Loading

bacc e-archive

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 5 : "ฉันก็เป็น ... ผู้หญิงคนหนึ่ง"

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 5 : 01AAC-03-2013-05-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01AAC-03-2013-05-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 5 : "ฉันก็เป็น ... ผู้หญิงคนหนึ่ง"

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

14-02-2018

ศิลปน

ศรุพงษ์ สุดประเสริฐ, เจินเจิน บุญสูงเนิน, เทียม ชุติเดช ทองอยู่ และวรรณศักดิ์ ศิริหล้า

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2013

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Music

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 15 มิถุนายน 2556
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
การเสวนาเรื่องเพศสภาพในผลงานดนตรี โดยการบอกเล่าเรื่องเพศสภาพผ่านบทเพลงหลากหลายยุคสมัย มองภาพของสังคมและวัฒนธรรมที่บอกเล่าผ่านเนื้อหาของบทเพลง ผ่านมุมมองทั้งจากนักวิชาการด้านดนตรี คุณศรุพงษ์ สุดประเสริฐ และศิลปินในแวดวงดนตรี "เจินเจิน บุญสูงเนิน" และนักปั้นแดนเซอร์มือทอง ครูเทียม ชุติเดช ทองอยู่ และส่งท้ายด้วยการแสดงเดี่ยวจากศิลปิน วรรณศักดิ์ ศิริหล้า

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมการศึกษา

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

เทศกาลดนตรี, ดนตรี, ศิลปินแห่งชาติ, เสวนา, ศิลปิน

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร