Thai Version / Eng Version
e-newsletter / ธันวาคม 2560

highlight

bacc exhibition 789

EARLY YEARS PROJECT #2: ANTICIPATION
โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่

จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
1 ธันวาคม 2560 - 11 มีนาคม 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นำเสนอ Early Years Project ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่หรือศิลปินที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทำงาน เพื่อให้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์ จัดแสดง และพัฒนาผลงานของตนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ในปีนี้ โครงการ Early Years Project #2: Anticipation ดำเนินงานสืบเนื่องจากครั้งแรก และได้เปิดรับผลงานจากศิลปินรุ่นใหม่และได้คัดเลือกศิลปิน 10 ท่านเข้าร่วมโครงการ ศิลปินผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนสร้างสรรค์เพื่อทำงานร่วมกับฝ่ายนิทรรศการในการนำเสนอผลงานและกระบว นการสร้างสรรค์บนพื้นที่ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม Critic Session กิจกรรม Mentoring Aid โดยศิลปินรุ่นใหญ่ ภัณฑารักษ์ หรือนักวิชาการศิลปะและต่างสาขาเพื่อพัฒนาผลงาน นอกเหนือจากนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ยังเข้าร่วมกิจกรรมศิลป์อยู่เป็น ซึ่งดำเนินงานโดยเทนทาเคิล เพื่อบ่มเพาะความรู้และเสริมสร้างทักษะเฉพาะสำหรับศิลปินรุ่นใหม่

ผลงานของทั้ง 10 ศิลปิน เมื่อได้สร้างสรรค์จนครบกระบวนการ จะถูกตัดสินโดยคณะกรรมการเพื่อคัดเลือก 2 ผลงานสุดท้าย ส่งเสริมผลงานและศิลปินสู่พื้นที่ระดับนานาชาติด้วยทุนในการเป็นศิลปินพำนักต่างประเทศ (Artist Residency) และทุนในการเดินทางต่างประเทศ (Mobility Funding) ในเดือนมีนาคม 2561

ศิลปิน: คณิช ขจรศรี, จรัสพร ชุมศรี, ชานนท์ เดชะโสภณ, ธนภณ อินทร์ทอง, ยิ่งยศ เย็นอาคาร, รุ่งเรือง สิทธิฤกษ์, วเรศ คุณาเจริญทรัพย์, สะรุจ ศุภสุทธิเวช, สูไฮดี ซะตา และ อลิสา ฉุนเชื้อ

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 531 อีเมล: earlyyearsproject@gmail.com

EARLY YEARS PROJECT #2
โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่

SILPYUPEN - EDUCATION PROGRAM
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ดำเนินงานโดย เทนทาเคิล ร่วมกับฝ่ายนิทรรศการและฝ่ายการศึกษา

“ศิลป์อยู่เป็น” ในส่วนหนึ่งของโครงการ "Early Years Project" เพื่อสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ เกิดจากแนวคิดเพื่อต้องการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบและโครงสร้างต่างๆ ในโลกศิลปะและการผลิตงานสร้างสรรค์ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันมีการเชื่อมโยงกั บองค์ความรู้ กระบวนการและผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์อื่นๆ ที่หลากหลายศิลปินจึงต้องสามารถปรับตัว พัฒนาศักยภาพตัวเอง และค้นหาแนวทางใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อที่จะสามารถอยู่รอดและเติบโตไปในโลกศิลปะทั้งในไทยและต่างประเทศได้

กำหนดการกิจกรรม

การปรับตัวของเทศกาลศิลปะนานาชาติ
วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00-17.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปกรุงเทพฯ
วิทยากร: Natasha Ginwala

กลุ่มการทำงานทางศิลปะ และสิทธิและกฎหมายควรรู้ของแรงงานนอกระบบ
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 13.00-18.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ
วิทยากร: Baan Noorg Collaborative Arts & Culture,
Open-Contemporary Art Center (OCAC, ไต้หวัน) และ tasknjoy

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม silpyupen

main exhibition 789

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "กาวยประภา"

จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
12 ธันวาคม 2560 - 4 มีนาคม 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมตามรอยเสด็จฯ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนิ นไปยังสถานที่ต่างๆ ในช่วงปี 2559 - 2560 เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้

นับตั้งแต่ปี 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นความรู้แก่นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เริ่มตั้งแต่นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "แสงคือสีสีคือแสง" ในปี 2550 “ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง" ในปี 2551 "ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง” ในปี 2552 “สีแสงแสดงชีวิต” ในปี 2553 "อุปบัติ ณ โลกี" ในปี 2554 “ควงกล้องท่องโลก” ในปี 2555 "รูปยาตราภาพทัศนาจร" ในปี 2556 "อันมีทิพเนตรส่องไป" ในปี 2557 "อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข" ในปี 2558 และ "ทัศนียมรรคา" ในปี 2559

ในการนี้ได้รับพระราชานุญาตให้นำวิดีทัศน์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้วยพระองค์เองมาจัดฉายให้ผู้ชมนิทรรศการได้ ทราบแนวคิดและเกร็ดมุมมองของถ่ายภาพนั้นๆ

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
2 กันยายน 2560 - 7 มกราคม 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 นิทรรศการที่คนไทยไม่ควรพลาด

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการ "น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน" จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปิน และพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์อุปถัมภ์ งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

สำหรับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่นำมาแสดงในครั้งนี้มีจำนวน 200 ภาพ มีทั้งที่เคยเผยแพร่และไม่เคยเผยแพร่ ภัณฑารักษ์ คือ คุณนิติกร กรัยวิเชียร แบ่งการนำเสนอเป็น 3 ช่วงรัชกาล ได้แก่ ช่วงต้นรัชกาลจัดแสดง ภาพถ่ายยุคขาว - ดำของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชโอรส พระราชธิดา ตั้งแต่วันพระราชสมภพและพระบรมวงศานุวงศ์ ช่วงกลางรัชกาล จัดแสดงภาพทรงงาน ณ สถานที่ และโครงการต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน การพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ และ ช่วงปลายรัชกาลจัดแสดงภาพคราวเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระราชวังไกลกังวล ทัศนียภาพอันงดงามต่างๆ และสุนัขทรงเลี้ยง

นิทรรศการ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดแสดงระหว่าง 2 กันยายน 2560 - 7 มกราคม 2561 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

special project

"พระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวาดผนังอาคารหอศิลปกรุงเทพฯ ในโครงการ "น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน" จัดโดยมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จ- พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี ศ.ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ กรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าทีมภัณฑารักษ์ โดยผนังอาคารฝั่งสี่แยกปทุมวันจะขึ้นรูปการ์ตูนของ
ศิลปินกราฟิตี้ 5 ภาพ แสดงท่าทางถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งอยู่บนผนังอาคารฝั่ง ถนนพระราม 1 สำหรับพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีขนาด 34x25 เมตร

หรือขนาด 850 ตารางเมตร ใช้เทคนิคของศิลปิน street art ที่เรียกว่า wheat paste หรือ paste up
คือ การติดโปสเตอร์โดยใช้กระดาษและกาวลาเท็กซ์ นับเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ-
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเทคนิค wheat paste ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ประชาสัมพันธ์ โทร. 02 214 6630 ต่อ 501 น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน

guided tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
โดย เจ้าหน้าที่นำชม
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการหลัก ชั้น 7 8 และ 9 จัดแสดงศิลปะที่มีความหลากหลายรูปแบบทั้งวิธีการและเนื้อหา เพื่อเป็น
การเผยแพร่และต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงงานศิลปะ ตัวศิลปินหรือเนื้อหาที่ภัณฑารักษ์ต้องการสื่อให้มากขึ้น เจ้าหน้าที่นำชมพร้อมให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยที่ผู้เข้าร่วมการนำชมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะ สามารถติดต่อขอรับข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่นำชมได้ที่บริเวณ ทางเข้านิทรรศการหลัก ทั้ง 3 ชั้น

* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปกรุงเทพฯ โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 519 l อีเมล: education@bacc.or.th

people's gallery

นิทรรศการ Motivation
โดย ศิลปินกลุ่ม เจนวาย
คัดสรรโดย Raw-Mab Studio
2 - 28 ธันวาคม 2560
ห้อง People's Gallery P1-P3, ชั้น 2 artHUB@bacc

พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น.

นิทรรศการ Motivation มุ่งสำรวจระบบการสร้างสรรค์จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดในฐานะผู้ผลิตผลงานศิ ลปะ ผลงานที่นำมาจัดแสดงเป็นผลงานของนักศึกษาศิลปะ 25 คนที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้ว โดยผลงานไม่ได้มุ่งไปยังผลสำเร็จเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุศิลปะเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องการนำเสนอสิ่งที่เรียกว่าความคิดสร้างสรรค์ โดยนำเสนอช่วงเวลาที่เรียกว่า “ระหว่างทางของการสร้างสรรค์” ซึ่งบางครั้งเมื่อผลงานเสร็จออกมาแล้ว อาจมีบางอย่างที่ศูนย์หายไประหว่างทาง นิทรรศการนี้จึงเต็มไปด้วยผลงานเชิงทดลองที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ในฐานะศิลปะ แต่หากเต็มไปด้วยความน่าจะเป็นใหม่ๆ ความเป็นไปได้เชิงสร้างสรรค์ และวิธีการมองโลกของนักศึกษาศิลปะรุ่นใหม่ ที่มีต่อโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่

arts network

นิทรรศการ "ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน"
โดย บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
21 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560
โถง ชั้น 1

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนไทยรักการอ่าน เชิดชู และสืบสานภาษาและวรรณกรรมไทย ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของคนไทยให้คงอยู่ ตลอด 10 ปีที่ผ่านมามีเยาวชนทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 15,000 ผลงาน จากวรรณกรรมหลากหลายประเภทกว่า 1,900 เรื่อง

กิจกรรม Happening and Friends go inter (ตลาดนัด Art Market)
โดย นิตยสาร Happening
2 - 3 ธันวาคม 2560
ห้องอเนกประสงค์, ลานด้านหน้า ชั้น 1

งานเทศกาลดนตรีและศิลปะของ happening และเพื่อนๆ พร้อมการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่เอี่ยมของเราอย่างเป็นทางการ ภายในงานพบกับคอนเสิร์ตจากศิลปินที่เคยมีผลงานสร้างชื่อในต่างแดนแล้ว อาทิ Stamp, Stoondio, INSPIRATIVE, เป้ อารักษ์ Pae Arak และ Srirajah Rockers รวมทั้งศิลปินที่เราอยากให้โลกรู้จักอย่าง Plastic Plastic, EarthPatravee feat. Nick temp., Phum Viphurit และ Jenny & The Scallywags พิเศษสุดกับการกลับมาของนักร้องนักแต่งเพลงที่เราคิดถึง เจี๊ยบ-วรรธนา วีรยวรรธน

นอกจากนี้ภายในงานพบกับการออกร้านของแบรนด์ดีไซน์และศิลปินกว่า 40 ราย หลายรายเคยไปสร้างชื่อในต่างประเทศมาแล้ว อาทิ LUKYANG, Fluffy., japfac, DOOD, Gadhouse ฯลฯ ทั้งหมดจะเตรียมโปรโมชั่น และกิจกรรมพิเศษมาให้คุณได้ประสบการณ์แบบ happening กันในงานนี้ ที่สำคัญ ในงานนี้เราจะมีการวางขายนิตยสาร happening เล่มใหม่ ฉบับ 'Go Inter' เป็นที่แรกในโลกอีกด้วย

นิทรรศการภาพถ่าย คิดถึงพ่อของแผ่นดิน
โดย มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระบรมราชูปถัมภ์
2 - 10 ธันวาคม 2560
โถง ชั้น 5

กิจกรรมฉายภาพยนตร์ เรื่อง Absent Without Leave
โดย หนังเร่ - Nang Ray และ HAL
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

รอบเวลา 13.10 / 15.20 / 17.20 น. (พร้อมเสาวนา)
* บัตรราคา 130 บาท

กิจกรรมมินิคอนเสิร์ต "คนละก้าว"
โดย สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560
ลานด้านหน้า ชั้น 1

นิทรรศการศิลปกรรมครูและนักเรียนคัลเลอมี ครั้งที่ 4
ประจำปี พ.ศ. 2560

โดย โรงเรียนสอนศิลปะคัลเลอมี
5 - 17 ธันวาคม 2560
โถง ชั้น L

performing art

bacc performing arts

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6
โดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
สตูดิโอ ชั้น 4

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับกลุ่มศิลปินสาขาศิลปะการแสดง จัดงานเทศกาลศิลปะการแสดงครั้งที่ 6 หรือ P.A.F. : Performative Art Festival # 6 ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2560 ที่สตูดิโอ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โดยในปี 2560 นี้เข้าสู่ปีที่ 6 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้ร่วมมือกับเครือข่ายทางด้านศิลปะการแสดงในการร่วมกันจัดเทศกาลศิลปะการแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกพื้นที่ในการเผยแพร่งานศิลปะการแสดง และเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและประชาชน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิด เพื่อให้สังคมเกิดพลวัตรอย่างสร้างสรรค์

สำหรับเทศกาลฯ ในปีนี้ พบกับการแสดงหลากหลายรูปแบบจากทั้งศิลปินชาวไทยและต่างชาติ อาทิ ศิลปะการแสดงสด และศิลปะการเต้น
Documentary Theatre & Devised Performance การแสดงละครเวทีแนว Documentary Theatre ผสมผสานกับแนว Devised Performance
ร่วมด้วยการเสวนาโดยศิลปิน และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะการเต้นอีกด้วย ทั้งนี้เทศกาลฯ จะประกอบไปด้วยการแสดง ได้แก่

- มหกรรมการเต้นนานาชาติ 2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 โดยมูลนิธิเพื่อนศิลปะ
- Something Missing (การเดินทางที่หายไป) 12 - 17 ธันวาคม 2560 โดยบีฟลอร์ และ Theatre Momggol

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6 นี้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายด้านการแสดง อาทิ กลุ่มละครอนัตตา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บีฟลอร์ กลุ่มศิลปินเอเชียโทเปีย เครือข่ายละครกรุงเทพ มูลนิธิเพื่อนศิลปะ และ Theatre Momggol ที่จะมาร่วมสร้างสรรค์พื้นที่ทางศิลปะการแสดง
ให้สมบูรณ์ขึ้นที่หอศิลปกรุงเทพฯ เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้จากศิลปินมาสู่ผู้ชม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปกรุงเทพฯ โทร 02 214 6630-8 ต่อ 530

ศิลปินเสวนา : อักษรของฉัน
ศิลปะแสดงสด : ด้ายแดงแห่งรัก(เพื่อบางกอก)
ศิลปิน ซเนชานา โกโลโบวิค
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560
ห้อง Friends of Bacc ชั้น 6

*บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ แปลไทยตลอดการสนทนา
*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมชม


ติดต่อสอบถาม ที่นพวรรณ โทร.0851503048
อีเมล : blurborders07@gmail.com

bacc shop

โปรโมชั่นสำหรับสิ้นปีนี้ เอาใจคนรักงานศิลปะ

โปรโมชั่นสำหรับสิ้นปีนี้ เอาใจคนรักงานศิลปะ ด้วยขอเสนอสุดพิเศษลดราคา 10% สำหรับผลงานศิลปะชิ้นเอกของศิลปินไทยชื่อดัง ทั้งภาพวาด ภาพพิมพ์และประติมากรรม

*หมดเขตสิ้นเดือนธันวาคม 2560

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 094 410 2024, 02 214 6630 - 8 ต่อ 304, 305
Line ID: baccshop
อีเมล: baccshop@bacc.or.th
baccshop l baccshop

artHUB@bacc

Artist ColorS
ชั้น 3

แหล่งรวมผลิตภัณฑ์จากผลงานศิลปะ อาทิ สมุดบันทึก, การ์ด, ภาพพิมพ์ - โปสเตอร์, เสื้อยืด, กระเป๋า, หนังสือผลงานศิลปะ, ปลอกหมอน, ผ้ากันเปื้อน รวมทั้งของที่ระลึกต่างๆ จากภาพผลงานศิลปะ เช่น พวงกุญแจ, Magnet, ผ้าพันคอ, ร่ม และอื่นๆ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.084 634 4245
www.visart.co.th

BkkGraff Shop
ชั้น 3

BkkGraff Shop จำหน่ายสีสเปรย์นำเข้าสำหรับงานศิลปะโดยเฉพาะ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานศิลปะประเภทสตรีทหรืองานสื่อผสม เช่น หัวพ่นสเปรย์ ปากกามาร์คเกอร์ หมึก รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เสื้อยืด กระเป๋า หมวก และนิตยสาร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.089 825 0367, 089 228 9873
www.bkkgraff.com

upcoming in January

วันเด็กศิลป์@BACC ปี 2561
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561

เตรียมพบกับกิจกรรมสร้างสรรค์จินตนาการด้วยศิลปะประดิษฐ์ พร้อมสนุกไปกับการแสดงหลายหลายและเกมต่างๆ ที่จะจัดเตรียมพร้อมต้อนรับน้องๆ ไว้มากมายในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยน้องๆ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมวันเด็กศิลป์@BACC ปี 2561 baccpage และ www.bacc.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร. 02 214 6630 -8 ต่อ 519 อีเมล: education@bacc.or.th

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


BACC Main Sponsor

BACC Project Sponsor

            

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร