Loading

bacc e-archive

โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 3 - สุชาติ สวัสดิ์ศรี : บรรยายเรื่อง อิทธิพลศิลปะอาวองการ์ดในแวดวงวรรณกรรมไทย

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 3 -  สุชาติ สวัสดิ์ศรี : บรรยายเรื่อง อิทธิพลศิลปะอาวองการ์ดในแวดวงวรรณกรรมไทยโครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 3 -  สุชาติ สวัสดิ์ศรี : บรรยายเรื่อง อิทธิพลศิลปะอาวองการ์ดในแวดวงวรรณกรรมไทยโครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 3 -  สุชาติ สวัสดิ์ศรี : บรรยายเรื่อง อิทธิพลศิลปะอาวองการ์ดในแวดวงวรรณกรรมไทยโครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 3 -  สุชาติ สวัสดิ์ศรี : บรรยายเรื่อง อิทธิพลศิลปะอาวองการ์ดในแวดวงวรรณกรรมไทยโครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 3 -  สุชาติ สวัสดิ์ศรี : บรรยายเรื่อง อิทธิพลศิลปะอาวองการ์ดในแวดวงวรรณกรรมไทยโครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 3 -  สุชาติ สวัสดิ์ศรี : บรรยายเรื่อง อิทธิพลศิลปะอาวองการ์ดในแวดวงวรรณกรรมไทย

รหัสเอกสาร

01AAC-06-2014-01-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 3 - สุชาติ สวัสดิ์ศรี : บรรยายเรื่อง อิทธิพลศิลปะอาวองการ์ดในแวดวงวรรณกรรมไทย

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

16-01-2018

ศิลปน

สุชาติ สวัสดิ์ศรี

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2014

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Literatures

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

6 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

ปราบดา หยุ่น

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop นั้นเชื่อมโยงจากวัตถุประสงค์ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในการให้การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและประชาชน ด้วยองค์ความรู้อันหลากหลาย โดยโครงการนี้ส่งเสริมเรื่องการอบรมวรรณกรรม โดยมีกลุ่มนักเขียนและวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแวดวงวรรณกรรมมาร่วมกันสร้างหลักสูตรสำหรับการอบรมที่ครอบคลุมความรู้ด้านวรรณกรรม เพื่อสร้างสรรค์นักเขียนหน้าใหม่ที่จะร่วมสร้างสังคมแห่งการอ่านและเขียน ในรูปแบบเรื่องสั้น นวนิยาย และบทกวี
โดยการอบรมในครั้งนี้จะส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดความรู้จากวิทยากร และนำผลงานของผู้เข้าร่วมการอบรมออกสู่สังคมผ่านรูปแบบของหนังสือเล่มและ e-book ทั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่แวดล้อมในชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน และเกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันในเชิงของการเสพสื่อศิลปะอีกรูปแบบหนึ่ง

ประวัติของจดหมายเหตุ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บุ๊คโมบี้ จัดค่ายงานเขียนสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 หรือ Bangkok Creative Writing Workshop III เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลที่สนใจงานด้านวรรณกรรมได้มีการเรียนรู้และอบรมกับกลุ่มนักเขียนและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในงานวรรณกรรมแต่ละด้านที่แตกต่างกันอย่างน่าสนใจ อาทิ รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน (นักวิชาการ นักเขียน ผู้รู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานของศรีบูรพา) สุชาติ สวัสดิ์ศรี (ศิลปินแห่งชาติ บรรณาธิการและผู้ก่อตั้งรางวัล "ช่อการะเกด" ผู้รู้ด้านวรรณกรรมที่โด่งดังจากนามปากกา "สิงห์สนามหลวง") แดนอรัญ แสงทอง (นักเขียน ผู้มีผลงานแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส) โตมร ศุขปรีชา (บรรณาธิการ คอลัมนิสต์ นักแปล และพิธีกรโทรทัศน์) Pianissimo Press Shop (กลุ่มผู้สร้างสรรค์งานภาพพิมพ์) และปราบดา หยุ่น วิทยากรประจำโครงการ
ทั้งนี้กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ร่วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ .ประวัติศาสตร์วรรณกรรมสร้างสรรค์ไทย อิทธิพลศิลปะอาวองการ์ดในแวดวงวรรณกรรมไทย อะไรคือกระแสสำนึกและทำไม บทความกับการเขียนสร้างสรรค์ และเห็นเรื่องเป็นภาพ โดยระหว่างการอบรมเหล่าผู้เข้าร่วมในโครงการจะได้เขียนเรื่องสั้นพร้อมพัฒนาเนื้อหาของเรื่องสั้นนั้นไปพร้อมกับวิทยากรและเพื่อนร่วมค่าย และได้ตีพิมพ์ในหนังสือ "สะกด" เมื่อจบโครงการฯ

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

รายชื่อวิทยากร
ปราบดา หยุ่น
รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน (นักวิชาการ นักเขียน ผู้รู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานของศรีบูรพา)
สุชาติ สวัสดิ์ศรี (ศิลปินแห่งชาติ บรรณาธิการและผู้ก่อตั้งรางวัล “ช่อการะเกด” ผู้รู้ด้านวรรณกรรมที่โด่งดังจากนามปากกา “สิงห์สนามหลวง”)
แดนอรัญ แสงทอง (นักเขียน ผู้มีผลงานแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส)
โตมร ศุขปรีชา (บรรณาธิการ คอลัมนิสต์ นักแปล และพิธีกรโทรทัศน์)
Pianissimo Press Shop (กลุ่มผู้สร้างสรรค์งานภาพพิมพ์)

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

วันที่จัดกิจกรรม : 17 พฤษภาคม 2557
สถานที่: ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

การระบุคําสําคัญ

วรรณกรรม, การเขียน, วิจารณ์

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร