Loading

bacc e-archive

นิทรรศการซีรีย์สมบูรณ์แบบ ตอนที่ 2: เหนือธรรมชาติ - กิจกรรมเสวนา ภาพถ่ายบนเส้นทางทัศนศิลป์


รหัสเอกสาร

01EXH-02-2013-01-VDO-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

VDO

ชื่อเรื่อง

นิทรรศการซีรีย์สมบูรณ์แบบ ตอนที่ 2: เหนือธรรมชาติ - กิจกรรมเสวนา ภาพถ่ายบนเส้นทางทัศนศิลป์

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

23-03-2018

ชื่อเรื่องเทียบเคียง/ชื่อเรื่องยอย

จากจุดเริ่มต้นสู่พัฒนาการทางสุนทรียะ และแนวคิดอันหลากหลายของการถ่ายภาพในโลกศิลปะ

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2013

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

special exhibitions

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 วิดีโอ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

การเสวนาในครั้งนี้เป็นการย้อนกลับไปสู่ประวัติศาสตร์การเกิดขึ้นของวิทยาการการถ่ายภาพ และภาพถ่ายในฐานะงานศิลปะ และศาสตร์ความรู้ไปจนถึงการสำรวจภาพถ่ายในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับนิยามทางศิลปะในความหมายต่างๆ ที่มาที่ไปในเส้นทางของโลกทัศนศิลป์ การปรับตัว และพัฒนาการที่ดำเนินไปตามแนวคิดสมัยใหม่ โดยวิทยากรจะนำเสนอเนื้อหาตั้งแต่วันที่ภาพถ่ายเกิดขึ้นด้วยศาสตร์ของฟิสิกส์ และเคมี กระทั่งถึงการเปลี่ยนผ่านในยุคดิจิทัล ลำดับทางเวลาที่ทำให้เราเห็นภาพกว้างๆ ระหว่างศิลปะภาพถ่ายกับการเติบโตคู่ขนานกับแนวคิดทางสุนทรียะ โดยที่เราอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับขนบ เทคนิค และระเบียบวิธีต่างๆ ในกระบวนการถ่ายภาพที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางศิลปะอย่างเลี่ยงไม่ได้ จนถึงปัจจุบันในวันที่การถ่ายภาพเป็นกิจกรรมที่แพร่หลาย กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคนที่จะต้องสัมพันธ์กับภาพถ่ายไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ตำแหน่งแห่งหนของศิลปะภาพถ่ายในโลกศิลปะร่วมสมัยจะเป็นอย่างไร และความคิดของศิลปินจะปรับตัวอย่างไรในโลกปัจจุบัน และอนาคต

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

วิทยากร
ภูมิกมล ผดุงรัตน์, วรเทพ อรรคบุตร
ผู้ดำเนินรายการ
ชล เจนประภาพันธ์

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

วันที่จัดกิจกรรม : วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวของ

VDO

หมายเหตุ

กิจกรรมระหว่างนิทรรศการ ภาพถ่ายบนเส้นทางทัศนศิลป์: จากจุดเริ่มต้นสู่พัฒนาการทางสุนทรียะ และแนวคิดอันหลากหลายของการถ่ายภาพในโลกศิลปะ

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปะ, การถ่ายภาพ, ภาพถ่าย

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร