Loading

bacc e-archive

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 : “บ้านเรา”

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 : “บ้านเรา”นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 : “บ้านเรา”นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 : “บ้านเรา”นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 : “บ้านเรา”นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 : “บ้านเรา”นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 : “บ้านเรา”นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 : “บ้านเรา”นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 : “บ้านเรา”นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 : “บ้านเรา”นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 : “บ้านเรา”นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 : “บ้านเรา”นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 : “บ้านเรา”นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 : “บ้านเรา”นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 : “บ้านเรา”นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 : “บ้านเรา”นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 : “บ้านเรา”นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 : “บ้านเรา”นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 : “บ้านเรา”นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 : “บ้านเรา”นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 : “บ้านเรา”นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 : “บ้านเรา”นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 : “บ้านเรา”นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 : “บ้านเรา”นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 : “บ้านเรา”

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2014-02-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 : “บ้านเรา”

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

17-01-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2014

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

24 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 09 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2557
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 หัวข้อ “บ้านเรา” โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินที่มีความสามารถทางศิลปะอันโดดเด่น ในรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative) โดยแสดงผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ กระบวนการสร้างสรรค์ หรือรูปแบบของผลงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะและแนวความคิดได้โดยอิสระ โดยมีรางวัลสูงสุด คือรางวัลช้างเผือก ซึ่งจะได้รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท และรางวัลอื่นๆ รวม 19 รางวัล พร้อมผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้จัดแสดงรวมกว่า 50 ผลงาน โดยผ่านการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์กำจร สุนพงษ์ศรี,ศาสตราจารย์สันติ เล็กสุขุม, ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง, คุณบุญชัย เบญจรงคกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง, อาจารย์นิติกร กรัยวิเชียร และ รองศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

บันทึกของนักจดหมายเหตุ

EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY: นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก
1. กิจกรรมบรรยายพิเศษ Gallery Tour “การสะท้อนแนวคิดของศิลปินไทยต่องานศิลปะแสดงรูปลักษณ์” โดยศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี
2. กิจกรรมบรรยายพิเศษ Gallery Tour “ทัศนางานศิลป์ : โครงการศิลปกรรมช้างเผือก” โดยศาสตราจารย์สันติ เล็กสุขุม

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

ศิลปกรรมช้างเผือก

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปกรรม, ศิลปกรรม--นิทรรศการ, จิตรกรรม, ประติมากรรม, ประติมากรรม--นิทรรศการ, ภาพพิมพ์, ช้างเผือก

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร