Loading

bacc e-archive

น้ำ น้ำพระทัย

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

น้ำ น้ำพระทัย01EXH-01-2012-12-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2012-12-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

น้ำ น้ำพระทัย

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

02-04-2018

ชื่อเรื่องเทียบเคียง/ชื่อเรื่องยอย

นิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 28

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2012

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 09 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2555
สถานที่: ห้องนิทรรศการชั้น 7
เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในปี 2554 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้กำหนดจัดนิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 28 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เกิดจาแนวคิด จินตนาการ ของคณาจารย์และศิลปินรับเชิญร่วมเฉลิมฉลองในวาระโอกาสพิเศษยิ่งของประชาชนชาว ไทย ทั้งชาติ
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ เป็นสถาบันการศึกษาศิลปะในระดับอุดมศึกษาด้านวิจิตรศิลป์ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศ เป็นคณะวิชาแรก และอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยศิลปากร มาตั้งแต่ เริ่มต้นจนปัจจุบัน ความเข้มแข็ง และเป็นเลิศทางด้านทัศนศิลป์ เป็นจุดเด่นของคณะจิตรกรรมฯ และเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากสำนึกและศักยภาพที่สำคัญของบุคลากรของคณะจิตรกรรมฯ ที่สืบทอดมาจากปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่นามว่า ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นการสานต่อเจตนารมณ์ และบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติค้นคว้าสร้างสรรค์งานวิจิตรศิลป์ด้านทัศนศิลป์ให้เกิดความก้าวหน้าใหม่ๆโดยรักษามาตรฐานความเป็นเลิศ อันส่งผลไปสู่การพัฒนาการศึกษาศิลปะร่วมสมัยของไทย
โครงการนิทรรศการศิลปกรรมของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นโครงการที่คณะจิตรกรรมฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวาระสำคัญคือ วันศิลป์ พีระศรี เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คณาจารย์ของคณะจิตรกรรมฯได้แสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์และวิชาการ ศิลปะ เพื่อร่วมรำลึกแสดงกตัญญุตาบูชาครูทั้งแก่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ตลอดจนครูอาจารย์ศิลปะทุกท่านที่ได้บุกเบิกสร้างรากฐานอันมั่นคงไว้้แก่คณะจิตรกรรมฯ และเพื่อเป็นโครงการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ ให้เกิดความมั่นคงแข็งแกร่ง รวมถึงเป็นการบริการทางวิชาการให้แก่สังคม และสาธารณชนได้ยังประโยชน์จากผลของการสร้างสรรค์และงานวิชาการศิลปะที่มีคุณค่า
จากแนวทางการดำเนินงานที่ผ่านมา จากสภาพความเป็นไปที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบัน จากการปรึกษาหารือร่วมกันในการสัมมนาคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ การประชุมคณะกรรมการประจำคณะจิตรกรรมฯ และคณะกรรมการวางแผนงานฯ ได้กำหนดให้นิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 28 นี้ประกอบด้วยผลงานเป็น 2 แนวทาง
โครงการร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม หัวข้อ “น้ำ... น้ำพระทัย” โครงการสร้างสรรค์ศิลปะส่วนบุคคล

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปกรรม, จิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพิมพ์

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร