Loading

bacc e-archive

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม : Critic Talk

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม : Critic Talk กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม : Critic Talk กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม : Critic Talk กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม : Critic Talk กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม : Critic Talk กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม : Critic Talk กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม : Critic Talk กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม : Critic Talk กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม : Critic Talk กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม : Critic Talk

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2016-11-IMG-11

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม : Critic Talk

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

11-01-2018

ศิลปน

ธเนศ วงศ์ยานนาวา และ ปราบดา หยุ่น

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2016

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions, education

ประเภทของกิจกรรม

Lectures

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

11 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ : กิจกรรม Critic Talk ด้วยบรรยากาศแห่งความไม่แน่นอนทางสังคมและการเมืองในปัจจุบัน ได้สร้างหมุดหมายของภาวะแห่งการเปลี่ยนผ่านที่ไม่เพียงแค่เชื่อมไปกับปรากฏการณ์ที่เคลื่อนตัวในระดับภูมิภาค หากยังรวมถึงพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ตรงจุดนี้ได้ตั้งคำถามต่อความหมายในความคิด การปฏิบัติ รวมถึงกระบวนทัศน์ที่ดำรงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งอนุรักษ์นิยมกระแสใหม่ จนถึงวิวัฒนาการความเคลื่อนไหวของหัวก้าวหน้า กระแสเหล่านี้ได้สร้างบริบทให้นิทรรศการ นำเสนอการก้าวข้ามพรมแดนแห่งตัวตนเพื่อทำความเข้าใจประเด็นทางสังคมที่อยู่เบื้องหน้า ด้วยคำสำคัญเช่น อารมณ์ขัน การสำคัญตน ความย้อนแยง และความเป็นสาธารณะ กระทั่งอาการปากว่าตาขยิบ เป็นส่วนหนึ่งในหลากหลายวิธีการ แฝงอยู่ในศิลปะเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมได้มองเห็นสิ่งที่ยึดถือในตัวตนและปฏิกิริยาของเขาที่มีต่อสังคมรอบข้าง

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

วิทยากรรับเชิญ ธเนศ วงศ์ยานนาวา และปราบดา หยุ่น

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

วันที่จัดกิจกรรม: 17 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

หมายเหตุ

กิจกรรม : Critic Talk - กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ”
หน้าประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” ชื่อกิจกรรม : Critic Talk

การระบุชื่อเฉพาะ

Critic Talk

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปะ, อนุรักษ์นิยม

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร