View this email in your browser
Thai Version / Eng Version
 
Planets
ig fb

Highlight Exhibition

การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5
มหาวิทยาลัยศิลปากร และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันนี้ - 11 สิงหาคม 2562 / ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติส่งผลงานภาพพิมพ์และวาดเส้น เข้าร่วมประกวด จำนวน 1,081 คน จาก 54 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งสิ้น 2,488 ผลงาน แบ่งเป็นภาพพิมพ์ 1,470 ผลงาน และวาดเส้น 1,018 ผลงาน คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ประกอบด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ศิลปินชั้นเยี่ยม และศิลปินแห่งชาติ Liu Jing ศิลปินชาวจีน คว้ารางวัล Grand Prize ประเภทภาพพิมพ์ และศิลปินไทย ธนชัย พรหมรัตน์ คว้ารางวัลประเภทวาดเส้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

Main Exhibition

ความงามนิรนาม
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ Agency for Cultural Affairs, Government of Japan
International Exchange Program Executive Committee for Disabled
People’s Culture and Arts ประเทศญี่ปุ่น
มูลนิธิเดอะเรนโบว์รูม ประเทศไทย

19 กรกฎาคม - 3 พฤศจิกายน 2562 / ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

นิทรรศการอาร์ตบรูต (ศิลปะดิบ) ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ครั้งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นำเสนอผลงานที่ไม่ได้สร้างขึ้นจากหลักการและขนบศิลปะ แต่เปี่ยมไปด้วยความสดใหม่ ความมีเอกลักษณ์ และพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถคาดเดาได้ นอกจากผลงานจิตรกรรม งานเซรามิก งานสามมิติ ภาพถ่าย ภาพแบบอื่น ๆ ของศิลปินไทยและญี่ปุ่นมากกว่า 50 คนแล้ว ยังมีการประชุมนานาชาติ การแสดงดนตรีและละครเวทีโดยศิลปินผู้พิการชาวญี่ปุ่น และการฉายภาพยนตร์สารคดีอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

นิทรรศการ EARLY YEARS PROJECT #4: PRAXIS MAKES PERFECT
โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันนี้ - 28 กรกฎาคม 2562 / ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

ปีนี้คณะกรรมการให้ความสำคัญกับกระบวนการปฏิบัติ (Praxis) ที่จะนำไปสู่การพูดคุย ถกเถียง จนเกิดเป็นกระบวนการสร้างสรรค์โดยใช้ศิลปะมาเป็นสื่อกลางสร้างปฎิสัมพันธ์กับผู้คนอีกด้วย โดยมีศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการและจัดแสดงผลงาน 8 ศิลปิน 8 ผลงาน

"จะทำอย่างไร...หากรู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งกับรากเหง้าของตนเอง"

วิรดา บรรเจิดรุ่งขจร เจ้าของผลงาน "find me a house, 2019" ค้นพบว่าเพียงการรับรู้เรื่องราวในอดีตจากยายไม่สามารถเชื่อมโยงตัวเองให้เข้ากับอดีตได้ จึงทดลองสร้างพื้นที่ใหม่จากความทรงจำของยาย ด้วยการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นผ่านบทภาพยนตร์

"หากปราศจากคำพูดในการสนทนา เรา...จะเข้าใจกันได้อย่างไร"

จัน เพ็ญจันทร์ ลาซูส เจ้าของผลงาน "Eye your ears" ต้งคำถามนี้กับตัวเอง และเลือกค้นหาคำตอบโดยศึกษาภาษามือไทย (Thai Sign Language: TSL)เพื่อวิเคราะห์หาความหมายเฉพาะที่ซ่อนอยู่ในการสื่อสารผ่านท่าทาง

"เมื่อจ้องมองดิน ผมพบความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับการเจริญเติบโต"

ปานวัตร เมืองมูล เจ้าของผลงาน "Identity (2019)" พบความสัมพันธ์ของพุทธะ การเติบโต และสิ่งปฏิกูล จึงค้นหาหนทางในการลบเส้นแบ่งระหว่าง 3 สิ่งนั้น ผ่านทางธาตุดิน ต้นกำเนิดแห่งสรรพชีวิต

"ผมอยากเล่าเรื่องความธรรมดาของคนให้ออกมาเป็นงานศิลปะ..."

เดชา ดีวิเศษ เจ้าของผลงาน "DE CHA" เคลื่อนไหวตัวเองให้เป็นส่วนหนึ่งของดินกับน้ำ เพื่อถ่ายทอดวิถีชีวิตที่ธรรมดาของคน ซึ่งสะท้อนรากเหง้าและตัวตน ผ่านผลงานศิลปะแบบ Video Performance

ข้อมูลเพิ่มเติม

Volunteer

 

รับสมัคร อาสานำชม
นิทรรศการ "ศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด
Art of Element and Therapy"

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัครถึงวันนี้ - 19 กรกฎาคม 2562
ปฏิบัติงานช่วงวันที่ 15 สิงหาคม - 3 พฤศจิกายน 2562
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

ข้อมูลเพิ่มเติม

People's Gallery

 

นิทรรศการ "Fake Advertising"
สิปปกร ชินกลาง

4 - 28 กรกฎาคม 2562
ห้อง People’s Gallery P1-P2 ชั้น 2 artHUB@bacc

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

นิทรรศการ "The Essence of Change"
ชนินาถ ชวนะศิลป์

4 - 28 กรกฎาคม 2562
ห้อง People's Gallery P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

ข้อมูลเพิ่มเติม

Arts Network

 

SoA+D Architecture Thesis Show
'เต็กสมัยนี้'

ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
School of Architecture and design, KMUTT รุ่นที่ 2

2 - 7 กรกฎาคม 2562
โถง ชั้น L

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

นิทรรศการ POLARIS
กลุ่ม Polaris

2 - 14 กรกฎาคม 2562
ผนังโค้ง ชั้น 3

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ไอซีทีศิลปากรวิชาการ ประจำปี 2019
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

6 กรกฎาคม 2562
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

ก้าวพอดี (A Bright Leap Forward)
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาไท

9 - 11 กรกฎาคม 2562
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

นิทรรศการ ยลยันต์
สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12 - 21 กรกฎาคม 2562
สตูดิโอ ชั้น 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

Performance

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 8
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ กลุ่มศิลปินสาขาศิลปะการแสดง

4 กรกฎาคม - 14 ธันวาคม 2562 / สตูดิโอ ชั้น 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

Education & Activites

 

กิจกรรม Public Talk #2
"สหวิทยาการขาด ๆ เกิน ๆ: แตกต่างแต่ไม่หลากหลาย"

ธเนศ วงศ์ยานนาวา
และ เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

13 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

กิจกรรม Critic Session #3
อุทิศ อติมานะ
และ เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

14 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

กิจกรรม Workshop การทำภาพพิมพ์โฟมอัด
นักศึกษาสาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

8 มิถุนายน - 3 สิงหาคม 2562 (ทุกวันเสาร์)
รอบแรก 14.00 - 15.00 น.
และรอบสอง 17.00 - 18.00 น.
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์
ตอน นิทานสองภาษา ไทย-เยอรมัน: นิทานกริมม์ มนุษย์จิ๋วใจดี

13 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้อง Friends of BACC ชั้น 6

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

บริการนิทานสารพัดนึก
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
และ สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2562
เวลา 10.30-18.00 น. ทุกวันอังคาร - เสาร์
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
มุม Kid’s Corner ห้องสมุดศิลปะ ชั้น L

ข้อมูลเพิ่มเติม

bacc shop

โปรโมชั่นสุดพิเศษในเดือนกรกฎาคมนี้
ซื้อ 1 แถม 1 กับเสื้อยืด limited edition

ออกแบบโดยโลเล (ทวีศักดิ์ ศรีทองดี) ในราคา 300 บาท
ศิลปินผู้ออกแบบประติมากรรมตุ๊กตา 1914 และตุ๊กตา 1939 บริเวณทางเข้า ชั้น 1 หอศิลปกรุงเทพฯ

artHUB@bacc

 

ภราดัย
ชั้น 3

ช็อคโกแลตทำมือ ใช้เมล็ดโกโก้ที่ดีที่สุดจากประเทศไทยและนำเข้าจากทั่วโลก นอกจากนั้นยังให้บริการเมนูกาแฟและชาสุดพิเศษ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

Dress Me Up
ชั้น 3

ร้านอาหารที่คุณสามารถเลือกตกแต่งเองได้ มีทั้งอาหารทานเล่น และจานหลัก รวมถึงสินค้า handmade ที่สีสันหลากหลาย design ที่ unique ไม่เหมือนใคร

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

เวลาเปิดบริการ: วันอังคารถึงวันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 10.00 น. - 21.00 น.
www.bacc.or.th

COPYRIGHT © BANGKOK ART AND CULTURE CENTRE