Thai Version / Eng Version
invitation

bacc exhibition 789
   หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ
   ประเทือง เอมเจริญ "ร้อยริ้วสรรพสีสรร" ตำนานชีวิตและสังคม

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559

Talk & Tour (Press tour)

เวลา 15.30 น.

เวลา 16.00 น.

-------
งานเปิดนิทรรศการ

เวลา 18.00 น.

เวลา 18.30 น.
ลงทะเบียน

ภัณฑารักษ์นำชมนิทรรศการและผลงาน
ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ

พิธีเปิดงาน​

bacc exhibition 789

ประเทือง เอมเจริญ "ร้อยริ้วสรรพสีสรร" ตำนานชีวิตและสังคม
จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ผู้สนับสนุนหลัก: บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนโครงการ: มูลนิธิบัวหลวง บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ซีเอ็มโอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 กันยายน - 20 พฤศจิกายน 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

ประเทือง เอมเจริญ "ร้อยริ้วสรรพสีสรร" ตำนานชีวิตและสังคม เป็นนิทรรศการศิลปะ เพื่อเชิดชูเกียรติ ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินคนสำคัญคนหนึ่งของ
แวดวงศิลปะร่วมสมัยเมืองไทย ที่ได้ทำการรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงยุคปัจจุบัน รวมเวลากว่า 5 ทศวรรษ แล้วแบ่งผลงานออก
เป็น 5 ส่วน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการ ความเปลี่ยนแปลง บนเส้นทางการทำงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติผู้นี้ ซึ่งเกาะเกี่ยว สัมพันธ์ทั้งกับ
ความเป็นอยู่-เป็นมาในชีวิตของประเทืองกับครอบครัวและความผันผวน แปรปรวนของกระแสสังคม-เศรษฐกิจ-การเมืองอย่างแนบแน่น

ศิลปิน: ประเทือง เอมเจริญ

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ไพศาล ธีรพงศ์วิษณุพร และถนอม ชาภักดี

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630-8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล: info@bacc.or.th

www.bacc.or.th  

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร