Loading

bacc e-archive

PAUSE

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

PAUSE01EXH-01-2015-07-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2015-07-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

PAUSE

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

16-01-2018

ศิลปน

คิม ฮัก (กัมพูชา), โสภาล เนียก (กัมพูชา), ศิลปินกลุ่ม Mes 56 (อินโดนีเซีย), สุลิยา ภูมีวง (ลาว) มินสเทรล ก๊วก ชิง เจี้ย (มาเลเซีย), นาซารุดดิน อับดุล ฮาเหม็ด (มาเลเซีย), เมย์ โกะ นาย (เมียนมา) เจด เอสกุเอตา (ฟิลิบปินส์), ยาซอน บานาล (ฟิลิบปินส์), อัง ซง เหนียน (สิงคโปร์), โรเบิร์ต จ้าว เหรินฮุ้ย (สิงคโปร์), นฤเบศ วาดวารี (ไทย), ประทีป สุธาทองไทย (ไทย), บุย ฮิว เฟือก (เวียดนาม), ฟาน กวง (เวียดนาม)

ภัณฑารักษ์

อรรฆย์ ฟองสมุทร

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2015

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

โฟโต้บางกอก

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

สถานภาพของศิลปะภาพถ่ายถูกตีความและถ่ายทอดผ่านปูมหลังทางประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติศาสตร์สังคม รวมทั้งประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาค โดยมีเงื่อนไขที่ ลิซ เวลส์ กล่าวไว้ว่าขึ้นอยู่กับแรงดึงระหว่างภาพถ่ายในฐานะของการบันทึกกับภาพถ่ายในฐานะของการแสดงออกทางศิลปะของแต่ละคน ซึ่งเป็นหัวใจของข้อถกเถียงถึงสถานภาพในความเป็นศิลปะของภาพถ่าย ที่ดำเนินมาตลอดคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 มีข้อถกเถียงในคำอธิบายและข้อสรุปที่แตกต่างกันตามแต่บริบท ในทำนองเดียวกันข้อถกเถียงดังกล่าวก็ไม่ได้หยุดลงที่ศิลปะตะวันตก แต่ยังคงดำเนินไปบนพรมแดนอื่นๆ ไม่เว้นแม้กระทั่งในส่วนเล็กๆ ของโลกอย่างภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ภูมิภาคที่กล่าวได้ว่ามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูง ส่งผลให้ประเด็นอย่าง “ความเป็นสิ่ง” (thingness) ที่ปรากฏในผลงานภาพถ่ายมีรายละเอียดภายในที่มีความแตกต่างกันออกไป บางครั้งก้าวล่วงความสำคัญเดิมๆ ที่มองว่าภาพถ่ายเป็นสื่อกลางของการสื่อสารทางสายตาเสียอีกด้วย เพราะสิ่ง (things) ที่เห็นในภูมิภาคนี้มีทั้งความเหมือนและความต่าง แต่ทั้งในความเหมือนและความต่างเหล่านั้นมีชั้นบางๆ มากั้นทำให้บ่อยครั้งที่ความเหมือนและความต่างสลับกันไปมา กล่าวคือในความเหมือนมีความต่าง ในความต่างกลับมีความคล้ายคลึงหรือเหมือนกัน

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 30 กรกฎาคม - 01 พฤศจิกายน 2558
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
นิทรรศการภาพถ่ายร่วมสมัย PAUSE เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลโฟโต้บางกอก 2015 ได้รับการสนับสนุนหลักของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีศิลปินเข้าร่วมได้แก่ อัง ซง เหนียน, บุย ฮิว เฟือก, เจด เอสกุเอตา, คิม ฮัก, เมย์ โกะ นาย, ศิลปินกลุ่ม MES 56, มินสเทรล ก๊วก ชิง เจี้ย, นฤเบศ วาดวารี, นาซารุดดิน อับดุล ฮาเหม็ด, ฟาน กวง, ประทีป สุธาทองไทย, โรเบิร์ต จ้าว เหรินฮุ้ย, โสภาล เนียก, สุลิยา ภูมีวง และ ยาซอน บานาล
นิทรรศการภาพถ่ายร่วมสมัย PAUSE เริ่มต้นนำเสนอบทสนทนาที่ดำเนินไปบนเรื่องราวและประเด็นในภูมิภาคผ่านมุมมองความคิดของศิลปินร่วมสมัยโดยปราศจากบทสรุปใดๆ ผลงานที่ปรากฏจึงไม่ได้เป็นผลงานที่ยืนอยู่บนขนบปฏิบัติใดปฏิบัติหนึ่ง หากแต่เป็นการสะท้อนภาพที่เห็นและสิ่งที่คิดผ่านภาพถ่ายในแบบที่ภาพถ่ายถูกทบทวนซ้ำ และถ่ายทอดออกมาในหลากหลายรูปแบบเพื่อเป็นการเปิดรับความจริงใหม่ๆ ที่ควรรับรู้รับฟังจากเพื่อนๆ ที่เป็นเพื่อนบ้าน

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

หมายเหตุ

นิทรรศการภาพถ่ายร่วมสมัย PAUSE เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลโฟโต้บางกอก 2015

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

ภาพถ่าย, ภาพถ่ายศิลปกรรม

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร