Thai Version / Eng Version
e-newsletter / มีนาคม 2561

highlight exhibition

นิทรรศการ ฉันคือเธอ : วสันต์ สิทธิเขตต์
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
23 มีนาคม - 27 พฤษภาคม 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

พิธีเปิดงานนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น.

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์

ภัณฑารักษ์ร่วม: อดุลญา ฮุนตระกูล

bacc exhibition 789

โครงการรายงานอีสานร่วมสมัย
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการและกิจกรรมจัดขึ้นระหว่าง 26 มกราคม - 25 มีนาคม 2561
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการอีสานสามัญ
กิจกรรมการศึกษาประกอบนิทรรศการ
กิจกรรมนิทานคุณหนู
กิจกรรมเล่มบันดาลใจ
กิจกรรม Music & Art Fest at bacc (MAB)


จากการทำงานผ่านการวิจัย ค้นคว้าด้วยคำถามตั้งต้นที่ว่า อีสานร่วมสมัยเป็นอย่างไร? นำมาสู่โครงการรายงานอีสานร่วมสมัย (Isan Contemporary Report) ซึ่งนำเสนอผลจากการสำรวจปรากฏการณ์ เพื่อสะท้อนภาพการเติบโตและการกำหนดชีวิตตนเองของพลเมืองอีสานจากกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก โครงการนี้จึงเป็นการเปิดพื้นที่สู่การเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจต่อประเด็นและแนวคิดสำคัญทางท้องถิ่นภิวัตน์ที่เกี่ยวข้องกับอีสานทั้งในฐานะผู้คนและพื้นที่ทั้งทางกายภา พและจินตภาพ จากการทำงานร่วมฝ่ายงานภายในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โครงการนี้ถือเป็นโครงการบุกเบิกในการนำเสนองานต่างรูปแบบจากต่างฝ่ายงาน ผลิตผลงานสู่สาธารณชนด้วยประเด็นร่วม โดยมีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอปรากฏการณ์ทางความคิดและการเรียนรู้ผ่าน นิทรรศการอีสานสามัญ - Common Exercises: Isan Contemporary Report กิจกรรมการศึกษาประกอบนิทรรศการ กิจกรรมนิทานคุณหนูและเล่มบันดาลใจ กิจกรรม Music & Art Fest at bacc (MAB) และกิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น

นอกเหนือจากเป็นการทำงานระหว่างฝ่ายภายในหอศิลปกรุงเทพฯ แล้ว กิจกรรมทั้งหมดจะเป็นการทำงานร่วมกับกลุ่มเครือข่ายศิลปินสาขาต่างๆ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับอีสาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างฐานข้อมูลและนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับอีสานร่วมสมัยออกสู่สาธารณชนในวงกว้าง

bacc exhibition 789

นิทรรศการ อีสานสามัญ
Common Exercises: Isan Contemporary Report
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
26 มกราคม - 25 มีนาคม 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ส่วนหนึ่งของโครงการ รายงานอีสานร่วมสมัย นิทรรศการอีสานสามัญ (Common Exercises: Isan Contemporary Report) เป็นนิทรรศการที่นำเสนอรายงานการสำรวจปรากฏการณ์อีสานร่วมสมัย โดยนำเสนอพลวัตการเติบโตและการกำหนดชีวิตตนเองของพลเมืองอีสาน ในคุณค่าและพื้นฐานร่วมกันจากมิติความเป็นมนุษย์ มิติประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และความเป็นพลเมืองโลก ผ่านมุมมองทางศิลปะเชิงรายงานและกรณีศึกษาที่หลากหลายและเกิดขึ้นในอีสานร่วมสมัยรูปแบบต่างๆ ผลงานในนิทรรศการประกอบไปด้วยจิตรกรรม ภาพถ่าย วิดีโอ ศิลปะจัดวาง เสียงจัดวาง วิดีโอจัดวาง และศิลปะจัดวางเชิงปฏิสัมพันธ์ โดย 12 กลุ่มศิลปินและช่างภาพชาวอีสาน นิทรรศการนี้มีจุดประสงค์เพื่อ ทบทวนถึงความเป็นไปของอีสานในฐานะผู้คนและพื้นที่ ที่ตอบรับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลง แสวงหาการเติบโต และท้ายสุดส่งผลกระทบถึงการพัฒนาร่วมกันในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นอันแสดง ให้เห็นถึงเจตจำนงในการกำหนดชีวิตตนเองของผู้คนอีสานทั้งในหลักคิด การปฏิบัติ ความปรารถนา และอุดมคติ

ศิลปิน: โชคชัย ตักโพธิ์, ถาวร ความสวัสดิ์, ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์, บุญนำ สาสุด, ไพศาล อำพิมพ์ ร่วมกับ ธิติญา เหล่าอัน, ภัทรพงศ์ ศรีปัญญา, ไมตรี ศิริบูรณ์, เริงฤทธิ์ คงเมือง, วรวิทย์ แก้วศรีนวม, สมภพ บุตราช, อดิศักดิ์ ภูผา, และกลุ่ม Realframe

ภัณฑารักษ์: ณรงค์ศักดิ์ นิลเขต และ อัจฉรา นวลสวาท

ผู้วิจัยค้นคว้าและพัฒนาเนื้อหา: ณัฏฐนันท์ กิติพรพิศาล

main exhibition 789

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "กาวยประภา"

จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
12 ธันวาคม 2560 - 4 มีนาคม 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมตามรอยเสด็จฯ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนิ นไปยังสถานที่ต่างๆ ในช่วงปี 2559 - 2560 เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้

นับตั้งแต่ปี 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นความรู้แก่นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เริ่มตั้งแต่นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "แสงคือสีสีคือแสง" ในปี 2550 “ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง" ในปี 2551 "ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง” ในปี 2552 “สีแสงแสดงชีวิต” ในปี 2553 "อุปบัติ ณ โลกี" ในปี 2554 “ควงกล้องท่องโลก” ในปี 2555 "รูปยาตราภาพทัศนาจร" ในปี 2556 "อันมีทิพเนตรส่องไป" ในปี 2557 "อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข" ในปี 2558 และ "ทัศนียมรรคา" ในปี 2559

ในการนี้ได้รับพระราชานุญาตให้นำวิดีทัศน์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้วยพระองค์เองมาจัดฉายให้ผู้ชมนิทรรศการได้ ทราบแนวคิดและเกร็ดมุมมองของถ่ายภาพนั้นๆ

bacc exhibition 789

EARLY YEARS PROJECT #2: ANTICIPATION
โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่

จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
1 ธันวาคม 2560 - 11 มีนาคม 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นำเสนอ Early Years Project ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่หรือศิลปินที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทำงาน เพื่อให้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์ จัดแสดง และพัฒนาผลงานของตนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ในปีนี้ โครงการ Early Years Project #2: Anticipation ดำเนินงานสืบเนื่องจากครั้งแรก และได้เปิดรับผลงานจากศิลปินรุ่นใหม่และได้คัดเลือกศิลปิน 10 ท่านเข้าร่วมโครงการ ศิลปินผู้ได้รับ การคัดเลือกจะได้รับทุนสร้างสรรค์เพื่อทำงานร่วมกับฝ่ายนิทรรศการในการนำเสนอ ผลงานและกระบวนการสร้างสรรค์บนพื้นที่ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม Critic Session กิจกรรม Mentoring Aid โดยศิลปินรุ่นใหญ่ ภัณฑารักษ์ หรือนักวิชาการศิลปะและต่างสาขาเพื่อพัฒนาผลงาน นอกเหนือจากนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ยังเข้าร่วมกิจกรรมศิลป์อยู่เป็น ซึ่งดำเนินงานโดยเทนทาเคิล เพื่อบ่มเพาะความรู้และเสริมสร้างทักษะเฉพาะสำหรับศิลปินรุ่นใหม่

ผลงานของทั้ง 10 ศิลปิน เมื่อได้สร้างสรรค์จนครบกระบวนการ จะถูกตัดสินโดยคณะกรรมการเพื่อคัดเลือก 2 ผลงานสุดท้าย ส่งเสริมผลงานและศิลปินสู่พื้นที่ระดับนานาชาติด้วยทุนในการเป็นศิลปินพำนักต่างประเทศ (Artist Residency) และทุนในการเดินทางต่างประเทศ (Mobility Funding) ในเดือนมีนาคม 2561

ศิลปิน: คณิช ขจรศรี, จรัสพร ชุมศรี, ชานนท์ เดชะโสภณ, ธนภณ อินทร์ทอง, ยิ่งยศ เย็นอาคาร, รุ่งเรือง สิทธิฤกษ์, วเรศ คุณาเจริญทรัพย์, สะรุจ ศุภสุทธิเวช, สูไฮดี ซะตา และ อลิสา ฉุนเชื้อ

exhibition education and activity

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ อีสานสามัญ
Exhibition Talk : ศิลปะอีสานร่วมสมัย

จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 - 17.00 น.
ห้อง Friends of bacc ชั้น 6

จากนิทรรศการอีสานสามัญ รายงานการสำรวจความเป็นมาเป็นไปของสังคมอีสานร่วมสมัย ผ่านมุมมองทางศิลปะเชิงรายงานจาก 12 กลุ่มศิลปินชาวอีสานที่นำเสนอผลงานผ่านจิตรกรรม ภาพถ่าย วิดีโอ ศิลปะจัดวาง เสียงจัดวาง วิดีโอจัดวาง และศิลปะจัดวางเชิงปฏิสัมพันธ์นั้น นำมาซึ่งความน่าสนใจในประเด็นของศิลปะร่วมสมัยในภูมิภาคอีสาน จากพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก บทบาทของสถานบันการศึกษาและเคลือข่ายศิลปินต่างๆ จนนำมาสู่ความเคลื่อนไหวในห้วงเวลาปัจจุบันที่สะท้อนถามถึงแนวทางในอนาคต

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษา โทร.02 214 6630 ต่อ 519
อีเมล: education@bacc.or.th

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ อีสานสามัญ
Exhibition Tour: กิจกรรมนำชมเสียงอีสาน

จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ทุกวันอาทิตย์ตลอดนิทรรศการ เวลา 14.00 น.
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

กิจกรรม "นำชมเสียงอีสาน" ชวนทุกท่านเดินชม พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ชมลูกอีสานคนรุ่นใหม่ วิลาวัณย์ เวียงทอง (แววดาว) ที่เกิดและเติบโตในถิ่นอีสานอย่างแท้จริง วิลาวัณย์ จบปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เธอเป็นศิลปินสาวอีสานผู้สนใจในตัวตนและอัตลักษณ์ของผู้หญิงอีสาน โดยได้ไปสัมภาษณ์เรื่องราวของสาวอีสาน ทั้งสาวโรงงาน สาวขายล็อตเตอร์รี่ และสาวหมอลำซิ่ง และถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นผ่านผลงานศิลปะในรูปแบบแอนิเมชันและการแสดง สด สำหรับนิทรรศการนี้ เธอมาในฐานะผู้นำชมที่จะถ่ายทอดเนื้อหานิทรรศการศิลปะ และเรื่องราวในท้องถิ่นอีสานบ้านเกิดของเธอ

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษา โทร.02 214 6630 ต่อ 519
อีเมล: education@bacc.or.th

special project

"พระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวาดผนังอาคารหอศิลปกรุงเทพฯ ในโครงการ "น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน" จัดโดยมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี ศ.ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ กรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าทีมภัณฑารักษ์ โดยผนังอาคารฝั่งสี่แยกปทุมวันจะขึ้นรูปการ์ตูนของ
ศิลปินกราฟิตี้ 5 ภาพ แสดงท่าทางถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งอยู่บนผนังอาคารฝั่ง ถนนพระราม 1 สำหรับพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีขนาด 34x25 เมตร

หรือขนาด 850 ตารางเมตร ใช้เทคนิคของศิลปิน street art ที่เรียกว่า wheat paste หรือ paste up
คือ การติดโปสเตอร์โดยใช้กระดาษและกาวลาเท็กซ์ นับเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเทคนิค wheat paste ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์
โทร.02 214 6630 ต่อ 501 น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน

guided tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
โดย เจ้าหน้าที่นำชม
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการหลัก ชั้น 7 8 และ 9 จัดแสดงศิลปะที่มีความหลากหลายรูปแบบทั้งวิธีการและเนื้อหา เพื่อเป็น
การเผยแพร่และต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงงานศิลปะ ตัวศิลปินหรือเนื้อหาที่ภัณฑารักษ์ต้องการสื่อให้มากขึ้น เจ้าหน้าที่นำชมพร้อมให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยที่ผู้เข้าร่วมการนำชมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะ สามารถติดต่อขอรับข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่นำชมได้ที่บริเวณ ทางเข้านิทรรศการหลัก ทั้ง 3 ชั้น

* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษา โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 519
อีเมล: education@bacc.or.th

people's gallery

นิทรรศการ Mind Essence
โดย เกรียงไกร แสงทอง และ สิทธิพนธ์ เลาะไชยสงค์
1 - 30 มีนาคม 2561
ห้อง People’s Gallery P1 - P2, ชั้น 2 artHUB@bacc

พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 น.

นิทรรศการ Mind Essence โดย เกรียงไกร แสงทอง และ สิทธิพนธ์ เลาะไชยสงค์ เป็นการแสดงผลงานของ 2 ศิลปิน ผู้ใช้เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบนามธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลัก ษณ์ ด้วยเทคนิคการปรุลายแบบจิตรกรรมไทยโบราณ และเทคนิคการประทับรอยด้วยแม่พิมพ์ที่สามารถแปรผันรูปทรงได้อย่างอิสระ โดยมีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ หรือการสั่งสมการรับรู้ ที่มาจากการสัมผัสทาง ตา, หู, จมูก, ลิ้น, กาย, ใจ หล่อหลอมเป็นลักษณะนามธรรม อันได้แก่ ความคิด, ความนึก, ความรู้สึก ส่งประสานสู่การแสดงออกทางศิลปะและการตระหนักรู้ถึงสาระของจิต ที่มีความเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน

นิทรรศการ Circle of life (เกิด-ดับ)
โดย พัชราภรณ์ ใบโพธิ์สุวรรณ
1 มีนาคม - 1 เมษายน 2561
ห้อง People's Gallery P3, ชั้น 2 artHUB@bacc

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 น.

จิตรกรรมวาดเส้นร่วมสมัย (รูป-นาม) จิตรกรรมวาดเส้นคือรูปธรรม เพื่อสะท้อนความเป็นนามธรรม ทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง มันคือ ความจริง เห็นอยู่ ดำรงอยู่ ในธรรมชาติ ธรรมชาติ คือ ธรรมดา ธรรมะ เป็นแก่นความจริงสูงสุดของพุทธศาสนา ปรัชญาทางพุทธศาสนาคือรากฐานของความเป็นไทย ผลงานชุดนี้จึงต้องการนำเสนอเสมือนปริศนาธรรม เพื่อสะท้อนความธรรมดาของชีวิต อันเป็นเครื่องเตือนสติของการดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบัน

arts network

YOUNG SHOW
"Art Thesis Exhibition Visual Communication Design"

โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
27 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561
โถง ชั้น L

​​SACICT MOBILE GALLERY 2018 เนรมิตหัตถ์ศิลป์แห่งสยาม
โดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2561
โถง ชั้น 1

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1289

กิจกรรม Italian Design Day
โดย สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561
เวลา 10.00 - 13.00 น. ห้องประชุม 401 ชั้น 4
เวลา 15.30-18.00 น. ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

*ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02 250 4970
www.ambbangkok.esteri.it

นิทรรศการ "Side Reel ร่อนเรื่อง"
โดย จักรวาล นิลธำรงค์ และ กำจร สันกว้าน

จัดโดย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สนับสนุน หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ นำทอง แกลเลอรี่
11 - 25 มีนาคม 2561
สตูดิโอชั้น 4

พิธีเปิดงานนิทรรศการ วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น.

เป็นนิทรรศการนำเสนอการเล่าเรื่องผ่านศิลปะการจัดวางและภาพยนตร์ที่ชวนให้ คุณสำรวจมุมมองของประวัติศาสตร์ในฐานะของทางเลือกการสร้างความทรงจำร่วม (alternative collective memory) โดยใช้สื่อผสมระหว่างสื่อภาพยนตร์ ระบบฟิล์ม สื่อภาพยนตร์ดิจิทัล ภาพถ่าย การจัดวางเครื่องฉาย และหุ่นจำลองที่ใช้ในการถ่ายทำ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าชมได้สำรวจพื้นที่ของภาพยนตร์และอุปกรณ์ฉาย ที่มักจะถูกตัดขาดออกจากการรับชมในโรงภาพยนตร์ทั่วไป ทั้งในระบบดิจิทัลและระบบฟิล์มที่เปิดเผยถึง กายภาพของฟิล์มที่เป็นภาพนิ่งจำนวนมากที่ต่อกันจนเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวรวมไปถึงหุ่นจำลองที่ใช้ ในการถ่ายทำที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ทำการสำรวจพื้นที่ทับซ้อนของชุดความจริงจำนวนหลากหลายชุด และเลือกที่จะรับรู้และ ตีความด้วยตนเอง

music

bacc music

MAB # 5
Music & Art Fest at bacc
เทศกาลดนตรีและศิลปะ ครั้งที่ 5


วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ลานด้านหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอเชิญทุกท่านพบกับมิติทางดนตรีอีสานซึ่งคลี่คลายและเชื่อมโยงจาก นิทรรศการ "อีสาน-สามัญ" มาสู่เทศกาลดนตรีและศิลปะ ครั้งที่ 5

เชิญร่วมสัมผัสและสังเกตปรากฏการณ์ทางดนตรีไปกับ "เสียง- อีสาน" ที่เคลื่อนที่ไปปะทะผสมผสานกับดนตรีหลากหลายรูปแบบ ผ่านการตีความของศิลปินทั้ง 5 กลุ่ม ; ตุ้มเติ่นหมอลำกรุ๊ป VKL & Sweed Gangz ขุนนรินทร์พิณประยุกต์ RASMEE และ DJ มาฟไซ ตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็น บริเวณลานด้านหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ

*เข้าร่วมกิจกรรมฟรี

bacc activites

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ เรื่อง สังข์สินไซ
วรรณกรรมอีสานสองฝั่งโขง

แสดงโดยหมอลำหุ่นกระติ๊บข้าว คณะเด็กเทวดา จากจังหวัดมหาสารคาม

จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 - 15.30 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ครั้งนี้ จะนำเสนอการแสดงหมอลำหุ่น ซึ่งประยุกต์นำกระติ๊บข้าววัสดุพื้นบ้านมาประดิษฐ์เป็นหุ่นเชิด เพื่อนำมาถ่ายทอดเรื่องราวนิทานพื้นบ้านอีสาน เรื่อง สังข์สินไซ โดยน้อง ๆ คณะเด็กเทวดา จากบ้านหนองโนใต้ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ตั้งใจถ่ายทอดผ่านท่วงท่าของหุ่นกระติ๊บข้าว​​

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
*ไม่ต้องสำรองที่นั่ง

(มีอุปกรณ์ศิลปะประดิษฐ์สำหรับเด็กจำนวน 50 ชุด)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวลา 13.30 น. กิจกรรมเริ่มเวลา 14.00 น.
สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127

กิจกรรมเล่มบันดาลใจ
ตอน ก่อนจะเป็นงานเขียนของวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
และ เวทีเสวนา 'จากฟ้าบ่กั้น-ลูกอีสาน สู่วรรณกรรมไทย ยุค 4.0 :
ที่ทางและแรงสะท้อนของงานเขียนอีสานในสังคมไทย'


วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

กิจกรรมเล่มบันดาลใจ ตอน ก่อนจะเป็นงานเขียนของวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง และ เวทีเสวนา 'จากฟ้าบ่กั้น-ลูกอีสาน สู่วรรณกรรมไทยยุค 4.0 : ที่ทางและแรงสะท้อนของงานเขียนอีสานในสังคมไทย' เป็นส่วนหนึ่งในโครงการรายงานอีสานร่วมสมัย (Isan Contemporary Report) โดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งนำเสนอผลจากการสำรวจปรากฏการณ์ต่างๆ เพื่อสะท้อนภาพการเติบโตและการกำหนดชีวิตตนเองของพลเมืองอีสานจากกระแส ความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นการเปิดพื้นที่สู่การเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจต่อประเด็นและแนวคิดสำคัญทางท้องถิ่นภิวัตน์ที่เกี่ยวข้องกับอีสาน ในแง่มุมของผู้คนและพื้นที่ ทั้งทางกายภาพและจินตภาพ ผ่านนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยและกิจกรรมหลากหลาย

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
*ไม่ต้องสำรองที่นั่ง


ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวลา 12.30 น. กิจกรรมเริ่มเวลา 13.00 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127

bacc shop

โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับนักช้อป

โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับนักช้อป เพียงแค่คุณเช็คอินที่ bacc shop และแล้วโพสลง Facebook หรือ Instagram ของคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษ 10%

*หมดเขตสิ้นเดือนมีนาคม 2561


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 094 410 2024, 02 214 6630 - 8 ต่อ 305
Line ID: baccshop
อีเมล: baccshop@bacc.or.th
baccshop l baccshop

artHUB@bacc

Artisthouse
ชั้น 2

Artisthouse ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ บะหมี่หมูแดงเกี๊ยวกุ้ง ชาซีลอน อาหารปลอดสารพิษ และสรรพศิลป์ค้าของบ้านศิลปินคลองบางหลวง ทั้งสมุดบันทึก ภาพวาด งานเซรามิค และของที่สะสมไว้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.089 141 6660

CWArt
ชั้น 2

CWArt จำหน่ายอุปกรณ์งานศิลป์ งานสถาปัตย์ และงานฝีมือ ให้เลือกหลากหลาย อาทิเช่น สีน้ำ, สีไม้, พู่กัน, เฟรม, โต๊ะเขียนแบบ, เทมเพลท, ไม้ที, ดินปั้น, ไม้ปั้นดิน, ไม้แกะสลัก, มีดงานฝีมือ ฯลฯ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.089 063 6038, 02 224 5577

upcoming in April

bacc international project

นิทรรศการมโนทัศน์บริบทและการต่อต้าน:
ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กรุงย่างกุ้ง)


โครงการสัญจร:
โดย ฝ่ายนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
และสถาบันเกอเธ่ฯณกรุงย่างกุ้ง
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ฯ ณ กรุงย่างกุ้ง

พิธีเปิดนิทรรศการ:
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น.
ระยะเวลาจัดแสดง:
22 - 30 เมษายน 2561
การแสดงสด กิจกรรมการศึกษาต่างๆ และกลุ่มอภิปราย:
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 สถาบันเกอเธ่ฯ ณ กรุงย่างกุ้งประเทศเมียนมา

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ณ กรุงย่างกุ้ง นำเสนอนิทรรศการมโนทัศน์บริบทและการต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กรุงย่างกุ้ง) ซึ่งเป็นโครงการสัญจรที่มุ่งสรรสร้างบทสนทนาระหว่างผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านความคิดวัฒนธรรมรวมทั้งวิวาทะของศิลปะร่วมสมัย ทั้งในภูมิภาคแห่งนี้โดยนิทรรศการสัญจรนี้ ซึ่งต่อยอดจากนิทรรศการต้นแบบจัดแสดงครั้งแรก ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในปี 2556 โครงการ CCC นี้ได้เดินทางไปยังเมืองสำคัญๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้ผู้ชมในประเทศอื่นๆ ได้เห็นผลงานชิ้นสำคัญของนิทรรศการรวมถึงเติมต่อความหมายให้แก่นิทรรศการต้นฉบับที่กรุงเทพฯ โดยที่ผ่านมาได้ไปจัดที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนาม (2558) เมืองจอร์คจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย (2559) ในปี 2561 นี้โครงการ CCC ณ กรุงย่างกุ้ง จึงมีความแตกต่างโดยแตกแขนงกรอบคิดของนิทรรศการที่มุ่งเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป้าหมายนี้จะบรรลุได้จากการทำงานร่วมกันในพื้นที่จริงระหว่างศิลปินภัณฑารักษ์และประชาคมศิลปะรวมถึงสาธารณชน นอกเหนือจากนี้โครงการในครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาสในการทำงานร่วมกัน เพื่อเปิดตัวพื้นที่ศิลปะที่เพิ่งสร้างเสร็จแห่งใหม่ของสถาบันเกอเธ่ฯ ณ กรุงย่างกุ้งต่อกลุ่มประชาคมศิลปะวัฒนธรรมทั้งในและนอกประเทศเมียนมาและสาธารณชนอีกด้วย

ภัณฑารักษ์รับเชิญ:
อิโอลา เลนซี, อากุง ฮูจานิกาเจนนง, วิภาช ภูริชานนท์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 214 6630 โทรสาร 02 214 6639
อีเมล: info@bacc.or.th

สถาบันเกอเธ่ประเทศพม่า โทรศัพท์ +95 (0) 1 2306 142, +95 (0)1 2306 064
อีเมล: info@yangon.goethe.org www.goethe.de/myanmar

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


BACC Principle Supporter

BACC Project Supporters

            

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร