Loading

bacc e-archive

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "อุปบัติ ณ โลกี" ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2012-11-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "อุปบัติ ณ โลกี" ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

02-04-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2012

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

28 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสำนักงานศิลปร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 05 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 2555
สถานที่ : ห้องนิทรรศการ ชั้น 9
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “อุปบัติ ณ โลกี” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ จำนวน ๑๙๐ ภาพ ที่ได้ทรงบันทึกไว้ในช่วงปี ๒๕๕๔ ตามแนวคิดหลักในการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านการถ่ายภาพ

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ภาพถ่าย

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร