Thai Version / Eng Version
invitation

Dear Friends of BACC

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมในโครงการ "อุดมการณ์ไม่แปรผัน ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ 72 ปี"

โครงการจัดขึ้นระหว่าง:
วันที่ 13 - 21 สิงหาคม 2562 ณ ผนังโค้งชั้น 3 - 4

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562

ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

เวลา 14.30 น.

เวลา 15.00 - 17.45 น.

ณ บริเวณผนังโค้ง ชั้น 3

เวลา 18.00 น.

เวลา 18.15 น.

ลงทะเบียน

การแสดงดนตรี หงา คาราวาน (full band)

- ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณในมุมมอง ส.ศิวรักษ์ โดย อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์

และกิจกรรมเสวนาภายใต้หัวข้อ

- ไกรศักดิ์กับสิทธิมนุษยชน, สิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า ธรรมชาติ และการเมือง
ผู้ร่วมเสวนา: นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ, สมชาย หอมลออ, เพียรพร ดีเทศน์ และ ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย

- ไกรศักดิ์กับศิลปะ และ BACC
ผู้ร่วมเสวนา:ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์, สุรชัย จันทิมาธร, วสันต์ สิทธิเขตต์, อิ๋ง สมานรัชฎ์ กาญจนวนิชย์ และ มานิต ศรีวานิชภูมิอ่านบทกวีโดย จีรนันท์ พิตรปรีชา และวสันต์ สิทธิเขตต์

กล่าวเปิดนิทรรศการ "ฝันถึงท้องฟ้า" มโนภาพของ ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ โดย จุมพล อภิสุข


* ระหว่างจัดแสดงนิทรรศการ 13 - 21 สิงหาคม 2562 มีกิจกรรมดนตรี / อ่านบทกวี โดยเครือข่ายเพื่อนพี่น้องศิลปิน หมุนเวียนมาเล่นทุกวันในเวลา 17.00 น. บริเวณ ชั้น 3

* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 526 อีเมล: artsnetwork@bacc.or.th

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630-8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล: info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage     baccnews   baccbangkok

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร