Thai Version / Eng Version
e-newsletter / พฤศจิกายน 2560

highlight

bacc exhibition 789

EARLY YEARS PROJECT #2
โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่

จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
1 ธันวาคม 2560 - 11 มีนาคม 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

พิธีเปิดงาน วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.30 น.

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นำเสนอ Early Years Project ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่หรือศิลปินที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทำงาน เพื่อให้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์ จัดแสดง และพัฒนาผลงานของตนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ในปีนี้ โครงการ Early Years Project ครั้งที่ 2 ดำเนินงานสืบเนื่องจากครั้งแรก และได้เปิดรับผลงานจากศิลปินรุ่นใหม่และได้คัดเลือกศิลปิน 10 ท่านเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 11 มีนาคม 2561 ศิลปินผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนสร้างสรรค์เพื่อทำงานร่วมกับฝ่ายนิทรรศการในการนำเสนอผลงานและกระบว นการสร้างสรรค์บนพื้นที่ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม Critic Session กิจกรรม Mentoring Aid โดยศิลปินรุ่นใหญ่ ภัณฑารักษ์ หรือนักวิชาการศิลปะและต่างสาขาเพื่อพัฒนาผลงาน นอกเหนือจากนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ยังเข้าร่วมกิจกรรมศิลป์อยู่เป็น ซึ่งดำเนินงานโดยเทนทาเคิล เพื่อบ่มเพาะความรู้และเสริมสร้างทักษะเฉพาะสำหรับศิลปินรุ่นใหม่

ผลงานของทั้ง 10 ศิลปิน เมื่อได้สร้างสรรค์จนครบกระบวนการ จะถูกตัดสินโดยคณะกรรมการเพื่อคัดเลือก 2 ผลงานสุดท้าย ส่งเสริมผลงานและศิลปินสู่พื้นที่ระดับนานาชาติด้วยทุนในการเป็นศิลปินพำนักต่างประเทศ (Artist Residency) และทุนในการเดินทางต่างประเทศ (Mobility Funding) ในเดือนมีนาคม 2561

ศิลปิน: คณิช ขจรศรี, จรัสพร ชุมศรี, ชานนท์ เดชะโสภณ, ธนภณ อินทร์ทอง, ยิ่งยศ เย็นอาคาร, รุ่งเรือง สิทธิฤกษ์, วเรศ คุณาเจริญทรัพย์, สะรุจ ศุภสุทธิเวช, สุไฮดี ซะตา และ อลิสา ฉุนเชื้อ

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 531 อีเมล: earlyyearsproject@gmail.com

EARLY YEARS PROJECT #2
โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่

SILPYUPEN - EDUCATION PROGRAM
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ดำเนินงานโดย เทนทาเคิล

"ศิลป์ อยู่เป็น" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "Early Years Project" เพื่อสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ เกิดจากแนวคิดเพื่อต้องการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบ บและโครงสร้างต่างๆ ในโลกศิลปะและการผลิตงานสร้างสรรค์ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันมีการเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ กระบวนการ และผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์อื่นๆ ที่หลากหลาย ศิลปินจึงต้องสามารถปรับตัว พัฒนาศักยภาพตัวเอง และค้นหาแนวทางใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อที่จะสามารถอยู่รอดและเติบโตในโลกศิลปะทั้งในไทยและต่างประเทศได้

นอกจากนี้ "ศิลป์ อยู่เป็น" ยังคำนึงถึงการเตรียมความพร้อมของศิลปินรุ่นใหม่ที่จะไปเผชิญหน้ากับเส้นทางวิ ชาชีพนักสร้างสรรค์และศิลปิน วิทยากรจะให้คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัว เตรียมข้อมูลพื้นฐาน และทำความเข้าใจในระบบภาษี เครดิต ประกันสังคม เพื่อให้ศิลปินรุ่นใหม่เห็นโอกาสและช่องทางในการเติบโตทางวิชาชีพ หรืออย่างน้อยที่สุดเพื่อให้ศิลปินเข้าใจและ "อยู่" ได้จริงในระบบศิลปะทั้งในไทยและต่างประเทศ

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เทนทาเคิล (Tentacles)
โทร. 061 941 6555, 089 744 3772, 082 487 1487
อีเมล: info@tentaclesgallery.com silpyupen
www.tentaclesgallery.com TentaclesInc

bacc exhibition 789

นิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า ฟ้า แรงบันดาลใจจากพ่อ
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
10 สิงหาคม - 12 พฤศจิกายน 2560
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

45 ศิลปิน 90 ผลงาน เพื่อน้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน กับนิทรรศการ "ดิน น้ำ ป่า ฟ้า" แรงบันดาลใจจากพ่อ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชมนิทรรศการ "ดิน น้ำ ป่า ฟ้า" แรงบันดาลใจจากพ่อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน" จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปิน และพระมหากรุณาธิคุณ ในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

นิทรรศการ "ดิน น้ำ ป่า ฟ้า" แรงบันดาลใจจากพ่อ เป็นนิทรรศการที่นำเสนอการตีความ เพื่อการศึกษา สืบสาน ส่งมอบพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้แก่เด็ก เยาวชน และพสกนิกรของท่านให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

นิทรรศการ "ดิน น้ำ ป่า ฟ้า" แรงบันดาลใจจากพ่อ โดยภัณฑารักษ์รับเชิญ คุณ ฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที, อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ และคุณอภิศักดิ์ สนจด จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 12 พฤศจิกายน 2560 ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการ พระราชาในดวงใจ
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
29 สิงหาคม - 26 พฤศจิกายน 2560
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชมนิทรรศการ "พระราชาในดวงใจ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการ "น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน" จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิพลอดุลยเดชในฐานะองค์อัครศิลปินและพระมหากรุณาธิคุณ ในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลป
วัฒนธรรมไทย

นิทรรศการ "พระราชาในดวงใจ"เป็นการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่าหาชมยากจากฝีมือศิลปิน
ชั้นนำของไทยในหลายยุคสมัยที่มีผลงาน หลากหลายรูปแบบรวมทั้งหมดกว่า 160 ผลงานและวัตถุสะสม
เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เช่น

พระบรมสาทิศลักษณ์ชื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2559 - 2560, ใช้เทคนิคสีอะคริลิคและทองคำบนผ้าใบ ขนาด 200 x 160 ซม. ผลงานของ คุณธงชัย ศรีสุขประเสริฐ

หรือผลงานของคุณพินิตย์ พันธประวัติ ศิลปินที่แกะสลักพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ใช้ในธนบัตร กับผลงาน นวมินทราชา หมายเลข 8, 2556 ใช้เทคนิค การแกะแม่พิมพ์โลหะและ
การกัดกรด ขนาด 34 x 27.5 ซม.

นอกจากนี้ยังได้รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ ที่หาชมได้ยาก มาจัดแสดงซึ่งภาพถ่าย หลากหลายภาพ
ไม่ปรากฎชื่อ ช่างภาพผู้กดชัตเตอร์ ภาพถ่าย หลายภาพไม่สามารถ ระบุเวลา ได้ว่าบันทึกไว้ ณ วันเวลา
หรือสถานที่แห่งใด

นิทรรศการ "พระราชาในดวงใจ" โดยการคัดเลือกผลงานจาก 3 ภัณฑารักษ์ ได้แก่ ศ.ดร.อภินันท์
โปษยานนท์ คุณธวัชชัย สมคง และคุณศักดิ์ชัย กาย จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 26 พฤศจิกายน
2560 ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

main exhibition 789

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
2 กันยายน 2560 - 7 มกราคม 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 นิทรรศการที่คนไทยไม่ควรพลาด

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการ "น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน" จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปิน และพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์อุปถัมภ์ งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

สำหรับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่นำมาแสดงในครั้งนี้มีจำนวน 200 ภาพ มีทั้งที่เคยเผยแพร่และไม่เคยเผยแพร่ ภัณฑารักษ์ คือ คุณนิติกร กรัยวิเชียร แบ่งการนำเสนอเป็น 3 ช่วงรัชกาล ได้แก่ ช่วงต้นรัชกาลจัดแสดง ภาพถ่ายยุคขาว - ดำของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชโอรส พระราชธิดา ตั้งแต่วันพระราชสมภพและพระบรมวงศานุวงศ์ ช่วงกลางรัชกาล จัดแสดงภาพทรงงาน ณ สถานที่ และโครงการต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน การพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ และ ช่วงปลายรัชกาลจัดแสดงภาพคราวเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระราชวังไกลกังวล ทัศนียภาพอันงดงามต่างๆ และสุนัขทรงเลี้ยง

นิทรรศการ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดแสดงระหว่าง 2 กันยายน 2560 - 7 มกราคม 2561 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

exhibition education and activity

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า ฟ้า: แรงบันดาลใจจากพ่อ
Exhibition Trip นานิเวศน์สุนทรีย์
วิทยากร :
วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น.
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

ออกเดินทางจากหอศิลปกรุงเทพฯ เวลา 8.30 น. อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

*กรุณาสำรองที่นั่ง รับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนจำกัด
* ค่าสนับสนุนกิจกรรม 700 บาทต่อท่าน

ติดต่อลงทะเบียนร่วมกิจกรรม และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายการศึกษา 02 214 6630 ต่อ 519 อีเมล: education@bacc.or.th

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ พระราชาในดวงใจ
Special Tour
วิทยากร : ดร. เอกสุดา สิงห์ลำพอง

อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น.
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อลงทะเบียนร่วมกิจกรรม และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายการศึกษา 02 214 6630 ต่อ 519 อีเมล: education@bacc.or.th

special project

"พระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวาดผนังอาคารหอศิลปกรุงเทพฯ ในโครงการ "น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน" จัดโดยมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จ- พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี ศ.ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ กรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าทีมภัณฑารักษ์ โดยผนังอาคารฝั่งสี่แยกปทุมวันจะขึ้นรูปการ์ตูนของ
ศิลปินกราฟิตี้ 5 ภาพ แสดงท่าทางถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งอยู่บนผนังอาคารฝั่ง ถนนพระราม 1 สำหรับพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีขนาด 34x25 เมตร

หรือขนาด 850 ตารางเมตร ใช้เทคนิคของศิลปิน street art ที่เรียกว่า wheat paste หรือ paste up
คือ การติดโปสเตอร์โดยใช้กระดาษและกาวลาเท็กซ์ นับเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ-
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเทคนิค wheat paste ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ประชาสัมพันธ์ โทร. 02 214 6630 ต่อ 501 น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน

guided tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
โดย เจ้าหน้าที่นำชม
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการหลัก ชั้น 7 8 และ 9 จัดแสดงศิลปะที่มีความหลากหลายรูปแบบทั้งวิธีการและเนื้อหา เพื่อเป็น
การเผยแพร่และต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงงานศิลปะ ตัวศิลปินหรือเนื้อหาที่ภัณฑารักษ์ต้องการสื่อให้มากขึ้น เจ้าหน้าที่นำชมพร้อมให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยที่ผู้เข้าร่วมการนำชมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะ สามารถติดต่อขอรับข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่นำชมได้ที่บริเวณ ทางเข้านิทรรศการหลัก ทั้ง 3 ชั้น

* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปกรุงเทพฯ โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 519 l อีเมล: education@bacc.or.th

people's gallery

นิทรรศการ Gen(Why)Express(ions)
โดย มัณฑนะ อภิเดช และ ศรัณย์ เชื้อกรุง
3 - 26 พฤศจิกายน 2560
ห้อง People's Gallery P1-P2, ชั้น 2 artHUB@bacc

พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.00 น.

นิทรรศการนี้เป็นการทำงานของศิลปินหนุ่ม 2 คน ที่สร้างสรรค์รูปแบบศิลปะที่ แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว แต่มีมุมมองการมองโลกที่คล้ายคลึงกัน คือกลุ่มคนที่เกิดใน ยุคของเจนเนอเรชั่น Y ที่โตขึ้นมาพร้อมกันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย การรับรู้สื่อข้อมูล ข่าวสารที่สะดวกรวดเร็ว โดยหยิบนำข้อมูลเนื้อหาสิ่งรอบข้างที่พบเห็นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลจากภาพยนตร์ นิตยสาร หรือภาพจากอินเตอร์เน็ต มาหลอมรวม ผ่านทัศนคติที่มีและการแสดงออกในรูปแบบของงานจิตรกรรม ภาพประกอบ และวิดีโอ

นิทรรศการ เข้าไม้-เข้าใหม่
โดย สุกัญญา สอนบุญ และ สันติ สีดาราช
3 - 26 พฤศจิกายน 2560
ห้อง People's Gallery P3, ชั้น 2 artHUB@bacc

พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น.

นิทรรศการ "เข้าไม้-เข้าใหม่" เป็นการนำเสนอผลงานศิลปะของสองศิลปิน สุกัญญา สอนบุญ และสันติ สีดาราช ที่ทำงานสร้างสรรค์ภายใต้กรอบที่เน้นเทคนิควิธีการที่ คล้ายคลึงกันด้วยลักษณะการอัด ต่อประกอบไม้ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักตามแบบภูมิปัญญา เชิงช่างไม้สรรค์สร้างรูปทรงอิสระ ค้นหาความเป็นไปได้ผ่านเทคนิควิธีการตามแบบเฉพาะ ของตัวศิลปินเอง ด้วยการหาความหมายจากเทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์แบบเก่า จะสามารถนำมาพัฒนา ต่อยอด สร้างสรรค์เหมือนดั่งชื่อนิทรรศการ “เข้าไม้-เข้าใหม่” ด้วยผลงานศิลปะได้มากน้อยเพียงใด

arts network

นิทรรศการ "เสียงแห่งจิตวิญญาณ" โดย อีวาน มารชุค
โดย สถานเอกอัครราชทูตยูเครนในราชอาณาจักรไทย
31 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2560
ผนังโค้ง ชั้น 3 - 4

สถานเอกอัครราชทูตยูเครน ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานศิลปะของอีวาน มารชุค จิตรกรชาวยูเครนผู้มีชื่อเสียงระดับโลก โดยนิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการฉลองครบรอบ 25 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทย และประเทศยูเครน

อีวาน มารชุค ได้รับการยอมรับว่าเป็นตำนานที่มีชีวิตอยู่ของวงการศิลปะยูเครน นับเป็นศิลปินชาวยูเครนเพียงคนเดียวที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันศิลปะสมัยใหม่ นานาชาติ เขาสร้างภาพเขียนหลากสีสันและภาพเขียนสีเดียว โดยใช้เทคนิคพิเศษที่ เรียกว่า “pliontanizm”(ซึ่งมีความหมายว่า ทอผ้าหรือถักทอ) คอลเลคชั่น ภาพวาด ของอีวาน มารชุค ประกอบไปด้วยภาพเขียนประมาณ 5,000 ภาพ ซึ่งถูกแบ่งออก เป็น 12 ชุด โดยภาพเขียนจำนวน 5 ชุด จะนำมาจัดแสดงที่นิทรรศการนี้

นิทรรศการภาพวาดเด็กพิเศษอาเซียน 2017
โดย มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย
31 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2560
โถง ชั้น 1

คนเราทุกคนมีความแตกต่างกัน นิทรรศการครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนเด็กพิเศษ ผู้มีความสนใจในการวาดรูประบายสีจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

ตลาดนัด ศิลปะชุมชน
โดย กลุ่มศิลปินโครงการศิลปะชุมชน
4 - 5 พฤศจิกายน 2560
มุมสามเหลี่ยน ชั้น 1

พบกับงานฝีมือของศิลปิน งานฝีมือชาวบ้าน ย่าม ผ้าทอ เครื่องเงิน ภาพเขียน หนังสือ และอื่นๆ ชมและฟัง ดนตรี กวีแสดงสด

performing art

bacc performing arts

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6
โดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
สตูดิโอ ชั้น 4

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับกลุ่มศิลปินสาขาศิลปะการแสดง จัดงานเทศกาลศิลปะการแสดงครั้งที่ 6 หรือ P.A.F. : Performative Art Festival # 6 ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2560 ที่สตูดิโอ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โดยในปี 2560 นี้เข้าสู่ปีที่ 6 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้ร่วมมือกับเครือข่ายทางด้านศิลปะการแสดงในการร่วมกันจัดเทศกาลศิลปะการแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกพื้นที่ในการเผยแพร่งานศิลปะการแสดง และเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและประชาชน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิด เพื่อให้สังคมเกิดพลวัตรอย่างสร้างสรรค์

สำหรับเทศกาลฯ ในปีนี้ พบกับการแสดงหลากหลายรูปแบบจากทั้งศิลปินชาวไทยและต่างชาติ อาทิ ศิลปะการแสดงสด และศิลปะการเต้น
Documentary Theatre & Devised Performance การแสดงละครเวทีแนว Documentary Theatre ผสมผสานกับแนว Devised Performance
ร่วมด้วยการเสวนาโดยศิลปิน และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะการเต้นอีกด้วย ทั้งนี้เทศกาลฯ จะประกอบไปด้วยการแสดง ได้แก่

- เทศกาลละครกรุงเทพ 2560 วันที่ 2 - 19 พฤศจิกายน 2560 โดยเครือข่ายละครกรุงเทพ
- มหกรรมการเต้นนานาชาติ 2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 โดยมูลนิธิเพื่อนศิลปะ
- Something Missing (การเดินทางที่หายไป) 12 - 17 ธันวาคม 2560 โดยบีฟลอร์ และ Theatre Momggol

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6 นี้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายด้านการแสดง อาทิ กลุ่มละครอนัตตา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บีฟลอร์ กลุ่มศิลปินเอเชียโทเปีย เครือข่ายละครกรุงเทพ มูลนิธิเพื่อนศิลปะ และ Theatre Momggol ที่จะมาร่วมสร้างสรรค์พื้นที่ทางศิลปะการแสดง
ให้สมบูรณ์ขึ้นที่หอศิลปกรุงเทพฯ เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้จากศิลปินมาสู่ผู้ชม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปกรุงเทพฯ โทร 02 214 6630-8 ต่อ 530

cinema

bacc cinema

CINEMA DIVERSE 2017: The Invisible Hands
04 เกรียงไกร วชิรธรรม : คนเขียนบท
โดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 - 20.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse 2017: The Invisible Hands ร่วมชมภาพยนตร์ 4 เรื่องที่คัดสรรโดยเหล่าคนทำงาน เบื้องหลังในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ พร้อมพูดคุยภาษาภาพยนตร์กับผู้คัดสรร ทั้ง 4 ท่าน ภายหลังการฉาย โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกสองเดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Compliance (USA / 2012)
วันเสาร์ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 - 20.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ของวันจัดกิจกรรม
ค่าสนับสนุนกิจกรรม ท่านละ 60 บาท (พร้อมรับสูจิบัตรฟรี)

*มีคำบรรยายภาษาไทย
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ
*กิจกรรมนี้เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 530

learning programme

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์
ละครนิทาน เรื่อง กระต่ายขายแครอท

เล่านิทานโดยกลุ่มนิทานแต้มฝัน
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 - 12.30 น.
โถง ชั้น L

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวลา 10.30 น.
การแสดงเริ่มเวลา 11.00 น.

ละครนิทาน เรื่อง เมล็ดปริศนา
เล่านิทานโดยกลุ่มนิทานแต้มฝัน
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวลา 13.00 น.
การแสดงเริ่มเวลา 14.00 น.

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-10 ปี
*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
*ไม่ต้องสำรองที่นั่ง (มีอุปกรณ์ศิลปะประดิษฐ์จำนวน 80 ชุด)


สอบถามเพิ่มเติม: ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127

bacc shop

สูจิบัตร และของที่ระลึกจากนิทรรศการ

สำหรับใครที่กำลังมองหาของที่ระลึก นิทรรศการ "ดิน น้ำ ป่า ฟ้า : แรงบันดาลใจจากพ่อ" และ นิทรรศการ
"พระราชาในดวงใจ" ทาง BACC SHOP ได้จัดพิมพ์และจำหน่าย สูจิบัตรนิทรรศการ ซึ่งภายในรวบรวม
ผลงานรูปภาพจากนิทรรศการ พร้อมทั้งคำอธิบาย ไทย - อังกฤษ และโปสเตอร์นิทรรศการ (ขนาด 16''x 24'') รายได้จากการจำหน่ายเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของหอศิลปกรุงเทพฯต่อไป

* สินค้ามีจำนวนจำกัด


สอบถามเพิ่มเติมโทร. 094 410 2024, 02 214 6630 - 8 ต่อ 304, 305
Line ID: baccshop
อีเมล: baccshop@bacc.or.th
baccshop l baccshop

artHUB@bacc

Gallery Coffee Drip
ชั้น 1

ที่ที่บรรจบกันระหว่างการเดินทางกับกาแฟ และความหลากหลายของกาแฟที่มาจากแหล่งปลูกทั่วโลก และอุปกรณ์ชงกาแฟที่ลูกค้าสามารถซื้อกลับไปชงดื่มเองที่บ้านได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.081 917 2131, 081 989 5244

บุ๊คโมบี้ รีดเดอร์ส คาเฟ่
ชั้น 4

เป็นร้านหนังสือสำหรับผู้หลงใหลและสนใจในแวดวงหนังสือและวรรณกรรม โดยเฉพาะงานประพันธ์ที่ค่อนข้างจริงจัง วรรณกรรมไทยสร้างสรรค์ บทกวี วรรณกรรมแปลร่วมสมัย วรรณกรรมคลาสสิก รวมทั้งงานความเรียง สารคดี ประวัติศาสตร์ สังคม ปรัชญา จิตวิญญาณ จนถึงหนังสือภาพและบันทึกการเดินทาง ที่อาจพบได้ยากในร้านหนังสือเครือใหญ่ การจัดงานเสวนาระหว่างนักเขียนเป็นระยะๆ ยังทำให้ บุ๊คโมบี้ รีดเดอร์ส คาเฟ่ เป็นพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนระหว่างนักอ่านและนักเขียนที่อยู่ใจกลางมหานครอย่างแท้จริง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.02 106 3671, 086 374 3464
www.kledthai.com bookmoby

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


BACC Main Sponsor

BACC Project Sponsor

            

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร