Loading

bacc e-archive

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 6 : “ASEAN Overture – โหมโรงอาเซียน”

  

รหัสเอกสาร

01AAC-03-2013-06-VDO-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

VDO

ชื่อเรื่อง

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 6 : “ASEAN Overture – โหมโรงอาเซียน”

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

14-02-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2013

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Music

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

2 วิดีโอ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 28 กันยายน 2556
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Bangkok Music Forum ครั้งที่ 6 “ASEAN Overture – โหมโรงอาเซียน” การเสวนาเรื่องราวของดนตรีในภูมิภาคอาเซียน สีสันทางดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทิศทางของแวดวงดนตรีอาเซียนในอนาคต โดย อาจารย์อานันท์ นาคคง การแสดงดนตรีสดจากศิลปินชาวพม่า จากศูนย์ดนตรีคีตมิตร ร่วมด้วยการแสดงดนตรีอาเซียน จากชมรมดนตรีไทย มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ และการแสดงดนตรีอาเซียนประกอบสื่อผสมจาก “วงสีหยด”

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

เกี่ยวกับศิลปิน
เสวนาโดยอาจารย์อานันท์ นาคคง
การแสดงดนตรีสดจากศิลปินชาวพม่า จากศูนย์ดนตรีคีตมิตร
การแสดงดนตรีอาเซียน จากชมรมดนตรีไทย มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ
การแสดงดนตรีอาเซียนประกอบสื่อผสมจาก “วงสีหยด”

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

เอกสารที่เกี่ยวของ

วิดีโอ

หมายเหตุ

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ เทศกาลศิลปวัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพฯ หน้าประชาสัมพันธ์ : เทศกาลศิลปวัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพฯ (BAAF)

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

เทศกาลดนตรี, ดนตรี, ศิลปินแห่งชาติ, เสวนา, ศิลปิน

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร