Loading

bacc e-archive

Politics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจก

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

Politics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจกPolitics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจกPolitics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจกPolitics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจกPolitics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจกPolitics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจกPolitics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจกPolitics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจกPolitics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจกPolitics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจกPolitics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจกPolitics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจกPolitics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจกPolitics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจกPolitics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจกPolitics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจกPolitics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจกPolitics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจกPolitics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจกPolitics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจกPolitics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจกPolitics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจกPolitics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจกPolitics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจกPolitics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจกPolitics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจกPolitics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจกPolitics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจกPolitics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจกPolitics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจกPolitics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจกPolitics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจก

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2012-04-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

Politics of ME : นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจก

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

02-04-2018

ศิลปน

ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล, ประพัทธ์ จิวะรังสรรค์, ณัฐพาส จิระสถิตย์วรกุล, ปัน ปัน นาคประเสริฐ, ปฐมพล เทศประที, จิรัชยา พริบไหว, อนุสรณ์ เจริญสุข, ประเสริฐ ยอดแก้ว, ประสิทธิ์ ลิมปสถิรกิจ, นิวัฒน์ มนัสปิยะเลิศ, คีรีรัฐ งานดี, จิระชัย ทวีศานต์, อเสกข์ เพ็ชรเฟื่อง, วรพงษ์ มนูพิพัฒน์พงษ์, วรงค์ ราชปรีชา, มิติ เรืองกฤตยา, จุฬญาณนนท์ ศิริผล

ภัณฑารักษ์

พิชญา ศุภวานิชม อภิชาติ ยิ้มย่อง, พิสิฎฐ์กุล ควรแถลง, นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2012

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

32 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 28 มิถุนายน - 12 สิงหาคม 2555
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 9
Politics of ME เป็นนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยซึ่งนำเสนอมุมมองส่วนบุคคลที่สะท้อนการมองโลก การมองสังคมและการมองตนโดยผ่านสายตาของศิลปินรุ่นใหม่17 คนที่ให้ความสนใจกับประเด็นรอบตัว โดยถือ "ตนเอง" เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์นั้นหรือการมองหรือสะท้อนตนเองในความคิดเห็นที่มีต่อสิ่งนั้น เมื่อความคิดทางการเมืองคือข้อกำหนดโครงสร้างของการดำเนินชีวิตส่วนหนึ่ง นิทรรศการ Politics of Me นำเสนอความคิดและการแสดงออกทางศิลปะในมุมมองของคนรุ่นใหม่ในแง่ความหมายของการดำเนินชีวิตซึ่งเลี้ยงตัวอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างความคิดในอุดมคติและความเป็นจริง รวมถึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลย่อยที่แฝงอยู่ในเศรษฐกิจทุนนิยมและสื่อวัฒนธรรมระดับสากลที่มีส่วนในการหลอมรวมความคิด และการดำรงชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ดิ้นรนค้นหาเสียงอิสระท่ามกลางความยุ่งเหยิงของโลกข้อมูลข่าวสาร วิถีทางความคิดและการดำเนินชีวิตลักษณะนี้คือการแพร่ขยายความเป็นอัตบุคคลที่กระจายออกจาก ศูนย์กลางและหันเหจากเอกลักษณ์ที่เป็นแบบเดียวกัน ในขณะเดียวกันวิถีความเป็นปัจเจกเหล่านี้ประกอบเป็นกลุ่มก้อนทางความคิดอันหลากหลาย เพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาวะความเคลื่อนไหวต่างๆ ของคนร่วมสมัยในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง
ผ่านผลงานศิลปิน Politics of ME นำเสนอประเด็นต่างๆ ตั้งแต่การตั้งคำถามซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อทำความ เข้าใจกับประเด็นร่วมสมัย การมองหาสภาวะสมดุลระหว่างเหตุผลและความรู้สึกที่ขัดแย้งในตัวตน การคัดลอกความคิดหรือตัดแปะภาพลักษณ์อันหลากหลายเพื่อนำเสนอคุณค่าใหม่ให้กับคำว่า “ต้นฉบับ” การดำเนินชีวิตด้วยจิตวิญญาณอิสระในแบบ DIY ที่เน้นให้เห็นถึงการละวางระบบพึ่งพาแบบอุปถัมภ์ การนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือขยายมุมมองเพื่อเปลี่ยนแปลงความเข้าใจที่มีต่อโลก และท้ายสุดคือการจินตนาการความหมายของ “ชีวิตที่ดี” เพื่อมองหามโนทัศน์ของความเป็นไปได้ที่เป็นทั้งคุณภาพชีวิตทางกายภาพ หรือคุณค่าชีวิตทางจินตภาพท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบัน
นอกเหนือจากผลงานศิลปะ นิทรรศการ Politics of ME ยังเป็นความร่วมมือกับนักทำหนังสือ ศิลปิน และผู้กำกับภาพยนตร์ ในการนำเสนอมุมมองที่ดึงความคิดเกี่ยวกับนิทรรศการ แตกเนื้อหาออกในรูปแบบของสูจิบัตร กิจกรรมทางศิลปะ และภาพยนตร์สั้นที่เผยแพร่เฉพาะในสื่อโซเชียลเน็ทเวิรค์ โดยทุกช่องทางการนำเสนอ มีจุดประสงค์ในการสะท้อนเรื่องราวทางสังคมของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน ซึ่งมองหาตัวตนท่ามกลางความซับซ้อนของโครงสร้างสังคม และต่อรองกับอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ที่อยู่แวดล้อมตัว และท้ายสุดอาจเป็น การแสดงให้เห็นถึงคลื่นความเคลื่อนไหวในปัจจุบันที่หมุนเวียนเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ และแสดงให้เห็นถึงเป็นมิติของความเป็นไปได้ต่างๆ ในอนาคต

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปะร่วมสมัย

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร