Loading

bacc e-archive

จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลพู่กันทอง

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลพู่กันทอง01EXH-01-2011-06-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2011-06-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลพู่กันทอง

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

02-04-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2011

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

ธนาคารกสิกรไทย

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 19 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2554
สถานที่ : ห้องนิทรรศการ ชั้น 7
นิทรรศการจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลและคัดเลือก จากผลการประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลพู่กันทอง จำนวน 94 ชิ้น จากทั้งหมด 292 ชิ้น ของศิลปิน 260 คน ทั่วประเทศที่เข้าร่วมประกวด เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 สำหรับรางวัลที่ 1 ได้แก่ ผลงานชื่อ “หนึ่งลมหายใจ” ของนายชัยรัตน์ แสงทอง ได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานชื่อ “ใต้ร่มพระบารมี ปวงชนสามัคคีในวิถีพอเพียง” ของนายไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ และผลงานชื่อ “พี่น้องไทยในชายแดนใต้” ของนายศิริชัย พุ่มมาก ได้รับเงินรางวัลละ 300,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ผลงานชื่อ “ปลูกฝังในสิ่งดี ตามวิถีพอเพียง” ของนายเทอดศักดิ์ พลซา ผลงานชื่อ “ทรงพระเจริญ” ของนายธนวัฒน์ สุริยะทองธรรม และผลงานชื่อ “เป็นห่วงพ่อ” ของนายศรชัย คงวุ่น ได้รับเงินรางวัลละ 200,000 บาท
ส่วนรางวัลพิเศษ จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัลละ 100,000 บาท ได้แก่ ผลงานชื่อ “ข้ามผ่านมหานทีแห่งทุกข์” ของนายชัยวัฒน์ นาจาน ผลงานชื่อ “อัจฉริยภาพแห่งผืนป่า” ของนายชำนาญ ปรางสุข ผลงานชื่อ “๘๔ พรรษา สักการะพระภูมินทร์ถิ่นไทย” ของนายพงศ์ศิริ คิดดี ผลงานชื่อ “แสงสว่างในความมืด แสงแห่งความอบอุ่นยาวนาน” ของนายพิชิต ไปแดน ผลงานชื่อ “พระราชกรณียกิจพ่อของแผ่นดิน” ของนางสาวยามีล๊ะ หะยี ผลงานชื่อ “แผ่นดินไทย” ของนางสาววริษฐา สงอักษร ผลงานชื่อ “หน้าบันแห่งพระราชา” ของนายศิวกร พุ่มทอง ผลงานชื่อ “พระสัตยาธิษฐาน” ของนายสราวุธ กันไพรี ผลงานชื่อ “ชีวิตผาสุกใต้ร่มพระบารมี” ของนายสุภชัย นาทีชัยชนะ และผลงานชื่อ “ความสง่าแห่งปัญญาด้วยพระบารมีปกเกล้า” ของนายอนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, จิตรกรรม

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร