Thai Version / Eng Version
invitation

bacc education
   หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจในงานศิลปวัฒนธรรมทุกท่าน
   เข้าร่วม โครงการ "BACC Training of Art Manager 2015"

การรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 เมษายน 2558

โครงการ BACC Training of Art Manager 2015
โดย ฝ่ายการศึกษาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ให้คำปรึกษาโครงการโดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจงานด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรมทุกท่าน
เข้าร่วมการฝึกอบรมทักษะการบริหารจัดการในโครงการ Training of Art Manager 2015 ซึ่งเป็นการฝึกอบรมที่เน้นเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง ควบคู่ไปกับการบรรยายให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
รวมทั้งการศึกษาดูงานในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ส่งผลให้สามารถนำประสบการณ์ และองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมต้องมีอายุระหว่าง 20 - 35 ปี
2. มีความสนใจการจัดการศิลปวัฒนธรรม
3. เรียนในสาขาศิลปะ และวัฒนธรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีความตั้งใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
5. ตรงต่อเวลา สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้อย่างน้อย 80% ของเวลาการฝึกอบรม

ส่งใบสมัครพร้อมบทความแนะนำตนเอง ความสนใจในการจัดการศิลปวัฒนธรรม และจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์อย่างไร
ความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยส่งกลับมาที่ฝ่ายการศึกษา หอศิลปกรุงเทพฯ Email: education@bacc.or.th
หรือส่งด้วยตนเองที่จุดประชาสัมพันธ์ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 เมษายน 2558
*รับจำนวนจำกัด เพียง 20 ท่านเท่านั้น

ดาวน์โหลดใบสมัคร Traning of Art Manager 2015 คลิกที่นี่

*ฝึกอบรม ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2558
*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษา โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 519 และEmail: education@bacc.or.th

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630-8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล: info@bacc.or.th

www.bacc.or.th
baccpage | baccnews | baccbangkok | baccchanne


ผู้สนับสนุนกิจกรรมหอศิลปกรุงเทพฯ


สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร