Loading

bacc e-archive

นิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

นิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนนิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน

รหัสเอกสาร

01ANE-08-2016-02-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

นิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

21-02-2018

ศิลปน

เกี่ยวกับศิลปิน:
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะมีความเป็นเอกลักษณ์ชัดเจน ทั้งภาพสีอะครีลิคและงานวาดเส้น สมาชิกคนสำคัญของ "กลุ่มธรรม"โดยการนำของ ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติ เป็นกลุ่มศิลปะลำดับต้นๆในการขับเคลื่อนเส้นทางศิลปะร่วมสมัยนอกระบบกับสังคมไทยอาจารย์สมชาย มีเป้าหมายและมีความสุขกับการวาดภาพอย่างจริงจัง ทั้งยังแบ่งเวลานำ
อาจารย์ ไมตรี หอมทอง
เกี่ยวกับศิลปิน:
เป็นสมาชิกครอบครัวศิลปินแห่งชาติ ประเทือง เอมเจริญ ทำให้ให้อาจารย์ไมตรี มีความมั่นใจในเส้นทางศิลปะร่วมสมัย เป็นความหวังของสังคมไทย อาจารย์ไมตรี มีเป้าหมายสร้างสรรค์ศิลปะแสดงงานของเขาทุกปี มีประวัติการแสดงเดี่ยวมากที่สุด แสดงกลุ่ม ร่วมรับเชิญทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย กระนั้นอาจารย์ไมตรี มักนำความรู้ด้านศิลปะไปบูรณาการให้กับเด็กๆแบบจิตอาสา ให้กับหน่วยงานส่งเสริมศิลปะภาคราชการ และเอกชนอยู่เป็นประจำ
อาจารย์ วิเชียร วงศ์ศุภลักษณ์
เกี่ยวกับศิลปิน:
จากเด็กหนุ่มวัยคะนอง จากเพาะช่าง ประสานมิตร เมื่อปี พ.ศ.2525 หวังและฝันตามอุดมการณ์ ศิลปะคือความงาม สร้างสังคมสันติสุข นำเพื่อนขึ้นไปอยู่บนดอยขุนตาล สร้างสรรค์ภาพวาดกับธรรมชาติ นานเกือบปี กลับลงมาตั้ง"กลุ่มตะวัน"แสดงภาพรอยฝันของคนหนุ่ม สร้างตำนานเส้นทางศิลปะร่วมสมัยประเทศไทย อาจารย์วิเชียร นอกจากมีประสบการณ์วาดภาพธรรมชาติด้วยสีอะครีลิค กับบรรยากาศภาคเหนือเป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังได้สร้างบ้าน ปลูกต้นไม้ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย สวนเกษตรเมืองนนท์ เป็นแหล่งเรียนรู้ ภาพวาดของเขาสื่อความคิดถึง การเข้าใจ ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ และยังสร้างกิจกรรมด้านศิลปะมากมาย

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2016

ประเภทของคอลเลคชั่น

arts network exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

arts network exhibitions

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

41 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นำโดย น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดทีมเจ้าหน้าที่ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ และองค์กรเอกชน รวมถึงศิลปินอิสระ เข้ามาร่วมงานหนุนเสริมโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านสุขภาพ เพื่อสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม สุขภาพปัญญาของประเทศ ด้วยพลังประชารัฐ พลังของประชาชนและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยีและวิธีการที่ง่าย เน้นพึ่งตนเองเป็นสำคัญ เริ่มจากตนเองก่อน แล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัวและชุมชน เพื่อให้มีอาหารสะอาด ประชาชนสุขภาพดี มีอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่กับลูกหลานเราตลอดไป
“ชุมชนจัดการสุขภาพ”จึงเริ่มขึ้นในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นต้นมา โดยนำเครื่องมือ ชุดความรู้ และทักษะการดูแลสุขภาพด้วยตนเองตามวิถีชีวิตไทย ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ตามหลักวิชาการ ร่วมกับการนำงานศิลปะและวรรณกรรม จากกลุ่มศิลปินจิตอาสามาช่วยทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการสุขภาพ พร้อมทั้งนำนักเขียนจิตอาสา คุณสุมิตตรา จันทร์เงามาร่วมเรียนรู้และเก็บข้อมูลบันทึกประวัติศาสตร์และถ่ายทอดเรื่องราวจากมุมมองของคนภายนอกที่ได้เข้ามาเยือนและเรียนรู้ในพื้นที่จริง ด้วยน้ำพักน้ำแรงและความมุ่งมั่น แบบจิตอาสาของทุกภาคส่วน ภายใต้การหนุนเสริมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จนก่อเกิดเป็นหนังสือบ้านที่พ่อสร้างเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกระจายการเรียนรู้สู่ประชาชน ทุกครัวเรือนได้ร่วมกันทำแบบพ่อ
อาจารย์ สมชาย วัชระสมบัติ

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 29 มีนาคม - 10 เมษายน 2559
สถานที่: โถง ชั้น 1 และ โถง ชั้น L
นิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง”นำเสนอผลงานศิลปะอันเกี่ยวเนื่องมาจากโครงการชุมชนจัดการสุขภาพหนุนเสริมโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนดังกล่าว เพื่อสะท้อนถึงบูรณาการด้านการจัดการสุขภาพที่เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่น่าสนใจ โดยประกอบด้วยผลงานภาพวาดจาก 3 ศิลปินจิตอาสา สมชาย วัชระสมบัติ ไมตรี หอมทอง และวิเชียร วงศ์ศุภลักษณ์ รวมถึงนำเสนอผลงานศิลปะของเด็กๆเยาวชนในพื้นที่โครงการพัตนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน ที่ศิลปินจิตอาสาทั้ง 3 ท่านได้ไปจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัตการทางศิลปะร่วมกันมา

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายเครือข่ายศิลปะ

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ทัศนศิลป์, จิตสาธารณะ

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร