขับดันให้เขากับแฟนสาวใกล้บ้าคลั่ง ทั้งยังทำให้จิตใจคนดูอย่างเราต้องเต็มไปด้วย ความฉงน

หนังโดดเด่นมากเรื่องการออกแบบเสียง โดยเฉพาะการสร้างบรรยากาศแปลกประหลาดและไม่น่าไว้ใจ อันเกิดจากการดีไซน์เสียงให้คนดูคล้อยตามความเป็นเมืองอุตสา หกรรมลินช์ได้รับแรงบันดาลใจในการ ทำหนังมาจากเมืองอุตสาหกรรมของฟิลาเดลเฟีย เขาและคนออกแบบเสียง อลัน สเปล็ต จึงเข้าไปซึมซับ
บรรยากาศของเมืองอุตสาหกรรมแล้วค่อยๆ ทดลองผสมผสานแหล่งกำเนิดเสียงหลายๆ แบบ หยิบเสียง ประหลาดเข้ามาใช้แบบไร้ที่มาที่ไปเกิดเป็นการสร้างบรรยากาศเหนือจริงที่ครอบหนังเอาไว้และทลาย
ขอบเขตการออกแบบเสียงลงอย่างสิ้นเชิง จนได้รับการยกย่องจากนักวิชาการสายภาพยนตร์ว่า นี่เป็นหนึ่ง
ในงานออกแบบเสียงที่น่าศึกษาอย่างยิ่ง

ค่าสนับสนุนกิจกรรม ท่านละ 60 บาท (พร้อมรับสูจิบัตรฟรี)
เปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่เวลา 15.00 น. ของวันจัดกิจกรรม
ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 17.00 น.
เริ่มลงทะเบียน เวลา 15.00 น.

*มีคำบรรยายภาษาไทย
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
*กิจกรรมนี้เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 530

performing art

bacc performing arts

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6
โดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สิงหาคม - ธันวาคม 2560
สตูดิโอ ชั้น 4

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับกลุ่มศิลปินสาขาศิลปะการแสดง จัดงานเทศกาลศิลปะการแสดงครั้งที่ 6 หรือ P.A.F. : Performative Art Festival # 6 ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2560 ที่ห้องสตูดิโอ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โดยในปี 2560 นี้เข้าสู่ปีที่ 6 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้ร่วมมือกับเครือข่ายทางด้านศิลปะการแสดงในการร่วมกันจัดเทศกาลศิลปะการแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกพื้นที่ในการเผยแพร่งานศิลปะการแสดง และเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและประชาชน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิด เพื่อให้สังคมเกิดพลวัตรอย่างสร้างสรรค์

สำหรับเทศกาลฯ ในปีนี้ พบกับการแสดงหลากหลายรูปแบบจากทั้งศิลปินชาวไทยและต่างชาติ อาทิ ศิลปะการแสดงสด และศิลปะการเต้น
Documentary Theatre & Devised Performance การแสดงละครเวทีแนว Documentary Theatre ผสมผสานกับแนว Devised Performance
ร่วมด้วยการเสวนาโดยศิลปิน และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะการเต้นอีกด้วย ทั้งนี้เทศกาลฯ จะประกอบไปด้วย 7 การแสดง ได้แก่

1. รักเตลิด วันที่ 17 - 27 สิงหาคม 2560 โดยกลุ่มละครอนัตตา
2. The Voyage การเดินทาง วันที่ 1- 3 กันยายน 2560 โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. Ceci n'est pas la politique (นี่ไม่ใช่การเมือง) วันที่ 20 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 โดยบีฟลอร์
4. เอเชียโทเปีย: บรรยายพิเศษ ปฏิบัติการศิลปะแสดงสดและการนำเสนอผลงานเดี่ยวของ ปาโตโลมี เฟอรันโด
17 - 21 ตุลาคม 2560 โดยเอเชียโทเปีย
5. เทศกาลละครกรุงเทพ 2560 วันที่ 2 - 19 พฤศจิกายน 2560 โดยเครือข่ายละครกรุงเทพ
6. มหกรรมการเต้นนานาชาติ 2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 โดยมูลนิธิเพื่อนศิลปะ
7. Something Missing (การเดินทางที่หายไป) 12 - 17 ธันวาคม 2560 โดยบีฟลอร์ และ Theatre Momggol

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6 นี้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายด้านการแสดง อาทิ กลุ่มละครอนัตตา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บีฟลอร์ กลุ่มศิลปินเอเชียโทเปีย เครือข่ายละครกรุงเทพ มูลนิธิเพื่อนศิลปะ และ Theatre Momggol ที่จะมาร่วมสร้างสรรค์พื้นที่ทางศิลปะการแสดง
ให้สมบูรณ์ขึ้นที่หอศิลปกรุงเทพฯ เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้จากศิลปินมาสู่ผู้ชม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปกรุงเทพฯ โทร 02 214 6630-8 ต่อ 530

learning programme

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์
ละครนิทาน เรื่อง จ๊ะจ๋า น่าฟัง

เล่านิทานโดยกลุ่มนิทานกระดานหก
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

สิงโตเจ้าป่าพูดจาหยาบคายใส่กระจกวิเศษจนคิดว่าสิงโตตัวอื่นจะมาทำร้าย จึงหลอกเหล่าสัตว์ต่างๆ ให้ไปพูดกับกระจก แต่เหล่าสัตว์ทุกตัวกลับได้รับแต่สิ่งดีๆ กลับมา เพราะพูดจาสุภาพไพเราะ และแล้ว สิงโตก็กลับใจและอยากจะพูดจาสุภาพกับกระจก เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมกิจกรรมครั้งนี้ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
*ไม่ต้องสำรองที่นั่ง (มีอุปกรณ์ศิลปะประดิษฐ์จำนวน 80 ชุด)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวลา 13.00 น.
การแสดงเริ่มเวลา 14.00 น. เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-10 ปี

สร้างสรรค์กิจกรรมโดย ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127

bacc shop

โปรเย็นใจรับฤดูฝน

สิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้า รับส่วนลดทันที 10% ทุกรายการ เพียงแค่คุณสมัครสมาชิกในเว็บไซต์
และใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่าน www.baccshop.com (สำหรับยอดการใช้จ่ายมากกว่า 1,000 บาท)

โปรโมชั่นหมดเขตสิ้นเดือนกันยายน 2560

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 094 410 2024, 02 214 6630 - 8 ต่อ 304, 305
Line ID: baccshop
อีเมล: baccshop@bacc.or.th
baccshop l baccshop

artHUB@bacc

Dress Me Up
ชั้น 3

ร้านอาหารที่คุณสามารถเลือกตกแต่งเองได้ มีทั้งอาหารทานเล่น + ทานอิ่ม พร้อมสินค้าแฮนด์เมด หลากหลายรูปแบบและสีสันที่แตกต่างไม่เหมือนใคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.099 429 5466
www.anothaicraft.com

Le Pla Daak
ชั้น 4

“เลอ ปลาแดก” เป็นคำประสมของ 2 ภาษา คำว่า “เลอ” (Le) เป็นภาษาฝรั่งเศส หมายถึงเพศชาย ส่วน "ปลาแดก"(Pla Daak) เป็นภาษาอีสาน หมายถึง “ปลาร้า” เมื่อนำมาประสมกัน จึงเกิดเป็น "Le Pla Daak" หรือ "ปลาร้าตัวผู้" "เลอ ปลาแดก" in the city @BACC (Bangkok Art and Culture Centre - หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร) จึงถือกำเนิดขึ้นเพี่อรองรับวิถีชีวิตของชาวเมืองในรูปแบบ "อีสานฟาสต์ฟู้ด" ที่ผสมกลิ่นอายฝรั่งเศส แต่ยังคงคุณค่า "ความอร่อย" ในรูปแบบการปรุงแบบรสชาติ ดั้งเดิม หม้อต่อหม้อ จานต่อจาน ครกต่อครกเหมือนเดิม เรานั้นยังใส่ใจและดูแลคุณภาพของอาหาร รวมถึงสิ่งสำคัญที่สุดต่อสุขภาพคือ เราไม่ใส่ "ผงชูรส"

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.085 924 2458

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


BACC Main Sponsor

BACC Project Sponsor

   

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร