Loading

bacc e-archive

การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : เทศกาลละครกรุงเทพ 2557

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : เทศกาลละครกรุงเทพ 2557 การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : เทศกาลละครกรุงเทพ 2557 การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : เทศกาลละครกรุงเทพ 2557 การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : เทศกาลละครกรุงเทพ 2557 การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : เทศกาลละครกรุงเทพ 2557 การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : เทศกาลละครกรุงเทพ 2557 การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : เทศกาลละครกรุงเทพ 2557 การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : เทศกาลละครกรุงเทพ 2557 การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : เทศกาลละครกรุงเทพ 2557 การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : เทศกาลละครกรุงเทพ 2557 การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : เทศกาลละครกรุงเทพ 2557 การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : เทศกาลละครกรุงเทพ 2557 การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : เทศกาลละครกรุงเทพ 2557 การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : เทศกาลละครกรุงเทพ 2557 การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : เทศกาลละครกรุงเทพ 2557

รหัสเอกสาร

01AAC-05-2014-02-IMG-06

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : เทศกาลละครกรุงเทพ 2557

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

15-02-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2014

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Performances

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

15 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

วันที่จัดแสดง: 01 พฤศจิกายน - 16 พฤศจิกายน 2557
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

หมายเหตุ

หน้าประชาสัมพันธ์ : การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : เทศกาลละครกรุงเทพ 2557

การระบุคําสําคัญ

ศิลปะการแสดงสด

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร