Loading

bacc e-archive

นิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

นิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์นิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์นิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์นิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์นิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์นิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์นิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์นิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์นิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์นิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์นิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์นิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์นิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์นิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์นิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์นิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์นิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์นิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์นิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์นิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์นิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์นิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์นิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์นิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์นิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2012-10-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

นิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

02-04-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2012

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

25 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติของจดหมายเหตุ

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์ ผลงานที่นำมาจัดแสดงประกอบด้วยผลงานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ และคณาจารย์อาวุโสคณะวิจิตรศิลป์ ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม การออกแบบ ศิลปะภาพถ่าย ศิลปะการแสดงและผลงานการศึกษาค้นคว้า วิจัย และอื่น ๆ อีกจำนวนมาก ในนิทรรศการครั้งนี้มีผลงานของคณาจารย์คณะวิจิตรศิลป์ จำนวน 48 คน ประกอบด้วย ภาควิชาศิลปะไทย จำนวน 7 คน ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม จำนวน 26 คน ภาควิชาสื่อ ศิลปะและการออกแบบสื่อ จำนวน 7 คน คณาจารย์อาวุโส จำนวน 7 คน

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

วันที่จัดกิจกรรม : 05 เมษายน - 27 พฤษภาคม 2555
สถานที่: ห้องนิทรรศการชั้น 7

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, วิจิตรศิลป์, จิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพิมพ์

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร