Loading

bacc e-archive

ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559

รหัสเอกสาร

01AAC-05-2016-11-IMG-05

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

ASIATOPIA 2016 PERFORMANCE ART CONFERENCE : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

13-02-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2016

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Performances

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

47 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

Live Art and Performance Studies (LAPS), Theatre Academy, University of the Arts Helsinki, Finland; ASA-European, Koln, Germany; สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB), Sea-Junction, Bangkok

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกกรม: 14 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2559
สถานที่: ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 และพื้นที่อื่นๆในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับเอเชียโทเปียและคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559 ซึ่งนับเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญในรอบ 10 ปีของศิลปินศิลปะแสดงสดระดับแถวหน้าในภูมิภาคอาเซียนสมทบด้วยศิลปินและนักวิชาการจากประเทศต่างๆทั่วโลก อาทิ เยอรมนี ฟินแลนด์ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นกิจกรรมนี้เป็นสัมมนากึ่งวิชาการเพื่อบันทึกข้อมูลประวัติศาสตร์ศิลปะแสดงสดในอาเซียนผ่านคำบอกเล่าของศิลปินที่อยู่ในประวัติศาสตร์จริง เพื่อพัฒนาศักยภาพของศิลปะแสดงสดและความสัมพันธ์ในระดับเอเชีย ด้วยการสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างศิลปินแสดงสดในภูมิภาคอาเซียนและยุโรป และนับเป็นก้าวใหม่ของวงการศิลปะแสดงสดในอาเซียนที่ได้ต้อนรับศิลปินแสดงสดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้อำนวยการโปรแกรม: จุมพล อภิสุข เรย์ แลงเกนบาร์ค และ บอริส นีสโลนี

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

คณะที่ปรึกษา
1. ดร.วิลเลียม เรย์ แลงเกนบาร์ค: ภาควิชาศิลปะแสดงสดและการละครมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งเมืองเฮลซิงกิ ฟินแลนด์
2. บอริส นีสโลนี จากสถาบัน ARTISTS SERVICE ASSOCIATION (EUROPE), โคโลญ เยอรมันนี
3. ดร.โรซาเลีย ซิโอติโน โซโยโดโม: SEA JUCTION
4. อ.อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ: ภาควิชาจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปาฐกถาโดย: ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์: ศิลปะร่วมสมัยศิลปะแสดงสดในอาเซียน
หนังตะลุงร่วมสมัย โดย: วสันต์ สิทธิเขตต์ (ไทย), เฮนรี่ โดโน่ (อินโดนีเซีย), เจรามี เฮียะ (สิงค์โปร์)

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

หมายเหตุ

หน้าประชาสัมพันธ์ : การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

ASIATOPIA

การระบุคําสําคัญ

การประชุม, ศิลปะการแสดงสด

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร