Loading

bacc e-archive

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 2 : เพลงรัก เพลงเด็ก เพลงผี เพลงดี ครูมนัส ปิติสานต์ จินตนาการไม่รู้จบ

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 2 : เพลงรัก เพลงเด็ก เพลงผี เพลงดี ครูมนัส ปิติสานต์ จินตนาการไม่รู้จบ01AAC-03-2012-02-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01AAC-03-2012-02-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 2 : เพลงรัก เพลงเด็ก เพลงผี เพลงดี ครูมนัส ปิติสานต์ จินตนาการไม่รู้จบ

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

14-02-2018

ศิลปน

มนัส ปิติสานต์

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2012

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Music

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 27 ตุลาคม 2555
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
โครงการ Bangkok Music Forum ของหอศิลปกรุงเทพฯ เป็นกระบวนการหนึ่งในการรณรงค์ให้สังคมรู้รักศิลปการแสดงดนตรี ในแง่มุมที่ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรม เป็นการกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมมีการเปิดรับความรู้และได้รับชมการแสดงดนตรีและการเสวนาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระทางดนตรีที่หลากหลายรูปแบบ เรียนรู้การแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างศิลปินและผู้ชม เพื่อเป็นเวทีของการแสดงจากศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ผลงานให้ได้มีพื้นที่แสดงงานสู่สังคม และเกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้เล่นดนตรีและผู้ฟังดนตรี เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันในเชิงของการเสพสื่อศิลปะอีกรูปแบบหนึ่ง

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

เทศกาลดนตรี, ดนตรี, ศิลปินแห่งชาติ, เสวนา, ศิลปิน

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร