Loading

bacc e-archive

What is not visible is not invisible : Selection from the 23 French Regional Collections of Contemporary Art (FRAC) - Master Lecture: อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

What is not visible is not invisible : Selection from the 23 French Regional Collections of Contemporary Art (FRAC) - Master Lecture: อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล01EXH-02-2017-01-DOC-03-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-02-2017-01-DOC-03

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

What is not visible is not invisible : Selection from the 23 French Regional Collections of Contemporary Art (FRAC) - Master Lecture: อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

27-12-2017

ศิลปน

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล

ภัณฑารักษ์

กฤติยา กาวีวงศ์

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions, education

ประเภทของกิจกรรม

Lectures

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

เกี่ยวกับ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล
อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล: (เกิด 2513, ขอนแก่น) เติบโตในจังหวัดขอนแก่น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาพยนตร์ จากสถาบันศิลปะชิคาโก (Art Institute of Chicago) เริ่มผลิตผลงานภาพยนตร์และภาพยนตร์สั้นในปี 2537 เปิดตัวผลงานภาพยนตร์ขนาดยาวครั้งแรกในปี 2543 ผลงานของอภิชาติพงศ์ถูกจัดแสดงในเวทีนานาชาติหลายประเทศ และได้รับรางวัลจากเวทีเกียรติยศหลายครั้ง ผลงานของเขาปรากฏอยู่ทั้งในโรงภาพยนตร์และพื้นที่แสดงงานศิลปะ โดยผลงานมักไม่มีลำดับขั้นตอน ไม่ยึดติดสถานที่ และเล่นกับประเด็นความทรงจำ แนวคิดทางการเมือง และปัญหาทางสังคม

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 02 สิงหาคม 2560
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
Master Lecture: อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ส่วนหนึ่งของนิทรรศการ What is not visible is not invisible: Selection from the 23 French Regional Collections of Contemporary Art (FRAC) ที่ได้นำเสนอผลงานของอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ศิลปินไทยที่มีผลงานอยู่ในการสะสมในคอลเล็คชั่นงานศิลปะร่วมสมัยระดับภูมิภาคของฝรั่งเศส และได้รับรางวัลเกียรติยศจากเทศกาลหนังเมืองคานส์หลายครั้งรวมถึง Palme d'Or จาก ลุงบุญมีระลึกชาติ ในปี 2553 กิจกรรมการบรรยาย Master Lecture ครั้งนี้ จึงเป็นการเรียนเชิญศิลปินเพื่อเผยแพร่และแบ่งปันต่อสาธารณชนไทยในผลงานความคิด กระบวนการทำงาน ประสบการณ์ และทัศนะต่องานและศิลปะร่วมสมัย โดยเนื้อหาการบรรยายมุ่งเน้นไปที่ผลงานภาพยนตร์ในแนวทางของศิลปะ เพื่อตีแผ่การทำงานประเด็นต่างๆ ที่แฝงอยู่ในผลงาน เช่น การเมือง สังคม และความทรงจำ การบรรยายครั้งนี้ร่วมสนทนาโดย กฤติยา กาวีวงศ์ ภัณฑารักษ์ผู้ร่วมงานและนำเสนอผลงานของศิลปินตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

เกี่ยวกับ กฤติยา กาวีวงศ์
กฤติยา กาวีวงศ์: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารงานศิลปะจากสถาบันศิลปะ-ชิคาโกเมื่อปี 2539 เป็นหนึ่งในคณะผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของ Project 304 อันเป็นพื้นที่แสดงงานศิลปะในกรุงเทพฯ ที่มุ่งนำเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัยในหลากหลายวัฒนธรรม ปัจจุบันเป็น Artistic Director ของหอศิลป์บ้านจิมทอมป์สัน ผลงานของกฤติยาข้ามผ่านประเด็นทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีผลต่อทั้งศิลปินไทยและศิลปินนอกขอบเขตของประเทศ ผลงานที่ผ่านมาเช่น Underconstruction (โตเกียว, ค.ศ. 2000 - 2002) Politics of Fun at the Haus der Kulturen der Welt (กรุงเบอร์ลิน, ค.ศ. 2005) เทศกาลหนังทดลองกรุงเทพ (ค.ศ. 1997–2007) (ก่อตั้งร่วมกับอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล) Saigon Open City in Saigon (เวียดนาม, ค.ศ. 2006-07) (ทำงานร่วมกับฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช) และ Unreal Asia, Oberhausen International Short Film Festival (ค.ศ. 2010) เป็นต้น

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมการศึกษา

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

TH/EN

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

หมายเหตุ

กิจกรรมMaster Lecture: อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ"What is not visible is not invisible
หน้าประชาสัมพันธ์ : Master Lecture: อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

Master Lecture

การระบุคําสําคัญ

การบรรยาย, ศิลปะ, ศิลปะร่วมสมัย

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร