Loading

bacc e-archive

สนามตรึก - Imply Reply: หวง หย่ง ผิง และ สาครินทร์ เครืออ่อน

              

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2015-02-VDO-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

VDO

ชื่อเรื่อง

สนามตรึก - Imply Reply: หวง หย่ง ผิง และ สาครินทร์ เครืออ่อน

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

16-01-2018

ภัณฑารักษ์

พิชญา ศุภวานิช

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2015

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

6 วิดีโอ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

ถัง คอนเทมโพรารี อาร์ต

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

สืบเนื่องจากการแผ่ขยายของวงการศิลปะในทวีปเอเชีย เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าควรมีการแลกเปลี่ยนผลงานทางศิลปะระหว่างประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียและประเทศไทยเพื่อสำรวจถึงประเด็นความคิดวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นในระดับภูมิภาคเอเชียและส่งผลกระทบต่อบริบทระดับโลกในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและถัง คอนเทมโพรารี อาร์ต จึงได้เชิญศิลปินชั้นนำชาวจีน จากประเทศฝรั่งเศส หวง หย่ง ผิง ให้มาร่วมงานกับศิลปินไทยที่มีผลงานมาแล้วทั้งในระดับประเทศและนานาชาติอย่าง สาครินทร์ เครืออ่อน โดยภายใต้ความร่วมมือนี้ ฝ่ายภัณฑารักษ์ของหอศิลปฯ ได้วิจัยทางด้านเนื้อหา และทำงานร่วมมือกับถัง คอนเทมโพรารี อาร์ตอย่างใกล้ชิดเพื่อรวบรวมผลงานชิ้นสำคัญของศิลปินทั้งสอง ก่อนจะนำมาจัดแสดงเป็นไฮไลท์ในนิทรรศการศิลปะครั้งนี้

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 12 กุมภาพันธ์ - 26 เมษายน 2558
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
นิทรรศการ “สนามตรึก - Imply Reply: หวง หย่ง ผิง และ สาครินทร์ เครืออ่อน ได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการจัดหาชิ้นงานศิลปะจากประเทศฝรั่งเศสและประเทศจีนตามลำดับ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ทั้งในบริบทท้องถิ่น ภูมิภาค และโลก ด้วยผลงานที่สะท้อนโลกทัศน์อันหลายหลายผ่านการวิจารณ์และเสียดสีประเด็นสำคัญในสังคมจากศิลปินต่างรุ่นต่างวัฒนธรรมทั้งสองท่าน โดยชื่อนิทรรศการ “สนามตรึก - Imply Reply” นั้น สื่อถึงเป้าหมายในการกระตุ้นกระบวนการโต้ตอบทางความคิดระหว่างศิลปินและผู้เข้าชมนิทรรศการ และการบูรณาการหลากหลายชิ้นงานจัดแสดงที่ปลุกเร้า ท้าทายให้ผู้ชมได้ไตร่ตรองแนวคิดเบื้องหลังผลงาน ที่สื่อถึงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ และประเด็นเชิงวิเคราะห์ในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อสังคมยุคร่วมสมัย

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

สนับสนุนโดย: สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

เอกสารที่เกี่ยวของ

วิดีโอ

บันทึกของนักจดหมายเหตุ

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “สนามตรึก” หวงหย่งผิง และ สาครินทร์ เครืออ่อน กิจกรรม : Artist Tour โดย อาจารย์สาครินทร์ เครืออ่อน

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปะ, ศิลปิน, จิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพิมพ์

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร