Thai Version / Eng Version
invitation

bacc experimental  project

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเข้าร่วมงาน
DRIFT
ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียง Project #2 TOOL

DRIFT
ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียง # Project 2 Tool
จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ SO::ON Dry FLOWER
31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1, ห้องประชุม 501 ชั้น 5 และพื้นที่เปิด bacc

ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียงนำเสนอผ่านแนวคิด "Drift" หรือการไหลรื่นอย่างเข้มข้นในความหมายทางเทคนิคของการแข่งรถที่นักแข่ง
ขับไหลผ่านโค้งด้วยความเร็วและลีลาของการขับ และในขณะเดียวกันยังสามารถควบคุมสถานะของรถไว้ได้ จากแนวคิดนี้เชื่อมโยงถึงการไหลผ่าน
ทางจิตวิทยาในภูมิศาสตร์ของเสียงจากแหล่งหนึ่งเข้าสู่อีกแหล่งสื่อสารเนื้อหาทางเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ที่ปล่อยเชื่อมด้วยหลากหลายวิธี
การของศิลปิน จุดประสงค์ของงานคือเพื่อให้ผู้ชมมองเห็นองค์ประกอบของดนตรีทดลองและเสียงในฐานะรูปแบบของงานศิลปะที่เปิดกว้างต่อสถาน
การณ์ที่เอื้อต่อการรับรู้แบบต่างๆ ผ่านการแสดงดนตรีสด ศิลปะการจัดวางทางเสียง การแสดงเสียงอิมโพรไวส์ต่อเนื่อง รวมถึงปฏิบัติการและการ
บรรยายทั้งจากศิลปินไทยและนานาชาติ ทั้งหมดนำเสนอด้วยรูปแบบที่แตกต่างแต่สร้างสรรค์ร่วมกันบนฐานของแนวคิดเชิงทดลอง ซีรียส์กิจกรรม
ครั้งนี้ต่อเนื่องมาถึง Project #2 : TOOL

Project #2 : TOOL
ทักษะที่เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องดนตรีเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับศิลปินและนักดนตรีในการสื่อสารและการแสดงออก แต่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่นั้น
เมื่อทักษะเปลี่ยนเครื่องมือเป็นความคิด เปลี่ยนความคิดเป็นเสียง เปลี่ยนเสียงเป็นวัสดุ สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินที่แสดงศักยภาพ
ของเครื่องมือที่ไปไกลเกินคำนิยามปกติ ศิลปินบางคนเปลี่ยนวัตถุในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นเครื่องผลิต บางคนมีปฏิสัมพันธ์กับเครื่องมือธรรมดา
ด้วยวิธีการที่พิเศษ บางคนใช้ร่างกายตัวเองเปลี่ยนการเคลื่อนไหวให้กลายเป็นเสียง หรือสลับเสียง ให้กลับกลายเป็นเครื่องมือ สื่อสารถึงโลก
แห่งการฟังที่เราอาจไม่เคยได้รับรู้ บางคนใช้เครื่องมือตอบสนอง กับที่ว่าง กระตุ้นภาวะแห่งความเงียบให้เสียงได้แสดงออกในต่างสถานการณ์
เครื่องมือเหล่านี้ ที่ถูกนำมาใช้ด้วยหลากหลายจุดประสงค์ ขยายกรอบความหมายดั้งเดิม เอื้อให้กับจินตนาการ เพื่อทดลองความคิด เชื่อมโยง
ประสบการณ์ สร้างคลื่นของการฟังที่เป็นไปได้มากกว่าคลื่นของเสียง

ภัณฑารักษ์
:
โคอิชิ ชิมิสึ / พิชญา ศุภวานิช

ศิลปิน: FEN Far East Network (Otomo Yoshihide, Yuen Chee Wai, Yan Jun, Ryu Hankil WITH Sachiko M and dj sniff), Alan Courtis,
เสาวภรณ์ ม่วงกรานต์, ธนาธย์ รสานนท์, ทศพร ทัศนะ

ศิลปินทัศนศิลป์:
ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์, อภิชาติ ยิ้มย่อง, จิรัชยา พริบไหว

ศิลปินงานเสียงจัดวาง: Duck Unit

ตารางกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1


SOUND IMAGING SESSION

ความสัมพันธ์ระหว่างภาพและเสียงคือการแลกเปลี่ยนที่เต็มไปด้วยความซับซ้อน ภาพมักถูกใช้เพื่อกระตุ้นปฏิกิริยา ที่เรามีต่อเสียงมากเท่าที่เสียง
ถูกนำมาใช้เพื่อทำให้ภาพได้ถูกเข้าใจอย่างเข้มข้น ในขณะที่ความสัมพันธ์ ระหว่างเสียงและภาพก้าวไปข้างหน้าด้วยเทคโนโลยี แต่ก็ยังคงเป็น
สัญชาติญาณทางการสร้างสรรค์ รวมถึงความเข้าใจของศิลปินทั้งด้านเสียงและทัศนศิลป์ที่ทำให้สัมพันธภาพนี้ไปได้ไกลยิ่งกว่า ไม่ว่าจะเป็นเสียง
ที่นำภาพหรือภาพที่สั่งการต่อเสียง จากจุดยืนที่สิ่งหนึ่งควบคุมหรือจากอีกสิ่งหนึ่งที่ปลดปล่อย ด้วยผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพที่ออกมา มักแสดง
ให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนของทั้งสองด้านที่เข้าใจจังหวะอย่างเท่าเทียม

16.30 น.
17.00 น.
17.20 น.
17.40 น.
18.00 น.

18.30 น.

PERFORMANCE
19.30 น.
20.30 น.

Opening talk
Session 1
Session 2
Session 3
Session 4 (Open Jam Session)

In between talk and performance by Duck Unit


Solo set : Alan Courtis
Full set : FEN (Far East Network)


วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
ห้องประชุม 501 ชั้น 5

TOOL AND SPACE open workshop
ในรูปแบบของการนำเสนอเชื่อมต่อระหว่างอบรมปฏิบัติการและการแสดงสด TOOL AND SPACE open workshop คือ รูปแบบของการแบ่งปัน
ประสบการณ์และความรู้ต่อผู้ชม ศิลปินนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับเครื่องดนตรีคู่ใจ ผ่านการสาธิตทั้งในทักษะและวิธีการเฉพาะ ไปจนถึงปฏิบัติการ
แสดงสดของเครื่องดนตรีนั้นๆ ผ่านการบรรเลงทั้งเดี่ยว และพร้อมกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แตกต่างรวมถึงการผสมผสานให้ลงตัวบนพื้นที่เปิด
ที่ถูกคัดเลือกภายในหอศิลปฯ

13.00 น.
14.00 น.
14.45 น.
15.30 น.
16.15 น.

Introduction / ภัณฑารักษ์ และ ศิลปิน : Yuen Chee Wai
Workshop 1 / Yan Jun
Workshop 2 / Ryu Hankil
Workshop 3 / DJ Sniff
Workshop 4 / Alan Courtisพื้นที่เปิด
VOICE AS TOOL Performing

ใน session นี้คือการแสดงสดของนักร้องในการทำงานต่างมุมการแสดงออกที่ฝึกการใช้เสียงร้องผ่านการแสดงทั้งเดี่ยว และทดลองการร้องไปพร้อมกัน
ในหนึ่งการแสดง เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แตกต่างของวิธีการใช้เสียงร้อง รวมถึงการผสมผสานให้ลงตัว บนพื้นที่เปิดที่ถูกคัดเลือกภายในหอศิลปฯ

17.00 น.
Vocal session in an open space


โครงการทดลองทางเสียงโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ SO::ON Dry FLOWER ในส่วนหนึ่งของ BACC Experimental Project
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายนิทรรศการ: exhibition@bacc.or.th
SO::ON Dry FLOWER: eastablishrec@yahoo.com

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630-8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล: info@bacc.or.th

www.bacc.or.th
baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร