Loading

bacc e-archive

โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 2โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 2โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 2โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 2โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 2โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 2โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 2โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 2โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 2โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 2โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 2โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 2โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 2โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 2

รหัสเอกสาร

01AAC-06-2013-01-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 2

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

27-02-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2013

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Literatures

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

14 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop นั้นเชื่อมโยงจากวัตถุประสงค์ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในการให้การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและประชาชน ด้วยองค์ความรู้อันหลากหลาย โดยโครงการนี้ส่งเสริมเรื่องการอบรมวรรณกรรม โดยมีกลุ่มนักเขียนและวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแวดวงวรรณกรรมมาร่วมกันสร้างหลักสูตรสำหรับการอบรมที่ครอบคลุมความรู้ด้านวรรณกรรม เพื่อสร้างสรรค์นักเขียนหน้าใหม่ที่จะร่วมสร้างสังคมแห่งการอ่านและเขียน ในรูปแบบเรื่องสั้น นวนิยาย และบทกวี
โดยการอบรมในครั้งนี้จะส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดความรู้จากวิทยากร และนำผลงานของผู้เข้าร่วมการอบรมออกสู่สังคมผ่านรูปแบบของหนังสือเล่มและ e-book ทั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่แวดล้อมในชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน และเกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันในเชิงของการเสพสื่อศิลปะอีกรูปแบบหนึ่ง

ประวัติของจดหมายเหตุ

โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop เปิดรับเยาวชนอายุ 18 – 30 ปี เพื่อเข้าอบรมด้านวรรณกรรมโดยเปิดรับสมัครและให้ผู้สมัครส่งผลงานเขียนเพื่อรับการพิจารณา หลังจากคณะกรรมการพิจารณาและประกาศผลแล้วจะเริ่มดำเนินการอบรมในวันที่ 28 เมษายน 2555 ในการอบรมแต่ละครั้งจะประกอบด้วยการบรรยายหรือเสวนาในช่วงเช้า และช่วงบ่ายเป็นการพิจารณางานเขียนของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รายละเอียดหลักสูตรประกอบด้วย
รายละเอียดหลักสูตร
ศิลปะของการเขียน (Art of Writing) ว่าด้วยแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเขียน อธิบาย ความหมายของศัพท์ต่างๆ อาทิเช่น จินตภาพ หรือ ภาพ (image) เสียง (voice) เรื่อง (story) ฯลฯ รวมถึงการหาแรงบันดาลใจสำหรับการเขียน
เรื่องสั้นอเมริกันศึกษา (American Short Story) กล่าวถึงเอกลักษณ์และความเป็นมาของรูป แบบการเขียนเรื่องสั้นในอเมริกา นับจากทศวรรษที่ 20-ปัจจุบัน ชวนอ่านงานของ Hemingway, Anderson, Barthelme, Carver ฯลฯ
วรรณกรรมฝรั่งเศสศึกษาเบื้องต้น (Basic French Literature) กล่าวถึงภาพรวมของ วรรณกรรมฝรั่งเศส ชวนอ่านงานโดดเด่นของวรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยใหม่ และบทบาทที่ วรรณกรรมฝรั่งเศสมีต่อศิลปวัฒนธรรมโลก
วรรณกรรมรัสเซียศึกษาเบื้องต้น ( ฺBasic Russian Literature) กล่าวถึงวรรณกรรมรัสเซียที่มี อิทธิพลต่อโลกวรรณกรรมสมัยใหม่ อาทิ งานของ Dostoyevsky ไปถึงงานเซอร์เรียลของ Kharms
ศิลปะของการเขียนหนังสือเดินทาง (Art of Travel Writing) พูดถึงการเขียนเรื่องบันทึกการ เดินทาง วิธีการทำงาน และการสร้างสันให้ความรายละเอียดข้อมูลความรู้
การวิจารณ์วรรณกรรม (Literary Criticism) บทบาทของนักวิจารณ์วรรณกรรมและศิลปะของ การวิจารณ์วรรณกรรมอย่างสร้างสรรค์

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

รายชื่อวิทยากร
- ปราบดา หยุ่น
- สุจิตต์ วงษ์เทศ (ศิลปินแห่งชาติ นักเขียนรางวัลศรีบูรพา)
- ชาติ กอบจิตติ (นักเขียนรางวัลซีไรต์)
- วิภาส ศรีทอง (นักเขียนรางวัลซีไรต์)
- วันรัก สุวรรณวัฒนา (อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญภาษาและวรรณกรรมฝรั่งเศส)
- ภาณุ มณีวัฒนกุล (นักเขียนเรื่องเดินทาง)
- จรูญพร ปรปักษ์ประลัย (นักวิจารณ์วรรณกรรม)

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

วันที่จัดกิจกรรม : 04 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2556

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

การระบุคําสําคัญ

วรรณกรรม, การเขียน, วิจารณ์

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร