Loading

bacc e-archive

การบรรยายของโครงการ Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 1 : การปาฐกถา "วรรณกรรมไทย มาจากไหน"

  

รหัสเอกสาร

01AAC-06-2012-01-VDO-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

VDO

ชื่อเรื่อง

การบรรยายของโครงการ Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 1 : การปาฐกถา "วรรณกรรมไทย มาจากไหน"

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

14-02-2018

ศิลปน

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2012

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Literatures

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

2 วิดีโอ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

บุ๊คโมบี้

ประวัติของจดหมายเหตุ

โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop นั้นเชื่อมโยงจากวัตถุประสงค์ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในการให้การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและประชาชน ด้วยองค์ความรู้อันหลากหลาย โดยโครงการนี้ส่งเสริมเรื่องการอบรมวรรณกรรม โดยมีกลุ่มนักเขียนและวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแวดวงวรรณกรรมมาร่วมกันสร้างหลักสูตรสำหรับการอบรมที่ครอบคลุมความรู้ด้านวรรณกรรม เพื่อสร้างสรรค์นักเขียนหน้าใหม่ที่จะร่วมสร้างสังคมแห่งการอ่านและเขียน ในรูปแบบเรื่องสั้น นวนิยาย และบทกวี

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

วันที่จัดกิจกรรม: 28 เมษายน - 09 มิถุนายน 2555
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวของ

วิดีโอ

การระบุคําสําคัญ

วรรณกรรม, การเขียน, ปาฐกถา

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร