Loading

bacc e-archive

โครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

โครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2013-01-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

โครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

23-03-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2013

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

33 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 28 กุมภาพันธ์ - 05 พฤษภาคม 2556
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
โครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย : สร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัยที่นำเอาปรัชญา แนวคิด คำสอนและความเชื่อทางพระพุทธศาสนามาเป็นประเด็นในการศึกษา ตีความ โดยสร้างเป็นงานจิตรกรรม 2 มิติ และงานศิลปะแนวจัดวาง 3 มิติ เพื่อสื่อสาร รูป (Images) และสัญลักษณ์ (Symbolic) ด้วยงานศิลปกรรมร่วมสมัย สร้างความซาบซึ้ง ความประทับใจ ในสาระของธรรมะ ธรรมชาติ และวัตถุสมัยใหม่ การนำสื่อทางวัตถุมาประกอบกันในงานสร้างสรรค์จิตรกรรม ประติมากรรม สื่อประสม และศิลปะแนวจัดวาง เพื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์สู่ประเด็นของความเจริญก้าวหน้า ศิลปะ วัฒนธรรม และปรัชญาที่ปรับเปลี่ยน เคลื่อนไหว และให้อิทธิพลต่อกันและกัน ถ่ายทอดคำสอนในพระพุทธศาสนาให้กับประชาชนที่ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมสมัยใหม่ เพื่อสร้างสรรค์และหลอมรวม ความรัก ความศรัทธา ในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมปัจจุบัน
ผลงานศิลปกรรมมีส่วนในการสร้างสังคมและวางรากฐานทางปัญญาแก่วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ทั้งระดับรากหญ้า และสังคมเมืองทุกชนชั้น ให้ตระหนักถึงภูมิปัญญาไทยในการสร้างสรรค์ สร้างวัตถุ สิ่งของ และงานศิลปะ วัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งการพัฒนางานศิลปะร่วมสมัย โดยนำเสนอสู่สาธารณะ ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ สร้างพื้นที่ในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างนักคิด นักปรัชญา ศิลปิน และ ประชาชน โครงการวิจัยด้านศิลปะเรื่อง “การตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย” จะกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างศาสนาและประชาชนหลากหลายกลุ่ม โดยเฉพาะผู้มีความรักความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาและมีการประพฤติตนอยู่ในขนบธรรมเนียมมาแต่อดีตกับกลุ่มบุคคลรุ่นใหม่ในสังคม อาทิ เด็กและเยาวชน อาศัยการตีความเนื้อหาต่างๆ ของพระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับการดำรงอยู่ในวิถีปัจจุบัน อันจะนำไปสู่การศึกษาเรียนรู้ เพื่อชี้ประเด็นความเป็นไปของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทย

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

บันทึกของนักจดหมายเหตุ

กิจกรรมพิเศษ การบรรยายโดยศิลปินผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง “ศิลปะ : ศิลปิน : การวิจัยเชิงสร้างสรรค์”

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปะ, พุทธศาสนา

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร