Loading

bacc e-archive

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 4 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกชูชาติ พิทักษากร

 

รหัสเอกสาร

01AAC-03-2013-03-VDO-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

VDO

ชื่อเรื่อง

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 4 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกชูชาติ พิทักษากร

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

05-02-2018

ศิลปน

ผศ. พันเอกชูชาติ พิทักษากร, ศ.ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ, ผศ.นรอรรถ จันทร์กล่ำ, อาจารย์ศิริพงษ์ ทิพย์ธัญ, อาจารย์วชิรวิชญ์ ปัญญาลักษณ์, จ่าอากาศเอก สราวุฒิ ผลาชีวะ

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2013

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Music

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

2 วิดีโอ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม:วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เทศกาลดนตรีโครงการนี้ เป็นกระบวนการหนึ่งในการรณรงค์ให้สังคมรู้รักศิลปการแสดงดนตรี ในแง่มุมที่เป็นดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรม เป็นการกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมมีการเปิดรับความรู้และได้รับชมการแสดงดนตรีและการเสวนาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระทางดนตรีที่หลากหลายรูปแบบ เรียนรู้การแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างศิลปินและผู้ชม เพื่อเป็นเวทีของการแสดงจากศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ผลงานให้ได้มีพื้นที่แสดงงานสู่สังคม และเกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้เล่นดนตรีและผู้ฟังดนตรี เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันในเชิงของการเสพสื่อศิลปะอีกรูปแบบหนึ่ง
Bangkok Music Forum จะประกอบด้วยการเสวนาจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญการทำงานในแวดวงดนตรี อาทิเช่น ครูดนตรี ผู้สร้างสรรค์งานดนตรี (Producer) ผู้ประพันธ์ดนตรี (Music Composer) นักดนตรี (Musician) เพื่อเสวนาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีโดยศิลปินต้นเรื่องในครั้งที่ 4 นี้คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกชูชาติ พิทักษากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) ประจำปี พ.ศ.2553 ซึ่งเป็นครูคนสำคัญในแวดวงดนตรีคลาสสิกของไทย และได้สร้างบุคคลาการด้านดนตรีมากมายและมีบทบาทในแวดวงดนตรีคลาสสิกอย่างหลากหลาย ทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์วง The Viola Lovers ของไทยเพื่อเชิดชูและพัฒนาศักยภาพกลุ่มนักดนตรีวิโอล่าในประเทศไทยในการแสดงดนตรี
การเสวนาทางดนตรีในครั้งนี้จะพูดถึงประสบการณ์ชีวิตด้านดนตรีที่ผ่านมา การสร้างบุคลากรในแวดวงดนตรีคลาสสิก ทั้ง ครูอาจารย์ นักประพันธ์ดนตรี วาทยกร นักดนตรี และส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจต่อคนในสังคม
รวมทั้งการพูดคุยถึงแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน และแรงบันดาลใจในการทำงาน ประกอบกับการแสดงความเห็นของผู้สร้างสรรค์ผลงานในแวดวงดนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศ.ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ผศ.นรอรรถ จันทร์กล่ำ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , อาจารย์ศิริพงษ์ ทิพย์ธัญ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต , อ.วชิรวิชญ์ ปัญญาลักษณ์ วงดุริยางค์ซิมโฟนีแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ จ่าอากาศเอก สราวุฒิ ผลาชีวะ ทั้งยังมีการการแสดงดนตรีจากเหล่าลูกศิษย์ และ วง The Viola Lovers เพื่อเป็นสารสาธิตลีลาและสีสันของบทเพลงให้เป็นที่ประจักษ์

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

เอกสารที่เกี่ยวของ

วิดีโอ

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

Bangkok Music Forum

การระบุคําสําคัญ

เทศกาลดนตรี, ดนตรี, เสวนา, ศิลปิน

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร