Thai Version / Eng Version
e-newsletter / กุมภาพันธ์ 2561

highlight exhibition

โครงการรายงานอีสานร่วมสมัย
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการและกิจกรรมจัดขึ้นระหว่าง 26 มกราคม - 15 เมษายน 2561
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการอีสานสามัญ
กิจกรรมการศึกษาประกอบนิทรรศการ
กิจกรรมนิทานคุณหนู
กิจกรรมเล่มบันดาลใจ
กิจกรรม Music & Art Fest at bacc (MAB)


จากการทำงานผ่านการวิจัย ค้นคว้าด้วยคำถามตั้งต้นที่ว่า อีสานร่วมสมัยเป็นอย่างไร? นำมาสู่โครงการรายงานอีสานร่วมสมัย (Isan Contemporary Report) ซึ่งนำเสนอผลจากการสำรวจปรากฏการณ์ เพื่อสะท้อนภาพการเติบโตและการกำหนดชีวิตตนเองของพลเมืองอีสานจากกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก โครงการนี้จึงเป็นการเปิดพื้นที่สู่การเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจต่อประเด็นและแนวคิดสำคัญทางท้องถิ่นภิวัตน์ที่เกี่ยวข้องกับอีสานทั้งในฐานะผู้คนและพื้นที่ทั้งทางกายภา พและจินตภาพ จากการทำงานร่วมฝ่ายงานภายในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โครงการนี้ถือเป็นโครงการบุกเบิกในการนำเสนองานต่างรูปแบบจากต่างฝ่ายงาน ผลิตผลงานสู่สาธารณชนด้วยประเด็นร่วม โดยมีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอปรากฏการณ์ทางความคิดและการเรียนรู้ผ่าน นิทรรศการอีสานสามัญ - Common Exercises: Isan Contemporary Report กิจกรรมการศึกษาประกอบนิทรรศการ กิจกรรมนิทานคุณหนูและเล่มบันดาลใจ กิจกรรม Music & Art Fest at bacc (MAB) และกิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น

นอกเหนือจากเป็นการทำงานระหว่างฝ่ายภายในหอศิลปกรุงเทพฯ แล้ว กิจกรรมทั้งหมดจะเป็นการทำงานร่วมกับกลุ่มเครือข่ายศิลปินสาขาต่างๆ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับอีสาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างฐานข้อมูลและนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับอีสานร่วมสมัยออกสู่สาธารณชนในวงกว้าง

bacc exhibition 789

นิทรรศการ อีสานสามัญ
Common Exercises: Isan Contemporary Report
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
26 มกราคม - 15 เมษายน 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ส่วนหนึ่งของโครงการ รายงานอีสานร่วมสมัย นิทรรศการอีสานสามัญ (Common Exercises: Isan Contemporary Report) เป็นนิทรรศการที่นำเสนอรายงานการสำรวจปรากฏการณ์อีสานร่วมสมัย โดยนำเสนอพลวัตการเติบโตและการกำหนดชีวิตตนเองของพลเมืองอีสาน ในคุณค่าและพื้นฐานร่วมกันจากมิติความเป็นมนุษย์ มิติประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และความเป็นพลเมืองโลก ผ่านมุมมองทางศิลปะเชิงรายงานและกรณีศึกษาที่หลากหลายและเกิดขึ้นในอีสานร่วมสมัยรูปแบบต่างๆ ผลงานในนิทรรศการประกอบไปด้วยจิตรกรรม ภาพถ่าย วิดีโอ ศิลปะจัดวาง เสียงจัดวาง วิดีโอจัดวาง และศิลปะจัดวางเชิงปฏิสัมพันธ์ โดย 12 กลุ่มศิลปินและช่างภาพชาวอีสาน นิทรรศการนี้มีจุดประสงค์เพื่อ ทบทวนถึงความเป็นไปของอีสานในฐานะผู้คนและพื้นที่ ที่ตอบรับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลง แสวงหาการเติบโต และท้ายสุดส่งผลกระทบถึงการพัฒนาร่วมกันในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นอันแสดง ให้เห็นถึงเจตจำนงในการกำหนดชีวิตตนเองของผู้คนอีสานทั้งในหลักคิด การปฏิบัติ ความปรารถนา และอุดมคติ

ศิลปิน: โชคชัย ตักโพธิ์, ถาวร ความสวัสดิ์, ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์, บุญนำ สาสุด, ไพศาล อำพิมพ์ ร่วมกับ ธิติญา เหล่าอัน, ภัทรพงศ์ ศรีปัญญา, ไมตรี ศิริบูรณ์, เริงฤทธิ์ คงเมือง, วรวิทย์ แก้วศรีนวม, สมภพ บุตราช, อดิศักดิ์ ภูผา, และกลุ่ม Realframe

ภัณฑารักษ์: ณรงค์ศักดิ์ นิลเขต และ อัจฉรา นวลสวาท

ผู้วิจัยค้นคว้าและพัฒนาเนื้อหา: ณัฏฐนันท์ กิติพรพิศาล

main exhibition 789

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "กาวยประภา"

จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
12 ธันวาคม 2560 - 4 มีนาคม 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมตามรอยเสด็จฯ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนิ นไปยังสถานที่ต่างๆ ในช่วงปี 2559 - 2560 เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้

นับตั้งแต่ปี 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นความรู้แก่นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เริ่มตั้งแต่นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "แสงคือสีสีคือแสง" ในปี 2550 “ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง" ในปี 2551 "ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง” ในปี 2552 “สีแสงแสดงชีวิต” ในปี 2553 "อุปบัติ ณ โลกี" ในปี 2554 “ควงกล้องท่องโลก” ในปี 2555 "รูปยาตราภาพทัศนาจร" ในปี 2556 "อันมีทิพเนตรส่องไป" ในปี 2557 "อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข" ในปี 2558 และ "ทัศนียมรรคา" ในปี 2559

ในการนี้ได้รับพระราชานุญาตให้นำวิดีทัศน์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้วยพระองค์เองมาจัดฉายให้ผู้ชมนิทรรศการได้ ทราบแนวคิดและเกร็ดมุมมองของถ่ายภาพนั้นๆ

bacc exhibition 789

EARLY YEARS PROJECT #2: ANTICIPATION
โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่

จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
1 ธันวาคม 2560 - 11 มีนาคม 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นำเสนอ Early Years Project ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่หรือศิลปินที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทำงาน เพื่อให้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์ จัดแสดง และพัฒนาผลงานของตนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ในปีนี้ โครงการ Early Years Project #2: Anticipation ดำเนินงานสืบเนื่องจากครั้งแรก และได้เปิดรับผลงานจากศิลปินรุ่นใหม่และได้คัดเลือกศิลปิน 10 ท่านเข้าร่วมโครงการ ศิลปินผู้ได้รับ การคัดเลือกจะได้รับทุนสร้างสรรค์เพื่อทำงานร่วมกับฝ่ายนิทรรศการในการนำเสนอ ผลงานและกระบวนการสร้างสรรค์บนพื้นที่ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม Critic Session กิจกรรม Mentoring Aid โดยศิลปินรุ่นใหญ่ ภัณฑารักษ์ หรือนักวิชาการศิลปะและต่างสาขาเพื่อพัฒนาผลงาน นอกเหนือจากนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ยังเข้าร่วมกิจกรรมศิลป์อยู่เป็น ซึ่งดำเนินงานโดยเทนทาเคิล เพื่อบ่มเพาะความรู้และเสริมสร้างทักษะเฉพาะสำหรับศิลปินรุ่นใหม่

ผลงานของทั้ง 10 ศิลปิน เมื่อได้สร้างสรรค์จนครบกระบวนการ จะถูกตัดสินโดยคณะกรรมการเพื่อคัดเลือก 2 ผลงานสุดท้าย ส่งเสริมผลงานและศิลปินสู่พื้นที่ระดับนานาชาติด้วยทุนในการเป็นศิลปินพำนักต่างประเทศ (Artist Residency) และทุนในการเดินทางต่างประเทศ (Mobility Funding) ในเดือนมีนาคม 2561

ศิลปิน: คณิช ขจรศรี, จรัสพร ชุมศรี, ชานนท์ เดชะโสภณ, ธนภณ อินทร์ทอง, ยิ่งยศ เย็นอาคาร, รุ่งเรือง สิทธิฤกษ์, วเรศ คุณาเจริญทรัพย์, สะรุจ ศุภสุทธิเวช, สูไฮดี ซะตา และ อลิสา ฉุนเชื้อ

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 531 อีเมล: earlyyearsproject@gmail.com

exhibition education and activity

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "กาวยประภา"
Children’s Workshop "ตัดแปะให้เป็นวิว"

จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับ Galleries Night

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 - 15.30 น.
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
*เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 - 12 ปี รับจำนวน 30 คน

ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ฝ่ายการศึกษา โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล ของน้องและผู้ปกครอง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ฝ่ายการศึกษา โทร.02 214 6630 ต่อ 519 อีเมล: education@bacc.or.th

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ อีสานสามัญ
Tour นำชมเสียงอีสาน

จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับ Galleries Night

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 - 18.30 น.
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่ ฝ่ายการศึกษา โทร.02 214 6630 ต่อ 519 อีเมล: education@bacc.or.th

special project

"พระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวาดผนังอาคารหอศิลปกรุงเทพฯ ในโครงการ "น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน" จัดโดยมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี ศ.ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ กรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าทีมภัณฑารักษ์ โดยผนังอาคารฝั่งสี่แยกปทุมวันจะขึ้นรูปการ์ตูนของ
ศิลปินกราฟิตี้ 5 ภาพ แสดงท่าทางถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งอยู่บนผนังอาคารฝั่ง ถนนพระราม 1 สำหรับพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีขนาด 34x25 เมตร

หรือขนาด 850 ตารางเมตร ใช้เทคนิคของศิลปิน street art ที่เรียกว่า wheat paste หรือ paste up
คือ การติดโปสเตอร์โดยใช้กระดาษและกาวลาเท็กซ์ นับเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเทคนิค wheat paste ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร. 02 214 6630 ต่อ 501 น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน

guided tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
โดย เจ้าหน้าที่นำชม
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการหลัก ชั้น 7 8 และ 9 จัดแสดงศิลปะที่มีความหลากหลายรูปแบบทั้งวิธีการและเนื้อหา เพื่อเป็น
การเผยแพร่และต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงงานศิลปะ ตัวศิลปินหรือเนื้อหาที่ภัณฑารักษ์ต้องการสื่อให้มากขึ้น เจ้าหน้าที่นำชมพร้อมให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยที่ผู้เข้าร่วมการนำชมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะ สามารถติดต่อขอรับข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่นำชมได้ที่บริเวณ ทางเข้านิทรรศการหลัก ทั้ง 3 ชั้น

* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปกรุงเทพฯ โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 519 l อีเมล: education@bacc.or.th

people's gallery

นิทรรศการ วิกลจริต
โดย กลุ่มวิกลจริต
1 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
ห้อง People's Gallery P1-P2, ชั้น 2 artHUB@bacc

ฤดูฝน ฝนก็ไม่ตก ฤดูร้อนก็ไม่ร้อน ผลไม้ไม่รู้รสชาติ มะนาวหวาน มะละกอขม คนออกลูกเป็นหมา มะละกอออกลูกเป็นลิงและดื่มนมพระมารดาผู้โศกเศร้า หรือเพราะฉันเปราะบางเกินไปที่ให้สัญชาตญาณนำทางพวกเรา เราอ่อนแอและต้องการที่พึ่งทางใจ ขอบคุณศาสดาของฉันที่ทำให้ฉันมีสติ รู้เท่าทันตัวเอง ภาวะนามธรรมบางอย่าง ลางสังหรณ์ เป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตและสถานการณ์ อารมณ์เป็นสภาวะหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และไม่สามารถควบคุมการเกิดขึ้นของมันได้ ซึ่งอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้ส่งผลถึงพฤติกรรม การกระทำ และความรู้สึกนึกคิดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมนุษย์ซึ่งมีความซับซ้อนทางอารมณ์มากกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น

นิทรรศการ เคารพ
โดย พรวิภา สุริยากานต์
1 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
ห้อง People's Gallery P3, ชั้น 2 artHUB@bacc

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น.

ในยุคสมัยที่มีความเชื่อเป็นรากฐานทางวัฒนธรรม จึงพบเห็นสัญลักษณ์มากมายที่เป็นวัตถุทางความเชื่อ ความเชื่อนั้นล้วนมีความลึกซึ้งทางจิตใจต่อบุคคลที่ศรัทธาในสิ่งของเหล่านั้น เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้านำมาสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อบอกเล่าทัศนคติที่มีต่อสัญลักษณ์ทางความเชื่อ เพื่อสร้างสัญลักษณ์ความหมายใหม่ให้สิ่งของเหล่านี้ พร้อมๆ ไปกับการนำเสนอคุณค่าทางสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ นิทรรศการนี้จึงเป็นตัวแทนสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความร่วมสมัยของวัฒนธรรมที่มีความเชื่อเป็นรากฐาน

arts network

bacc arts network

นิทรรศการ Trùng mù - endless, sightless
โดย เฟิง ลินห์ เหวียน
ศิลปินผู้ได้รับรางวัล Han Nefkens Foundation - BACC Award for Contemporary Art ครั้งที่ 3
2 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
สตูดิโอ ชั้น 4

เสวนาร่วมกับศิลปินและภัณฑารักษ์
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น.

นิทรรศการ Trùng mù - endless, sightless โดย เฟิง ลินห์ เหวียน เชื้อเชิญให้ผู้ชมก้าวเข้าสู่การเดินทางโดยใช้แสงเป็นทั้งสื่อกลางและสัญลักษณ์ใน การเปิดดวงตาพิจารณามองดูความทรงจำ Trùng mù เป็นภาษาเวียดนามแปลว่าปราศจากจุดจบและไร้ซึ่งการมองเห็น แนวคิดนี้ถูกถ่ายทอดผ่านภูมิสังคมการเมืองที่ซับซ้อนของเวียดนาม โดยให้ความสำคัญกับแง่มุมประวัติศาสตร์ที่เลือนรางเหมือนจะถูกหลงลืมที่รอเวลา จะถูกหยิบยกนำมาพูดถึง

ศิลปินนำเสนอเรื่องราวผ่านศิลปะการจัดวางและวิดีโอที่นำมาเรียงในระดับเส้นสายตา ผ่านแสงสว่างแห่งความเป็นจริงและเงามืดของการเล่าเรื่องแบบต่างๆ ที่เผยให้เห็นสภาพความทรงจำในรูปแบบของวิญญาณและเงา ความทรงจำถูกฝังลงไปในงานศิลปะผ่านวัตถุหลากหลายประเภทที่ได้รับการตีความใหม่ จากผนังไม้โบสถ์คาทอลิกจากตอนเหนือของเวียดนามสู่แสงไฟสังเคราะห์จากเครื่ องอบเล็บของร้านทำเล็บในตัวเมือง ศิลปินยังเชื่อมโยงความเชื่อจากตำนานพื้นบ้านเวียดนามที่ว่าเมื่อตายไปแล้ววิญญาณจะไม่หายไปไหน หากแต่จะสิงสถิตวนเวียนอยู่เป็นส่วนหนึ่งของบ้าน

ผลงานทุกชิ้นได้รับการจัดวางราวกลุ่มดาวที่เคลื่อนย้ายเดินทางจากเรื่องราวนามธ รรมสู่ภาพและเนื้อหาที่จับต้องได้ราวกับถูกปลุกให้ตื่นขึ้น เฉกเช่นแสงสว่างที่ส่องแสงพาดผ่านสิ่งของและเรื่องราวเพื่อเปิดเผยเนื้อหาที่ซ่อน อยู่ภายในให้ได้ "เห็นประจักษ์"

ภัณฑารักษ์: เวร่า เมย์

​​นิทรรศการภาพถ่ายการเดินทาง​ ​Exodus-Déjà Vu in Bangkok
จัดโดย UNHCR, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
และ สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
6 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
ผนังโค้ง ชั้น 3 - 5

พิธีเปิดงานนิทรรศการ วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.30 น.
โถง ชั้น 5

นิทรรศการภาพถ่ายการเดินทาง Exodus-Déjà Vu in Bangkok จัดโดยองค์กร Visioncy ซึ่งเป็นองค์กรด้านศิลปะและวัฒนธรรมจากประเทศมาเลเซีย และได้รับการสนับสนุนจาก UNHCR, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย Exodus-Déjà Vu in Bangkok เป็นนิทรรศการที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้ลี้ภัยผ่านมุมมองของช่างภาพทั้ง 7 ท่าน ได้แก่ Coşkun Aral (TUR), Suthep Kritsanavarin (THA), Issa Touma (SY), Roland Neveu (FR), Sergey Ponomarev (RU), Rahman Roslan (MY), and Greg Constantine (CA).

Director, Curator:
Mr. Patrice Vallette

Project Coordinators:
Ms. Camille Caillet , Mrs. Lorena Aguilera Haas, Mrs. Müge Aral

ศิลปิน :
​​​Coşkun Aral​, ​​Roland Neveu​, ​​​Suthep Kritsanavarin, ​​​Rahman Roslan, ​Greg Constantine​, Issa Touma​, ​Sergey Ponomarev

​​​กิจกรรมเสวนา PANEL DISCUSSION ​​
Exodus-Déjà Vu​ Exhibition


วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 - 19.00 น.
ห้อง Friends of BACC ชั้น 6

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 - 19.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5


​​ผู้ร่วมเสวนา: ​Roland Neveu​, ​​​Coşkun Aral​, ​​Rahman Roslan​ และ ​​Suthep Kritsanavarin ​

ดำเนินรายการ: ​Vivian Tan, Senior Regional​,​Communications Officer, UNHCR Regional​Office for South-East Asia

กิจกรรม Trainer Street 3 : Pokemon only Event Thailand
โดย เทรนเนอร์ สตรีท
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

bacc shop

โปรโมชั่นสุดพิเศษต้อนรับเดือนแห่งความรัก

โอกาสพิเศษในช่วงเทศกาลแห่งความรักสำหรับนักช้อปและผู้ที่สนใจซื้อสินค้าที่ระลึกของหอศิลปกรุงเทพฯ ร่วมฉลองวาเลนไทน์ปีนี้ด้วยส่วนลดสูงสุด 20% เพียงซื้อสินค้าตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป(เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) และมีบริการส่งสินค้าฟรีทั่วกรุงเทพฯ เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไป

* โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 นี้เท่านั้น (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)


สอบถามเพิ่มเติมโทร. 094 410 2024, 02 214 6630 - 8 ต่อ 305
Line ID: baccshop
อีเมล: baccshop@bacc.or.th
baccshop l baccshop

artHUB@bacc

มงเฌอ
ชั้น 4

เครื่องประดับเพชร 'คู่กาย' ที่สร้างจากความเป็นคุณ เครื่องประดับเพชรที่ออกแบบโดยอาศัย วัน เดือน ปี เวลา และสถานที่เกิดของคุณ มาวิเคราะห์ผ่านโหราศาสตร์จีนเพื่อกำหนดลายเส้นที่เหมาะสมกับความปรารถนา ของคุณในแต่ละเรื่อง เช่น เรื่องงานหรือเรื่องครอบครัว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.02 108 4599
monCher.jewel

กูนสตูดิโอ
ชั้น 4

บริการการพิมพ์ภาพอิงค์เจ็ทด้วยเครื่อง Epson สำหรับการพิมพ์แบบ Fine Art Printing พร้อมทั้งให้คำแนะนำโดยผู้มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง จำหน่ายอุปกรณ์ศิลปะคุณภาพสูง อาทิ สีน้ำ สีน้ำมัน สีอะครีลิก พู่กัน ผ้าใบเขียนรูปจากต่างประเทศ ฯลฯ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมด้านศิลปะและภาพถ่ายทั้งสำหรับบุคคลทั่วไปและสำหรับเด็ก

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.091 592 5965, 089137 1028
goonstudio

Upcoming in March

bacc music

MAB # 5
Music & Art Fest at bacc
เทศกาลดนตรีและศิลปะ ครั้งที่ 5


วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ลานด้านหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอเชิญทุกท่านพบกับมิติทางดนตรีอีสานซึ่งคลี่คลายและเชื่อมโยงจาก นิทรรศการ "อีสาน-สามัญ" มาสู่เทศกาลดนตรีและศิลปะ ครั้งที่ 5

เชิญร่วมสัมผัสและสังเกตปรากฏการณ์ทางดนตรีไปกับ "เสียง- อีสาน" ที่เคลื่อนที่ไปปะทะผสมผสานกับดนตรีหลากหลายรูปแบบ ผ่านการตีความของศิลปินทั้ง 5 กลุ่ม ; ตุ้มเติ่นหมอลำกรุ๊ป VKL & Sweed Gangz ขุนนรินทร์พิณประยุกต์ RASMEE และ DJ มาฟไซ ตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็น บริเวณลานด้านหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ

*เข้าร่วมกิจกรรมฟรี

bacc exhibition

นิทรรศการ ฉันคือเธอ
ศิลปิน วสันต์ สิทธิเขตต์

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
23 มีนาคม - 10 มิถุนายน 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

พิธีเปิดงานนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น.

วสันต์ สิทธิเขตต์ เป็นหนึ่งในศิลปินนักเคลื่อนไหวของประเทศไทยที่ทำงานอย่างจริงจังและแสดงงาน ต่อเนื่อง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศมาตั้งแต่ปี 2520 จวบจนถึงปัจจุบัน ผลงานของวสันต์จึงกล่าวได้ว่ามีความ สำคัญต่อมนุษยชาติและประวัติศาสตร์ศิลปะไทยเป็นอย่างยิ่ง

งานศิลปะของวสันต์ สิทธิเขตต์เปรียบเสมือนกระจกที่ส่องสะท้อนปัญหาสังคมเพื่อให้ผู้ชมได้นำกลับไปให้ขบคิดและตรึกตรอง วสันต์เป็นศิลปินที่เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนโดยเฉพาะชนชั้นรากหญ้าและสังคม เขาใช้งานศิลปะเป็นอาวุธต่อต้านอำนาจที่ไม่เป็นธรรม ในสายตาของผู้ชม ผลงานที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นมานั้นอาจจะดูดิบเถื่อน หยาบกระด้าง แต่ทว่าในความเป็นจริงแล้ว ผลงานแต่ละชิ้นนั้นล้วนแฝงไว้ด้วยความคิดอันสลับซับซ้อน นัยยะที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงต่อประเด็นทางสังคม เช่น การใช้สัญลักษณ์นิยมต่างๆ ซึ่งสุดท้ายแล้ว การสื่อสารด้วยวิธีดังกล่าวก็เกิดประสิทธิผลเช่นกัน เนื่องเพราะเป็นเสมือนภาษาที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ ไม่เพียงแต่สร้างสรรค์ผลงานทางด้านทัศนศิลป์ แต่วสันต์ สิทธิเขตต์ ยังเขียนบทกวี เล่นดนตรี แสดงสด และออกแบบ เพื่อให้สามารถสื่อสารและเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างได้มากยิ่งขึ้น

นิทรรศการ ฉันคือเธอ เป็นการกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ ที่จะส่องสะท้อนให้ทั้งผู้ชมในยุคสมัยนี้ และร่วมสมัยได้เห็นตัวตนและอุดมคติอันแรงกล้าของศิลปินอย่างแท้จริง

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์

ภัณฑารักษ์ร่วม: อดุลญา ฮุนตระกูล

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


BACC Main Sponsor

BACC Project Sponsor

            

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร