Loading

bacc e-archive

Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์01ANE-08-2017-01-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01ANE-08-2017-01-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

21-02-2018

ศิลปน

ประมวญ บุรุษพัฒน์

ภัณฑารักษ์

จวง วูบิน และ มานิต ศรีวานิชภูมิ

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ประเภทของคอลเลคชั่น

arts network exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

arts network exhibitions

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

เกี่ยวกับศิลปิน
ประมวญ บุรุษพัฒน์ (เกิด 2496 กรุงเทพ) จบปริญญาโท สาขาภาพถ่าย จากม. นอร์ทเท็กซัสสเตท ปี 2522 เมื่อกลับเมืองไทย เขาได้สอนประวัติศาสตร์ศิลป์และภาพพิมพ์ที่ ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ (ประสานมิตร) จากปี 2523 – 2525 และในปี 2525 เขาได้ร่วมก่อตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จากปี 2527 – 2531 และ 2534 – 2537 เขาดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาคทัศนศิลป์ของคณะ ลูกศิษย์ของเขาหลายคนเป็นศิลปินภาพถ่ายและนักการศึกษาที่มีชื่อเสียง นับตั้งแต่ปี 2541 ประมวญย้ายไปพำนักและสร้างสรรค์งานอยู่นิวซีแลนด์ จนถึงปัจจุบัน
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา อาจารย์ประมวญแสดงให้ประจักษ์ถึงความมุ่งมั่นจริงจังต่อภาพถ่ายในฐานะสื่อแห่งการแสดงออกทางศิลปะ ทั้งเป็นผู้บุกเบิกภาพถ่ายเชิงแนวคิด (Conceptual photography)ที่มีการนำเอาเทคนิคสื่อผสม ตัดปะ ระบายสี และวาดเส้นประกอบเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์งาน
ประมวญใช้ภาพถ่ายแตกต่างจากช่างภาพแนวสวยงามและช่างภาพข่าว เขาสนุกกับการทดลองเทคนิคกระบวนการล้างอัดขยายภาพ เพื่อแปรเปลี่ยนภาพถ่ายส่วนตัวธรรมดาให้มีรูปลักษณ์ใหม่อันน่าตื่นตา ประมวญมองเห็นว่าภาพถ่ายเป็นหนทางหนึ่งที่เขาจะเชื่อมต่อและสร้างบทสนทนากับชุมชนศิลปินและช่างภาพทั่วโลกช่วงปี พ.ศ. 2530 ท่ามกลางขยะล้นโลกและการบริโภค (ซึ่งกระบวนการสร้างงานศิลปะก็เป็นหนึ่งในนั้น) ประมวญคิดและและตั้งคำถามต่อบทบาทหน้าที่ของศิลปิน และนั่นทำให้เขาเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ ซึ่งรวมถึงการใช้เศษกระดาษอัดรูปที่ทิ้งแล้ว และการนำเอารูปเก่ามาใช้ใหม่ เหล่านี้คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นความเป็นแนวหน้าของเขา

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่0ัดกิจกรรม: 21 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่: สตูดิโอ ชั้น 4
ในแง่ประวัติศาสตร์ศิลปะภาพถ่ายร่วมสมัยแล้ว มิอาจตกหล่นหรือก้าวข้ามชื่อ ประมวญ บุรุษพัฒน์ ไปได้ ท่านเป็นทั้งศิลปินภาพถ่ายผู้สร้างผลงานอันโดดเด่นเฉพาะตัว มีมุมมองและจินตนาการที่น่าตื่นเต้น มีเสน่ห์ชวนค้นหา เทคนิควิธีการของท่านได้ส่งอิทธิพลแก่ศิลปินภาพถ่ายรุ่นต่อๆมา ในฐานะครูอาจารย์สอนศิลปะ ท่านได้ร่วมก่อตั้งภาควิชาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เกียรติประวัติเหล่านี้จะได้รับการประเมินบทเวทีเสวนา เพื่อยังประโยชน์ให้แก่ศิลปินและผู้ฟัง และก่อเกิดเป็นองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะภาพถ่ายร่วมสมัยนิทรรศการผลงานย้อนหลัง 40 ปี ของประมวญ บุรุษพัฒน์จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและยกย่องท่านในฐานะศิลปินภาพถ่าย, นักการศึกษา และผู้บุกเบิกศิลปะภาพถ่ายร่วมสมัยไทย นิทรรศการย้อนหลังครั้งนี้จะเน้นผลงานบางชุดที่สะท้อนให้เห็นแนวทางการสร้างสรรค์งานอันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปิน และถือเป็นการยกย่องต่ออิทธิพลที่ประมวญมีต่อศิลปะภาพถ่ายไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

ผู้ร่วมเสวนา: ภูมิกมล ผดุงรัตน์, พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร
อ.ภูมิกมล ผดุงรัตน์ (ภาควิชาศิลปะภาพถ่าย ม.รังสิต)
อ.พิจักษณ์ทนันชัยบุตร (สาขาวิชาการถ่ายภาพ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง)
จวง วูบิน (นักเขียน ภัณฑารักษ์ และศิลปินภาพถ่ายอิสระ สิงคโปร์)
มานิต ศรีวานิชภูมิ (ศิลปินภาพถ่าย)

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายเครือข่ายศิลปะ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปะร่วมสมัย, ภาพถ่าย, ภาพถ่ายศิลปกรรม

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร